Taxă de timbru. Ajutor social în temeiul Legii nr. 416/2001 Taxă de timbru


Potrivit art. 30 alin. 1 din Legea 416/2001 dispoziţia primarului privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, încetarea plăţii drepturilor prevăzute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum şi cea de recuperare a sumelor încasate necuvenit se poate ataca potrivit prevederilor Legii 554/2004 cu modificările ulterioare, iar potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol cererile, acţiunile şi căile de atac privind drepturile prevăzute în prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.

Secţia de administrativ şi fiscal – Decizia nr. 174/13 februarie 2008

Prin acţiunea în contencios administrativ înregistrată pe rolul Tribunalului Alba sub nr. 3013/107/2007 reclamantele P.S. şi T. R. au chemat în judecată pe pârâtul Primarul mun. Aiud solicitând anularea dispoziţiei nr. 2248/9.07.2007 emisă de pârât şi obligarea acestuia la majorarea ajutorului financiar solicitat.

În motivare s-a arătat că reclamantele sunt nemulţumite de acordarea unui ajutor financiar de doar 150 lei pentru fiecare, deoarece cuantumul pensiilor este insuficient pentru tratarea bolilor de care suferă.

Prin sentinţa civilă nr. 1378/CA/20.11.2007 Tribunalul Alba a anulat ca netimbrată acţiunea reclamantelor, în temeiul art. 20 alin. 3 din Legea 146/1997, ca urmare a faptului că reclamantele nu au timbrat acţiunea cu 4 lei taxă de timbru şi 0,30 lei timbru judiciar, aşa cum au fost legal citate.

Împotriva acestei sentinţe au formulat recurs reclamantele care au solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.

În expunerea de motive s-a arătat că au achitat taxa de timbru solicitată de instanţă, însă din greşeală au trimis chitanţa la Baroul de Avocaţi, iar dovada o vor face la primul termen de judecată.

Pârâtul Primarul mun. Aiud a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului reclamantelor ca tardiv, iar în subsidiar ca nefondat.

În expunerea de motive s-a arătat că hotărârea s-a comunicat la data de 28.11.2007, ultima zi de depunere a cererii de recurs fiind 13.12.2007, recursul fiind formulat la data de 14.12.2007, deci tardiv.

În ceea ce priveşte fondul cauzei, s-a arătat că primarul a aprobat cererea reclamantelor nr. 7310/2.07.2007 prin care acestea solicitau ajutor financiar de urgenţă în baza Legii 416/2001 şi a acordat un ajutor financiar de 300 lei, sumă considerată corect stabilită în funcţie de necesităţile şi de posibilităţile reclamantelor.

În ceea ce priveşte excepţia tardivităţii recursului invocată de pârâtul intimat Curtea a constat că aceasta nu este întemeiată pentru următoarele considerente: reclamantele au primit sentinţa la data de 30.11.2007 şi puteau declara recurs până la data de 16.12.2007, zi nelucrătoare, astfel încât termenul s-a prelungit până la data de 18.12.2007, în temeiul art. 101 alin. 5 Cod procedură civilă. După cum se observă de pe plicul de la fila 3 reclamantele au expediat cererea de recurs prin poştă, data poştei fiind 14.12.2007, astfel că, în conformitate cu art. 104 Cod procedură civilă, recursul este formulat în termenul legal de 15 zile prevăzut de art. 301 Cod procedură civilă.

Recursul este fondat.

Instanţa de fond a fost sesizată cu o acţiune având ca obiect acordarea ajutorului social prevăzut de Legea nr.416/2001, reclamantele fiind nemulţumite de cuantumul acestui ajutor, aşa cum a fost el stabilit de primar.

Potrivit art. 30 alin. 1 din Legea nr.416/2001 dispoziţia primarului privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, încetarea plăţii drepturilor prevăzute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum şi cea de recuperare a sumelor încasate necuvenit se poate ataca potrivit prevederilor Legii nr.554/2004 cu modificările ulterioare, iar potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol cererile, acţiunile şi căile de atac privind drepturile prevăzute în prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.

De asemenea, Legea nr.146/1997 stabileşte la art. 15 lit. e că sunt scutite de taxe judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la stabilirea şi plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin, a ajutorului social, a alocaţiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor handicapate şi a altor forme de protecţie socială prevăzute de lege.

Având în vedere textele legale enumerate mai sus se constată că în mod greşit instanţa de fond a soluţionat acţiunea prin admiterea excepţiei netimbrării acţiunii, atâta timp cât cererea reclamantelor nu este supusă taxei de timbru.

În temeiul art. 304/1 raportat la art. 312 alin. 5 Cod procedură civilă, Curtea a admis recursul reclamantelor, a casat sentinţa civilă atacată şi a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de fond, Tribunalul Alba.