Revizuire. Hotărâri irevocabile pronunţate de curtea de apel. Competenţă


C. proc. civ., art. 322 pct. 7

Conform art. 323 alin. (2) C. proc. civ., în cazul invocării motivului prevăzut de art. 322 pct. 7 (hotărâri definitive potrivnice) din cod, cererea de revizuire se va îndrepta la instanţa mai mare în grad faţă de instanţa care a pronunţat hotărârile potrivnice. în speţă se cere revizuirea a două decizii pronunţate de curtea de apel, în recurs, cu evocarea fondului. Competenţa de soluţionare aparţine înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Decizia nr. 275/ R din 14 noiembrie 2006 – C.M.

Revizuienta S.D.M. a solicitat revizuirea sentinţei civile nr. 42/AF/21 mai 2004 a Tribunalului Braşov, deciziei nr. 31/R/2004 a Curţii de Apel Braşov şi a sentinţei nr. 2233/8 martie 2004 a Judecătoriei Braşov, cu consecinţa anulării celor trei hotărâri. în drept, cererea se întemeiază pe dispoziţiile art. 322 alin. (7) şi alin. (8) C. proc. civ.

La primul termen de judecată instanţa i-a pus în vedere revi-zuientei să precizeze obiectul cererii de revizuire, respectiv să indice care sunt hotărârile potrivnice ce nu se pot pune în faţă de temeiul cererii prevederile art. 322 pct. 7 C. proc. civ.

Revizuienta S.D.M. a precizat că revizuirea se referă la decizia nr. 31/R/8 mai 2005 a Curţii de Apel Braşov şi decizia nr. I39/R/2005 a Curţii de Apel Braşov.

Având în vedere dispoziţiile art. 323 alin. (2) C. proc. civ. şi art. 159 pct. 2 C. proc. civ., Curtea de Apel Braşov a invocat, din oficiu, excepţia necompetenţei sale materiale.

Curtea a reţinut următoarele:

Cererea reclamantei are ca obiect revizuirea deciziilor nr. 31/2005 şi 139/2005 ale Curţii de Apel Braşov, considerate hotărâri potrivnice, în baza art. 322 pct. 7 şi 8 C. proc. civ.

Conform art. 158 C. proc. civ., „când în faţa instanţei de judecată se pune în discuţie competenţa acesteia, ea este obligată să stabilească instanţa competentă ori un alt organ cu activitate jurisdicţională”.

Art. 323 alin. (2) C. proc. civ. prevede că „în cazul art. 322 pct. 7 (dacă există hotărârii definitive potrivnice (…) în una şi aceeaşi pricină, între aceleaşi persoane, având aceeaşi calitate) cererea de revizuire se va îndrepta la instanţa mai mare în grad faţă de instanţa sau instanţele care au pronunţat hotărârile potrivnice”.

în speţă, se consideră a fi hotărâri potrivnice două decizii pronunţate de Curtea de Apel Braşov.

Competenţa de soluţionare a cererii de revizuire revine instanţei mai mare în grad faţă de Curtea de Apel Braşov, respectiv înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Competenţa materială este reglementată de norme imperative, deci are un caracter absolut, astfel încât părţile nu pot conveni să deroge de la aceste norme, indiferent de motivele subiective sau obiective invocate.

Pentru considerentele arătate, instanţa a admis excepţia de necom-ptenţă materială a Curţii de Apel Braşov şi a declinat competenţa de soluţionare în favoarea înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie.