Refuz nejustificat al autorităţii contractante de atribuire a contractului de lucrări publice către societatea câştigătoare a licitaţiei. Competenţa instanţei. Aplicabilitatea art. 7 din Leg. 554/2004. Licitaţii


Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată la Tribunalul Galaţi – Secţia Comerciala, Maritima si Fluviala si de Administrativ sub nr. 1963/121/2007 din 1 martie 2007, reclamanta REINHOLD MEISTER GmbH – în baza disp. art. 71 din Ordonanţa Guvernului nr. 60/2001 si art. 1073-1077 – a chemat în judecată civila pe pârâta ADMINISTRATIA FLUVIALA DUNARII DE JOS RA Galaţi pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa:

– să fie obligata parata la încheierea contractului de lucrări publice C1-Aparari de maluri cu subscrisa societate, câştigătoare a licitaţiei de atribuire a contractului;

– să fie obligata parata la plata de daune cominatorii in cuantum de 50.000 lei pentru fiecare zi de refuz nejustificat pe perioada cuprinsa începând cu data rămânerii definitive a hotărârii pronunţate, pana la data semnării efective a contractului.

Prin cererea de chemare in judecata, reclamanta a solicitat obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata efectuate in cauza.

În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamanta a învederat instanţei – in esenţă – următoarea situaţie de fapt:

În urma publicării anunţului privind organizarea licitaţiei de atribuire a contractului de lucrări publice˝ C1-Apărări de maluri˝, de către Administraţia Fluvială a Dunării de Jos RA Galaţi(AFDJ RA-Galati), subscrisa a depus oferta companiei în vederea participării la licitatie, conformandu-se în totalitate prevederilor caietului de sarcini si legislatiei în vigoare. Potrivit ofertei depuse de către subscrisa REINHOLD MEISTER GmbH, executarea contractului urmează să fie realizată exclusiv de aceasta, fără subcontractanti.

Licitatia de atribuire a lucrărilor publice s-a desfăsurat potrivit prevederilor OG nr. 60/2001, act normativ în vigoare la data efecutării anuntului de organizare a licitatiei.

In urma etapei de selectie pe criteriile tehnice si economice, subscrisa societate REINHOLD MEISTER GmbH s-a calificat în vederea participării la licitatie , fapt ce rezultă si din adresa A.F.D.J-R.A nr. 29292/06 11 2006.

În urma procedurii de atribuire a contractului de lucrări publice sus-mentionat,respectiv în urma deschiderii ofertelor –etapa finală a procedurii, a fost declarată câstigătoare a licitatiei societatea comercială REINHOLD MEISTER GmbH.

Prin adresa nr. 30805/22 11 2006, pârâta A.F.D.J-R.A. Galati, a invitat societatea comercială REINHOLD MEISTER GmbH la încheierea contractului , potrivit clauzei 29 ITT din caietul de darcini.

Ulterior, la data de 23.11.2006, prin adresa nr. 30860 expediată la aceeasi dată prin fax, pârâta A.F.D.J-R.A. Galati, a solicitat REINHOLD MEISTER GmbH să prezinte contracte cu furnizorii de materii prime care urmează a fi utilizate la efectuarea lucrărilor.

Societatea REINHOLD MEISTER GmbH s-a conformat pârâtei si a depus documente si oferte ferme ale furnizorilor de materii prime din care rezultă că este în măsură să se aprovizioneze în vederea realizării contractului.

Potrivit ofertei depuse de societatea REINHOLD MEISTER GmbH, executarea contractului urmează să fie realizată exclusiv de aceasta fără subcontractanti, în sensul art. 32 din O.G. nr. 60/2001, fiind neântemeiată solicitarea A.F.D.J-R.A. Galati anterioară corespondentei nr. 33671/22.12.2006 de a se prezenta situatia furnizorilor de materii prime si servicii auxiliare pe care societatea REINHOLD MEISTER GmbH le va achizitiona pentru necesitătile proprii.

Cu toate că solicitarea nu a avut vreun temei legal , societatea REINHOLD MEISTER GmbH s-a conformat solitării si a depus documente si ofetre ferme ale furnizorilor de materii prime din care rezultă că este în măsură să se aprovizioneze în vederea realizării contractului.

Furnizorii de materie primă nu intră în categoria contractanti , iar solicitarea A.F.D.J-R.A. Galati a fost efectuată cu fraudare de lege pentru a crea confuzia între si suprapunerea termenului contractant cu cel de furnizor.

Având în vedere faptul că potrivit clauzelor caietului de sarcini-ITT 4.1.2 si 23.9, societatea REINHOLD MEISTER GmbH s-a calificat în vederea participării la licitatie în urma etapei de selectie pe criteriile tehnice si economice, asa cum rezultă din adresa nr. 29292/06 11 2006, toate cerintele de forma si fond pentru încheierea contractului de achizitie publică de lucrări au fost verificate de către comisie si considerate îndeplinite , solicitarea ulterioară de indicare a furnizorilor , având scopul de preconstituire a unor documente în vederea crearii unei aparente de legalitate pentru inscrisul A.F.D.J-R.A. Galati nr. 33671/22 12 2006.

Tribunalul Galaţi prin sentinţa nr. 1017/26.04.2007 a respins ca nefondată excepţia lipsei competenţei materiale a Secţiei comerciale a Tribunalului Galaţi invocată de pârâta R.A. Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi, şi a respins acţiunea ca fiind inadmisibilă.

Referitor la excepţia competenţei materiale a Secţiei comerciale invocată de pârâtă, instanţa de fond a reţinut că potrivit art. 2 pct. 1 lit. d C.proc. civ. Tribunalul Galaţi – Secţia comercială maritimă şi fluvială şi de contencios administrativ este competent să soluţioneze cauza de faţă.

Referitor la o a doua excepţie invocată – inadmisibilitatea acţiunii referitor la neîndeplinirea procedurii prealabile a constatat că este fondată motivat de faptul că reclamanta nu a parcurs procedura obligatorie a formulării contestaţiei administrative înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ potrivit art. 81 alin. 2 şi art. 89 alin. 1 şi 2 din OUG nr. 60/2001.

Prima instanţă a apreciat că notificarea adresată Ministerului Transporturilor Construcţiilor şi Turismului nu îndep0lineşte cerinţele dispoziţiilor mai sus arătate.

Împotriva acestei hotărâri în termen legal a declarat recurs reclamanta REINHOLD MEISTER GMBH GERMANIA invocând nelegalitatea acesteia(disp. art. 304 pct. 9 C:proc.civ.).

În dezvoltarea motivelor de recurs, reclamanta a arătat că de fapt obiectul acţiunii viza de fapt sancţionarea refuzului nejustificat al pârâtei în calitate de autoritare contractantă a licitaţiei de atribuire a contractului de lucrări publice de a respecta obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu societatea declarat câştigătoare a licitaţiei potrivit art. 71 alin 1 din OUG nr. 60/2001.

A apreciat că acest refuz dă dreptul de a formula prezenta acţiuni şi că instanţa de fond în mod eronat a reţinut că nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce îi reveneau în temeiul art. 81 alin. 2 şi art. 89 alin. 2 din OUG nr. 60/2001, dispoziţii care se referă la soluţionarea contestaţiilor în fazele de licitaţie anterioare încheierii contractului de achiziţii publice.

Faţă de această situaţie consideră că nu este necesar să urmeze procedura prevăzută de dispoziţiile mai sus menţionate, fiind aplicabile disp.art. 7 alin. 6 din Leg. nr. 554/2004 pe care le-a îndeplinit prin notificarea comunicată pârâtei.

În consecinţă solicită admiterea recursului casarea sentinţei criticate şi trimiterea cauzei la aceeaşi instanţă pentru soluţionarea fondului cererii.

Recursul este fondat pentru considerentele ce se urmează a fi prezentate.

Analizând şi verificând sentinţa prin prisma aspectelor prev. de art. 304 pct. 9 C.proc.civ. invocate de pârâtă, se reţine că instanţa de fond a interpretat eronat dispoziţiile legale în materie pronunţând o hotărâre nelegală.

Astfel p rima instanţă constată în mod eronat că acţiunea formulată de reclamantă este inadmisibilă, motivat de faptul că aceasta nu a parcurs procedura prealabilă a formulării contestaţiei administrative înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ în condiţiile în care aceasta a formulat notificare către pârâtă (autoritatea contractantă) invocând explicit ceea ce o nemulţumeşte, prezentând interesele lezate pe care le poate suferi precum şi modul în care aceasta asteaptă să fie rezolvat cazul în speţă.

Cum la notificarea nr. 42/12.01.2007 (fila 9 dosar fond) formulată de reclamantă, pârâta nu a răspuns, s-a adresat instanţei de contencios administrativ.

Având în vedere disp. art. 86 din OUG nr. 60/2001 se reţine că prin notificarea adresată atât Ministrului Transporturilor Construcţiilor şi Turismului cât şi autorităţii contractante s-a îndeplinit procedura prealabilă prevăzută de art. 81 alin. 2 din OUG nr. 60/2001 cu atât mai mult cu cât aceasta din urmă avea obligaţia să o comunice tuturor participanţilor încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

În consecinţă greşit prima instanţă a considerat că procedura prealabilă nu a fost îndeplinită şi a respins acţiunea ca inadmisibilă.

Cum se constată că prima instanţă trebuia să treacă la cercetarea fondului cauzei, în baza art. 312 alin. 5 C.proc.civ. Curtea a admis recursul declarat de reclamantă, cu consecinţa casării sentinţei atacate şi trimiterea cauzei pentru judecarea în fond a cauzei la aceeaşi instanţă .