Reorganizare prin absorbţie a unei instituţii publice. Vacantarea posturilor. Ocupare prin concurs


Aşadar, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Piteşti a preluat toate atribuţiile ce reveneau Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş şi odată cu aceasta toţi funcţionarii, reorganizând astfel activitatea, iar ocuparea posturilor din structura organizatorică nu se putea face decât prin organizarea unui examen la care participau funcţionarii din cele două agenţii.
Susţinerea reclamantei-recurente, potrivit căreia postul său nu putea fi vacantat, este lipsită de suport atâta vreme cât întreaga activitate din cele două instituţii publice se reorganiza, distribuind atribuţiile în condiţiile noii structuri organizatorice, care, chiar dacă îşi menţine denumirea, nu se poate aprecia că păstrează aceleaşi atribuţii.

Secţia comercială şi de administrativ şi fiscal, Decizia nr. 1943 din 21 septembrie 2011

Prin acțiunea înregistrată la 7.12.2010, reclamanta C. A. a chemat în judecată pe pârâții K. Z. – director la Agenția Regională pentru Protecția Mediului Pitești și Agenția Regională pentru Protecția Mediului Pitești pentru a se dispune anularea deciziei nr. 771 emisă la 3.11.2010 și plata sumei de 50.000 lei, contravaloarea prejudiciului încercat, atât din punct de vedere material cât și moral.

în motivare s-a arătat că reclamanta este funcționar public la Agenția Regională pentru Protecția Mediului Pitești, iar prin H.G. nr. 918/2010 s-a dispus reorganizarea A.R.P.M., care prin absorbție prelua și A.P.M. Argeș, însă numai în limita locurilor prevăzute în organigramă.

în acest mod, preluarea funcționarilor din A.P.M. Argeș urma să se facă numai în limita posturilor disponibile, așa încât, în mod nelegal a fost vacantat postul reclamantei, solicitându-i-se acesteia, alături de alți colegi, să se prezinte la examen.

Prin sentința civilă nr. 439/2011, Tribunalul Argeș a respins acțiunea, reținând că eliberarea acesteia din funcție s-a făcut în urma neparticipării la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor vacantate în urma reorganizării și reducerii acestora.

împotriva sentinței a declarat recurs reclamanta, criticând-o pentru motive încadrabile în dispozițiile art. 304 pct. 9 C.proc.civ., în dezvoltarea cărora a susținut următoarele:

– din redactarea art. 7 alin. (3) și art. 8 din H.G. nr. 918/2010, rezultă că reorganizarea s-a făcut prin absorbție, astfel încât A.R.P.M. Pitești prelua A.P.M. Argeș, însă, „în limitele structurii organizatorice aprobate”;

– în mod greșit instanța de fond trimite la dispozițiile art. 100 din Legea nr. 188/1999, text inaplicabil în cauză, întrucât atribuțiile reclamantei nu au fost schimbate în nici un mod;

– neparticiparea la examenul organizat este legală, deoarece postul reclamantei, ca de altfel și celelalte posturi din cadrul ARPM Pitești, nu au fost vacantate prin nicio prevedere legală.

Examinând criticile formulate s-a apreciat că ele sunt nefondate pentru cele ce se vor arăta mai jos.

Reorganizarea autorităților publice s-a realizat în condițiile Legii nr. 329/2009 și a dispozițiilor art. 100 din Legea nr. 188/1999, dispoziții care constituie dreptul comun în această materie.

O astfel de reorganizare se poate face și prin absorbția unei autorități sau instituții publice (art. 3 lit.a) din Legea nr. 329/2009), cu respectarea însă a structurii organizatorice aprobate.

Norma specială în cauză este reprezentată de HG nr. 918/2010, iar potrivit art. 7 alin. (3) „Agențiile județene pentru protecția mediului cu sediul în județele în care funcționează agenții regionale pentru protecția mediului se desființează ca urmare a comasării prin absorbție și a preluării activității lor de către agențiile regionale pentru protecția mediului din județele respective.”, iar potrivit art. 8 alin. (1) „Personalul din cadrul agențiilor județene pentru protecția mediului desființate potrivit art. 7 alin. (3) se preia în cadrul agențiilor regionale pentru protecția mediului, în limitele structurii organizatorice aprobate.”

Așadar, în județele în care existau agenții regionale pentru protecția mediului urmau să se desființeze agențiile județene pentru protecția mediului, iar atribuțiile acestora, precum și personalul aferent, urma să fie preluat de structurile care rămâneau în ființă.

Preluarea, însă, urma să se facă în limita structurii organizatorice aprobate, ceea ce nu echivalează cu faptul susținut de recurentă potrivit căruia, funcțiile deja existente în cadrul agențiilor regionale pentru protecția mediului rămâneau nemodificate, iar încadrarea funcționarilor se făcea numai pe posturile ce erau deja vacante, ci semnifică necesitatea de a nu se depăși numărul alocat.

Trimiterea pe care textul o face la structura organizatorică aprobată s-a impus a fi interpretată în sensul în care a făcut-o intimata, respectiv stabilirea tuturor funcțiilor și ocuparea lor de toți funcționarii aflați în cadrul celor două agenții, față și de dispozițiile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 329/2009.

în condițiile în care numărul funcționarilor era mai mare decât numărul posturilor din structura organizatorică, ocuparea acestora urma să se facă în condițiile dreptului comun, respectiv, potrivit art. 100 alin. ultim din Legea nr. 188/1999, adică, prin organizarea unui examen.

Așadar, Agenția Regională pentru Protecția Mediului Pitești a preluat toate atribuțiile ce reveneau Agenției pentru Protecția Mediului Argeș și odată cu aceasta toți funcționarii, reorganizând astfel activitatea, iar ocuparea posturilor din structura organizatorică nu se putea face decât prin organizarea unui examen la care participau funcționarii din cele două agenții.

S-a reținut că susținerea reclamantei-recurente, potrivit căreia postul său nu putea fi vacantat, este lipsită de suport atâta vreme cât întreaga activitate din cele două instituții publice se reorganiza, distribuind atribuțiile în condițiile noii structuri organizatorice, care, chiar dacă își menține denumirea, nu se poate aprecia că păstrează aceleași atribuții.

Așadar, a fost apreciată ca întemeiată susținerea intimatei privind necesitatea ocupării prin concurs a noilor posturi din structura organizatorică, iar neparticiparea reclamantei la examen constituie un aspect de proprie opțiune, dar de natură a o înlătura de la posibilitatea ocupării uneia din funcțiile astfel create.

(Judecător Gabriela Chiorniță)