Recurs împotriva unei sentinţe prin care a fost anulată acţiunea ca netimbrată. Motivele ce vizează greşita alcătuire a instanţei care a pronunţat hotărârea şi citarea incompletă a unei părţi. Admisibilitate


C. proc. civ., art. 725

Prin Legea nr. 262/2007 (M. Of. nr. 510 din 30 iulie 2007), art. 10 din Legea nr. 554/2004 a fost modificat în sensul că, la soluţionarea cauzei în fond, completul de judecată este compus din doi judecători, normă de procedură de imediată aplicare, potrivit art. 725 C. proc. civ.

C.A. Alba-lulia, Secţia de administrativ şi fiscal Decizia nr. 476 din 14 noiembrie 2007

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Hunedoara sub nr. 1709/97/2007 reclamanţii C.I. şi C.N.M. au chemat în judecată pe pârâtul Consiliul local al comunei PUI, solicitând anularea hotărârii nr. 76/2006 privind aprobarea încheierii unui contract de achiziţie publică privind Elaborarea studiului de fezabilitate şi proiectul tehnic pentru modernizarea sediului nou al Primării Comunei Pui.

Prin sentinţa civilă nr. 1181/CA/04.09.2007 Tribunalul Hunedoara a anulat ca netimbrată acţiunea formulată de reclamanţi.

Pentru a pronunţa această sentinţă Tribunalul Hunedoara a reţinut că potrivit art. 1 şi 11 alin (1) din Legea nr. 146/1997 modificată, acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, inclusiv cele pentru exercitarea căilor ordinare de atac, sunt supuse taxelor judiciare de timbru şi se taxează în mod diferenţiat.

Dispoziţiile art. 20 alin. (1) şi (2) din aceeaşi lege prevăd că taxele se plătesc anticipat, iar dacă acestea nu au fost achitate la înregistrarea cererii, se va pune în vedere achitarea lor până la primul termen.

Neîndeplinirea obligaţiei de plată a taxei de timbru la termenul stabilit, se sancţionează cu anularea cererii potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (3) din aceeaşi lege.

Art. 1 din O.G. nr. 32/1995 a instituit timbru judiciar care se aplică acţiunilor şi cererilor de competenţa instanţelor judecătoreşti.

Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din ordonanţă, cererile pentru care se datorează timbru judiciar, calculat potrivit art. 3 alin. (1) şi (2) nu vor fi primite sau înregistrate dacă nu vor fi timbrate corespunzător, iar în caz contrar se vor aplica dispoziţiile art. 20 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 146/1997 modificată.

Din verificarea actelor de la dosar rezultă că reclamanţilor li s-a pus în vedere prin citaţia primită la data de 22.07.2007 să achite taxa judiciară de timbru în sumă de 3,9 lei şi timbru judiciar în valoare de 0,15 lei sub sancţiunea anulării cererii ca netimbrată.

Cum reclamanţii nu au achitat taxa judiciară de timbru şi nu au aplicat timbru judiciar aşa cum s-a dispus de către instanţă, potrivit dispoziţiilor legale susmenţionate, acţiunea a fost anulată ca netimbrată.

împotriva acestei sentinţei au formulat recurs reclamanţii, solicitând casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond, în temeiul art. 304 pct. 1, 5 şi 9, art. 304, art. 306, art. 312 alin. (5) C. proc. civ.

în expunerea motivelor de recurs s-a arătat că instanţa nu a fost alcătuită potrivit prevederilor legale, ceea ce atrage casarea sentinţei în baza art. 304 pct. 1 C. proc. civ..

Prin Legea nr. 262/2007 a fost modificat art. 10 din Legea nr. 554/2004, în sensul alcătuirii completului de judecată din doi judecători, ceea ce instanţa de fond nu a respectat, completul fiind compus dintr-un singur judecător.

Un alt motiv de recurs se referă la faptul că reclamanţii nu au fost citaţi cu menţiunea achitării taxei de timbru, astfel că, în mod nelegal, instanţa de fond a anulat acţiunea ca netimbrată.

Intimatul pârât Consiliul Local Pui a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Analizând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate prin prisma criticilor formulate Curtea constată că prezentul recurs este fondat şi urmează a fi admis pentru următoarele considerente.

Prin Legea nr. 262/2007 (M. Of. nr. 510 din 30. iulie 2007), art. 10 din Legea nr. 554/2004 a fost modificat în sensul că, la soluţionarea cauzei în fond completul de judecată este compus din doi judecători, normă de procedură de imediată aplicare, conform art. 725 C. proc. civ..

Instanţa de fond a pronunţat hotărârea la data de 4.09.2007 în complet compus dintr-un singur judecător, deci în complet nelegal constituit, în sensul art. 304 pct. 1 C. proc. civ., ceea ce atrage casarea hotărârii, în temeiul art. 312 alin (3) C. proc. civ..

în ceea ce priveşte cel de-al doilea motiv de recurs, se constată că acesta este fondat în ceea ce priveşte pe reclamanta C.N.M., a cărei acţiune a fost anulată ca netimbrată, deşi aceasta nu a fost citată cu menţiunea timbrajului aşa cum rezultă din dovada de îndeplinire a procedurii de citare.

Faţă de această recurentă, instanţa a pronunţat o hotărâre nelegală, încălcând formele de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii, referitoare la citare părţilor, fiind întemeiat motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 5 C. proc. civ.

Faţă de recurentul C.I., acest motiv de recurs nu este fondat, întrucât acesta a fost citat cu menţiunea achitării taxei de timbru şi a timbrajului judiciar, aşa cum rezultă din dovada de îndeplinire a procedurii de citare de la fila 20 dosar fond, astfel că acţiunea acestuia trebuia anulată ca netimbrată, însă de un complet legal constituit.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 312 alin. (1), art. 304 pct. 1 şi 5 şi art. 312 alin. (3) C. proc. civ., Curtea va admite recursurile declarate de reclamanţii C.I. şi C.N.M. împotriva sentinţei nr. 1181/CA/04.09. 2007 pe care o va casa şi va dispune trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe de fond, care va rejudeca pricina în complet legal constituit şi va cita ambii reclamanţi cu menţiunea achitării taxei de timbru. Pentru a nu crea confuzie şi pentru ca taxa să nu fie achitată de două ori, se poate menţiona pe fiecare citaţie că taxa trebuie achitată o singură dată.