Regimul străinilor. Drept de şedere acordat în scopul angajării în muncă. încetarea raporturilor de muncă.


Revocarea dreptului de şedere. Decizie de returnare.

Legalitate

– O.U.G. nr. 194/2002: art. 56 alin. 1, art. 77 alin. 3 lit. a)

Potrivit dispoziţiilor art. 56 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 194/2002, străinilor intraţi în România în scopul angajării în muncă li se prelungeşte dreptul de şedere temporară, dacă sunt titularii unei autorizaţii de muncă valabile.

Potrivit dispoziţiilor art. 56 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 194/2002, străinilor intraţi în România în scopul angajării în muncă li se prelungeşte dreptul de şedere temporară, dacă sunt titularii unei autorizaţii de muncă valabile.

în cazul reclamantului, prin încetarea contractului individual de muncă încheiat cu SC F.T. SRL, dispusă prin Decizia nr. 32/05.02.2009, autorizaţia de muncă şi-a pierdut valabilitatea, nemaifiind îndeplinite condiţiile în baza cărora i-afost prelungit dreptul de şedere în România.

Faţă de această împrejurare, în conformitate cu dispoziţiile art. 77 alin. 3 lit. a) din O.U.G. nr. 194/2002, autoritatea pârâtă a dispus revocarea dreptului de şedere în România şi emiterea Deciziei de returnare nr. 329i6153/16.02.2009.

Faţă de această împrejurare, în conformitate cu dispoziţiile art. 77 alin. 3 lit. a) din O.U.G. nr. 194/2002, autoritatea pârâtă a dispus revocarea dreptului de şedere în România şi emiterea Deciziei de returnare nr. 329i6153/16.02.2009.

Motivele de nelegalitate invocate de reclamant sunt neîntemeiate, având în vedere, pe de o parte, faptul că prevederile art. 77 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 194/2002 instituie în sarcina autorităţii pârâte obligaţia de a revoca dreptul de şedere în situaţia în care constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile în baza cărora acesta a fost acordat, iar pe de altă parte, faptul că reclamantul nu a făcut dovada că s-a adresat instanţelor judecătoreşti competente pentru anularea deciziei de încetare a contractului individual de muncă emisă de SC F.T. SRL.

Motivele de nelegalitate invocate de reclamant sunt neîntemeiate, având în vedere, pe de o parte, faptul că prevederile art. 77 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 194/2002 instituie în sarcina autorităţii pârâte obligaţia de a revoca dreptul de şedere în situaţia în care constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile în baza cărora acesta a fost acordat, iar pe de altă parte, faptul că reclamantul nu a făcut dovada că s-a adresat instanţelor judecătoreşti competente pentru anularea deciziei de încetare a contractului individual de muncă emisă de SC F.T. SRL.

(Sentinţa civilă nr. 1583 din 09.04.2009, Secţia a VIII a administrativ

şi fiscal)

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a Vlll-a contencios administrativ şi fiscal, sub nr. 1717/2/2009, reclamantul N.T.V., cetăţean congolez, a chemat în judecată pe pârâtul Oficiul Român Pentru Imigrări, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea Deciziei nr. 3296153/16.02.2009 emisă de pârât.

în motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că a fost angajat de SC F.T. SRL din ţara sa, Republica Democratică Congo, de unde a fost adus în România tot de aceeaşi societate, pe motiv de servicii.

Reclamantul a mai arătat că, potrivit înţelegerii făcute în Congo, SC F.T. SRL s-a obligat să-i facă toate demersurile necesare obţinerii unor condiţii de şedere în România, lucru pe care l-a făcut, însă la data de 20.02.2009, fără a fi informat în prealabil, i s-a adus la cunoştinţă obligaţia de a părăsi teritoriul României.

Reclamantul a solicitat anularea Deciziei nr. 3296153/16.02.2009 emisă de pârât pentru a avea posibilitatea să-şi rezolve situaţia pe cale legală, la instanţele judecătoreşti competente în soluţionarea litigiilor de muncă.

Prin întâmpinarea formulată la data de 12.03.2009, pârâtul a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, susţinând, în esenţă, că reclamantului i s-a acordat dreptul de

şedere pe teritoriul României, în calitate de angajat al SC F.T. SRL, pentru perioada

18.08.2008 – 17.08.2009, că la data de 09.02.2009, societatea angajatoare a comunicat că au încetat raporturile de muncă cu reclamantul, astfel că, în temeiul prevederilor art. 77 alin. 3 lit. a) din O.U.G. nr. 194/2002, republicată, dreptul de şedere al reclamantului a fost revocat, măsura fiind comunicată prin intermediul Deciziei de returnare nr. 3296153/16.02.2009.

în cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, iar în cadrul acesteia, pârâtul a depus documentaţia care a stat la baza emiterii deciziei contestate.

Analizând actele şi lucrările dosarului, Curtea reţine următoarele:

Prin Decizia de returnare de pe teritoriul României nr. 3296153/16.02.2009 emisă de Oficiul Român pentru Imigrări, reclamantului i s-a adus la cunoştinţă obligaţia de a părăsi teritoriul României, întrucât i s-a revocat dreptul de şedere pe teritoriul României, conform art. 77 alin. 3 lit. a) din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată.

Totodată, s-a precizat că reclamantul nu mai îndeplineşte condiţiile în baza cărora i s-a prelungit dreptul de şedere în scopul angajării în muncă, întrucât prin Decizia nr. 32/05.02.2009 a încetat contractul individual de muncă încheiat cu SC F.T. SRL.

în cazul reclamantului, prin încetarea contractului individual de muncă încheiat cu SC F.T. SRL, dispusă prin Decizia nr. 32/05.02.2009, autorizaţia de muncă şi-a pierdut valabilitatea, nemaifiind îndeplinite condiţiile în baza cărora i-a fost prelungit dreptul de şedere în România.

Pentru considerentele arătate, Curtea constată că Decizia de returnare de pe teritoriul României nr. 3296153/16.02.2009 s-a emis cu respectarea dispoziţiilor legale şi urmează să dispună respingerea acţiunii ca neîntemeiată.