Stabilirea de suplimente salariale pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului conform art. 11 din Legea nr.330/2009. Nelegalitate. Salarizare


Secţia de administrativ şi fiscal – Decizia nr.308/09 februarie 2011

Prin Decizia nr.308/2011 pronunţată în dosar nr.3219/97/2010 la data de 09.02.2011, Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal a Curţii de apel Alba Iulia a respins recursul declarat de către pârâtul Consiliul Local al Comunei Ş. împotriva sentinţei nr.1518/CA/2010 pronunţată în dosarul nr.3219/97/2010 de către Tribunalul Hunedoara.

S-a reţinut că prin cererea înregistrată la Tribunalul Hunedoara în data de 29.06.2010 reclamantul Prefectul Judeţului H. a chemat în judecată pe pârâtul Consiliul Local al comunei Ş. solicitând instanţei ca prin hotărâre judecătorească să se dispună:

– anularea Hotărârii Consiliului Local nr.11/2010 privind stabilirea de suplimente salariale pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

În motivarea cererii reclamantul arată că a solicitat Consiliului Local al comunei Ş. revocarea Hotărârii nr.11/2010 ca fiind nelegală şi adoptată cu încălcarea Legii nr.330/2009 şi a O.U.G. nr.1/2010. Astfel suplimentele salariale prev. de art. 11 din Legea nr.330/2009 pot fi acordate ca diferenţă între salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice locale şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice teritoriale. Cum salarizarea acestor funcţii se face pe baza coeficienţilor de ierarhizare care se vor aplica doar începând cu anul 2011, aplicarea prevederilor art. 11 în anul 2010 este nelegală.

În drept se invocă prevederile Legii nr.554/2004.

Prin întâmpinare Consiliul Local al comunei Ş. solicită respingerea acţiunii întrucât la data adoptării Hotărârii Consiliului Local, art. 11 din Legea nr.330/2009 era în vigoare Bugetul Municipiului D. îndeplineşte exigenţele impuse de lege astfel că acordarea suplimentelor salariale reprezintă o măsură pe deplin legală. Aceste suplimente nu sunt drepturi câştigate şi se acordă în limita fondurilor disponibile în bugetul local. Mai mult la baza adoptării hotărârii a stat principiul autonomiei locale care este atât financiară cât şi administrativă.

În drept se invocă Legea nr.215/2001, Legea nr.330/2009 şi O.U.G. nr. 10/2010.

Prin Sentinţa nr. 1518/CA/2010 pronunţată la data de 06.10.2010 de Tribunalul Hunedoara Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ a fost admisă acţiunea reclamantului cu consecinţa anulării hotărârii atacate.

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa de fond a reţinut în esenţă că cea de-a doua condiţie stabilită de art. 11 din Anexa III la Legea nr.330/2009, privind cuantumul suplimentului nu este îndeplinită, nefiind corect stabilit în situaţia în care modul de calcul este eronat, atât timp cât nu se pot calcula salariile de bază privind funcţiile publice locale şi teritoriale nu se pot calcula nici suplimentele salariale ce reprezintă diferenţa dintre salariile de bază stabilite pentru cele două funcţii.

Pe de altă parte s-a mai constatat că deşi art. 11 alin. 4 prevede că suplimentele salariale se acordă trimestrial, Consiliul Local al comunei Ş. a dispus acordarea acestora pe întreg exerciţiul financiar curent ceea ce contravine legii.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâtul criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În expunerea motivelor se arată că în cauza sunt îndeplinite cerinţele legale pentru suplimentele salariale stabilite, respectiv bugetul comunei cuprinde sumele necesare pentru plata acestora, fiind cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli iar drepturile se acorda în limita fondurilor disponibile. Suplimentele salariale au fost stabilite ca diferenţa între grilele de salarizare cuprinse în anexele nr. 3 şi 4 din O.G. nr.9/2008, precum şi creşterile salariale ce se acorda în cursul anului 2007 iar la stabilirea drepturilor au fost avute în vedere prevederile art. 6 din O.U.G. nr. 1/2010, ca diferenţa între salariul lunii decembrie 2009 şi salariul aferent lunii ianuarie 2010.

Analizând recursul formulat prin prisma motivelor invocate dar şi al dispoziţiilor art. 304 indice 1 din curtea constată că acesta este neîntemeiat şi urmează să-l respingă pentru următoarele considerente:

Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Ş. nr. 11/20.04.2010, s-a aprobat acordarea de suplimente salariale pentru funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, reprezentând diferenţa dintre salariul de baza prevăzut pentru funcţiile publice teritoriale si salariul de baza prevăzut pentru funcţiile publice locale. Acordarea drepturilor salariale a fost prevăzută pentru exerciţiul financiar curent, având in vedere veniturile bugetului local.

La data de 9 iunie 2010 Prefectul judeţului Hunedoara a solicitat Consiliului Local al comunei Ş. să revoce Hotărârea nr.11/2010 întrucât încalcă prevederile art. 11 din Legea nr.330/2009.

Potrivit art. 11 alin. 1 lit. a) din Anexa III la Legea nr.330/2009 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fondurile publice:

La propunerea preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, a primarului, pentru funcţiile publice locale pot fi stabilite suplimente salariale, egale cu până la diferenţa dintre salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice teritoriale şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice locale, în cazul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor, oraşelor şi comunelor, precum şi instituţiilor şi serviciilor publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale respective;

Însă această posibilitate este legată de respectarea următoarelor condiţii stabilite în alin. 2,3 şi 4 din acelaşi text, respectiv:

Suplimentele salariale prevăzute la alin. (1) nu sunt considerate drepturi câştigate şi se acordă în limita fondurilor disponibile în bugetul local.

Acordarea suplimentelor salariale stabilite potrivit alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean ori, după caz, hotărâre a consiliului local.

Suplimentele salariale stabilite potrivit alin. (1) pot fi acordate numai dacă veniturile proprii ale bugetului local respectiv, exclusiv cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, în trimestrul/anul anterior de calcul sunt mai mari sau egale cu cheltuielile de personal alocate pentru autorităţile executive şi deliberative şi pentru aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judeţean.

Aceasta prevedere legală este inaplicabilă pentru anul 2010, deoarece în anexele la Legea nr. 330/2009, funcţiile publice sunt clasificate în funcţii publice de stat, teritoriale, locale, iar la art.12 din aceeaşi lege sunt stabiliţi coeficienţii de ierarhizare .

Conform Anexei XIII al.3, în anul 2010 salariile de baza se stabilesc în conformitate cu art. 30 al. 5 fără a fi utilizaţi coeficienţii de ierarhizare.

În consecinţă, faţă de prevederile legale exprese, suplimentele salariale nu pot fi acordate pentru anul 2010, întrucât coeficienţii de ierarhizare nu se aplica pe anul 2010 la stabilirea salariului funcţionarilor publici din primarii, iar aceste drepturi salariale nu pot fi calculate, deoarece nu poate fi aplicată modalitatea de calcul a diferenţei dintre salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice teritoriale şi salariul de bază prevăzut pentru funcţiile publice locale.

Modalitatea de calcul realizată de consiliu, prin asimilare, este în afara cadrului legal întrucât nu are în vedere aceste criterii ci criterii asimilate.

Hotărârea consiliului local a fost adoptată contrar dispoziţiilor legale ce reglementează salarizarea, respectiv Legea nr.330/2009 şi O.U.G. nr.1/2010, astfel că sancţiunea care intervine este cea a anularii actului administrativ nelegal, potrivit art. 1, 8 şi 18 din Legea nr.554/2004 aşa cum în mod temeinic şi legal a apreciat instanţa de fond.

Consiliul local a insistat prin acţiunea formulată, cât si prin calea de atac declarata în cauza, ca aceste sume au fost prevăzute în bugetul local şi deţine venituri suficiente pentru plata drepturilor salariale, dar acestea argumente nu sunt suficiente pentru acordarea suplimentelor, în condiţiile în care nu sunt îndeplinite cumulativ cerinţele de legalitate prevăzute de legile speciale de salarizare.

În consecinţă, faţă de dispoziţiile art. 312 din Codul de procedură civilă se va respinge ca nefondat recursul declarat de pârâtul Consiliul Local al Comunei Ş.