Suspendarea executării actului administrativ. Condiţii. Suspendare a executării


Suspendarea executării actului administrativ conform art.15 raportat la art.14 din Legea nr.554/2004 se poate dispune dacă reclamantul indică în concret şi dovedeşte întrunirea cumulativă a celor două condiţii impuse de lege.

Secţia de administrativ şi fiscal – Decizia nr. 501/23 aprilie 2008

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Hunedoara sub nr. 3972/97/2007 reclamantul P. M. a chemat în judecată pe pârâţii T.A. D. Deva şi Consiliul Local al Mun. Deva, solicitând instanţei, în temeiul art. 14-15 din Legea nr.554/2004, suspendarea executării actelor administrative Proces-verbal din data de 7.09.2007 al Consiliului Administrativ al T.A.D. Deva şi Hotărârea Consiliului Local al Mun. Deva nr. 377/2007 până la pronunţarea instanţei de fond asupra legalităţii acestora.

Prin sentinţa nr. 1921/CA/7.11.2007 Tribunalul Hunedoara a admis în parte acţiunea reclamantului şi a dispus suspendarea executării HCL 377/18.09.2007, respingând acţiunea faţă de pârâtul T.A.D. Deva.

Pentru a pronunţa această sentinţă Tribunalul a reţinut în esenţă că sunt îndeplinite condiţiile art. 14-15 din Legea nr.554/2004 şi că reclamantul este direct lezat în interesele sale, desfiinţarea postului său cu scopul de a fi înlăturat din funcţie prin aprobarea noii organigrame şi a statului de funcţii, fiind de natură a justifica suspendarea actului administrativ contestat.

În ceea ce priveşte Proces-verbal din data de 7.09.2007 al Consiliului Administrativ al T.A.D. Deva s-a reţinut că acesta nu este un act administrativ în sensul art. 2 pct. 1 lit. c din Legea nr.554/2004, motiv pentru care cererea de suspendare a acestui act a fost respinsă.

Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs pârâtul Consiliul Local al Mun. Deva, solicitând modificarea sentinţei şi respingerea acţiunii reclamantului, invocând în drept art. 304/1 Cod procedură civilă.

În expunerea de motive s-a arătat că HCL Deva nr. 377/2007 a fost adoptată în unanimitate de voturi şi a fost înaintată instituţiei Prefectului Jud. Hunedoara care la acea dată, în exercitarea controlului administrativ, nu a formulat obiecţiuni cu privire la legalitatea acesteia.

Intimatul reclamant nu a depus la dosar întâmpinare.

Recursul este fondat.

Reclamantul a invocat în drept prevederile art. 14-15 din Legea nr.554/2004, potrivit cărora suspendarea actului se poate dispune în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente. Aceste două condiţii trebuie întrunite în mod cumulativ, cum corect a sesizat şi instanţa de fond, dar ele trebuie dovedite de reclamant în mod real, nefiind suficientă simpla repetare a textelor de lege fără nici o trimitere la starea de fapt şi la probele administrate în cauză.

Atât cazul bine justificat cât şi paguba a cărei iminentă producere ar fi înlăturată prin suspendarea executării actului trebuie să fie indicate în concret şi dovedite de reclamant, nu doar afirmate prin preluarea textelor de lege.

Existenţa cazului bine justificat presupune existenţa unei îndoieli puternice asupra prezumţiei de legalitate de care se bucură un act administrativ, de natură a înfrânge principiul potrivit căruia actul administrativ este executoriu din oficiu. Analizând HCL Deva nr. 377/2007, prin care s-a aprobat noua organigramă şi noul stat de funcţii a T.M. Deva, instanţa nu constată nici o îndoială asupra legalităţii acestui act administrativ şi nici reclamantul nu a dovedit existenţa vreuneia.

În ceea ce priveşte cea de-a doua condiţie, legea a definit paguba iminentă ca fiind un prejudiciu material viitor şi previzibil sau perturbarea previzibilă gravă a funcţionării unei autorităţi publice ori a serviciului public, condiţie care nu a fost dovedită în speţă.

Cum împrejurările evocate de reclamant nu pot fi examinate şi evaluate, sub aspectul concordanţei lor cu dispoziţiile legale aplicabile, decât după ce se vor administra probe în acţiunea de fond, Curtea consideră că reclamantul nu a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor cumulative cerute de art. 15 prin raportare la art. 14 din Legea nr.554/2004, drept pentru care, în temeiul art. 304/1 şi art. 312 alin. 3 Cod procedură civilă s-a admis recursul declarat de pârâtul Consiliul Local al municipiului Deva şi s-a modificat în parte sentinţa atacată în sensul că s-a respins acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul P.M. împotriva Consiliului Local al Municipiului Deva.

S-au menţinut dispoziţiile sentinţei referitoare la respingerea acţiunii reclamantului faţă de pârâtul T.A.D. Deva, întrucât procesul verbal din 7.09.2007 al Consiliului Administrativ al acestuia nu a format motiv de recurs şi nici obiect de analiză al instanţei de recurs.