Sancţiune Autoritatea Naţională a Vămilor Contravenţii. Închisoare contravenţională


Prin plângerea înregistrată pe rolul acestei instanţe petentul AB, cetăţean al Republicii Moldova, a solicitat în contradictoriu cu intimatele Autoritatea Naţională a Vămilor, Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Galaţi şi Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Brăila anularea procesului verbal de sancţionare contravenţională încheiat de către agenţi constatatori din cadrul intimatei Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Brăila prin care a fost sancţionat cu amendă în sumă totală de 40.000 lei şi au fost dispuse măsuri complementare constând în confiscarea a 24 pachete de ţigări şi a autoturismului marca Volkswagen

Petentul a solicitat exonerarea de plata amenzilor şi înlăturarea măsurii complementare constând în confiscarea autoturismului marca Volkswagen.

În fapt s-a arătat că săptămânal efectuează transporturi de colete cu auto marca Volkswagen din Republica Moldova în Turcia unde lucrează persoane din satul în care este domiciliat petentul. La data de 21.10.2010 au pătruns în România pe la Vama Oancea din judeţul Galaţi. După ce au trecut frontiera au achiziţionat de lângă o staţie Lukoil aflată la intrarea în mun. Galaţi 20 de pachete de ţigări cu timbru de Republica Moldova, mai având asupra lor la intrarea în ţară alte 4 pachete cu timbru similar.

În apropierea fabricii de mezeluri Caruz au fost opriţi de către agenţii constatatori care au controlat autoturismul, fiind conduşi la sediul Vămii Brăila, loc în care au fost confiscate cele 24 de pachete de ţigări cu timbru de Republica Moldova, fiind încheiat şi procesul verbal, petentul înţelegând că are de achitat amendă în sumă de 20000 lei.

În cuprinsul plângerii s-a apreciat că procesul verbal contestat este nelegal, art. 220 alin. 1 lit. k din Codul de Procedură Fiscală nefiind aplicabil în prezenta cauză, petentul şi martorul care îl însoţea deţinând împreună la intrarea în ţară doar 4 pachete conform legislaţiei în vigoare.

Intimata Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Galaţi a formulat întâmpinare solicitând respingerea plângerii.

În fapt s-a arătat prin întâmpinare că la data controlului în trafic al auto condus de către petent pe DN 2B au fost identificate ascunse sub bancheta din spate a autoturismului un nr. de 24 de pachete de ţigări cu timbru de Republica Moldova, inspectorii vamali apreciind că aceste pachete nu au fost declarate la Biroul vamal de intrare în ţară Oancea.

S-a arătat de către intimată că în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 ale Ordinului MEF nr. 3424/2008 sunt scutite de TVA şi accize importul a 40 de ţigarete şi că abaterile contravenţionale au fost corect şi legal reţinute de către agenţii constatatori.

Analizând probatoriile administrate în cauză şi susţinerile părţilor instanţa reţine că la data de 21.10.2010 petentul AB conducea auto marca Volkswagen fiind însoţit de martorul DC.

În apropiere de satul Pietroiu din judeţul Brăila acest auto a fost controlat de un agent constatator din cadrul intimatei Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Brăila, constatându-se existenţa în interiorul acestui autoturism a 24 pachete de ţigări cu timbru de provenienţă Republica Moldova, context în care autoturismul a fost condus la sediul intimatei, fiind încheiat procesul verbal dedus judecăţii prin care s-a constatat în sarcina petentului comiterea contravenţiilor prevăzute de art. 220 alin. 1 lit. a care sancţionează deţinerea de produse accizabile în afara regimului suspensiv şi respectiv art. 220 alin. 1, lit. k din Codul de Procedură Fiscală care sancţionează „transportul de produse accizabile care nu sunt însoţite de documentul administrativ de însoţire a mărfii, fiind aplicate două sancţiuni contravenţionale în sumă de 20.000 lei fiecare.

Din oficiu instanţa constată că procesul verbal dedus judecăţii respectă condiţiile de formă prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Din examinarea probatoriului administrat în cauză cât şi a susţinerilor părţilor instanţa constată că procesul verbal contestat este legal întocmit şi nu există motive care să conducă la nelegalitatea acestui act administrativ, probatoriile administrate probând legalitatea acestuia.

În acest sens petentul a fost sancţionat pentru două contravenţii, respectiv deţinerea de produse accizabile în afara sistemului suspensiv, conform art. 220 alin. 1 lit. a din Codul de Procedură Fiscală aprobat prin O.G. nr. 92/2003, în prezenta cauză cele 24 de pachete de ţigări cu timbru de provenienţă Republica Moldova precum şi pentru transportul de produse accizabile care nu sunt însoţite de documentul administrativ de însoţire a mărfii, conform art. 220 alin. 1 lit. k din Codul de Procedură Fiscală aprobat prin O.G. nr. 92/2003, în prezenta cauză transportul celor 24 pachete de ţigări cu autoturismul Volkswagen. Petentul nu a contestat această situaţie de fapt, a recunoscut-o, cu menţiunea că 20 pachete de ţigări au fost achiziţionate din România, lângă municipiul Galaţi.

Aceste aspecte susţinute de către petent sunt confirmate de către declaraţia martorului DC.

Indiferent de locul în care au fost achiziţionate aceste pachete de ţigări, este interzisă deţinerea lor pe teritoriul României conform normei legale de la art. 220 alin. 1 lit. a din Codul de Procedură Fiscală. De asemenea este interzis transportul acestor bunuri care nu sunt însoţite de un document de însoţire a mărfii, indiferent de modalitatea de obţinere conform art. 220 alin. 1 lit. k din Codul de Procedură Fiscală.

Aceste prevederi legale nu fac distincţie în privinţa modului de obţinere, fiind nerelevant în prezenta cauză dacă cele 24 pachete de ţigări au fost trecute sau nu prin Vama Oancea ori au fost achiziţionate ulterior din România, susţinerile în acest sens ale petentului confirmate de către martorul DC nefiind de natură a înlătura răspunderea contravenţională a acestuia.

De asemenea instanţa constată că măsurile complementare constând în confiscarea celor 24 pachete de ţigări şi a auto Volkswagen au fost corect şi legal aplicate în conformitate cu prevederile art. 220 alin. 2 lit. a şi b din acelaşi act normativ, fiind măsuri obligatorii şi imperative care se iau în situaţia constatării contravenţiilor prevăzute la art. 220 alin. 1 lit. a şi k din OG 92/2003, apreciindu-se de către instanţă că aceste măsuri complementare sunt proporţionale cu gradul de pericol social al faptei comise.

Instanţa respinge susţinerile petentului în sensul inaplicabilităţii în prezenta cauză a contravenţiei prevăzute de către art. 220 alin. 1 lit. a din Codul de Procedură Fiscală în referire la art. 20643 din Codul Fiscal privitoare la deţinerea de produse accizabile în afara regimului suspensiv în condiţiile în care art. 20615 din Codul Fiscal menţionat ca temei legal în procesul verbal face referiri clare la tutun, ţigaretele fiind produse accizabile.

De asemenea sunt nerelevante şi susţinerile formulate prin notele scrise privitoare la considerarea de achiziţii în folos propriu de către o persoană fizică a cel mult 800 de ţigarete dintr-un stat membru al Comunităţii Europene, Republica Moldova nefiind stat membru al Comunităţii Europene.

Avându-se însă în vedere faptul că petentul este la prima abatere de acest fel cât şi cantitatea relativ redusă a produselor accizabile transportate, respectiv 24 de pachete de ţigări, instanţa apreciază că cele două sancţiuni constând în amendă de 20.000 ei fiecare sunt excesive în privinţa cuantumului, scopul sancţiunii putând fi atins şi prin aplicarea avertismentului pentru fiecare sancţiune contravenţională.

Faţă de cele expuse, în temeiul art. 7 alin. 3 şi art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanţa va admite în parte plângerea contravenţională formulată de petent împotriva procesului verbal contestat şi va înlocui ambele amenzi contravenţionale în cuantum de 20.000 lei aplicate prin procesul verbal contestat cu sancţiunea avertismentului, menţinând neschimbate celelalte dispoziţii cuprinse în procesul verbal.