Suspendarea actului administrativ emis de Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova. Condiţii cumulative privind “paguba iminentă” şi “caz bine justificat”. Acte ale autorităţilor publice


Reclamantul a solicitat suspendarea executării procesului-verbal de control şi a unei decizii de regularizare a situaţiei privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de controlul vamal, acte emise de Direcţia regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova. Prin aceste acte s-au stabilit datorii vamale în cuantum de 5179 lei, precum şi dobânzi, majorări şi comisioane vamale.

Intimata a trecut la silită prin emiterea somaţiei nr. 661/22 noiembrie 2007.

Prin “Încheiere” s-a stabilit cauţiune în sarcina reclamantului de 500 lei.

S-a reţinut, în urma analizei actelor şi lucrărilor dosarului că cererea este întemeiată.

Astfel, potrivit art. 14 alin.1 din Legea nr.554/2004, “În cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente, după sesizarea în condiţiile art. 7 a autorităţii publice care a emis actul, sau a autorităţii ierarhic superioare, persoana vătămată poate să ceară instanţei competente să dispună suspendarea executării actului administrativ unilateral până la pronunţarea instanţei de fond”.

Pentru a se putea dispune suspendarea unui act administrativ este necesară îndeplinirea condiţiei privind existenţa unui caz bine justificat în sensul unei îndoieli puternice asupra prezumţiei de legalitate, de care se bucură un act administrativ de natură a învinge principiul conform căruia actul administrativ este executoriu din oficiu, iar soluţia suspendării trebuie dispusă pentru a preveni o pagubă iminentă.

Textul cere, ca pe lângă “iminenta pagubă” să se invoce şialte împrejurări legate de starea de fapt, de diligenţele depuse, de atitudinea autorităţii de posibile efecte asupra altor persoane, sau la situaţii juridice, conexe regimului administrativ al actului atacat.

În speţă, s-a apreciat că petentul se încadrează în ipoteza legii, operaţiunile de plată executându-se prin sistem bancar, iar blocarea conturilor ar conduce la paralizarea economice.

Cât priveşte “paguba iminentă” s-a reţinut că se are în vedere nu doar sensul de prejudiciu efectiv, ci şi de perturbare previzibil gravă.