Refuz al prefectului de a emite un ordin de împroprietărire. Incidenţa art. 2 lit. c din Legea nr. 29/1990 referitor la actele pentru desfiinţarea cărora se prevede o procedură specială. Inadmisibilitatea acţiunii în contencios administrativ


Potrivit dispoziţiilor art. 2 lit. c din Legea nr. 29/1990, nu pot fi atacate în justiţie actele administrative pentru desfiinţarea sau modificarea cărora se prevede prin lege specială, o altă procedură judiciară.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 53 şi 54 din Legea nr. 18/1991 (republicată), judecătoriile în a căror rază teritorială se află terenurile sunt competente în materia stabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor prin reconstituirea sau constituirea acestuia, atribuirii efective a terenurilor celor îndreptăţiţi şi eliberării titlurilor de proprietate.

în consecinţă, Curtea de Apel Galaţi nu era competentă să verifice legalitatea refuzului nejustificat al prefectului de a emite ordinul de atribuire a terenului în litigiu, impunându-se admiterea recursului prefectului şi trimiterea cauzei spre soluţionare Judecătoriei Galaţi.

(Secţia de administrativ, decizia nr. 4087din 7decembrie 2001)
CURTEA, 

Asupra recursului de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:
Prin acţiunea înregistrată la 4 aprilie 2001, reclamanta S.C. „U.N.C.“ Galaţi a chemat în judecată Prefectura judeţului Galaţi, solicitând obligarea acesteia la emiterea ordinului privind dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 1083 mp. teren, situat în Galaţi, str. Al. I. Cuza, nr. 17.

în motivarea acţiunii, reclamantul a susţinut că în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 2222 din 12 decembrie 2000 a cumpărat de la „B.“ OC. 3, „S.C.A.“, imobilul cu destinaţia casă de locuit şi 5 anexe în str. Al. I. Cuza, nr. 17 Galaţi, situată pe suprafaţa de 1083 mp., deţinut de vânzător pe toată durata construcţiei.

Terenul a fost transferat în folosinţa sa cu precizarea că urmează regimul juridic impus de dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 18/1991. A mai susţinut că a solicitat pârâtei emiterea ordinului de împroprietărire, depunând în acest scop toată documentaţia conform metodologiei şi că deşi Primăria Galaţi a înaintat Prefecturii propunerea de emitere a ordinului, nu s-a soluţionat această propunere.

Curtea de Apel Galaţi – Secţia comercială şi de contencios administrativ, prin sentinţa civilă nr. 104 din 4 iunie 2001 a admis acţiunea şi a obligat Prefectul judeţului Galaţi să emită ordinul pentru terenul în suprafaţă de 1083 mp., str. Al. I. Cuza, nr.

17 aferent casei de locuit, potrivit dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată.

împotriva acestei sentinţe considerată nelegală şi netemeinică a declarat recurs Prefectul judeţului Galaţi, susţinând în esenţă că instanţa a omis a sesiza din oficiu excepţia de necompetenţă materială a Curţii de Apel Galaţi, în sensul că pentru soluţionarea plângerii ce are ca obiect atribuire de teren în proprietate, competenţa aparţine Judecătoriei Galaţi.

Recursul este fondat pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.

Potrivit dispoziţiilor art. 2 lit. c din Legea nr. 29/ 1990, nu pot fi atacate în justiţie actele administrative pentru desfiinţarea sau modificarea cărora se prevede prin lege specială, o altă procedură judiciară.
O asemenea procedură a fost instituită în materia stabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor prin reconstituirea sau constituirea acestuia, atribuirii efective a terenurilor celor îndreptăţiţi şi eliberării titlurilor de proprietate, prin dispoziţiile art. 53 şi 54 din Legea fondului funciar republicată, care stabilesc competenţa materială a judecătoriilor în a căror rază teritorială se află terenurile.

Pe de altă parte, în conformitate cu dispoziţiile art. 1 pct. 2 C. pr. civ., judecătoriile judecă plângerile formulate împotriva hotărârilor autorităţilor administraţiei publice cu activitate jurisdicţională şi ale altor organe cu astfel de activitate în cazurile prevăzute de lege.

Prin Legea nr. 18/1991, modificată şi completată, s-a prevăzut în art. 53 alin. 2 că împotriva hotărârii comisiei judeţene se poate face plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul în termen de 30 de zile de la comunicare.

De altfel, potrivit noilor dispoziţii legale şi anume art. 54 alin. 1 şi 2, prevederile art. 53 alin. 2 se aplică şi în cazul în care plângerea este îndreptată împotriva ordinului prefectului sau oricărui act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului în condiţiile prevăzute de Capitolul III.

Ignorând aceste dispoziţii legale şi pronunţându-se în primă instanţă asupra cererii reclamantei de obligare a prefectului la emiterea ordinului, Curtea de Apel Galaţi şi-a depăşit competenţa materială.

în consecinţă, urmează a se admite recursul, a casa sentinţa atacată şi a se trimite cauza spre competentă soluţionare la Judecătoria Galaţi în a cărei rază teritorială de activitate se află terenul în litigiu.