Recurs contencios administrativ. Ordonanţă preşedinţială de restituire a plăcuţelor cu nr. De înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare. Primul termen notificat de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul, se prelungeşte de drept pe


Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ORDONANŢĂ PREŞEDINŢIALĂ DE RESTITUIRE A PLĂCUŢELOR CU NR. DE ÎNMATRICULARE ŞI A CERTIFICATULUI DE ÎNMATRICULARE. PRIMUL TERMEN NOTIFICAT DE SUSPENDARE A DREPTULUI DE UTILIZARE A UNUI AUTOVEHICUL, SE PRELUNGEŞTE DE DREPT PENTRU ÎNCĂ 6 LUNI, I. P. J. AVÂND OBLIGAŢIA DOAR SĂ NOTIFICE ACEASTĂ PRELUNGIRE DEŢINĂTORULUI DE AUTOVEHICUL ŞI NU SĂ O DISPUNĂ.

– art.62 alin.5 şi alin.6 din O.U.G. nr.109/2005.

Decizia nr.1046/CA/01.06.2011 a Curţii de Apel Oradea – Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.

Prin sentinţa nr. 818 din 12.04.2011 Tribunalul Bihor a respins cererea de suspendare a măsurii reţinerii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare formulată de reclamantul P. F. în contradictoriu cu pârâtul I. P. J. B., a respins cererea de ordonanţă preşedinţială formulată de reclamantul P. F. în contradictoriu cu pârâtul I. P. J. B., pentru restituirea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare BH-74-RIN şi a certificatului de înmatriculare nr.B00276740H.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut, examinând capetele de cerere privind suspendarea executării măsurii de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, precum şi a cererii de restituire pe cale de ordonanţă preşedinţială, din întreg materialul probator aflat la dosar, că:

Obiectul dedus judecăţii îl reprezintă suspendarea executării măsurii de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare luată prin procesul verbal seria RPCR nr.001001 emis de către ARR Alba şi comunicată prin notificarea nr.19/24.02.2011, până la soluţionarea irevocabilă a acţiunii în anulare, şi obligarea pârâtului, pe calea ordonanţei preşedinţiale, la restituirea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare BH-74-RIN şi a certificatului de înmatriculare nr.B00276740H.

Reclamantul a îndeplinit procedura prealabilă prevăzută de art.7 din Legea nr.554/2004, aşa cum rezultă din notificarea aflată la fila 3 dosar.

Fără a cerceta în fond, sub toate aspectele, legalitatea şi temeinicia măsurilor contestate, instanţa de fond a reţinut că nu sunt îndeplinite condiţiile imperativ cerute de lege pentru suspendarea executării măsurii administrative atacate. Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art.14 din L.554/2004, suspendarea executării actului administrativ se poate dispune în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente. Cele două sintagme sunt clarificate prin disp.art.2 lit.”s” şi „t” din L.554/2004. Prin urmare, în accepţiunea acestui text de lege, prin caz bine justificat se înţelege împrejurările legate de starea de fapt şi de drept care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ, iar prin pagubă iminentă se înţelege prejudiciu material viitor şi previzibil.

Transpunând aceste texte de lege în speţa de faţă, instanţa de fond a constatat că, în cauză, nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile imperios cerute de lege pentru suspendarea executării măsurii administrative atacate. Astfel, din nedepunerea la dosar a dovezii achitării amenzii contravenţionale şi a licenţei de traseu pentru autoutilitara în discuţie, raportat la dispoziţiile art.62 alin.6 din OUG 109/2005, conform cărora „după epuizarea unui termen notificat de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul, dacă nu se face dovada achitării amenzii contravenţionale, se notifică deţinătorului prelungirea suspendării pentru încă 6 luni”, coroborate cu neinvocarea de către reclamant a unor aspecte care să se circumscrie noţiunii de „îndoială serioasă” asupra legalităţii şi temeiniciei măsurii contestate, instanţa de fond a constatat neîndeplinirea uneia dintre cele două condiţii imperativ prevăzute de lege pentru suspendarea executării măsurii. Prin urmare, chiar dacă se presupune existenţa în cauză a celei de-a doua condiţie prevăzută de lege, respectiv paguba iminentă, constând în prejudiciul suferit de către reclamant ca urmare a neutilizării autoutilitarei, legiuitorul a impus ca pentru suspendarea executării actului administrativ să fie îndeplinite cumulativ cele 2 condiţii imperative cerute de art.14 din L.554/2004, situaţie inexistentă în cauză.

Faţă de considerentele expuse mai sus, instanţa fondului a constatat că nici capătul de cerere privind restituirea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare BH-74-RIN şi a certificatului de înmatriculare nr.B00276740H pe calea ordonanţei preşedinţiale nu este întemeiat, întrucât aparenţa dreptului nu îi revine reclamantului.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs petentul solicitând modificarea ei în totalitate în sensul admiterii atât a cererii de suspendare cât şi a ordonanţei preşedinţiale.

În motivarea recursului său petentul arată că în cauză sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate ale cererii, demonstrând caracterul vremelnic şi urgenţa măsurii luate.

Deşi măsura suspendării dreptului de a utiliza autoutilitara pentru o perioadă de 6 luni a expirat la 11 februarie 2011, abia în data de 24 februarie 2011 intimatul a dispus prelungirea măsurii suspendării.

A apreciat că măsura de suspendare şi de reţinere a certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare este nelegală şi abuzivă, impunându-se revocarea deciziei de prelungire a suspendării şi restituirea către recurent a certificatului de înmatriculare şi a plăcuţelor de înmatriculare, fiecare zi de nefolosire a maşinii aducându-i prejudicii materiale.

În drept au fost invocate prevederile articolului 304 punct 9 cod procedură civilă şi Legea 554/2004 şi articolul 581 cod procedură civilă.

Intimatul I. P. J. B. prin întâmpinarea depusă la dosar a solicitat respingerea recursului, ca nefondat, cu motivarea că afirmaţiile recurentului sunt simple afirmaţii nedovedite şi nesusţinute de probe.

Verificând sentinţa recurată prin prisma motivelor invocate şi din oficiu , conform articolului 304 raportat la articolul 304 1 şi 306 cod procedură civilă pe baza actelor şi lucrărilor dosarului s-a constatat că aceasta este temeinică şi legală.

Potrivit articolului 62 alineat 6 din OUG nr. 109/2005, după expirarea unui termen notificat de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul, dacă nu se face dovada achitării amenzii contravenţionale, se notifică deţinătorului prelungirea suspendării pentru încă 6 luni.

Suspendarea notificată a dreptului de utilizare a unui autovehicul încetează, iar plăcuţele cu nr. înmatriculare şi certificatele de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) au trecut cel puţin 30 de zile de la data procesului verbal de reţinere;

b) se depune dovada achitării amenzii contravenţionale (al.5 articolul 62 OUG 109/2005).

Din interpretarea acestor texte de lege, rezultă că suspendarea notificată a dreptului de utilizare a unui autovehicul încetează, iar plăcuţele cu nr. de înmatriculare şi certificatele de înmatriculare se restituie la cererea deţinătorului de autovehicul numai dacă au trecut 30 zile de la reţinere şi dacă s-a făcut dovada achitării amenzii contravenţionale.

În situaţia în care nu se face dovada achitării amenzii contravenţionale, cum este cazul şi în speţă, primul termen notificat de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul, se prelungeşte de drept pentru încă 6 luni, intimatul având obligaţia doar să notifice această prelungire deţinătorului de autovehicul.

În consecinţă critica recurentului în sensul că intimatul a dispus prelungirea măsurii suspendării în 24.02.2011 la 10 zile după ce expirase primul termen de suspendare, este neîntemeiată, prelungirea suspendării operând de drept , intimatul având obligaţia doar să notifice această prelungire, după constatarea neîndeplinirii condiţiilor prevăzute de articolul 62 alineat 5 din OUG nr. 109/2005 pentru încetarea măsurii suspendării.

Faţă de toate aceste considerente, în baza articolului 312 raportat la articolul 316 cod procedură civilă curtea a respins ca nefondat recursul, motivele invocate fiind neîntemeiate, atât în ce priveşte cererea de suspendare a măsurii reţinerii plăcuţelor şi a certificatului de înmatriculare cât şi a ordonanţei de restituire a plăcuţelor şi a certificatului de înmatriculare .