Refuz soluţionare cerere. Daune morale. Cereri


În motivarea acţiunii în contencios administrativ, reclamanta a arătat că este proprietara suprafeţei de 211 m.p. teren situat în Bazarul Suceava, conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 4246 din 3.11.2003 şi că din această suprafaţă a făcut un schimb de teren pentru 82 m.p. cu Primăria Suceava, conform contractului de schimb autentificat sub nr. 2266 din 3.06.2006. Pentru acest din urmă teren, pe care intenţionează să edifice un spaţiu comercial a solicitat prin cererea nr. 14658 din 13.04.2005 eliberarea certificatului de urbanism, dar că pârâtul, nejustificat i-a refuzat eliberarea certificatului de urbanism, situaţie în care apreciază că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 554/2004.

Pârâta, prin întâmpinare, a solicitat respingerea acţiunii ca inadmisibilă, deoarece reclamanta a promovat acţiunea împotriva Municipiului Suceava – prin primar, iar potrivit dispoziţiilor Legii nr. 215/2001 şi Legii nr. 50/1991, certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire se emit de către primar, astfel că în cauză Municipiul Suceava nu are calitate procesuală activă.

A mai arătat pârâta, că în cauză nu este vorba despre un refuz nejustificat în înţelesul Legii nr. 544/2004, deoarece Bazarul Suceava urmează să fie modernizat, astfel că s-a cerut reclamantei să fie de acord cu o amânare până la o dată ulterioară când să fie eliberate actele administrative cerute.

Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea acţiunii cu privire la acordarea de daune morale şi daune cominatorii, deoarece dispoziţiile legale din Legea nr. 554/2004, nu prevăd posibilitatea acordării a acestora.

Tribunalul Suceava-secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal prin sentinţa nr. 5 din 11.06.2007 a admis în parte acţiunea şi a obligat pârâta să elibereze reclamantei certificatul de urbanism cerut, a respins ca prematur formulată cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire şi ca inadmisibilă cererea de obligare a pârâtului Primarul Suceava la plata de daune cominatorii.

Totodată a fost obligat Primarul Suceava să plătească reclamantei suma de 1000 RON cu titlu de daune morale şi suma de 49,2 RON cu titlul de cheltuieli de judecată.

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 554/2004 şi a fost obligat pârâtul să elibereze reclamantei certificatul de urbanism cerut şi pentru refuzul practicat de eliberare a actului administrativ a fost obligat primarul să plătească suma de 1000 RON daune morale. În privinţa daunelor cominatorii solicitate, prima instanţă a reţinut că Legea nr. 554/2004 nu prevede posibilitatea acordării de daune cominatorii, ci doar a unei amenzi pe zi de întârziere.

Împotriva sentinţei, au declarat recurs părţile din litigiu.

Reclamanta B.M. a invocat drept motiv de casare dispoziţiile art. 304 pct. 9 arătând că nejustificat instanţa de fond nu i-a acordat daune morale în sumă de 50.000 RON şi nici obligarea pârâtului la plata de daune cominatorii de 30 RON/zi. A mai criticat reclamanta sentinţa şi sub aspectul acordării cheltuielilor de judecată.

Recursul a fost apreciat ca nefondat.

În mod corect, prima instanţă a reţinut că faţă de persoana reclamantei, mediul social, intervalul de timp în care pârâtul a persistat în refuzul de a elibera certificatul de urbanism, vătămarea suferită de reclamantă, pârâtul a fost obligat la plata sumei de 1000 RON cu titlul de daune morale.

În fine, dispoziţiile Legii nr. 554/2004, în adevăr nu prevăd posibilitatea aplicării de daune cominatorii ci a unei amenzi pe zi de întârziere, ca instrument de constrângere a autorităţii publice în cazul în care nu eliberează actul administrativ solicitat, astfel că acest motiv de recurs urmează a fi respins.

Cum reclamanta nu a justificat cheltuieli ocazionate cu desfăşurarea procesului de faţă, altele decât cele acordate de prima instanţă, curtea va respinge motivul de recurs ce vizează cheltuielile de judecată.

Pârâtul, prin recursul declarat a reiterat excepţia inadmisibilităţii acţiunii în contencios administrativ formulată de reclamantă, pentru lipsa calităţii procesuale pasive a Municipiului Suceava, ţinând seama că eliberarea actului administrativ – certificat de urbanism cade în sarcina exclusivă a Primarului Suceava.

A invocat din nou prin recurs, pârâtul, că în cauză nu a existat un refuz nejustificat în înţelesul Legii nr. 554/2004, astfel că nelegal a fost obligat la plata daunelor morale în sumă de 1000 RON.

Motivul de recurs a fost încadrat în dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod pr. civilă.

Recursul a fost apreciat ca nefondat, pentru următoarele considerente:

Din lucrările dosarului, rezultă până la evidenţă că reclamanta a precizat că înţelege să cheme în judecată pe Primarul Municipiului Suceava pentru refuzul de a-i elibera certificatul de urbanism solicitat, astfel că motivul de recurs care vizează excepţia inadmisibilităţii acţiunii în contencios administrativ pentru lipsa calităţii procesuale pasive a pârâtului a fost respins.

Nici motivul de recurs privind exonerarea pârâtului de plata daunelor morale în sumă de 1000 RON, motivat de faptul că în cauză nu a existat un refuz nejustificat de eliberare a actului administrativ solicitat, nu a fost primit.

Motivat de faptul că după pronunţarea sentinţei nr. 5 din 11.01.2007, la data de 23.02.2007, Primarul Municipiului Suceava a eliberat reclamantei Certificatul de Urbanism nr. 193, apare evident faptul că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 554/2004 şi ca persoana lezată în drepturile sale reclamanta are dreptul să primească daune morale, astfel cum sunt reglementate de dispoziţiile art. 8 al. 1 din Legea nr. 554/2004.

Pentru toate aceste motive, curtea în baza art. 304 pct. 9 rap. la art. 3042 şi art. 3123 (1) Cod pr. civilă, a respins ca nefondate recursurile declarate de reclamanta B. M. şi pârâtul Primarul Municipiului Suceava.