Suspendarea judecăţii pentru neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de către instanţă. Respingerea cererii de repunere pe rol Procedură civilă şi penală (căi de atac, competenţe etc.)


La data de 24.01.2011, reclamanta SC H P SA a formulat cerere de repunere pe rol a cauzei, cu mentiunea ca a anexat procesul-verbal al Curtii de Conturi, decizia Curtii de Conturi si Hotarârea AGA privind actionarea în instanta a d-lui R F.

Prin încheierea din data de 16 martie 2011, Tribunalul Prahova a respins cererea de repunere pe rol formulata de societate, retinând ca la termenul acordat din data de 16.03.2011, reclamanta nu s-a conformat dispozitiilor instantei si nu a depus la dosarul cauzei înscrisurile solicitate si enumerate în încheierea de sedinta din data de 03.11.2010, precum si ca SC H P SA si-a recunoscut culpa procesuala, solicitând înca un termen pentru a depune înscrisurile, astfel ca reclamanta nu si-a îndeplinit obligatiile prevazute de art.1551 alin.1 Cod procedura civila, stabilite prin încheierea de sedinta din 03.11.2010.

Împotriva acestei încheieri a formulat recurs reclamanta SC H P SA, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, solicitând admiterea caii de atac, casarea încheierii recurate, iar pe fond, repunerea cauzei pe rol în vederea continuarii judecatii.

În motivarea recursului, s-a aratat ca art. 1551 alin.1 Cod procedura civila prevede posibilitatea suspendarii judecatii, si nu obligativitatea dispunerii unei atare masuri, ca în baza rolului activ instanta trebuia sa repuna cauza pe rol, iar cu ocazia administrarii probatoriilor, recurenta ar fi depus toate înscrisurile de care întelegea sa se foloseasca în dovedirea actiunii, precum si ca la data de 16.03.2011 a solicitat un alt termen pentru a depune respectivele acte, care din cauze obiective, nu se aflau la sediul societatii, fiind predate unui expert contabil, desemnat într-un alt dosar.

Prin decizia nr.1365/06.06.2011, Curtea de Apel Ploiesti – Sectia Comerciala de Contencios Administrativ si Fiscal a admis recursul, a casat încheierea recurata si a trimis cauza la aceeasi instanta pentru continuarea judecatii fondului.

Pentru a pronunta aceasta decizie, Curtea a constatat ca Tribunalul Prahova a fost învestit la 16.02.2010 cu o actiune comerciala în pretentii, promovata de recurenta-reclamanta SC H P SA, în contradictoriu cu intimatul-pârât R F, prin care s-a solicitat obligarea acestuia din urma la plata prejudiciului cauzat ca urmare a nerespectarii obligatiilor stabilite prin actul constitutiv al societatii si prin Legea nr.31/1990, în cuantum de 160.202, 42 lei.

Cu ocazia judecarii cauzei, la termenul din 14.06.2010 prima instanta a dispus ca societatea reclamanta sa depuna la dosar înscrisurile de care face vorbire în cererea de chemare în judecata, sub sanctiunea aplicarii dispozitiilor art. 1551 Cod procedura civila, SC H P SA fiind încunostiintata în acest sens, obligatie reiterata prin încheierea de sedinta din 13.09.2010, iar prin încheierea pronuntata în sedinta de judecata din data de 3.11.2010 s-a luat masura suspendarii judecatii cauzei, în baza art. 1551 Cod procedura civila, retinându-se ca societatea nu a respectat dispozitiile instantei din sedinta publica din 13.09.2010.

Curtea a retinut ca, potrivit art. 1551 Cod procedura civila, instanta poate suspenda judecata cauzei atunci când constata ca desfasurarea normala a procesului este împiedicata din vina partii reclamante prin neîndeplinirea obligatiilor prevazute de lege ori stabilite în cursul judecatii, aceasta norma juridica reglementând un caz facultativ de suspendare a judecatii cauzei si nu obligatoriu.

Astfel, masura suspendarii judecatii dispusa în temeiul acestei dispozitii legale produce efecte atât timp cât partea nu respecta obligatiile stabilite în sarcina sa de catre instanta, însa, în situatia în care obligatiile sunt îndeplinite, judecata poate fi reluata în conformitate cu art. 1551 alin.2 Cod procedura civila, iar în prezenta cauza recurenta-reclamanta a formulat cerere de repunere pe rol a judecatii cauzei, anexând parte din înscrisurile enumerate în încheierea din 3.11.2010, respectiv procesul verbal al Curtii de Conturi, decizia Curtii de Conturi si hotarârea AGA, solicitând instantei acordarea unui nou termen pentru a prezenta restul înscrisurilor, care au fost ulterior depuse în fata instantei de recurs.

Curtea a apreciat ca, desi recurenta-reclamanta a îndeplinit în parte obligatiile stabilite prin încheierea din 3.11.2010, depunând parte din înscrisurile solicitate de catre instanta, Tribunalul Prahova a respins nejustificat cererea de repunere pe rol, mentinând masura suspendarii, fara a se respecta dispozitiile art. 1551 alin. 2 Cod procedura civila, în masura în care desfasurarea normala a procesului nu era conditionata de prezentarea respectivelor înscrisuri.

Mai mult decât atât, respectivele înscrisuri reprezinta probe pe care societatea recurenta si-a întemeiat actiunea dedusa judecatii, iar administrarea unei atare dovezi se face în conformitate cu dispozitiile art. 167 si urmatoarele Cod procedura civila, nedepunerea probelor neîmpiedicând instanta sa judece actiunea cu care a fost sesizata.