RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. NOTĂ DE CONSTATARE ÎNCHEIATĂ DE GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU. NATURĂ JURIDICĂ. -art.28 din Anexa 3 din HG 1224/2007, art.2 lit.c din Legea 554/2004. Acte ale autorităţilor publice


Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. NOTĂ DE CONSTATARE ÎNCHEIATĂ DE GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU. NATURĂ JURIDICĂ.

-art.28 din Anexa 3 din HG 1224/2007, art.2 lit.c din Legea 554/2004.

Nota de constatare prin care pe lângă informaţiile constatate în urma controlului se dispun măsuri obligatorii persoanei controlate este un act administrativ producător de efecte juridice, cenzurabile de instanţa de contencios administrativ.

Prin Sentinţa civilă nr.7/CAF/10.01.2008, Tribunalul Alba a respins cererea de suspendare a dispoziţiei de demolare a fabricii de formaldehidă impusă prin Nota de Constatare nr.110/2007 încheiată de Comisariatul Judeţean Alba al Gărzii Naţionale de Mediu.

De asemenea a respins acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta SC K.SEBEŞ SRL- în contradictoriu cu Garda Naţională de Mediu- Comisariatul Judeţean Alba privind anularea Notei de Constatare nr.110/2007.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că Nota de constatare ce face obiectul litigiului este un formular de inspecţie care cuprinde informaţiile relevante obţinute ca urmare a controlului, inclusiv măsurile ce se impun a fi realizate şi nu un act administrativ emis în vederea organizării, executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice. Informaţiile conţinute de raport sunt folosite în etapa finală a inspecţiei de mediu, fapt atestat de dispoziţiile art. 28 din Anexa 3 din HG 1224/2007, atunci când se dispune eventual încheierea procesului- verbal de contravenţie.

S-a mai reţinut că măsurile din nota de constatare nu pot fi puse în direct prin aceasta ci pentru a se asigura funcţia a acestora Garda de mediu poate să sancţioneze contravenţional persoana controlată pentru neîndeplinirea lor, caz în care verificarea legalităţii măsurilor dispuse se realizează de către instanţa de judecată în condiţiile art.16 din HG. Nr. 1224/2007 raportat la art. 31 din OG 2/2001, iar suspendarea măsurilor dispuse se realizează de drept conform art. 32 alin. 3 din OG 2/2001, prin introducerea plângerii contravenţionale.

Instanţa de fond a conchis că nota de constatare nu poate avea caracterul unui act administrativ, în condiţiile definite de lege, pentru că nu produce prin ea însăşi efecte juridice ci este un act premergător emiterii unui act administrativ, a cărui legalitate nu poate fi verificată direct în cadrul acţiunii în contencios administrativ ci indirect, în momentul în care se verifică legalitatea actului administrativ la baza emiterii căruia a stat, situaţie în care nici prevederile art. 14 din Legea 554/2004 nu pot fi invocate.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta SC K.S. SRL solicitând casarea ei cu trimitere spre rejudecare.

În motivarea recursului său, reclamanta arată că între dispozitivul hotărârii şi considerentele acesteia există grave neconcordanţe.

Astfel din dispozitiv s-ar putea deduce că instanţa a soluţionat fondul cauzei, iar din considerente rezultă că a soluţionat-o pe excepţia inadmisibilităţii.

Instanţa a admis excepţia inadmisibilităţii cu încălcarea legii, respectiv a refuzat să aplice Legea 554/2004, considerând că actul dedus judecăţii nu poate fi calificat ca act administrativ.

Recurenta mai învederează că sentinţa recurată cuprinde motive contradictorii, dezvoltate la pct. III din cererea de recurs.

În drept au fost invocate prevederile art. 3041 Cod procedură civilă .

Intimata prin întâmpinarea depusă la dosar şi intervenientul C.I.D.R.M. în interesul intimatei prin concluziile scrise au solicitat respingerea recursului, cu motivarea că sentinţa recurată este temeinică şi legală.

Verificând sentinţa recurată prin prisma motivelor de recurs invocate şi din oficiu conform art. 304 raportat la art. 3041 şi 306 Cod procedură civilă pe baza materialului şi lucrărilor dosarului se constată că aceasta este netemeinică şi nelegală.

Potrivit art. 2 lit. c) din Legea 554/2004 actul administrativ este definit ca fiind actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice.

Autoritatea publică este potrivit literei b) a aceluiaşi articol, orice organ de stat sau al unităţilor administrativ- teritoriale care acţionează, în regim de putere publică, pentru satisfacerea unui interes legitim public.

Prin Nota de constatare nr.110/29.10.2007 Garda Naţională de Mediu- Comisariatul Judeţean Alba a dispus desfiinţarea lucrărilor noii secţii de formaldehidă SC K.S. SRL şi aducerea terenului la starea iniţială până la 31.11.2007.

Pentru nerespectarea termenului de realizare a măsurii impusă în Nota de constatare nr.77/19.09.2007 a dispus sancţionarea reclamantei cu amendă contravenţională în valoare de 100.000 lei conform OUG 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006, sens în care a fost încheiat Procesul- verbal de contravenţie seria D nr.24326/29.10.2007.

Din conţinutul Notei de Constatare nr.110/29.10.2007 emisă de intimata pârâtă rezultă că această notă îndeplineşte toate condiţiile actului administrativ cu caracter individual, astfel cum este definit de art. 2 lit.c) din Legea 554/2004 fiind:

-un act unilateral cu caracter individual;

-este emisă de o autoritate publică, în regim de putere publică, competentă să aplice prevederile legii pentru protecţia mediului, obiectiv de interes public major;

-este emisă în vederea executării în concret a legii privind protecţia mediului;

-a dat naştere unor raporturi juridice.

Faţă de soluţionarea cauzei pe excepţia inadmisibilităţii, ca urmare a calificării greşite a naturii juridice a actului dedus judecăţii, este superfluu a analiza celelalte motive de recurs invocate.

În consecinţă în baza art. 312 (3) Cod procedură civilă, instanţa urmează a admite ca fondat recursul reclamantei, a casa sentinţa şi a trimite cauza Tribunalului Bihor spre rejudecare, instanţă de fond în circumscripţia Curţii de Apel Oradea, în favoarea căreia a fost strămutată cauza.

(Decizia nr.348/CA/29.10.2008 a Curţii de Apel Oradea – Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal).