Reverificarea unei perioade supuse controlului justificată de existenţa unor date suplimentare;


Reverificarea unei perioade supuse controlului justificată de existenţa unor date suplimentare;Art. 105 alin. 3 Cod procedură fiscală.Datele suplimentare faţă de cele existente la data efectuării controlului de către organele inspecţiei fiscale, care să justifice reverificarea perioadei supuse unui control anterior, privind reţinerea la sursă a impozitului pe venit, pot rezulta şi din solicitări aleorganelor de urmărire penală, sau ale altor organe îndreptăţite potrivit legii conform pct. 102.4 din HG nr. 1050/2004.Prin sentinţa nr.634 din 15 octombrie 2008 pronunţată în dosarul nr.2325/102/2008 Tribunalul Mureş a admis acţiunea formulată de reclamanta SC R.M. SA în contradictoriu cu pârâta ANAF prin DGFP Mureş şi a anulat decizia nr.58/23.07.2008 emisă de DGFP Mureş şi actele anterioare analizate prin această decizie.Pentru a pronunţa această sentinţă prima instanţă a reţinut că prin decizia atacată s-a constatat că reclamanta nu a evidenţiat şi nu a reţinut impozitul pe veniturile din alte surse, aferent achiziţiilor de deşeuri reciclabile pentru sumele reprezentând contravaloarea materialelor refolosibile predate, achitate persoanelor fizice.Prima instanţă a apreciat că potrivit pct.152 din Normele de aplicare a Codului fiscal aprobate prin HG nr.44/2004, reclamanta a făcut dovada că impozitul nu este datorat deoarece deşeurile provin din gospodăria proprie a persoanelor fizice, conform declaraţiilor date pe proprie răspundere.S-a apreciat că având în vedere existenţa acestor declaraţii, reclamanta nu avea nici un motiv pentru a considera că deşeurile nu provin din gospodăriile proprii persoanelor fizice.Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs DGFP Mureş, solicitând admiterea acestuia, modificarea sentinţei atacate şi respingerea acţiunii în administrativ.În motivele de recurs s-a arătat că în cursul anului 2006 SC R.M. SA a colectat deşeuri de fier vechi în valoare totală de 145.922,24 lei de la 14 persoane fizice, eliberând acestora adeverinţe de primire şi plată în care se menţionează faptul că deşeurile de fier vechi provin din gospodărie proprie.

S-a arătat că pentru sumele reprezentând contravaloarea materialelor refolosibile predate unitatea nu a evidenţiat şi nu a reţinut impozitul pe veniturile din alte surse.Potrivit art.79 din Legea 571/2003 impozitul pe trebuia calculat şi reţinut la momentul plăţii veniturilor de către plătitorul de venituri.S-a invocat faptul că persoanele fizice au dat declaraţii în faţa organelor de poliţie, declaraţii prin care au recunoscut că deşeurile predate nu provin din gospodărie proprie.În ce priveşte reverificarea unei anumite perioade, s-a arătat că OG nr.92/2003 permite aceasta dacă, de la data încheierii inspecţiei fiscale şi până la data împlinirii termenului de prescripţie, apar date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor. Aceste date suplimentare se referă la declaraţiile date de persoanele fizice.Intimata a depus întâmpinare solicitând respingere recursului.În întâmpinare s-a invocat faptul că organul de control nu avea voie să controleze încă odată perioada supusă controlului anterior şi că la data la care reclamanta ar fi putut face reţinerea la sursă a impozitului pe venit nu avea cunoştinţă că declaraţiile date de persoanele fizice au fost false.De asemenea s-a menţionat că organul de inspecţie fiscală nu avea nicio probă care să dovedească provenienţa deşeurilor.Analizând cererea de recurs prin prisma motivelor invocate şi a dispoziţiilor art.3041 C.pr.civ. instanţa reţine următoarele:Serviciul Judeţean de Poliţie Transporturi Mureş a solicitat prin mai multe adrese emise în anul 2008, efectuarea unor verificări cu privire la predarea unor deşeuri de fier vechi de către persoane fizice către SC R.M. SA. În urma acestor verificări s-au întocmit actele atacate în dosarul de fond, acte prin care s-a stabilit că SC R.M. SA avea obligaţia de a evidenţia şi de a reţine impozitul pe veniturile din alte surse, aferent achiziţiilor de deşeuri reciclabile.Deşi susţine că efectuarea acestui calcul nu cădea în obligaţia sa, deoarece obligaţiile fiscale nu aparţin societăţii comerciale ci unor persoane fizice, art.79 prevede la alin.1 că acest impozit se calculează prin reţinerea la sursă de către plătitorii de venituri.În ce priveşte susţinerea reclamantei că la data preluării deşeurilor nu avea de unde să cunoască faptul că acestea nu proveneau din gospodăriile proprii ale persoanelor fizice, aceasta este greu de acceptat, având în vedere că potrivit adeverinţelor de plată de la filele 27-33 din dosarul de fond, reiese că persoanele fizice au predat cantităţi foarte mari de materiale (de exemplu 13.775 kg predate de o singură persoană- B.N.),cantităţi care nu pot proveni din gospodării proprii.

De asemenea, din adresele şi declaraţiile de la filele 9-56 redăm tot exemplificativ alte cantităţi predate de persoane fizice reclamantei: P. K. -35.590 kg (f17), P. I. 90.680 kg(f.53), etc.Acest aspect a fost de altfel clarificat de către organele de poliţie.Potrivit art.105 alin.3 Cod procedură fiscală, se poate efectua reverificarea unei perioade dacă, de la data efectuării controlului si până la împlinirea prescripţiei apar date suplimentare, necunoscute până atunci.Datele suplimentare pot rezulta din solicitări ale organelor de urmărire penală sau ale altor organe îndreptăţite potrivit legii, conform pct.102.4 din HG nr.1050/2004, iar în cauză există asemenea solicitări, după cum am menţionat mai sus şi după cum rezultă din cuprinsul raportului de inspecţie fiscală.Reclamanta susţine că aceste date existau la data finalizării controlului anterior (29.02.2009), însă din adresele emise de Serviciul Judeţean de Poliţie Transporturi Mureş reiese că acestea au fost comunicate şi înregistrate la DGFP Mureş în intervalul 29 ianuarie-14 martie 2009.În consecinţă, în baza art.312 alin.1 C.pr.civ., instanţa va admite recursul formulat de reclamanta DGFP Mureş, va modifica hotărârea atacată i va respinge acţiunea formulată de reclamantă.