Suspendarea executarii actului administrativ. Neîndeplinirea conditiilor impuse de art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, modificata si republicata. Suspendare a executării


– art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004

Verificând daca în cauza sunt îndeplinite aceste conditii, Curtea retine ca masurile dispuse de catre Curtea de Conturi prin decizia a carei suspendare se solicita se bucura de o aparenta de legalitate, aceasta fiind emisa în conditiile art. 87 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi. În ceea ce priveste aprecierile instantei fondului potrivit carora exista împrejurari de natura sa creeze o îndoiala serioasa privind legalitatea deciziei, Curtea constata ca instanta a avut în vedere o pretinsa interpretare si aplicare contradictorie a dispozitiilor legale si a titlului în baza caruia au fost acordate unele drepturi speciale.

Verificând daca în cauza sunt îndeplinite aceste conditii, Curtea retine ca masurile dispuse de catre Curtea de Conturi prin decizia a carei suspendare se solicita se bucura de o aparenta de legalitate, aceasta fiind emisa în conditiile art. 87 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi. În ceea ce priveste aprecierile instantei fondului potrivit carora exista împrejurari de natura sa creeze o îndoiala serioasa privind legalitatea deciziei, Curtea constata ca instanta a avut în vedere o pretinsa interpretare si aplicare contradictorie a dispozitiilor legale si a titlului în baza caruia au fost acordate unele drepturi speciale.

Împrejurarea potrivit careia recurenta-pârâta a valorificat în sustinerea masurilor dispuse prevederi legale si hotarâri judecatoresti carora intimata reclamanta le da o alta interpretare nu este de natura a crea o îndoiala serioasa asupra legalitatii controlului efectuat si concretizat prin emiterea deciziei.

Împrejurarea potrivit careia recurenta-pârâta a valorificat în sustinerea masurilor dispuse prevederi legale si hotarâri judecatoresti carora intimata reclamanta le da o alta interpretare nu este de natura a crea o îndoiala serioasa asupra legalitatii controlului efectuat si concretizat prin emiterea deciziei.

Totodata, în ceea ce priveste paguba iminenta ce ar afecta activitatea intimatei reclamante, Curtea retine ca prin decizia ce se cere a fi suspendata s-a pus în sarcina P. B. stabilirea întinderii unui prejudiciu si recuperarea acestuia. Prin urmare, prin decizia Curtii de Conturi nu a fost angajata raspunderea materiala a reclamantei, nu se urmareste diminuarea bugetului administratiei publice locale ci, dimpotriva, se are în vedere recuperarea prejudiciului cauzat acestei institutii .

Totodata, în ceea ce priveste paguba iminenta ce ar afecta activitatea intimatei reclamante, Curtea retine ca prin decizia ce se cere a fi suspendata s-a pus în sarcina P. B. stabilirea întinderii unui prejudiciu si recuperarea acestuia. Prin urmare, prin decizia Curtii de Conturi nu a fost angajata raspunderea materiala a reclamantei, nu se urmareste diminuarea bugetului administratiei publice locale ci, dimpotriva, se are în vedere recuperarea prejudiciului cauzat acestei institutii .

Pentru toate aceste considerente, Curtea apreciaza ca cererea de suspendare este neîntemeiata fata de neîntrunirea conditiilor prevazute de art.14 coroborat cu art. 2 lit.s si t din Legea contenciosului administrativ.

Pentru toate aceste considerente, Curtea apreciaza ca cererea de suspendare este neîntemeiata fata de neîntrunirea conditiilor prevazute de art.14 coroborat cu art. 2 lit.s si t din Legea contenciosului administrativ.

Cu referire la modul în care a fost solutionata exceptia de inadmisibilitate a cererii de suspendare de catre instanta fondului, Curtea constata ca prin decizia ce se cerere a fi suspendata sustinerile acestei instante sunt temeinice si legale. Astfel, Curtea considera ca aprecierea potrivit careia reclamanta nu poate cerere suspendarea actului administrativ care are ca obiect stabilirea unui prejudiciu este gresita, întrucât aceasta ar duce la concluzia ca dreptul de a cerere suspendarea unui act cu efecte nemijlocite asupra entitatii juridice nu este recunoscut si ocrotit de lege . Mai mult decât atât, recurenta pârâta se afla în eroare atunci când sustine ca actul administrativ are ca obiect doar stabilirea prejudiciului atât timp cât Decizia nr.2/15.01.2010 pune în sarcina reclamantei si recuperarea prejudiciului, nu doar cuantificarea lui.

Cu referire la modul în care a fost solutionata exceptia de inadmisibilitate a cererii de suspendare de catre instanta fondului, Curtea constata ca prin decizia ce se cerere a fi suspendata sustinerile acestei instante sunt temeinice si legale. Astfel, Curtea considera ca aprecierea potrivit careia reclamanta nu poate cerere suspendarea actului administrativ care are ca obiect stabilirea unui prejudiciu este gresita, întrucât aceasta ar duce la concluzia ca dreptul de a cerere suspendarea unui act cu efecte nemijlocite asupra entitatii juridice nu este recunoscut si ocrotit de lege . Mai mult decât atât, recurenta pârâta se afla în eroare atunci când sustine ca actul administrativ are ca obiect doar stabilirea prejudiciului atât timp cât Decizia nr.2/15.01.2010 pune în sarcina reclamantei si recuperarea prejudiciului, nu doar cuantificarea lui.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VIII-A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.1739/19.07.2010)

Prin încheierea pronuntata la data de 29 aprilie 2010 în dosarul nr.2033/98/2010 Tribunalul Ialomita a respins exceptia inadmisibilitatii cererii de suspendare a deciziei nr.2/15.01.2010 emisa de Camera de Conturi Ialomita si a admis cererea de suspendare a actului administrativ formulata de reclamanta P. B., cu consecinta suspendarii executarii deciziei nr.2/15.01.2010 emisa de Camera de Conturi Ialomita pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a contestatiei formulate de reclamanta.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre instanta fondului a retinut ca în cauza exista împrejurari de natura sa creeze o îndoiala serioasa în privinta legalitatii deciziei emise de catre pârâta, împrejurari legate de urmatoarele aspecte: interpretarea si aplicarea contradictorie a dispozitiilor legale privind temeiul juridic în baza carora suplimentul de post de treapta a fost acordat, precum si de interpretarea titlului în baza caruia unele drepturi speciale ale salariatilor au fost acordate. A apreciat instanta ca producerea unei pagube rezulta din faptul ca executarea deciziei este de natura sa produca atât reclamantei cât si angajatilor un prejudiciu constând în efectuarea de catre reclamanta a unui volum mare de pentru recuperarea sumelor de bani de la salariati, situatie ce i-ar afecta destul de serios din punct de vedere patrimonial.

Împotriva acestei hotarâri a formulat recurs Curtea de Conturi a României.

În motivarea caii de atac s-a aratat ca instanta de fond a pronuntat o hotarâre nelegala si netemeinica deoarece în mod gresit a respins exceptia inadmisibilitatii cererii de suspendare. Sustine recurenta ca în cauza se solutioneaza suspendarea unui act administrativ al carui obiect îl vizeaza operatiunea administrativa de stabilire exacta a unui prejudiciu rezultat din efectuarea cheltuielilor fara suport legal. Or a suspenda un asemenea act administrativ înseamna a goli de continut activitatea unei institutii. În plus, Camera de Conturi nu a fost stabilit ea însasi un prejudiciu ca sa se puna problema unui risc pentru o paguba iminenta, ci a constat ca s-au comis niste neregularitati si a dispus ca entitatea controlata sa-si stabileasca singura întinderea prejudiciului.

Se arata ca instanta de fond nu a tinut seama de faptul ca art.14 din Legea 554/2004 cerere reclamantului ca pe lânga “iminenta pagubei” sa înfatiseze si alte împrejurarii legate de starea de fapt si de drept care sunt de natura sa creeze o îndoiala serioasa în privinta legalitatii actului administrativ, împrejurare care sa fie de natura a argumenta faptul ca este vorba de “un caz bine justificat”.

În drept au fost invocate dispozitiile art.304 alin.1 pct.9 si art.304 indice 1 Cod procedura civila, Legea nr. 94/1992, Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati.

Analizând sentinta atacata prin prisma motivelor de recurs invocate, dar si în raport de prevederile art.304 indice 1 Cod procedura civila , Curtea constata ca recursul este fondat pentru urmatoarele considerente :

Prin decizia nr.2 din 15 ianuarie 2010 a carei suspendare se solicita, Curtea de Conturi a României prin Camera de Conturi Ialomita a stabilit în sarcina reclamantei P. B., printre altele, stabilirea întinderii prejudiciului rezultat din acordarea nelegala în anul 2008 a suplimentului postului si suplimentului corespunzator treptei de salarizare functionarilor publici, a prejudiciului rezultat din acordarea nelegala în anul 2008 a premiilor functionarilor publici si a prejudiciului rezultat din acordarea nelegala în anul 2008 a sporului de 12% din salariul de baza, denumit “spor de zona”, personalului didactic auxiliar si personalului nedidactic. Aceeasi decizie a dispus luarea masurilor necesare pentru recuperarea prejudiciilor anterior retinute.

Potrivit dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 554/2004 în cazuri bine justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, dupa sesizarea în conditiile art.7 a autoritatii publice care a emis actul sau a autoritatii ierarhic superioare, persoana vatamata poate sa ceara instantei competente sa dispuna suspendarea executarii actului administrativ unilateral pâna la pronuntarea instantei de fond. Totodata, potrivit art.2 alin.1 din aceeasi lege, “cazul bine justificat” reprezinta împrejurari legate de starea de fapt si de drept care sunt de natura sa creeze o îndoiala serioasa în privinta legalitatii actului administrativ.

Prin urmare, fata de motivele anterior expuse si în baza art.312 raportat la art.304 pct.9 cod procedura civila, Curtea va admite recursul si va modifica în parte încheierea din data de 29.04.2010 a Tribunalului Ialomita, în sensul respingerii cererii de suspendare ca neîntemeiata. Vor fi mentinute celelalte dispozitii ale încheierii atacate.