Refuz de autorizare pentru desfăşurarea activităţii de taxi.


Vătămare

– Legea nr. 554/2004: art. 1-2

Refuzul autorităţii pârâte de autorizare a reclamantului pentru desfăşurarea activităţii serviciului public de transport persoane în regim este pe deplin întemeiat, în condiţiile în care, analizându-se dosarul depus de către reclamant, acesta a obţinut un punctaj de 15,5 puncte, total insuficient faţă de minimum prevăzut de hotărârile consiliului local care reglementează această activitate şi în care a fost stabilit punctajul minim ca fiind 20 puncte.

(Secţia comercială şi de administrativ, sentinţa nr. 208/CA/2009,

nepublicată)

Prin acţiunea înregistrată reclamantul M.G. a chemat în judecată Primăria mun. Bistriţa, prin primar, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa pârâta să fie obligată să-i elibereze în regim de urgenţă autorizaţia locală taxi, precum şi obligarea la plata daunelor suferite în perioada 2004-2007 apreciată la 36.000 lei. Se mai solicită ca pârâta prin hotărâre să fie obligată la plata asigurărilor de sănătate a impozitului pe venituri de care a fost lipsit iar perioada respectivă să fie considerată stagiul de cotizare, respectiv vechime în muncă, cu cheltuieli de judecată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine în fapt următoarele:

Reclamantul a funcţionat în temeiul autorizaţiei eliberate de Primăria mun. Bistriţa în temeiul Decretului-lege nr. 54/1990 în calitate de taximetrist particular ca activitate principală, până la reglementarea acestei activităţi prin Legea nr. 38/2003, prin care s-a stabilit în sarcina autorităţilor locale, respectiv a Consiliului local al mun. Bistriţa şi a Primăriei mun. Bistriţa, atribuţiile de reglementare, organizare şi control a activităţii de taximetrie locală.

în temeiul acestor dispoziţii legale, precum şi a normelor metodologice date în aplicarea acestei legi şi aprobate prin Ordinul MAI nr. 275/2003 Consiliul local al mun. Bistriţa a adoptat Hotărârea nr. 165/2003 privind aprobarea regulamentului de desfăşurare a procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi permanente şi sezoniere în mun. Bistriţa, prin care s-a stabilit condiţiile şi criteriile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană fizică pentru a i se putea elibera autorizaţie taxi.

Prin Hotărârea Consiliului local nr. 113/2003 s-a aprobat regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi a municipiului Bistriţa, s-au stabilit actele pe care trebuie să le deţină şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un taximetrist independent pentru a putea obţine autorizaţia pentru executarea serviciului de transport persoane în regim taxi.

Reclamantul s-a adresat Primăriei mun. Bistriţa la 5.03.2004 cu o primă cerere, prin care a solicitat eliberarea autorizaţiei pentru executarea serviciului de transport persoane în regim taxi şi a autorizării ca şi taximetru a autovehiculului său cu nr. de înmatriculare BN (…).

în condiţiile în care actele anexate cererii au fost considerate insuficiente i s-au adus la cunoştinţă acest aspect cu adresa nr. 1075/14.04.2004 când i s-au comunicat acestuia actele normative care reglementau culoarea autovehiculelor taxi, precum şi faptul că este necesară eliberarea unui certificat de agreare pentru acest vehicul de la

BULETINUL JURISPRUDENTEI

—!-

autoritatea competentă care este Registru Auto Român. Cu aceeaşi ocazie i s-a solicitat reclamantului să depună în copie autorizatia eliberată în condiţiile Legii nr. 507/2002.

Reclamantul a depus o parte din actele ce i-au fost solicitate la 13.10.2004 şi con-statându-se că nu a depus în totalitate actele solicitate, cu adresa nr. 2353/

17.11.2004 reclamantului i s-a adus la cunoştinţă că în condiţiile în care dosarul său a fost declarat ca incomplet, a obţinut un punctaj de doar 15,5 puncte, în condiţiile în care punctajul minim necesar este de 20 puncte, motiv pentru care nu a putut fi înscris nici pe lista de aşteptare pentru atribuirea în viitor a autorizaţiilor solicitate.

Se reţine că deşi potrivit tabelului nominal cu rezultatele evaluării dosarelor pentru autorizaţii taxi din 27.05.2004 la grupa taximetrişti independenţi, dosarul petentului a fost respins ca fiind incomplet, reclamantul nu a formulat contestaţie până la termenul stabilit de 4 iunie 2006 pentru reanalizarea punctajului obţinut urmare a aplicării criteriilor aprobate.

La cererea reclamantului cu adresa nr. 3.327/22.11.2004 i s-au restituit acestuia o parte din actele depuse în original precum şi situaţia la zi a autorizaţiilor taxi eliberate.

în raport de aceste circumstanţe ale stării de fapt probată prin actele depuse la dosarul cauzei, instanţa constată că refuzul autorităţii pârâte de autorizare a reclamantului pentru desfăşurarea activităţii serviciului public de transport persoane în regim taxi, este pe deplin întemeiat, în condiţiile în care, analizându-se dosarul depus de către reclamant, acesta a obţinut un punctaj de 15,5 puncte, total insuficient faţă de minimum prevăzut de hotărârile consiliului local care reglementează această activitate şi în care a fost stabilit punctajul minim ca fiind 20 puncte.

Nici după ce i-a fost adus la cunoştinţă acest aspect, reclamantul nu şi-a completat dosarul cu actele ce i-au fost expres solicitate conform adreselor mai sus invocate.

Potrivit art. 1 din Legea nr. 554/2004, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată. în art. 2 al aceluiaşi act normativ, privind semnificaţia unor termeni, se defineşte dreptul vătămat ca fiind orice drept fundamental prevăzut de constituţie sau de lege, căruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ, iar prin interes legitim privat se înţelege posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept subiectiv viitor şi previzibil.

Prin prisma acestor considerente de admisibilitate a acţiunii în contencios administrativ, instanţa apreciază că pârâta prin respingerea cererii petentului de autorizare nu a adus acestuia nicio vătămare într-un drept sau un interes legitim al său. Refuzul autorităţii de eliberare a autorizaţiilor solicitate de către reclamant s-a datorat neîndeplinirii condiţiilor legale, prin nedepunerea în totalitate a actelor necesare autorizării pentru executarea serviciului de transport de persoane în regim taxi , iar nu printr-un act administrativ nelegal şi nici prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri.

Aşa fiind, tribunalul urmează a respinge ca fiind neîntemeiată acţiunea în contencios administrativ formulată de către reclamantul M G. atât în obiectul său principal, acela de a obliga instituţia pârâtă la eliberarea autorizaţiei necesare executării serviciului de transport în regim taxi şi, derivat din aceasta, a celorlalte capete de cerere privind acordarea unor despăgubiri, plata unor contribuţii la asigurările de sănătate a impozitului pentru profitul nerealizat sau eliberarea unor adeverinţe care să constituie vechime în muncă pentru această perioadă.

Se reţine de asemenea că urmare a modificărilor legislative aduse Legii nr. 38/2003 prin Legea nr. 265/2007 de completare şi modificare, Consiliul local al mun. Bistriţa a emis Hotărârea nr. 173/25.09.2008 privind reglementarea activităţii de transport în regim de taxe în mun. Bistriţa, care cuprinde în anexă regulamentul de organizare şi desfăşurare a acestei activităţi, acte normative în temeiul cărora reclamantul are posibilitatea de a depune un nou dosar pentru a obţine autorizările necesare practicării acestei ocupaţii.

Referitor la excepţia prematurităţii acţiunii invocate de pârâtă prin întâmpinare, în sensul art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, prin aceea că nu a fost efectuată procedura prealabilă sesizării instanţei, urmează a fi respinsă ca neîntemeiată, instanţa reţinând că după cererea iniţială formulată de către reclamant şi adresată pârâtei pentru a obţine autorizarea activităţii de transport de persoane în regim taxi, acesta a revenit cu mai multe cereri depuse la dosarul cauzei, prin care contestă măsura respingerii şi pot fi apreciate ca fiind cereri de reanalizare în sensul dispoziţiilor legale arătate şi care reprezintă o cerere prealabilă în sensul art. 7 alin. 1 din legea mai sus arătată (judecător Părăuan loan).