SUSPENDAREA EXECUTĂRII ACTULUI ADMINISTRATIV.CAZUL BINE JUSTIFICAT SI PREVENIREA PRODUCERII UNEI PAGUBE IMINENTE Faliment


Art.14 alin 1 din Legea 554/2004

Cazul bine jusitificat nu este dat de simpla contestaţie formulată împotriva actului administrativ, iar paguba iminentă nu este dată de împrejurarea că obiectul principal de activitate este imposibil de a se desfăşura, atâta timp cât intimata reclamantă desfăşoară şi activitate comercială a mărfurilor în cadrul magazinelor duty-free, pentru care intimata reclamanta deţine autorizaţia de funcţionare.

(Decizia nr. 409/19 martie 2008-Curtea de Apel Ploieşti- Secţia comerciala si de administrativ)

Prin sentinţa nr. 2683 din 13 decembrie 2007, Tribunalul Buzău – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, a admis cererea formulată de reclamanta SC E. SA – Poşta Câlnău , în contradictoriu cu pârâtele D.R.A.O.V. CRAIOVA si A.N.V. BUCUREŞTI, şi a dispus suspendarea actului administrativ intitulat dispoziţie emis sub nr. 9/6 noiembrie 2007, până la soluţionarea acţiunii de contencios administrativ.

Pentru a hotări astfel, prima instanţă a reţinut că, în speţă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de art. 14 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, dispoziţii pe care reclamanta şi-a întemeiat acţiunea, reţinând că măsura solicitată, respectiv suspendarea executării actului administrativ este o măsură vremelnică ce se cere a fi dispusă până la soluţionarea acţiunii de contencios administrativ şi existând îndoieli puternice asupra legalităţii şi oportunităţii actului administrativ, dispoziţia fiind atacată pe calea contenciosului administrativ.

Se mai reţine prin hotărâre că şi a doua condiţie prev. de disp.art. 14 din Legea nr. 554/2004, respectiv paguba iminentă este îndeplinită şi dovedită în sensul că obiectul principal de activitate este în imposibilitate de a se desfăşura iar cuantumul pagubelor materiale, ar duce indubitabil la încetarea de plăţi.

împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta D.R.A.O.V. Craiova în nume propriu cât şi în numele pârâtei A.N.V., criticând hotărârea pentru nelegalitate şi netemeinicie, invocând disp.art. 304 al.l pct. 6,7 şi 9 C.pr.civ. şi art. 304 Cod procedură civilă, hotărârea atacată are la bază o gravă încălcare a dispoziţiilor legale aplicabile speţei, instanţa de fond prin soluţia pronunţată nu a respectat condiţiile impuse de disp.art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ.

Astfel, arată recurenta prima condiţie prevăzută de aceste dispoziţii şi anume cazul bine justificat, nu era îndeplinită în speţa soluţionată de prima instanţă, pentru îndeplinirea acestor condiţii nefiind suficient ca reclamanta să însereze aprecieri cu caracter general, ci este necesar să demonstreze inclusiv cu date tehnice, felul în care aplicarea actului administrativ atacat ar afecta iremediabil activitatea sa pentru ca instanţa să poată aprecia în concret dacă cererea este fondată sau nu, decizia prin care s-a suspendat autorizaţia de antrepozit fiscal este legală şi temeinică, neexistând temei pentru suspendarea deciziei nr. 9/ 6 noiembrie 2007, prin care s-a suspendat autorizaţia, solicitarea prezentării documentelor pentru a dovedi îndeplinirea condiţiilor de funcţionare a autorizaţiei de antrepozit este solicitată în baza prevederilor O.M.F. î 397/2002.