Suspendare executare hotărâre consiliu judeţean. Condiţii


– Legea nr. 554/2004: art. 2

Legea nr. 554/2004 defineşte cele două condiţii la art. 2 lit. t) şi ş), astfel:

Legea nr. 554/2004 defineşte cele două condiţii la art. 2 lit. t) şi ş), astfel:

– pagubă iminentă – prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public;

– pagubă iminentă – prejudiciul material viitor şi previzibil sau, după caz, perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice sau a unui serviciu public;

– cazuri bine justificate – împrejurările legate de starea de fapt şi de drept care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actidui administrativ.

(Secţia comercială şi de administrativ, sentinţa nr. 315/2009,

nepublicată)

Prin cererea înregistrată, reclamantul Ministerul Apărării Naţionale, pentru UM 02032 Cluj-Napoca, a solicitat ca în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, în temeiul prev. art. 14 alin. 1 şi 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 modificată şi completată,

– să se dispună suspendarea executării Hotărârii nr. 50/15.04.2009 a Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud prin care imobilul în care îşi are sediul Centrul Militar Judeţean Bistriţa-Năsăud, inventariat în domeniul public al statului cu drept de administrare în favoarea M.Ap.N, a fost dat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gelu Voievod” Bistriţa-Năsăud, până la pronunţarea instanţei de fond asupra acestui act administrativ unilateral.

Examinând cererea de suspendare a executării Hotărârii Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr. 50/15.04.2009, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului şi a dispoziţiilor legale în materie, tribunalul apreciază că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile prev. de art. 14 (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare, astfel că cererea se va respinge ca neîntemeiată.

Astfel, potrivit disp. art. 14 (1) din Legea nr. 554/2004, „în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea, în condiţiile art. 7, a autorităţii publice care a emis actul sau a autorităţii ierarhice superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond.

Rezultă din cuprinsul acestui text că suspendarea poate fi dispusă numai dacă sunt întrunite cumulativ cele două condiţii: cazul bine justificat şi prevenirea unei pagube iminente.

– cazuri bine justificate – împrejurările legate de starea de fapt şi de drept care sunt de natură să creeze o îndoială serioasă în privinţa legalităţii actului administrativ.

Din susţinerile reclamantului prin raportare la actele dosarului, rezultă că niciuna din cele două condiţii cerute de lege nu este îndeplinită în cauză.

Imobilul în litigiu face parte din domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud fiind proprietatea Statului Român, fiind dat în anul 1990 în administrarea M.Ap.N. pentru UM 02032 Cluj-Napoca, iar prin Hotărârea nr. 50/15.04.2004 s-a dat de către Consiliul judeţean în administrarea M.A.I., pentru Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Bistriţa-Năsăud.

Această situaţie a transferului dreptului de administrare de către autoritatea publică abilitată a fost operată şi în cartea funciară prin încheierea cf nr. 13055/2009.

Prin urmare, actele încheiate, respectiv actul administrativ atacat (Hot. nr. 50/15.04.2009 a Consiliului judeţean), cât şi operaţiunile de înscriere în Cartea funciară prezintă o aparenţă de legalitate în condiţiile în care se face dovada că imobilul este proprietatea Statului Român, inventariat în domeniul public al Judeţului Bistriţa-Năsăud prin H G. nr. 905/2002 la care însăşi reclamantul face referire cu precizarea că va ataca această hotărâre.

Această stare de fapt nu poate reprezenta un „caz bine justificat” în înţelesul legii, ca o primă condiţie cerută de art. 14 (1) din Legea nr. 554/2004.

Nici paguba iminentă nu este dovedită în cauză, susţinerea reclamantei că prin executarea hotărârii atacate i se diminuează patrimoniul nefiind circumscrisă textului art. 2 lit. ş) din Legea nr. 554/2004 care defineşte această condiţie, iar reclamantul nu a făcut dovada nici a unei eventuale perturbări a funcţionării serviciului public (Centrul Militar Judeţean).

Pentru toate aceste considerente, se va respinge ca neîntemeiată cererea de suspendare a actului administrativ şi în temeiul art. 55 C. pr. civ., se va admite ca întemeiată cererea de intervenţie în interes propriu făcută de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean şi care are interesul să se respingă cererea de suspendare, fiind beneficiarul dreptului de administrare a imobilului în litigiu (judecător Ursu llie).

.1

CAPITOLUL VIII. CONTENCIOS FISCAL