Suspendare executare act administrativ. Suspendare a executării


Domeniu asociat. Suspendare act administrativ.

În conformitate cu dispozitiile art. 14 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, persoana vatamata poate sa ceara instantei competente sa dispuna suspendarea executarii actului administrativ pâna la pronuntarea instantei de fond.

Sectia comerciala si de administrativ si fiscal. Sentinta civila nr.1/CF din 16.01.2008

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 5163/103/2007 reclamanta SC Euroflora SRL Piatra Neamt a solicitat în temeiul art. 14 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, suspendarea executarii actului administrativ – procesul verbal nr. 16433/CUI/18.09.2007 si a Deciziei nr. 16443/18.09.2007 emise de Directia Regionala pentru Accize si Taxe Vamale Iasi.

În motivare reclamanta a precizat ca la data de 21.09.2007 le-a fost comunicat procesul verbal nr. 16433/CUI/18.09.2007 si Decizia pentru regularizarea situatiei nr. 16433/CUI/18.09.2007 emise de Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale Iasi. Desi au contestat la Directia Generala a Finantelor Publice Neamt si la Directia Regionala pentru Accize si Operatiuni Vamale, s-a trecut la executare prin blocarea conturilor societatii. Reclamanta mentioneaza ca nu înregistreaza datorii catre bugetul de stat, iar în acest moment nu îsi mai poate desfasura activitatea, deoarece prin blocarea conturilor se produc pierderi importante prin imposibilitatea efectuarii de plati catre furnizori si bugetul de stat. Mai precizeaza ca perioada supusa controlului este cea a anului 2004 si a vizat operatiuni vamale de impozit si facturi din anul respectiv.

Cererea reclamantei este însotita de acte în dovedire.

Pârâta Directia Generala a Finantelor Publice Neamt a depus întâmpinare. A invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, în conditiile în care reclamanta solicita suspendarea executarii unor acte administrative care nu sunt emise de Directia Generala a Finantelor Publice Neamt, ci de catre Directia Regionala pentru Accize si Taxe Vamale Iasi, iar punerea în executare a acestor acte apartine ultimei institutii. Totodata, drepturile de import stabilite prin aceste acte administrative emise de Directia Regionala pentru Accize si Taxe Vamale Iasi – taxe vamale, taxa pe valoarea adaugata datorata în vama, precum si accesoriile fiscale aferente – sunt venituri administrate de organele vamale.

Pe fondul cauzei, considera cererea neîntemeiata, nefiind îndeplinite cerintele exprese ale art. 14 din Legea nr. 554/2004 si anume nu a facut dovada ca prin suspendarea executarii procesului verbal nr. 16433/18.09.2007 si a deciziei pentru regularizarea situatiei nr. 16443/18.09.2007 s-ar preveni o paguba iminenta ce poate fi creata societatii reclamante.

Directia Regionala pentru Accize si Taxe Vamale Iasi prin întâmpinare a solicitat respingerea actiunii, sustinând ca nu sunt îndeplinite cumulativ conditiile imperative ale art. 14 din Legea nr. 554/2004, respectiv existenta unei pagube prin executarea actelor fiscale administrative. Considera ca afirmatiile reclamantei în sustinerea cererii sunt nesustinute si nu poate constitui motiv pentru a se dispune suspendarea executarii actelor administrative.

Examinând actele dosarului, instanta constata urmatoarele:

Prin cererea formulata în temeiul dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, reclamanta SC Euroflora SRL Piatra Neamt a solicitat suspendarea executarii procesului verbal nr. 16433/CUI/18.09.2007 si a Deciziei pentru regularizarea situatiei nr. 16443/CUI/18.09.2007, acte administrative emise de Directia Regionala pentru Accize si Taxe Vamale Iasi.

Asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a Directiei Generale a Finantelor Publice Neamt instanta o va respinge. Desi pârâta a invocat faptul ca drepturile de import – taxe vamale, taxa pe valoare adaugata datorata în vama, precum si accesoriile fiscale aferente – reprezinta venituri ce sunt administrate de organele vamale, contestatiile împotriva actelor administrative vamale sunt solutionate de catre Directia Generala a Finantelor Publice Neamt. Aceasta institutie s-a si pronuntat prin Decizia nr. 407/23.11.2007 asupra contestatiei având ca obiect procesul verbal nr. 16433/CUI/18.09.2007, precum si Decizia pentru regularizarea situatiei nr. 16443/CUI/18.09.2007. Prin Decizia nr. 407/23.11.2007 Directia Generala a Finantelor Publice Neamt a dispus suspendarea solutionarii contestatiei formulata de SC Euroflora SRL Piatra Neamt cu referire la obligatii vamale în suma de 123.718 lei.

În consecinta exceptia invocata de Directia Generala a Finantelor Publice Neamt este nefondata, având în vedere si faptul ca hotarârea pronuntata trebuie sa fie opozabila pârâtei.

Asupra cererii de suspendare formulata, instanta retine ca, în conformitate cu dispozitiile art. 14 din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, persoana vatamata poate sa ceara instantei competente sa dispuna suspendarea executarii actului administrativ pâna la pronuntarea instantei de fond.

Astfel de masura se justifica daca actul administrativ contine dispozitii care, daca ar fi aduse la îndeplinire mai înainte de exercitarea de catre instanta a controlului de legalitate, ar produce consecinte grave, pagube iminente.

Posibilitatea producerii unei pagube iminente este o chestiune de fapt lasata de legiuitor la aprecierea judecatorului. Masura suspendarii are caracter de protectie împotriva eventualelor abuzuri care poate fi savârsit de autoritati în raport cu persoanele juridice.

Fata de actiunea reclamantei si actele dosarului, instanta apreciaza ca cererea formulata de SC Euroflora SRL Piatra Neamt este întemeiata, întrucât prin punerea în executare a procesului verbal nr. 16433/CUI/18.09.2007 si Deciziei pentru regularizarea situatiei nr. 16433/CUI/18.09.2007 s-ar produce pagube însemnate în patrimoniul societatii reclamante, cu consecinta asupra blocarii activitatii acesteia.