RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. COMPETENŢA TERITORIALĂ LIMITATĂ A COMISARIATELOR JUDEŢENE ALE GĂRZII NAŢIONALE DE MEDIU. DELEGAREA DATĂ DE COMISARIATUL REGIONAL UNUI COMISAR DIN CADRUL COMISARIATULUI JUDEŢEAN SĂ EFECTUEZE CONTROL PE RAZA DE ACTIVITATE A


Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. COMPETENŢA TERITORIALĂ LIMITATĂ A COMISARIATELOR JUDEŢENE ALE GĂRZII NAŢIONALE DE MEDIU. DELEGAREA DATĂ DE COMISARIATUL REGIONAL UNUI COMISAR DIN CADRUL COMISARIATULUI JUDEŢEAN SĂ EFECTUEZE CONTROL PE RAZA DE ACTIVITATE A ALTUI COMISARIAT JUDEŢEAN. NELEGALITATE ACT.

-art.7 pct.2 şi 3 din HG 440/2005.

Potrivit art.7 pct.2 din HG 440/2005, comisariatele regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu coordonează şi supraveghează activitatea comisariatelor judeţene din structura lor.

Art.7 alin.3 din fosta HG 440/2005 a prevăzut că, comisariatele judeţene au competenţa de control tematic operativ şi inopinat pe teritoriul judeţului în care funcţionează.

Art.7 alin.3 din fosta HG 440/2005 a prevăzut că, comisariatele judeţene au competenţa de control tematic operativ şi inopinat pe teritoriul judeţului în care funcţionează.

În consecinţă, comisarii din cadrul unui comisariat judeţean nu puteau executa control pe teritoriul altui judeţ decât în raza de activitate a comisariatului judeţean din care au făcut parte.

În consecinţă, comisarii din cadrul unui comisariat judeţean nu puteau executa control pe teritoriul altui judeţ decât în raza de activitate a comisariatului judeţean din care au făcut parte.

Competenţa teritorială limitată a comisariatelor judeţene este prevăzută în mod imperativ care nu putea să fie încălcat prin ordine de deplasare în sensul delegării comisarilor dintr-un judeţ să efectueze control pe teritoriul altui judeţ.

Competenţa teritorială limitată a comisariatelor judeţene este prevăzută în mod imperativ care nu putea să fie încălcat prin ordine de deplasare în sensul delegării comisarilor dintr-un judeţ să efectueze control pe teritoriul altui judeţ.

În consecinţă, în baza dispoziţiilor legale în vigoare, Comisariatul Regional V. nu putea emite delegaţii cu depăşirea competenţei teritoriale limitate ale comisariatelor judeţene pentru care actul prin care a delegat comisari din cadrul Comisariatului Judeţean D. şi V. a să efectueze control în raza de activitate a Comisariatului Judeţean G. este nelegal.

Prin sentinţa nr.170/CA din 21.04.2008 Tribunalul Bihor a respins excepţia de nelegalitate invocată de SC S. V. SA O. în contradictoriu cu pârâta GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU B., în reprezentarea pârâtei Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Regional V.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele:

Reclamanta a formulat recurs în cadrul dosarului de recurs nr.6333/318/2007 al Tribunalului Gorj, având ca obiect anularea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei Seria C nr.08845/11.04.2007 de agenţii constatatori din cadrul Comisariatului Regional V. al Gărzii Naţionale de Mediu, pe baza raportului de inspecţie regional nr.2/29.03.2007 prin care a fost reţinută în sarcina petentei săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 96 alin. 3 pct. 13 din OUG 195/2005 constând în „încălcarea obligaţiilor persoanelor fizice şi juridice de a îmbunătăţii performanţele tehnologice în scopul reducerii emisiilor şi de a nu pune în exploatare instalaţiile ale căror emisii depăşesc limitele stabilite”, aplicându-se sancţiunea amenzii contravenţionale în sumă de 100.000 lei, cu posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii în 48 de ore de la data luării la cunoştinţă a procesului – verbal.

Prin Încheierea nr. 1689 pronunţată în şedinţa publică din 10.12.2007 a Tribunalului Gorj – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, instanţa în baza art. 4 din Legea nr. 554/2004 cu modificările ulterioare, a dispus suspendarea soluţionării recursului declarat de Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Regional V., împotriva Sentinţei nr. 4543 din 25 iunie 2007 pronunţată de judecătoria Tg. Jiu, în dosarul nr. 6333/318/2007, până la soluţionarea irevocabilă a excepţiei, şi trimiterea dosarului la Tribunalul Bihor – Secţia Contencios administrativ, pentru soluţionarea excepţiei de nelegalitate.

În motivarea excepţiei de nelegalitate s-a invocat în sinteză că, întrucât competenţa de control tematic, operativ şi inopinat, conform art. 7 alin. 2 şi 3 din H.G. nr. 440/2005 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii de Mediu, aparţine doar comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, decizia nr. 26 din 26.03.2007 a Comisariatului Regional V. prin care se atribuie competenţa de efectuare a unui control la societatea petiţionară, unor agenţi constatatori care nu fac parte din Comisariatul Judeţean G., apare ca nelegală, întrucât contravine dispoziţiilor imperative ale articolului 7 al Hotărârii Guvernului nr. 440/2005.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ actualizată nr. 554/2004, „Legalitatea unui act administrativ unilateral cu caracter individual, indiferent de data emiterii acestuia, poate fi cercetata oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea părţii interesate.

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. 2 din H.G. NR. 440/2005 privind organizarea şi funcţionarea Gărzi Naţionale de Mediu, „Comisariatele regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu sunt organizate ca structuri zonale la nivel de direcţii, cu competenţe limitate teritorial, care coordonează şi supraveghează activitatea comisariatelor judeţene din structura lor şi sunt conduse de un comisar regional asimilat directorului executiv.”, iar art. 16 alin. 2 din acelaşi act normativ stipulează că „Prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Gărzii Naţionale de Mediu se stabilesc raporturile de relaţionare pentru toate structurile Gărzii Naţionale de Mediu.”

Structura organizatorică şi structura teritorială ale Gărzii Naţionale de Mediu sunt evidenţiate în Anexa nr. 1 şi 2 la H.G. 1224/2007 pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu, ataşate la dosar.

Potrivit art. 3 pct. b din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Regional V., aprobat prin Decizia Comisariatului General, anexat la dosarul cauzei, structura zonală cuprinde următoarele comisariate judeţene, conform anexei nr. 2 a H.G. nr. 440/2005: Comisariatul Judeţean G., Comisariatul Judeţean O., comisariatul Judeţean D.; Comisariatul Judeţean M.; Comisariatul Judeţean V., aceste comisariate din subordine neavând personalitate juridică.

Art. 9 pct. e din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Gărzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Regional V. prevede ca şi atribuţie a comisariatului regional „emiterea de delegaţii la nivelul competenţelor limitate teritorial personalului din subordine pentru misiuni sau însărcinări speciale în domeniul de activitate şi aprobă rapoartele acestora.”

S-a reţinut că, comisarii au acţionat în baza deciziei emise de Comisarul regional, pe baza ordinelor de deplasare (delegaţii) nr.226/02.04.2007 şi 227/02.04.2007, semnate de reprezentantul Comisariatului Regional V. al Gărzii Naţionale de Mediu, având un plan de acţiuni – Măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare, în vederea emiterii autorizaţiei integrate de mediu la obiectivul verificat, desfăşurând această activitate în limita competenţei teritoriale a Comisariatului Regional V.

Comisarului general îi revenea competenţa legală de a delega personalul din subordine, implicit din cadrul comisariatelor judeţene din subordine, în vederea îndeplinirii unei misiuni sau însărcinări speciale.

Împotriva acestei sentinţe, a formulat recurs SC S.V. SA , solicitând casarea sentinţei cu trimitere spre rejudecare şi în subsidiar modificarea sentinţei în sensul admiterii excepţiei de nelegalitate aşa cum a fost formulată.

În motivarea recursului arată că, prima instanţă în mod nelegal a soluţionat cauza în complet de doi judecători, în condiţiile în care compunerea completelor de contencios administrativ fusese modificată la data de 17.04.2008 şi publicată în Monitorul Oficial nr.294 din 15 aprilie 2008.

Dezbaterea în fond a cauzei a avut loc la 7.04.2008 şi s-a amânat pronunţarea hotărârii pentru 14.04.2008 şi ulterior pentru 21.04.2008 când s-a pronunţat sentinţa şi când era în vigoare Legea 97/2008.

Pe fondul cauzei invocă faptul că decizia Comisarului Regional V. din 26.03.2007 este nelegală , contravenind HG 440/2005 în vigoare la data emiterii deciziei.

Se invocă dispoziţiile art.7 din HG 440/2005 reproduse de recurent şi arată că decizia prin care se atribuie competenţa de efectuare a unui control la societatea recurentă unor agenţi constatatori care nu fac parte din Comisariatul Judeţean G. contravine acestei dispoziţii imperative .

Arată că, prin HG 1224/2007 s-au desfiinţat comisariatele regionale ale Gărzii de Mediu fără să se conţină dispoziţii tranzitorii cu privire la actele încheiate de aceste structuri de unde rezultă că ei nu aveau atribuţii de constatare a contravenţiilor şi nu puteau dresa procese verbale.

În continuarea motivelor de recurs se face referire la legalitatea şi temeinicia procesului verbal de contravenţie încheiat de agenţii constatatori în baza delegaţiei emise, ce face obiectul dosarului în care s-a invocat excepţia.

Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate cu recurs sub aspectul motivelor invocate se constată că, recursul este fondat pentru motivele întemeiate pe dispoziţiile art.304 pct.9 cod procedură civilă .

Motivul de casare întemeiat pe art.304 pct.1 cod procedură civilă privind compunerea nelegală a completului de judecată nu poate fi reţinut.

Judecarea în fond a cauzei a avut loc la data de 7 aprilie 2008, dată la care dispoziţiile art.10 pct.1 din Legea 554/2004 au prevăzut competenţa instanţelor de judecată în materia contenciosului administrativ în primă instanţă şi s-a prevăzut că „completul de judecată este format din doi judecători.”

La data judecării cauzei legea 97/2008 care a abrogat această dispoziţie privind completele colegiale nu era în vigoare. A intrat în vigoare între data judecării şi pronunţării sentinţei.

Ori, instanţa trebuie să fie alcătuită potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data judecării cauzei , ceea ce s-a făcut , iar potrivit art.260 alin.2 cod procedură civilă judecătorul care a luat parte la judecată este îndreptăţit să se pronunţe cu excepţia cazului când i –a încetat calitatea de magistrat sau este suspendat din funcţie.

Pe fondul cauzei însă, se constată că, sentinţa a fost dată cu aplicarea greşită a legii.

Obiectul material al prezentului litigiu este decizia nr. 26 din 26.03.2007 emisă de Comisariatul Regional V. prin care au fost delegaţi comisari din cadrul Comisariatului Judeţean D. şi al Comisariatului Judeţean V. să efectueze un control pe raza de activitate a Judeţului G.

Cauza juridică a prezentei acţiuni este nelegalitatea acestei delegări în raport cu dispoziţiile art.7 din HG 440/2005.

Ceea ce este chemată să soluţioneze instanţa se referă la competenţa Comisariatului Regional de a delega comisarii dintr-un judeţ să efectueze control într-un alt judeţ.

Potrivit art.7 pct.2 din HG 440/2005 în vigoare la data emiterii actului, comisariatele regionale ale Gărzii Naţionale de Mediu coordonează şi supraveghează activitatea comisariatelor judeţene din structura lor.

În prezent prin HG 1224/2007 comisariatele regionale au fost desfiinţate şi cele 41 de comisariate judeţene au dobândit personalitate juridică iar activitatea de coordonare a acestora a fost preluată de Garda Naţională de Mediu care a devenit succesor de drept al atribuţiilor fostelor comisariate regionale (pct.38 din art.12).

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisariatului Regional V., în art. 9 lit.e prevede competenţa acestui organ de a emite delegaţii dar numai cu respectarea competenţelor limitate teritorial personalului din subordine pentru misiuni sau însărcinări speciale în domeniul de activitate.

Faptul că organul emitent al actului atacat a trecut în fişa postului unui comisar şi obligaţia de a efectua control în afara judeţului în baza ordinului de deplasare nu duce la legalitatea actului emis deoarece fişa postului este întocmită de însăşi organul care a încălcat dispoziţiile legale privind competenţa teritorială limitată.

În consecinţă, în baza dispoziţiilor legale în vigoare, Comisariatul Regional V. nu putea emite delegaţii cu depăşirea competenţei teritoriale limitate ale comisariatelor judeţene pentru care actul prin care a delegat comisari din cadrul Comisariatului Judeţean D. şi V. să efectueze control în raza de activitate a Comisariatului Judeţean G. este nelegal, sens în care în baza art.304 pct.9 şi 312 alin.2 cod procedură civilă se impune modificarea sentinţei şi admiterea excepţiei de nelegalitate.

(Decizia nr.439/CA/3.12.2008 a Curţii de Apel Oradea – Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal).