Termenul de contestare a procedurii de atribuire a unui contract de achizitie. Contracte


– dispozitiile coroborate ale art.271 alin.l si cele ale art.2562 alin.l lit.b din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica

Fata de împrejurarea ca, în cadrul procedurii organizata de catre Ministerul Mediului si Padurilor urma sa se atribuie un contract a carui valoare estimata fara TVA era sub cuantumul sumei de 125.000 euro, aspect cunoscut petentei din prezenta cauza, actele acestei proceduri puteau fi atacate în termen de 5 zile de la data la care persoana care se considera nedreptatita de un asemenea act a luat cunostinta de existenta lui (dispozitiile coroborate ale art.271 alin.l si cele ale art.2562 alin.l lit.b din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii).

Fata de împrejurarea ca, în cadrul procedurii organizata de catre Ministerul Mediului si Padurilor urma sa se atribuie un contract a carui valoare estimata fara TVA era sub cuantumul sumei de 125.000 euro, aspect cunoscut petentei din prezenta cauza, actele acestei proceduri puteau fi atacate în termen de 5 zile de la data la care persoana care se considera nedreptatita de un asemenea act a luat cunostinta de existenta lui (dispozitiile coroborate ale art.271 alin.l si cele ale art.2562 alin.l lit.b din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii).

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VIII A ADMINISTRATIV SI FISCAL, DECIZIA CIVILA NR.2211/28.10.2010)

Prin plângerea formulata de catre Cabinet de avocat “C. C.”, si înregistrata pe rolul acestei instante sub nr.5583/2/20101 în contradictoriu cu pârâtul CNSC, si MMP, a solicitat :

1.Anularea Deciziei nr.2885/C1/2608 din data de 11.06.2010 a CNSC în dosarul nr.2608/2010 înregistrat la aceasta institutie cu nr.14934/06.05.2010,

2.Anularea în parte a caietului de sarcini (respectiv prevederile ce se refera la obligativitatea existentei politei de raspundere profesionala anterior momentului semnarii contractului);

3.Anularea în totalitate a Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie (document ce poarta nr.42585/27.04.2010), si

4.Constatarea nulitatii oricaror acte subsecvente încheiate în procedura de achizitie pentru atribuirea contractului având ca obiect servicii de asistenta si de reprezentare juridica a Ministerului Mediului si Padurilor (pentru loturile 1 si 3) – cod CPV 79110000-8.

5.Reluarea procedurii de achizitie cu privire Ia Lotul 1 si Lotul 3.

Motivele cererii:

În fapt, referitor la procedura de atribuire a serviciilor de consultanta, asistenta juridica si reprezentare în instanta – cod CPV 79110000-8 de catre Ministerul Mediului si Padurilor, cu sediul în Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 9, sector 5, Procedura folosita: “selectie de oferte”, arata ca la data de 20 aprilie 2010 (ora 17 si 48 de minute), prin intermediul unui fax (Anexa 1 Ia prezenta cerere) a fost invitat sa participe la procedura de atribuire a contractului de achizitie de servicii de asistenta juridica si reprezentare în instanta – cod CPV 79110000-8, procedura initiata de catre institutia achizitoare Ministerul Mediului si Padurilor.

Prin aceasta invitatie era încunostintat ca urmeaza a depune oferta pâna în data de 22.04.2010. A solicitat caietul de sarcini (Anexa 2 la prezenta contestatie) aferent acestei proceduri, însa acesta i-a parvenit prin e-mail, pe o adresa pe care nu o declarase ca fiind de contact, abia în cursul zilei de 21.04.2010, ora 13,00, deci Ia mai putin de 24 de ore de momentul deschiderii ofertelor si dupa expirarea termenului pentru solicitarea clarificarilor (21.04.2010 ora 10,00).

Între solicitarile achizitorului se afla, printre altele si cea prevazuta la punctul 2.b) 4 si 6.4 din caietul de sarcini, respectiv existenta unei polite de profesionala “în valoare de minim 300.000 lei sau echivalent în euro […] valabila la data deschiderii ofertei”.

De îndata ce a aflat de existenta acestei cerinte, a depus toate diligentele pentru încheierea unei astfel de polite, însa, i s-a explicat de catre toti asiguratorii care încheiau astfel de polite ca aceste polite intra în vigoare într-un termen cuprins între minim 24 de ore si, în alte cazuri unor societati de asigurare, în termen de pâna la 4 zile de la data emiterii (asa cum rezulta din extrasul de pe site-ul Astra Asigurari – Anexa 3 la prezenta contestatie) de la data eliberarii respectivei polite. Acest mecanism de decalare a momentului intrarii în vigoare a politei fata de momentul încheierii acesteia este de altfel foarte cunoscut (în special datorita politelor de raspundere civila RCA), fiind un mijloc prin care asiguratorii se protejeaza de posibile fraude (prin încheierea unor polite de raspundere dupa survenirea evenimentului asigurat). De asemenea, mai arata ca o astfel de polita nu este una standard, care se afla la îndemâna oricarui broker de asigurare, fiind emisa cu acordul prealabil al societatii de asigurare.

Subliniaza, de la momentul primirii caietului de sarcini, pâna la momentul deschiderii ofertelor, termenul era de mai putin de 24 de ore.

Ca urmare a cererilor de oferta facute în ziua de 21.04.2010 catre diversi brokeri de asigurari, a încheiat totusi o polita de asigurare conform cerintelor achizitorului, în exact ziua deschiderii ofertelor (22.04.2010 – Anexa 4 la prezenta contestatie). Însa aceasta urma sa intre în vigoare de la data de 23.04.2010, ora 0.

Cu alte cuvinte, datorita modului de formulare si comunicare a caietului de sarcini, era în imposibilitate obiectiva de a prezenta o polita valabila, conform cerintelor (pe care le considera netemeinice si nelegale).

Mentioneaza totodata ca, în conformitate cu obligatiile profesionale statuate de catre lege, detinea la acea data o polita de raspundere civila valabila si în vigoare, depusa in cadrul documentatiei, însa aceasta limita raspunderea la suma de 6.000 EUR (Anexa 5 la prezenta contestatie).

În consecinta, a întocmit documentatia ceruta de catre achizitor, cu limitele mai sus aratate (lipsa politei în valoare de 300.000 Iei în vigoare la momentul deschiderii ofertelor, si a depus oferte (Anexa 6 la prezenta contestatie) pentru doua loturi de astfel de servicii (respectiv Lotul 1 – servicii de asistenta juridica si reprezentare în instanta a Ministerului Mediului si Padurilor pentru diverse domenii si Lotul 3 – servicii de asistenta juridica si reprezentare în instanta a Ministerului Mediului si Padurilor pentru domeniul legislatiei muncii si contencios administrativ).

Mentioneaza ca în perioada 1 aprilie 2009 – 31 decembrie 2009 a reprezentat Ministerul Mediului în aceste tipuri de litigii (referitoare la ariile naturale protejate, conservarea biodiversitatii si contencios administrativ), obtinând în jur de 10 decizii irevocabile pronuntate în favoarea ministerului si în jur de 5 sentinte definitive, în astfel de litigii.

Mentioneaza ca, în perioada în care a desfasurat activitate pentru aceasta institutie, în dosarele în care a reprezentat ministerul nu s-a pronuntat nici o hotarâre judecatoreasca împotriva intereselor acestuia. Ca urmare a acestei situatii, la data de 22 decembrie 2009 s-a hotarât prelungirea contractului pe care îl avea cu aceasta institutie cu înca 3 luni. De asemenea, arata ca a beneficiat de un buget înjumatatit fata de cel existent anterior pentru acelasi volum de activitate, buget pe l-a folosit în proportie de sub 70%.

1. Motivele de nelegalitate a cerintei existentei unei polite în valoare de 300.000 lei în caietul de sarcini:

Potrivit art.35 alin. (5) al OUG nr.34/2006, referitor la caietul de sarcini, textul legal introduce urmatoarea cerinta “Specificatiile tehnice trebuie sa permita oricând ofertant accesul egal la procedura de atribuire si nu trebuie sa aiba ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natura sa restrânga concurenta între operatorii economici”.

Astfel, în afara de faptul ca în mod obiectiv nu se putea conforma cerintelor referitoare la existenta unei polite de raspundere pentru suma de 300.000 ron din cauza momentului la care i-a fost trimis caietul de sarcini, o astfel de cerinta (existenta unei astfel de polite valabila (în vigoare) la momentul deschiderii ofertelor este absolut inutila prin prisma urmatoarelor argumente:

a)Ar fi putut fi acceptabila conditia existentei unei polite de asigurare valabila însa la momentul încheierii contractului de asistenta juridica sau, mai oportun, la momentul desfasurarii propriu-zise a activitatii în baza respectivului contract, dar în nici un caz la momentul deschiderii ofertelor (la momentul respectiv nu se punea problema unei raspunderi, pentru ca nu se desfasura nici o activitate posibil a fi prejudiciabila).

b)Subliniaza totodata si modul de evaluare a respectivei polite. Conform paragrafului 6.4 din caietul de sarcini, existenta politei ducea la obtinerea a 10 puncte, dând acestui act o însemnatate egala cu cea a doua doctorate în domeniul administrarii fondurilor publice, cu mai mult de 3 diplome de master în drept public sau cu punctajul acordat pentru detinerea calitatii de titular de curs la o facultate de drept (punctul 6.2 din caietul de sarcinii aspecte ce nu pot decât, cel mult sa constituie motive de amuzament. Pentru o comparare a modului de evaluare a ofertelor, precizeaza totodata ca pretul unei astfel de polite, aspect relevant cu privire la valoarea acestei polite este de 540 de lei anual (mai mic decât onorariul pentru o ora de consultanta, conform ofertei financiare a celorlalti ofertanti declarati eligibili). Mentioneaza de asemenea ca nu cunoaste nici un caz în care vreun asigurator sa fi platit vreo dauna în baza unei astfel de polite de raspundere profesionala.

c)Existenta sau inexistenta unei astfel de polite nu da nici un indiciu cu privire la capacitatea profesionala a ofertantului sau cu privire la modul în care oferta acestuia poate servi la acoperirea cerintelor legitime ale achizitorului.

În consecinta, considera ca ne aflam în exact situatia prevazuta de art.35 alin.5 din OUG nr.34/2006, text mai sus aratat, respectiv prin introducerea în caietul de sarcini a unor obstacole nejustificate de natura sa restrânga concurenta la atribuirea contractului.

Pe cale de consecinta, solicita anularea partiala a dispozitiilor referitoare la polita de asigurare din caietul de sarcini, urmând ca în alegerea ofertei câstigatoare sa nu se tina seama de aceste cerinte.

Ulterior deschiderii ofertelor depuse a fost încheiat procesul verbal al sedintei de deschidere (Anexa 7 la prezenta contestatie), ocazie cu care s-a constatat ca toate documentele solicitate au fost depuse în termen si, evident, ca oferta sa era cea mai avantajoasa economic.

2. Motivele de nelegalitate a raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie (nr.42585/27.04.2010. Anexa 8 a prezentei contestatii).

Ulterior întocmirii procesului-verbal de deschidere (42562/DGAPA/ 22.04.2010), ocazie cu care nu i s-a adus la cunostinta nicio obiectiune fata de documentele depuse), i-a fost comunicat, în parte, Raportul procedurii de atribuire la contractului de achizitie mai sus aratat, raport conform caruia oferta petentului a fost considerata “neconforma”.

Chiar si daca s-ar trece peste motivele de nulitate partiala a caietului de sarcini, considera ca modul de întocmire a raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie este nelegal, pentru urmatoarele motive:

2.1. Reda în continuare prevederile art.78 si 79 din HG nr.925/2009

“ART. 78

Comisia de evaluare are obligatia de a stabili care sunt clarificarile si completarile formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecarei oferte, precum si perioada de timp acordata pentru transmiterea clarificarilor. Comunicarea transmisa in acest sens catre ofertant trebuie sa fie clara, precisa si sa defineasca în mod explicit si suficient de detaliat în ce consta solicitarea comisiei de evaluare.

ART. 79

În cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizata de comisia de evaluare clarificarile/raspunsurile solicitate sau în cazul în care explicatiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerata neconforma.”

Pe cale de consecinta, considera ca era necesar ca înainte de întocmirea raportului procedurii de atribuire, comisia trebuia sa puna în vedere participantului la procedura a carui oferta necesita clarificari acest aspect si doar în situatia în care acestea nu erau oferite, oferta putea fi considerata ca neconforma. O astfel de solicitare nu a fost trimisa de catre autoritate.

2.2. Pe de alta parte, conform art.6.4 din caietul de sarcini, depunerea de catre ofertant a copiei certificata a politei….va duce la obtinerea a 10 puncte. Potrivit alineatului 2 al aceluiasi paragraf, nedepunerea politei […] valabila la data deschiderii ofertelor va duce la obtinerea a 0 puncte”

Pe cale de consecinta, desi, asa cum a aratat deja, depusese o polita în vigoare la momentul deschiderii ofertei (dar care nu acoperea toata suma de 300.000 ron), detinea o polita ce înca nu intrase în vigoare, dar care acoperea cerintele din caietul de sarcini si nu a fost înstiintat despre pretinsele neconformitati ale ofertei petentului, masura îndepartarii ofertei formulate de catre acesta nu are suport în nici chiar documentatia de atribuire.

Conform caietului de sarcini, paragraful 6.4 alin. 2, putea cel mult sa fie punctat cu 0 puncte la respectivul criteriu, spre deosebire de ceilalti ofertanti, mai prudenti, care detineau o astfel de polita – minune.

O astfel de depunctare in masura în care se va constata criteriul ca fiind corect) putea fi cel mult compensata cu oferta sa financiara, unde urma a fi punctat cu 20 de puncte, întrucât oferta petentului (95 EUR/ora + TVA, conform Anexei 7 Ia prezenta contestatie) era cea mai avantajoasa economic, spre deosebire de celelalte oferte, care, în mod aproape surprinzator, solicitau fiecare un onorariu de 150 EUR/ora + TVA).

2. 3. Conform aceluiasi caiet de sarcini, paragraful 2.c, ultimul alineat doar “Nedepunere ofertei financiare atrage respingerea respectivei oferte ca neconforma”. Or, conform celor deja aratate, nu numai ca a depus o oferta financiara, ci aceasta era si cea mai avantajoasa pentru achizitor, asa cum rezulta din procesul verbal de deschidere a ofertelor.

Altfel spus, oferta petentului nu putea fi respinsa ca neconforma pentru motivul neprezentarii unei polite de asigurare în valoare de cel putin 300.000 euro, întrucât în caietul de sarcini singura posibilitate de respingere a ofertei ca neconforma era pentru nedepunerea ofertei financiare.

Prin neanalizarea ofertei sale si prin prisma celorlalte criterii ca urmare a respingerii acesteia ca neconforma (desi nu se afla într-un caz de neconformitate) i s-a încalcat în mod grav dreptul de a i se analiza oferta depusa în termenul legal (însotita de toata documentatia aferenta). De asemenea, modul în care a procedat autoritatea contractanta, este în totala contradictie cu principiile care guverneaza procedura achizitiilor publice, respectiv s-au încalcat:

-principiul legalitatii, prin respingerea ofertei sale ca neconforma, desi nu se afla într-un caz de neconformitate:

-principiul dreptului de aparare, în sensul ca nu s-au cerut clarificari în conformitate cu dispozitiile art.78 si 79 din HG nr.925/2009, mai sus citate;

-principiul nediscriminarii si al tratamentului egal între participanti la procedura:

-principiul eficientei utilizarii fondurilor publice, prin respingerea celei mai avantajoase oferte financiare (pe motive ce nu au nici o legatura cu obiectul contractului ce urma a fi încheiat).

3. Împotriva modului de desfasurare a procedurii de achizitie publica, a formulat contestatie atât la autoritatea contractanta cât si la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.

Cererea a fost înregistrata de catre aceasta din urma institutie cu nr.14934/06.05.2010 si a facut obiectul dosarului nr.2608/2010. In acest dosar, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a pronuntat Decizia nr.2885/C1/2608 prin care contestatia i-a fost respinsa ca fiind tardiva.

Considera decizia nr.2885/C1/2608 ca fiind gresita si pronuntata cu încalcarea legii, motiv pentru care solicita anularea acesteia pentru urmatoarele motive:

În notele scrise formulate cu privire la plângere, MMP a invocat tardivitatea plângerii fata de prevederile art.2562 lit.b) din OUG nr.34/2006 în sensul ca termenul în care trebuia sesizat Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor era de 5 zile de la data luarii la cunostinta despre actul considerat nelegal, în situatia în care valoarea contractului care urmeaza a fi atribuit este mai mica decât pragurile valorice prevazute la art.55 alin. (2).

Considera ca pentru a-i fi imputabila depasirea acestui termen, era necesar ca la momentul comunicarii documentatiei procedurii sa fie încunostintat, fie cu privire termenul de formulare a contestatiei (conform cerintei legale prevazute de art.33, alin.(2) lit.g din OUG nr.34/2006, respectiv necesitatea ca din documentatia de atribuire sa rezulte “…g) instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;), fie la valoarea contractului, asa încât sa poata deduce existenta unui termen de 5 zile de contestatie, în loc de termenul general de 10 zile. Or, din nici un document comunicat de catre autoritatea contractanta, anterior formularii prezentei contestatii, nu rezulta nici valoarea contractului si nici caile de atac si termenul de formulare a acestora.

În consecinta, considera ca este culpa autoritatii contractante faptul ca nu a avut cunostinta despre pretinsa obligatie de a formula contestatie în termen de 5 zile de la luarea la cunostinta. Or, considera ca nu este admisibil ca autoritatea sa se prevaleze de încalcarea de catre ea însasi a unor prevederi legale.

Pe de alta parte, luând la cunostinta de sustinerile autoritatii contractante din cuprinsul punctului de vedere formulat cu privire la contestatia si de nota justificativa nr.DGAPA 42511/12.04.2010, nu rezulta în mod indubitabil faptul ca valoarea totala (cumulata) a contractului este inferioara echivalentului în lei ai sumei de 125.000 EUR, date fiind urmatoarele doua aspecte:

a) Nici macar din nota de fundamentare (necomunicata petentului) nu rezulta daca valoarea estimata de 400.000 lei fara TVA (echivalent a 96.723,49 EUR) este pentru fiecare lot de servicii de consultanta juridica si reprezentare sau pentru toate cele 3 loturi cumulate. De fapt, întrucât nu rezulta în nici un fel, cât din aceasta suma ar fi alocata fiecarui lot din cele 3 stabilite de catre minister, este îndreptatit sa aprecieze ca valoarea estimata pentru fiecare lot de servicii era de 400.000 lei fara TVA, ceea ce face incidente în cauza prevederile art.27 alin.5 din OUG nr.34/2006, respectiv valoarea contractului este valoarea reunita a tuturor celor 3 loturi.

b) în afara de contractele a caror încheiere au facut obiectul procedurii contestate , autoritatea contractanta a mai avut contracte de asistenta juridica încheiate pentru anul 2010 (printre care si contractul încheiat cu acest cabinet pentru perioada ianuarie-martie 2010, cu un buget maxim de 15.000 EUR + TVA, din care a folosit suma de 10.200 EUR). Anexeaza acest contract (aditional nr.1 la contractul 12.636/03.04.2009). Este totodata îndreptatit sa considere ca acest contract nu era singurul încheiat de catre minister pâna la aceasta data în anul 2010.

Pe de alta parte, având în vedere art.16 din OUG nr.34/2006 (“în cazul în care autoritatea contractanta atribuie un contract de achizitie publica ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr.2B [servicii juridice], atunci obligatia de a aplica prezenta ordonanta de urgenta se impune numai pentru contracte a caror valoare este mai mare decât cea prevazuta la art.57 alin. (2) [n.n. 125.000 euro]”), a concluzionat ca reiese în mod implicit din modul de desfasurare a procedurii ca valoarea estimata a serviciilor depaseste pragul de 125.000 euro.

Nu în ultimul rând, a luat la cunostinta despre continutul complet al raportului procedurii de atribuire Ia sediul ministerului, în data de 05.05.2010, când i-a fost înmânat un exemplar al acestuia. Prin fax a primit la sediul biroului doar un numar de 3 pagini din cele 5, câte numara documentul contestat. Or, este un principiu de drept ca dovada unui fapt negativ se face prin dovada faptului pozitiv conex. în speta de fata, ar fi sarcina autoritatii contractante se dovedeasca faptul ca acel raport i-a fost comunicat integral la data de 27.04.2010.

Pentru toate aceste motive, solicita admiterea prezentei plângeri precum si contestatia pe care a formulat-o si a înregistrat-o la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si anularea Deciziei nr.2885/C1/2608 din Data de 11.06.2010 a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, anularea în parte a caietul de sarcini precum si a raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie.

În drept, invoca art.281, 283 si urm din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

În sustinerea motivelor invocate în actiunea noastra, a depus înscrisuri (filele nr. 12-72).

La data de 29.07.2010 intimatul MMP, “Autoritatea contractanta”, în conformitate cu prevederile art.308 alin.(2) din Codul de procedura civila al României, cu modificarile si completarile ulterioare, în termen legal, formuleaza întâmpinare cu privire la plângerea formulata de CIA “C. C.” (denumita în continuare “Plângerea”) împotriva Deciziei nr.2885/C1/2608/11 iunie 2010 pronuntate de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (denumit în continuare “C.N.S.C.”) prin care a fost respinsa contestatia înregistrata sub nr.14934/6 iunie 2010 depusa de CIA “C. C.” (aceasta decizie fiind denumita în continuare “Decizia”).

Solicita ca prin hotarârea care va fi pronuntata sa se dispuna respingerea în tot a Plângerii formulate împotriva Deciziei nr.2885/C1/2608/11 iunie 2010 pronuntata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor ca neîntemeiata si mentinerea acestei Decizii ca fiind întru totul legala si temeinica, cu obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de solutionarea prezentului litigiu.

În sustinerea prezentei întâmpinari învedereaza urmatoarele:

În fapt, MMP, în calitate de autoritate contractanta, a organizat procedura de selectie de oferte privind atribuirea contractului de achizitie publica “Achizitionarea de servicii juridice de asistenta juridica si reprezentare în instanta a Ministerului Mediului si Padurilor – Lot 1, 2 si 3 cod CPV 79110000-8.

MMP a organizat aceasta procedura în temeiul art.16 alin.(1) din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata cu completari si modificari prin Legea nr.337/2006, cu completarile si modificarile ulterioare (“OUG nr.34/2006”).

Ca urmare a derularii procedurii de selectie de oferte, MMP a comunicat raportul procedurii de atribuire nr.42565/27 aprilie 2010 conform caruia oferta depusa de CIA “C. C.” a fost respinsa ca neconforma.

CIA “C. C.” a formulat Contestatie prin care a solicitat anularea în parte a caietului de sarcini, anularea raportului procedurii si a oricaror acte subsecvente, contestatie care a fost transmisa si înregistrata catre Autoritatea contractanta sub nr.3643LB/5 mai 2010, iar la CNSC sub nr.14934/6 mai 2010.

Analizând contestatia înregistrata sub nr. 14934/6 mai 2010, CNSC a pronuntat Decizia nr.2885/C1/2608/11 iunie 2010 prin care a admis exceptia tardivitatii invocate de MMP care, fiind o exceptie de procedura cu caracter dirimant, a facut de prisos întru totul cercetarea în fond a pricinii, astfel încât Contestatia a fost respinsa ca tardiv introdusa fara a se mai proceda la analiza fondului cauzei.

ÎN DREPT, având în vedere situatia de fapt succint expusa mai sus, consideram ca Plângerea formulata împotriva Deciziei nr.2885/C1/2608/11 iunie 2010 este întru totul neîntemeiata, prin prisma argumentelor detaliate în cele ce urmeaza.

Reclamantul a introdus Contestatia în fata CNSC dupa expirarea termenului legal, astfel încât respingerea acestei contestatii ca tardiv introdusa este întru totul legala si temeinica.

Astfel, dupa cum rezulta din înscrisurile existente la dosarul cauzei, CIA “C. C.” a transmis si înregistrat contestatia catre Autoritatea contractanta sub nr.3643LB/5 mai 2010 si a înregistrat contestatia la CNSC sub nr.14934/6 mai 2010.

Or, în speta de fata, potrivit art.256 ind.2 alin.(1)lit. b)din OUG nr.34/2006 si având în vedere obiectul procedurii – respectiv “Achizitionarea de servicii juridice de asistenta juridica si reprezentare în instanta a Ministerului Mediului si Padurilor”, precum si împrejurarea ca valoarea estimata a contractului care urma sa fie atribuit este inferioara sumei de 125.000 de euro, fara TVA, persoana care se pretinde vatamata avea dreptul de a sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau, dupa caz, instanta judecatoreasca competenta în vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al Autoritatii contractante considerat nelegal.

Dupa cum în mod temeinic se retine prin Decizia pronuntata de CNSC, contestatorul CIA “C. C.” a luat cunostinta de documentul intitulat “Caiet de sarcini” comunicat prin e-mail la data de 20 aprilie 2010. Ca atare, fata de dispozitiile art.256 ind.2 alin.(1) lit.b) din OUG. nr.34/2006, termenul în care putea fi formulata contestatie împotriva prevederilor documentului intitulat “Caiet de sarcini” s-a împlinit la data de 26 aprilie 2010.

De asemenea, raportul procedurii de atribuire a fost comunicat contestatorului prin fax în data de 27 aprilie 2010. Tinând seama de dispozitiile art.256 ind.2 alin.(1) Iit.b) din OUG. nr.34/2006, rezulta ca termenul în care putea fi formulata contestatie împotriva acestui raport s-a împlinit la data de 3 mai 2010.

Potrivit art.271 alin.(1) din OUG nr.34/2006, contestatia “se înainteaza atât Consiliului, cât si autoritatii contractante nu mai târziu de expirarea termenelor prevazute la art.256*” sub sanctiunea respingerii sale ca tardiva.

Or, în cauza, conform celor mai sus mentionate, CIA “C. C.” a depus contestatia atât la Autoritatea contractanta, cât si la CNSC ulterior datei de 3 mai 2010, astfel încât prin Decizia pronuntata de CNSC contestatia a fost respinsa ca tardiv introdusa în deplina conformitate cu prevederile legale aplicabile în acest sens.

În acest context, sustinerile Reclamantului prin care se invoca pretinsa neinformare cu privire la formularea unei cai de atac (fata de care nu i-ar fi imputabila introducerea contestatiei dupa expirarea termenelor legale) sunt lipsite de orice fundament si urmeaza a fi înlaturate ca atare, atât prin prisma principiului nemo censetur ignorare legem (cu atât mai relevant în cazul reclamantului cu cât acesta este un profesionist în domeniul juridic, fiind prezumat a cunoaste legea în detaliu), cât si având în vedere faptul ca limita valorica a contractului rezulta în mod evident si neechivoc din cuprinsul Raportului procedurii de atribuire unde se mentioneaza în mod expres ca nu a fost necesara publicarea unui anunt de intentie întrucât valoarea contractului este inferioara pragului de 125.000 Euro ceea ce atrage de plano aplicarea termenului de introducere a contestatiei prevazut de art.256 ind.2 alin.(1) Iit.b) raportat la art.55 alin.(2) din OUG nr.34/2006, dupa cum în mod legal si temeinic s-a retinut în considerentele Deciziei CNSC.

Cât priveste sustinerile reclamantului privitoare la faptul ca nu i-ar fi fost comunicata nota justificativa nr.DGAPA 42511/12 aprilie 2010, fiind astfel lipsit de informatie cu privire la valoarea estimata a contractului, precizeaza ca acest document este de uz intern si nu exista vreo obligatie legala a autoritatii contractante de a comunica nota justificativa a achizitiei catre participantii la procedura, astfel ca, în deplina conformitate cu legea, Ministerul Mediul si Padurilor nu a transmis acest document nici unuia dintre participantii la procedura.

În concluzie, fata de cele mai sus mentionate, Decizia CNSC este pe deplin legala si temeinica sub aspectul respingerii ca tardiv introduse a contestatiei formulate de CIA “C. C.”, astfel încât plângerea formulata de reclamant se vadeste a fi neîntemeiata si se impune a fi respinsa ca atare.

Atât contestatia, cât si plângerea formulate de reclamant sunt întru totul neîntemeiate si în ceea ce priveste pretinsele aspecte de nelegalitate care ar justifica anularea partiala a Caietului de sarcini (sub aspectul prevederilor referitoare la obligativitatea existentei politei de raspundere profesionala), anularea în tot a Raportului procedurii de atribuire, constatarea nulitatii actelor subsecvente încheiate în cadrul acestei proceduri si reluarea procedurii de achizitie cu privire la Loturile I si III.

În subsidiar, în masura în care s-ar considera prin absurd ca reclamantul ar fi depus în termen contestatia respinsa ca tardiva prin Decizia C.N.S.C, considera ca sustinerile Reclamantului privind pretinsele aspecte de nelegalitate care ar afecta atât Caietul de sarcini, cât si Raportul procedurii de atribuire sunt profund neîntemeiate si se impune a fi înlaturate ca atare cu consecinta respingerii tuturor capetelor de cerere formulate prin plângerea care face obiectul prezentei cauze.

Astfel, cât priveste criticile de nelegalitate aduse de reclamant Caietului de sarcini cu privire la prevederile referitoare la obligativitatea existentei politei de raspundere profesionala a caror anulare se solicita, se impune a fi mentionate urmatoarele:

În legislatia achizitiilor publice, prin prevederile art.2 alin.(2) lit.g) din OUG. nr.34/2006, este reglementat principiul asumarii raspunderii de catre autoritatile contractante. Principiul asumarii raspunderii presupune ca stabilirea criteriilor impuse prin caietul de sarcini se coroboreaza cu scopul si obiectul contractului de achizitie publica care urmeaza a fi încheiat.

Dupa cum se poate observa, prin documentul intitulat “Caiet de sarcini”, cu privire la criteriul “Asigurare profesionala” se solicita ofertantilor sa faca dovada detinerii unei asigurari profesionale în valoare de cel putin 300.000 de lei sau echivalent în euro, valabila Ia data depunerii ofertelor. Pentru a atesta îndeplinirea cerintei, ofertantul era obligat sa depuna în copie polita de asigurare profesionala emisa pe numele formei de exercitare a profesiei în cuantumul mentionat.

Dupa cum arata si reclamantul prin plângerea formulata, oferta depusa de CIA “C. C.” în cadrul procedurii publica organizata pentru atribuirea contractului “Achizitionarea de servicii juridice de asistenta juridica si reprezentare în instanta a Ministerului Mediului si Padurilor” continea o polita de asigurare valabila, cuantumul riscului asigurat pentru care a fost emisa polita fiind de 6.000 de euro (suma minima impusa prin art.218 alin.(3) lit.b) din Statutul profesiei de avocat).

Potrivit art.124 alin.(3) din Statutul profesiei de avocat: Obligatia de asigurare de raspundere civila este permanenta. Suma asigurata nu poate fi mai mica decât cea prevazuta în statutul profesiei.”

Ca atare, prin prezentarea politei de asigurare pentru un cuantum al riscului asigurat de 6.000 de euro, reclamantul a demonstrat ca îsi exercita profesia în mod legal, cu respectarea cerintelor impuse în acest sens avocatilor definitivi prin Statutul profesiei, însa aceasta împrejurare nu poate fi considerata suficienta pentru a îndreptati CIA “C. C.” la a fi selectat în cadrul procedurii publice organizate pentru atribuirea contractului “Achizitionarea de servicii juridice de asistenta juridica si reprezentare în instanta a Ministerului Mediului si Padurilor”.

Într-adevar, Autoritatea contractanta a solicitat un plafon superior celui minim impus prin art.218 alin.(3) lit.b) din Statutul profesiei de avocat pentru exercitarea profesiei de catre un avocat definitiv, având în vedere urmatoarele ratiuni obiective specifice legate de obiectul procedurii de atribuire organizate:

(a)valoarea si complexitatea litigiilor în care formele de exercitare a profesiei de avocat care urmau sa fie selectate erau chemate sa acorde reprezentare juridica era una semnificativa;

(b)pentru a asigura acoperirea potentialelor daune si prejudicii cauzate de vreo actiune sau inactiune a viitorului contractant prin executarea sumei asigurate pentru care a fost încheiata polita de asigurare profesionala;

(c)cuantumul politei de asigurare profesionala este în mod cert un indicator al experientei anterioare a formelor de exercitare a profesiei de avocat care urmau a fi selectate în desfasurarea unor proiecte de o anumita anvergura.

Or, singurul demers eficient deschis Autoritatii contractante pentru acoperirea potentialelor prejudicii cauzate de culpa profesionala este dat de recuperarea daunelor astfel produse din asigurarea profesionala.

Prin urmare, este întru totul legitima preocuparea Autoritatii contractante de a-si asigura sumele necesare acoperirii unor astfel de potentiale daune prin solicitarea unei polite de asigurare cu o suma asigurata rezonabila si adecvata prin raportare la scopul si obiectivele contractului de achizitie publica care urma sa fie atribuit fata de care suma asigurata minima impusa de lege este în mod evident insuficienta.

Cu alte cuvinte, nu exista nicio ratiune pentru care Autoritatea contractanta sa-si fi asumat riscul de a nu recupera potentialele prejudicii suferite acceptând drept criteriu de selectie o asigurare profesionala în cuantumul minim impus de lege pentru a permite exercitarea profesiei de avocat, suma vadit necorespunzatoare specificului serviciilor pe care Ministerul Mediului si Padurilor intentiona sa le atribuie.

Împrejurarile detaliate pe larg în cuprinsul plângerii, referitoare la faptul ca datorita acestei cerinte a Caietului de sarcini ofertantul CIA “C. C.” nu si-ar fi putut întocmi oferta în timp util, nu sunt imputabile Autoritatii contractante, ci tin de propria turpitudine a reclamantului.

Pe de alta parte, sustinerile reclamantului din cuprinsul plângerii privind caracterul inutil al solicitarii politei de asigurare, dat de împrejurarea ca, la cunostinta reclamantului, nu exista vreun asigurator care sa fi platit vreo dauna în situatia în care o autoritate contractanta a suferit un prejudiciu din cauza activitatii profesionale a titularilor unor forme de exercitare a profesiei de avocat, sau legate de modalitatea de evaluare a politei de asigurare profesionala prin raportare la celelalte criterii de selectie, exced cadrul unei argumentatii juridice decente si pertinente si, ca atare, nu prezinta relevanta în cauza, având un caracter pur speculativ si urmând a fi înlaturate ca atare.

În plus, fata de ratiunile mai sus mentionate, acest criteriu de selectie presupunea detinerea în mod curent a unei polite de asigurare profesionala valabile cu un cuantum superior sumei cerute prin Caietul de sarcini, si nicidecum încheierea unei astfel de polite în mod special în perspectiva contractului care urma sa fie atribuit de Autoritatea contractanta.

Referitor la pretinsele motive de nelegalitate a raportului procedurii de atribuire înregistrat sub nr. 42585/27 aprilie 2010, prin plângerea formulata se invoca, pe de o parte, faptul ca acest document precizeaza ca oferta CIA “C. C.” este neconforma, iar, pe de alta parte, reclamantul considera ca ar fi trebuit sa i se solicite clarificari la oferta depusa, în baza art.78 si art.79 din HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Sub acest aspect, precizeaza dintru început ca, desi dispozitiile art.16 alin.(1) din OUG nr.34/2006 nu faceau necesara în speta organizarea unei proceduri de achizitie publica, valoarea contractului care urma sa fie atribuit fiind sub limita impusa de acest text de lege, Ministerul Mediului si Padurilor a organizat totusi o astfel de procedura publica privind atribuirea contractului, aplicând principiile generale care impun prudenta, transparenta si eficienta în utilizarea fondurilor publice.

Dând dovada de deplina transparenta, Autoritatea contractanta a transmis ofertantului CIA “C. C.” raportul procedurii de atribuire în care se consemneaza faptul ca oferta depusa de acesta este neconforma. Reclamantul a putut astfel lua cunostinta de modalitatea de evaluare (si implicit a motivelor de respingere), atât a propriei oferte, dar si a celorlalti participanti la procedura publica.

În ceea ce priveste pretinsa nerespectare a prevederilor art.78 si art.79 din HG nr.925/2006, precizeaza ca neincluderea în documentatia ofertei a unui document care reprezinta o cerinta minima obligatorie (precum polita de asigurare cu valoarea minima ceruta în cazul de fata) nu poate constitui obiectului unei clarificari pentru comisia de evaluare, dat fiind ca orice astfel de document depus dupa deschiderea ofertelor ar constitui în fapt o completare a ofertei si nu o clarificare a acestuia, favorizând respectivul ofertant si conferindu-i acestuia un avantaj ilicit în cadrul procedurii, în flagranta contradictie cu principiul nediscriminarii si al tratamentului egal prevazut de normele aplicabile în aceasta materie.

În speta, întrucât reclamantul a depus în cadrul ofertei sale o polita de asigurare cu valoarea minima legala solicitata pentru exercitarea profesiei de avocat, mult sub suma asigurata minima ceruta prin Caietul de sarcini, nu au existat niciun fel de neclaritati pentru comisia de evaluare cu privire la valoarea riscului asigurat cuprinsa în polita de asigurare depusa de reclamant, astfel ca nu exista vreun motiv pentru care sa fi fost necesara solicitarea de clarificari sub acest aspect.

Cât priveste respingerea ofertei reclamantului ca neconforma, aceasta solutie este pe deplin justificata fata de prevederile pct.6.4. din Caietul de sarcini conform carora acordarea punctajului 0 este strict limitata la situatia în care nu se depune o copie conform cu originalul a politei de asigurare profesionala cu valoarea solicitata si, ca atare, aplicarea acestor prevederi nu poate fi extinsa si la situatia total diferita în care polita de asigurare profesionala cu valoarea minima solicitata nu exista (dupa cum este cazul ofertei depuse de reclamant, împrejurare recunoscuta expres chiar în cuprinsul plângerii formulate).

Prin urmare, criticile de nelegalitate aduse de reclamant sub acest aspect se vadesc, de asemenea, a fi nefondate si se impune a fi înlaturate ca atare.

Întrucât Caietul de sarcini si Raportul procedurii de atribuire sunt întru totul conforme dispozitiilor legale aplicabile, urmeaza a fi respinse ca neîntemeiate atât capetele de cerere ale plângerii prin care se solicita anularea acestor acte, cât si capetele de cerere prin care se solicita anularea actelor subsecvente încheiate în cadrul procedurii pentru atribuirea contractului si reluarea procedurii de achizitie cu privire la loturile I si III.

În concluzie, prin prisma tuturor argumentelor mai sus detaliate, plângerea formulata împotriva Deciziei nr.2885/C1/2608/11 iunie 2010 pronuntata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor se vadeste a fi neîntemeiata cu privire la toate capetele de cerere formulate de reclamant si se impune a fi respinsa ca atare, cu obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de solutionarea prezentului litigiu.

Proba de care întelege sa se foloseasca în sustinerea prezentei întâmpinari este proba cu înscrisuri.

La data de 19.08.2010 petentul a formulat o cerere intitulata PRECIZARI LA PLÂNGERE, prin care a aratat urmatoarele:

Raportat la motivele de critica expuse pe larg in plângerea ce face obiectul prezentului dosar, întelege sa faca si urmatoarele precizari in ceea ce priveste procedura aplicata de intimata, denumita de aceasta, prin Caietul de sarcini, ca fiind “selectie de oferte”.

Asa cum a învederat atât in contestatia initiala, cât si in prezenta plângere, baza legala invocata de catre intimata in procedura de atribuire a contractului de servicii juridice este reprezentata de dispozitiile legale ale OUG nr.34/2006. Acest aspect reiese din chiar cuprinsul caietului de sarcini, cât si din întreaga documentatie întocmita de intimata si aflata la dosarul de atribuire.

Analizând dispozitiile legale ale OUG nr.34/2006 – Capitolul III “Proceduri de atribuire”, rezulta ca procedurile de atribuire sunt urmatoarele, limitativ prevazute de actul normativ:

•Licitatia deschisa – sectiunea 2, art.73-80;

•Licitatia restrânsa – sectiunea 3, art.81-93;

•Dialogul competitiv – sectiunea 4, art.94-109;

•Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare – sectiunea 5, art.110-121;

•Negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare – sectiunea 6, art.122-123;

•Cererea de oferte – sectiunea 7, art.124-130;

•Concursul de selectii – sectiunea 8, art.131-141.

Fiecare din aceste proceduri are reglementate conditii si obligatii distincte, aplicabile fiecarei modalitati de atribuire in parte, dispozitiile legale având caracter imperativ si aplicabilitate determinata.

Cum lesne se poate observa, procedura “selectie de oferte” adoptata de intimata nu se regaseste printre procedurile limitativ prevazute de actul normativ invocat de aceasta ca temei juridic prin caietul de sarcini.

Anticipând pozitia intimatei fata de aceasta împrejurare, apreciaza ca procedura cea mai apropiata celei adoptate de catre aceasta ar fi procedura denumita “cerere de oferte”, reglementata in Capitolul III, Sectiunea 7, art.124-130 OUG nr.34/2006.

Or, aceasta pozitie nu poate fi admisa, întrucât diferentele dintre procedura reglementata de textul legal si cea impusa de catre intimata sunt evidente, in fapt, conditiile stabilite de intimata neregasindu-si un corespondent de natura a încadra acestea in nici un cadru legal.

Rezumând procedura cererii de oferte reglementata de OUG nr.34/2006, reiese ca aceasta se circumscrie urmatoarelor conditii:

•Art.125.1.: “începând cu data de 1 ianuarie 2007, cererea de oferte se initiaza prin publicarea in SEAP a unei invitatii de participare la procedura de atribuire. […]

3. In cazul in care documentatia de atribuire este accesibila direct prin mijloace electronice, autoritatea contractanta are obligatia de a include in invitatia de participare informatii privind modul de accesare a documentatiei respective”.

•Art.126.2.: “începând cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractanta are dreptul, in cazuri temeinic justificate, sa solicite Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice exceptarea de la obligatia prevazuta la art.125 alin.(1), pentru o perioada care nu poate depasi mai mult de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

3. Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are dreptul de a respinge solicitarea de derogare, in cazul in care justificarea prezentata nu este pertinent”.

•Art.127: “Fara a aduce atingere prevederilor art.71, in cazul prevazut la art.125 alin.(1) autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare invitatia de participare cu cel putin 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

2.În cazul in care autoritatea contractanta publica in SEAP întreaga documentatie de atribuire si permite, începând cu data publicarii invitatiei de participare, accesul direct si nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie, atunci aceasta are dreptul, in cazul atribuirii unui contract de furnizare de complexitate redusa, sa reduca perioada prevazuta la alin.(1) cu 4 zile.

3.Operatorul SEAP are obligatia de a publica invitatia de participare si, daca este cazul, documentatia de atribuire, in cel mult o zi de la primire.

•Art.128: “fara a aduce atingere prevederilor art.71, în cazul prevazut la art.126 alin.(1) autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare cu cel putin 12 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor”.

•Art.129: “Autoritatea contractanta are obligatia de a deschide ofertele la adresa, data si ora indicate în invitatia de participare, în masura în care nu a devenit necesara decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art.72 sau ca urmare a depunerii unei contestatii”.

Niciuna dintre aceste conditii/obligatii ale intimatei nu se regaseste in procedura “selectiei de oferte” impusa de intimata, respectiv invitatia de participare la procedura de atribuire nu a fost publicata in SEAP, iar termenul de 10 zile stabilit de lege între data publicarii invitatiei si data limita de depunere a ofertelor (art.127) nu a fost acordat de intimata. Asa cum a aratat prin plângere, in situatia sa nu a fost respectat nici macar un termen rezonabil de 48 de ore pentru depunerea ofertei de participare.

În acest context face trimitere si la dispozitiile art.71 OUG nr.34/2006, care prevad: “fara a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonante de urgenta referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunturilor de participare sau data transmiterii invitatiilor de participare si, pe de alta parte, data limita pentru depunerea ofertelor candidaturilor, autoritatea contractanta are obligatia de a stabili perioada respectiva in functie de complexitatea contractului si/sau de cerintele specifice, astfel încât operatorii economici interesati sa beneficieze de un interval de timp adecvat si suficient pentru elaborarea ofertelor si pentru pregatirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentatia de atribuire”.

Raportat la aceste aspecte, este in masura sa aprecieze ca intimata a încercat, pe toata perioada desfasurarii procedurii de atribuire contestata, sa eludeze dispozitiile legale pe care ea însasi le invoca drept temei legal, stabilind, de la sine putere, o procedura proprie si conditii de participare fara nicio legatura cu cadrul legal aplicabil atribuirii contractelor de achizitie publica, încercând însa sa dea o aparenta legala procedurii adoptate, intimata fundamenteaza pozitia sa de autoritate contractanta prin inserarea, in cuprinsul caietului de sarcini, a temeiului juridic reprezentat de OUG nr.34/2006 si a unor cerinte apropiate ca forma celor prevazute de textele legale.

Însa aceste masuri nu sunt de natura sa acopere nerespectarea unor conditii si termene legale si, mai ales, prejudicierea drepturilor participantilor la procedura de atribuire, ceea ce se constituie într-un nou motiv de nulitate a actelor încheiate în procedura de achizitie publica pe care o criticam.

La data de 23.09.2010 a fost atasat referat privind emiterea ordinului de aprobare a normelor procedurale interne pentru organizarea si desfasurarea procedurilor de încheiere a acordurilor pentru consultanta juridica în legatura cu contractele/acordurile si protocoalele încheiate prin autoritatea contractanta.

La data de 23.9.2010 autoritatea contractanta a formulat RASPUNS LA PRECIZARI, învederând urmatoarele:

Cu titlu de observatie prealabila, subliniaza faptul ca sustinerile reclamantului din cuprinsul acestui document se întemeiaza pe o eroare flagranta cu privire la temeiul de drept în baza caruia MMP a organizat procedura având ca obiect “Achizitionarea de servicii juridice de asistenta juridica si reprezentare în instanta a Ministerului Mediului si Padurilor – Lot 1, 2 si 3”.

Astfel, dupa cum se poate observa, în cuprinsul Precizarilor formulate CIA “C. C.” sustine în mod constant ca temeiul legal indicat de MMP pentru organizarea procedurii de atribuire mai sus amintite si mentionat ca atare în documentul intitulat “Caiet de sarcini” (denumit în continuare “Caietul de Sarcini”) ar fi OUG nr. 34/2006 în integralitatea sa.

Or, aceasta afirmatie a reclamantului este contrazisa fara echivoc chiar de prevederile exprese cuprinse în Caietul de sarcini referitor la acest aspect, conform carora procedura de selectie de oferte organizata de MMP se întemeiaza exclusiv pe dispozitiile art.35-38 si art.56 din OUG nr.34/2006, având în vedere natura serviciilor care urmau a fi achizitionate si care fac parte din categoria serviciilor incluse în Anexa 2B a acestui act normativ.

Dupa cum se va arata în cele ce urmeaza, acest aspect este esential în aprecierea alegatiilor reclamantului în prezenta cauza în contextul în care, fata de prevederile art.16 din OUG nr.34/2006, achizitionarea serviciilor juridice este fie exceptata de la aplicarea OUG nr.34/2006, fie supusa doar anumitor prevederi ale acestui act normativ.

1. Prin precizarile depuse la dosarul cauzei, reclamantul formuleaza în fapt noi motive de pretinsa nelegalitate privind procedura de selectie de oferte organizata de MMP, motive care nu au fost invocate nici prin contestatia depusa la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (“CNSC”) si nici prin plângerea formulata împotriva deciziei CNSC care face obiectul prezentei cauze (“plângerea”), astfel încât se impune a fi înlaturate ca inadmisibile întrucât nu pot fi invocate în mod direct în fata instantei învestite cu solutionarea plângerii.

Astfel, conform art.281 alin.(1) din OUG nr.34/2006, deciziile pronuntate de CNSC pot fi atacate în fata curtii de apel competente, în termen de 10 zile de la comunicare, atât pentru motive de nelegalitate, cât si pentru motive de netemeinicie. Conform alin.(2) al aceluiasi articol, plângerea va fi formulata în scris si va fi motivata, potrivit dispozitiilor art.270 alin.(1) din actul normativ mentionat.

Prin urmare, OUG nr.34/2006 impune ca plângerea sa contina motivarea în fapt si în drept a criticilor de netemeinicie si nelegalitate pentru care se cere desfiintarea deciziei CNSC atacate.

De asemenea, conform 283 alin.(3) din OUG nr.34/2006, plângerea se solutioneaza potrivit dispozitiilor art.3041 din Codul de procedura civila privind calea de atac a recursului împotriva hotarârilor judecatoresti care nu pot fi atacate cu apel.

Ca atare, având în vedere dispozitiile legale mai sus mentionate, plângerea împotriva deciziilor CNSC de solutionare a contestatiilor apare drept o cale de atac cu caracter devolutiv care este supusa principiilor generale care guverneaza caile de atac de acest fel, inclusiv în ceea ce priveste limitele efectului devolutiv al unei astfel de plângeri.

Coroborând dispozitiile art.270 si 283 din OUG nr.34/2006 cu cele care guverneaza motivarea recursului în Codul de procedura civila, în special prevederile art.303 alin.(1) C.pr.civ., reclamantul are obligatia sa indice motivele de nelegalitate si netemeinicie pe care îsi întemeiaza plângerea împotriva Deciziei CNSC prin care a fost respinsa contestatia si argumentarea acestora, fie chiar prin Plângerea formulata, fie printr-un memoriu separat, depus înauntrul termenului de formulare a plângerii (respectiv, 10 zile de la comunicarea Deciziei CNSC atacate).

Fata de împrejurarea ca dispozitiile legale aplicabile mai sus mentionate impun un termen limita pentru formularea si motivarea plângerii împotriva deciziei CNSC, este evident ca reclamantul nu are deschisa calea completarii sau modificarii motivelor de nelegalitate si netemeinicie invocate prin plângere dupa expirarea termenului prevazut de lege în acest sens.

În plus, caracterul devolutiv al Plângerii formulate de reclamant cunoaste limitele consacrate de principiul “tantum devolutum quantum judicatum” potrivit caruia controlul exercitat de instanta învestita cu calea de atac se exercita doar asupra elementelor supuse judecatii “primei instante” (în cazul de fata CNSC), fara a putea modifica elementele deduse judecatii “primei instante” (CNSC) si fara a se putea adauga elemente noi spre a fi judecate de instanta de control învestita cu solutionarea caii de atac.

În consecinta, fata de cele mai sus mentionate, instanta învestita cu solutionarea plângerii formulate de CIA “C. C.” urmeaza a efectua controlul de legalitate al Deciziei CNSC atacate raportându-se exclusiv la motivele de nelegalitate invocate de reclamant în termenul conferit de lege în acest sens (respectiv, 10 zile de la data la care i-a fost comunicata Decizia CNSC prin care i-a fost respinsa contestatia), precum si la aspectele de nelegalitate înfatisate de CIA “C. C.” prin contestatia depusa la CNSC.

Or, Precizarile formulate de Reclamant contin motive de pretinsa nelegalitate cu totul noi care nu au fost invocate nici prin contestatia depusa de CIA “C. C.” la CNSC si nici prin plângerea formulata de reclamant împotriva Deciziei CNSC atacate, împrejurare recunoscuta în mod expres chiar de reclamant în încheierea documentului mai sus mentionat unde se mentioneaza expres ca aspectele învederate în cuprinsul sau se constituie “într-un nou motiv de nulitate a actelor încheiate în procedura de achizitie publica pe care o critica”.

Prin urmare, având în vedere dispozitiile legale si principiile de drept amintite mai sus, aceste noi motive de pretinsa nelegalitate invocate de reclamant direct în fata instantei învestite cu solutionarea plângerii fara a fi anterior învederate si supuse deciziei CNSC prin contestatia formulata de CIA “C. C.” si, mai mult, dupa expirarea termenului legal de motivare a plângerii, sunt întru totul inadmisibile si urmeaza a fi înlaturate ca atare de instanta tara a fi avute în vedere la solutionarea alângerii care face obiectul prezentei cauze.

2. În subsidiar, în masura în care motivele noi de pretinsa nelegalitate formulate de Reclamant prin documentul intitulat “Precizari” vor fi considerate admisibile, considera ca aceste motive au un caracter neîntemeiat si se impune a fi respinse ca atare, prin prisma argumentelor detaliate în cele ce urmeaza.

Astfel, potrivit art.16 alin.(1) din OUG nr.34/2006, în cazul în care Autoritatea contractanta atribuie un contract care are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr.2B, atunci obligatia de a aplica OUG nr.34/2006 se impune numai pentru contracte a caror valoare este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 125.000 de euro si se limiteaza la prevederile art. 35-38 si art. 56 din acest act normativ si la aplicarea principiilor achizitiilor publice.

Per a contrario, contractele de achizitie publica ce au ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în Anexa nr.2B din OUG nr.34/2006 (dupa cum este cazul serviciilor juridice) al caror obiect are o valoare egala sau mai mica decât echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro, nu cad sub incidenta legislatiei aplicabile achizitiilor publice.

Mai mult, pentru contractele de acest fel a caror valoare estimata este mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro, se vor aplica doar prevederile art.35-38 si art.56 din OUG nr.34/2006 si principiile achizitiilor publice.

Or, dupa cum a aratat si în întâmpinarea la plângerea formulata de CIA “C. C.”, în speta, valoarea estimata a contractului de achizitie de servicii juridice este mai mica decât pragul dat de echivalentul în lei al sumei de 125.000 de euro, la care se adauga TVA, împrejurare care reiese cu evidenta din documentatia depusa la dosarul cauzei, în special din Nota justificativa nr. DGAPA nr.42511/12 aprilie 2010, astfel încât pentru atribuirea acestui contract MMP nu avea obligatia organizarii unei proceduri de achizitie conform OUG nr.34/2006.

Cu toate acestea, având în vedere principiile utilizarii eficiente a fondurilor publice si transparentei, Autoritatea contractanta a organizat procedura de “selectie de oferte” privind atribuirea contractului de achizitie publica “Achizitionarea de servicii juridice de asistenta juridica si reprezentare în instanta a Ministerului Mediului si Padurilor-Lot 1,2 si 3”.

Dupa cum se poate observa din cuprinsul Caietului de sarcini, Autoritatea contractanta a precizat ca organizeaza procedura de “selectie de oferte” în temeiul art.35-38 (întocmirea caietului de sarcini) si art. 56 (publicare anunt de atribuire) din OUG nr.34/2006.

Indicând în mod exclusiv si limitativ temeiurile de drept mai sus aratate MMP a organizat procedura de selectie de oferte cu respectarea stricta a acestora si a principiilor achizitiilor publice, fara a extinde guvernarea procedurii si la celelalte dispozitii speciale ale OUG nr.34/2006.

Ca atare, reclamantul sustine în mod cu totul eronat ca “baza legala invocata de catre intimata în procedura de atribuire a contractului de servicii este reprezentata de dispozitiile legale ale OUG nr.34/2006”, fara a aduce vreun argument în sprijinul unor astfel sustineri, în conditiile în care, analizând prevederile Caietului de sarcini, este evident ca MMP a mentionat în mod exclusiv si limitativ ca temei al organizarii procedurii intitulate “selectie de oferte” prevederile art.35-38 si art.56 din OUG nr.34/2006 mai sus mentionate, iar nu întregul act normativ.

Or, având în vedere cele de mai sus, procedura organizata de MMP este o procedura competitiva proprie, astfel încât dispozitiile OUG nr.34/2006 care reglementeaza procedura cererii de oferte (publicarea invitatiei de participare în SEAP, termenul minim de depunere a ofertelor s.a.) sau orice alta procedura publica reglementata acest act normativ, nu pot fi considerate în niciun caz drept aplicabile procedurii de “selectie de oferte” organizate de Autoritatea contractanta si nu guverneaza aceasta procedura, dupa cum încearca Reclamantul sa sugereze prin documentul intitulat “Precizari” depus la dosarul cauzei.

Într-adevar, prin documentul intitulat “Precizari”, CIA “C. C.” pretinde ca Autoritatea contractanta avea obligatia de a aplica una dintre procedurile prevazute de art.18 alin.(1) din OUG nr.34/2006, fara a indica însa vreun argument care sa întemeieze în drept sustinerile sale în acest sens.

În fapt, împrejurarea ca procedura de “selectie de oferte” nu se regaseste printre procedurile prevazute de art.18 alin.(1) din OUG nr.34/2006 nu este o cauza de nelegalitate susceptibila sa atraga nulitatea acestei proceduri, dat fiind ca, în speta, Autoritatea contractanta nu era tinuta de obligatia de a aplica vreuna din procedurile enumerate de OUG nr.34/2006. astfel încât în mod pe deplin legal MMP a organizat o procedura competitiva proprie (“selectia de oferte”) pentru achizitionarea serviciilor juridice de asistenta si reprezentare în litigii care îi erau necesare.

Ca atare, afirmatiile reclamantului din precizarile formulate conform carora MMP ar fi organizat o procedura de “cerere de oferte” guvernata de OUG nr.34/2006, precum si prezentarea cerintelor impuse de OUG nr. 4/2006 privind desfasurarea procedurii de “cerere de oferte” comparativ cu modul în care a avut loc “selectia de oferte” organizata de Autoritatea contractanta sunt în mod evident lipsite de orice fundament si relevanta în cauza.

În plus, dupa cum a precizat mai sus, având în vedere natura serviciilor achizitionate de MMP prin procedura de “selectie de oferte” (servicii juridice), aplicarea OUG nr. 34/2006 este limitata la dispozitiile art. 5-38 si art. 6 din acest act normativ, fata de prevederile art. 6 din OUG nr. /2006 care instituie acest regim derogatoriu pentru achizitionarea serviciilor mentionate în Anexa nr. B a OUG nr. 4/2006 (dupa cum este cazul serviciilor juridice).

Ca atare, afirmatiile reclamantului din cuprinsul precizarilor depuse la dosarul cauzei privind pretinsele încalcari ale art.71, art.1251, art.1262 sau art.127 – 129 din OUG nr.34/2006 câte ar fi fost savârsite de MMP prin organizarea procedurii de “selectie de oferte” sunt întru totul neîntemeiate si nu prezinta niciun fel de relevanta în cauza, urmând a fi înlaturate ca atare, întrucât aceste dispozitii ale OUG nr.34/2006 nu sunt aplicabile procedurii de “selectie de oferte” fata de natura serviciilor achizitionate de Autoritatea contractanta.

În concluzie, fata de argumentele detaliate mai sus, motivele noi de pretinsa nelegalitate invocate de reclamant prin precizarile depuse la dosarul cauzei se vadesc a fi pe deplin neîntemeiate si se impune a fi respinse ca atare.

La data de 23.09.2010 ofertantul intimat SCA L. & A., a formulat întâmpinare solicitând respingerea ca neîntemeiata plângerea formulata de catre Cabinet de avocat C. C. pentru urmatoarele motive:

Potrivit dispozitiilor art.271 alin.l din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii “Sub sanctiunea respingerii contestatiei ca tardiva, aceasta se înainteaza atât Consiliului cât si autoritatii contractante, nu mai târziu de expirarea termenelor prevazute la art.2562.”

Dispozitiile art.2562 alin.l lit.b. din acelasi act normativ stabilesc urmatoarele: “Persoana vatamata poate sesiza Consiliul-National de Solutionare a Contestatiilor sau, dupa caz, instanta judecatoreasca competenta in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de: (…) 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea contractului care urmeaza sa fie atribuit, estimata conform prevederilor art.23 si ale cap. II sectiunea a 2-a, este egala sau mai mica decât pragurile valorice prevazute la art.55alin.(2).”

Cât priveste pragul stabilit de art.55 alin.2 din ordonanta ce trebuie avut in vedere in cauza, acesta este de 125.000 euro, dat fiind faptul ca Ministerul Mediului si Padurilor – autoritatea contractanta – este autoritate publica care actioneaza la nivel central, încadrându-se astfel in sfera de reglementare a dispozitiilor art.8 lit.a din actul normativ enuntat anterior.

Cât priveste pragul stabilit de art.55 alin.2 din ordonanta ce trebuie avut in vedere in cauza, acesta este de 125.000 euro, dat fiind faptul ca Ministerul Mediului si Padurilor – autoritatea contractanta – este autoritate publica care actioneaza la nivel central, încadrându-se astfel in sfera de reglementare a dispozitiilor art.8 lit.a din actul normativ enuntat anterior.

Elementele la care se poate raporta luarea la cunostinta de catre petenta despre împrejurarea ca, valoarea contractului ce urma a fi atribuit de catre autoritatea contractanta in cadrul procedurii organizata nu, depasea valoarea de 125.000 euro erau urmatoarele:

I) In cuprinsul invitatiei la procedura transmisa la data de 20.04.2010, Ministerul Mediului si Padurilor a mentionat faptul ca, procedura aplicata pentru atribuirea contractului este aceea de “selectie de oferte”

Potrivit dispozitiilor art.16 alin.l din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, “În cazul în care autoritatea contractanta atribuie un contract ce are obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr.2B, atunci obligatia de a aplica prezenta ordonanta de urgenta se impune numai pentru contracte a caror valoare este mai mare decât cea prevazuta la art.57 alin.(2) si se limiteaza la prevederile art.35-38 si art.56 si ia aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevazute la art.2 alin. (2).”

Dispozitiile art.57 alin.2 din ordonanta instituie acelasi prag valoric de 125.000 euro pentru ipoteza în care autoritatea contractanta este autoritate publica care actioneaza la nivel central, asa cum este cazul Ministerului Mediului si Padurilor, situatie in care nu este obligatorie publicarea anuntului de atribuire in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Dispozitiile art.57 alin.2 din ordonanta instituie acelasi prag valoric de 125.000 euro pentru ipoteza în care autoritatea contractanta este autoritate publica care actioneaza la nivel central, asa cum este cazul Ministerului Mediului si Padurilor, situatie in care nu este obligatorie publicarea anuntului de atribuire in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cât priveste categoria de servicii ofertata aceasta se încadra in sfera reglementata de anexa nr.2B la ordonanta, serviciile juridice fiind prevazute la punctul 21 din anexa.

Cât priveste categoria de servicii ofertata aceasta se încadra in sfera reglementata de anexa nr.2B la ordonanta, serviciile juridice fiind prevazute la punctul 21 din anexa.

Asadar, autoritatea contractanta avea dreptul ca, in raport de aceste dispozitii legale si fata de împrejurarea ca, urma a se atribui un contract de achizitie publica a carui valoare estimata fara TVA era inferioara echivalentului in lei al sumei de 125.000 euro, sa organizeze o procedura guvernata de reguli proprii, singurele dispozitii legale de a caror respectare era tinuta fiind cele art.35-38, art.56 si art.2 alin.2 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Asadar, autoritatea contractanta avea dreptul ca, in raport de aceste dispozitii legale si fata de împrejurarea ca, urma a se atribui un contract de achizitie publica a carui valoare estimata fara TVA era inferioara echivalentului in lei al sumei de 125.000 euro, sa organizeze o procedura guvernata de reguli proprii, singurele dispozitii legale de a caror respectare era tinuta fiind cele art.35-38, art.56 si art.2 alin.2 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Urmeaza a fi înlaturate în aceste conditii apararile petentei în sensul ca, procedura organizata de catre Ministerul Mediului si Padurilor în forma selectiei de oferte nu s-ar regasi printre procedurile reglementate de actul normativ sus-amintit ca si pe cele referitoare la faptul ca, modul in care a fost organizata aceasta procedura ar încalca in vreun mod dispozitiile OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, altele decât cele ale art.35-38, art.56 si art.2 alin.2 din acest act normativ.

Cabinetul de avocat C. C. a primit invitatia de participare la procedura si a depus oferta, nereclamând nici un moment faptul ca, procedura ce trebuia aplicata nu ar fi fost selectia de oferte ci o alta procedura, care ar fi putut fi incidenta în situatia în care pragul valoric amintit ar fi fost depasit de valoarea estimata a contractului de achizitie publica.

Cabinetul de avocat C. C. a primit invitatia de participare la procedura si a depus oferta, nereclamând nici un moment faptul ca, procedura ce trebuia aplicata nu ar fi fost selectia de oferte ci o alta procedura, care ar fi putut fi incidenta în situatia în care pragul valoric amintit ar fi fost depasit de valoarea estimata a contractului de achizitie publica.

Primind invitatia de participare si depunând oferta în cadrul procedurii organizata de catre Ministerul Mediului si Padurilor în forma selectiei de oferte, petenta din prezenta cauza a luat cunostinta de la bun început de faptul ca, valoarea estimata fara TVA a contractului era inferioara echivalentului în lei al sumei de 125.000 euro.

În cuprinsul caietului de sarcini al procedurii organizata de catre Ministerul Mediului si Padurilor se mentioneaza faptul ca, procedura aplicata este cea a selectiei de oferte si se identifica legislatia aplicabila, respective “art.35-38 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare”.

În acest mod s-a adus din nou la cunostinta participantilor la procedura, deci inclusiv Cabinetului de avocat C. C., faptul ca, valoarea contractului de achizitie publica ce urma a fi atribuit avea o valoare estimata fara TVA inferioara sumei de 125.000 euro, ceea ce a dat dreptul si posibilitatea autoritatii reclamante sa organizeze o procedura nesupusa OUG nr.34/2006 decât din perspectiva dispozitiilor sus-amintite.

În acest mod s-a adus din nou la cunostinta participantilor la procedura, deci inclusiv Cabinetului de avocat C. C., faptul ca, valoarea contractului de achizitie publica ce urma a fi atribuit avea o valoare estimata fara TVA inferioara sumei de 125.000 euro, ceea ce a dat dreptul si posibilitatea autoritatii reclamante sa organizeze o procedura nesupusa OUG nr.34/2006 decât din perspectiva dispozitiilor sus-amintite.

În cuprinsul Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie nr.42585/27.04.2010 se mentioneaza urmatoarele: “Serviciile juridice sunt prevazute în anexa nr.2B la OUG nr.34/2006, ca fiind servicii la care obligatia de a aplica OUG 34/2006 se impune numai pentru contracte a caror valoare este mai mare decât echivalentul in lei a 125.000 euro”(pag.l din raport).

Aceasta precizare se constituie în motivul pentru care, în cadrul procedurii organizata de catre minister nu a fost publicat un anunt de intentie.

Aceasta precizare se constituie în motivul pentru care, în cadrul procedurii organizata de catre minister nu a fost publicat un anunt de intentie.

Asadar, Cabinetul de avocat C. C., primind si Raportul procedurii de atribuire a contractului de achizitie nr.42585/27.04.2010, a avut reconfirmarea a faptului ca, valoarea estimata fara TVA a contractului de achizitie publica ce urma a fi atribuit în cadrul procedurii era inferioara echivalentului în lei al sumei de 125.000 euro.

Raportând acest termen la speta dedusa judecatii rezulta urmatoarele:

Raportând acest termen la speta dedusa judecatii rezulta urmatoarele:

i)Caietul de sarcini comunicat petentei la data de 20.04.2010 putea fi atacat cel târziu la data de 26.04.2010

ii)Raportul procedurii de atribuire a contractului de achizitie nr.42585/27.04.2010 comunicat petentei la data de 27.04.2010 putea fi atacat cel târziu la data de 03.05.2010.

ii)Raportul procedurii de atribuire a contractului de achizitie nr.42585/27.04.2010 comunicat petentei la data de 27.04.2010 putea fi atacat cel târziu la data de 03.05.2010.

Cabinetul de avocat C. C. a atacat aceste doua acte la data de 06.05.2010, data la care a si-a înregistrat contestatia sub nr.14934 la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, cu depasirea asadar a termenul legal de 5 zile instituit de dispozitiile coroborate ale art.271 alin.l si cele ale art.2562 alin.l lit.b din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Drept consecinta, contestatia formulata de Cabinetul de avocat C. C. este tardiva, iar decizia nr.2885/Cl/2608 din 11.06.2010 pronuntata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor în dosarul nr.2608/2010, decizie prin care respectiva contestatie a fost respinsa cu aceasta motivare, este pe deplin temeinica si legala.

Cu privire la pretinsa ineficienta a prevederilor din caietul de sarcini care reglementeaza obligativitatea depunerii învedereaza ca pentru a respecta principiile care guverneaza procedura – eficienta utilizarii fondurilor si asumarea raspunderii – principii reglementate de dispozitiile art.2 alin.2 lit.f si lit.g din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, autoritatea contractanta are obligatia sa stabileasca o serie de conditii pentru participantii la procedura, fara a înfrânge însa celelalte principii enuntate de dispozitiile sus-amintite.

Tocmai aceste principii, a caror pretinsa încalcare este reclamata de catre petenta din prezenta cauza, sunt cele care au determinat Ministerul Mediului si Padurilor sa solicite ofertantilor sa detina o asigurare profesionala în valoare de cel putin 300.000 lei sau echivalent în euro la data depunerii ofertelor, polita ce îi asigura autoritatii contractante confortul pentru situatiile de mal praxis.

Aceasta conditie respecta si celelalte principii enumerate în continutul art.2 alin.2 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, inclusiv principiul nediscriminarii, petenta recunoscând ea însasi ca suma ce trebuie achitata pentru obtinerea unei asemenea polite este una modica.

Cu privire la pretinsa aplicare gresita a sanctiunii declararii ca neconforma a ofertei depusa de catre Cabinetul de avocat C. C. mai arata ca potrivit punctului 2 “Calificarea candidatilor” din caietul de sarcini al procedurii organizata de Ministerul Mediului si Padurilor, lit.b ,,Cerinte minime obligatorii privind oferta tehnica”, punctul 4 “Asigurare profesionala” – ofertantii aveau obligatia “sa dovedeasca detinerea unei asigurari profesionale în valoare de cel putin 300.000 lei sau echivalent în euro la data depunerii ofertelor.”

Drept consecinta, o conditie de calificare a ofertantului era detinerea asigurarii profesionale în cuantumul mentionat în cuprinsul articolului sus-amintit.

Potrivit dispozitiilor art.36 alin.2 lit.a din HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, oferta este considerata neconforma în situatia în care “nu satisface în mod corespunzator cerintele caietului de sarcini”

Raportând dispozitiile legale mentionate anterior Ia prevederile Caietului de sarcini elaborat de catre Ministerul Mediului si Padurilor rezulta fara echivoc faptul ca sanctiunea aplicata de catre Comisia de evaluare a ofertelor, aceea de a declara oferta Cabinetului de avocat C. C. ca neconforma, este una temeinica si legala.

Astfel, între actele care formau oferta acestui cabinet nu se regasea dovada detinerii asigurarii profesionale în valoare de cel putin 300.000 lei sau echivalent în euro la data depunerii ofertelor – cerinta minima obligatorie privind oferta tehnica, a carei respectare ar fi asigurat calificarea mai departe în procedura a petentei din prezenta cauza, dar a carei neîndeplinire trebuia sanctionata cu declararea ofertei ca neconforma, nesatisfacând corespunzator cerintele caietului de sarcini.

Cu referire la apararea petentei din prezenta cauza referitoare la faptul ca, sanctiunea ce îi trebuia aplicata era aceea de nepunctare cu 10 puncte a ofertei sale în raport de prevederile art.6.4. din caietul de sarcini, solicita a fi înlaturata în conditiile în care depunctarea, respectiv nepunctarea ar fi intervenit doar în ipoteza nedepunerii copiei conformate cu originalul a politei de asigurare profesionala si nicidecum inexistenta unei asemenea polite. Or, Cabinetul de avocat C. C. se afla în cea de a doua ipoteza, a nedetinerii asigurarii profesionale în cuantum de cel putin 300.000 lei sau echivalent în euro la data depunerii ofertelor.

Cu privire la faptul ca, petenta nu ar fi avut timp suficient pentru a obtine în timp util polita de asigurare solicitata prin Caietul de sarcini al procedurii selectiei de oferte organizata de Ministerul Mediului si Padurilor, arata ca i-a fost comunicat acestuia Caietul de sarcini, ca de altfel tuturor participantilor la procedura, la data de 20.04.2010, data limita de depunere a ofertelor fiind 22.04.2010.

Trecând peste faptul ca, data fiind specificitatea serviciilor juridice ofertate si nivelul de importanta al acestora, petenta ar fi trebuit sa detina deja o astfel de polita si nu sa obtina una special pentru aceasta procedura, nimic nu o împiedica sa o obtina în timp util, iar respectiva polita sa fie în vigoare la data depunerii ofertei. Astfel, fie ca o încheia la data de 20.04.2010 – data la care i-a fost transmis caietul de sarcini – fie ca o încheia a doua zi, ea ar fi intrat în vigoare la data de 22.04.2010, existând astfel premisele respectarii cerintelor procedurii.

De altfel, desi Caietul de sarcini a fost comunicat tuturor participantilor la procedura la aceeasi data, fiind astfel respectat principiul egalitatii de tratament reglementat de aceleasi, dispozitii ale art.2 alin.2 din OUG nr.34/2006, Cabinetul de avocat C. C. a fost singurul ofertant care nu a depus polita solicitata de autoritatea contractanta.

Lipsa de diligenta din partea petentei se constituie într-un caz de turpitudine sanctionat de principiul de drept nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

Cu privire la inexistenta obligatiei autoritatii contractante de a solicita clarificari privitoare la oferta, urmeaza a se retine ca în contra celor sustinute de catre Cabinetul de avocat C. C., Ministerul Mediului si Padurilor nu avea obligatia de a-i solicita acestuia lamuriri cu privire la oferta elaborata si depusa de catre petenta, inexistenta unui document prevazut în cuprinsul Caietului de sarcini nefiind susceptibila de interpretari, ea reprezentând un fapt ce se constata prin simpla verificare a documentatiei depusa.

Dimpotriva, petenta, în masura în care ar fi avut dubii, avea dreptul de a solicita clarificari cu privire la prevederile Caietului de sarcini. Nu doar ca, astfel de clarificari nu au fost solicitate autoritatii contractante anterior depunerii ofertei, dar în cadrul sedinteide deschidere a ofertelor ce a avut loc la data de 22.04.2010, la interpelarea Comisiei de evaluare a ofertelor “daca au existat nelamuriri în legatura cu documentatia de atribuire” (pag.2 din procesul verbal al sedintei), niciunul dintre cei 4 ofertanti prezenti, adica inclusiv reprezentantul Cabinetului de avocat C. C., nu a semnalat existenta niciunei nelamuriri.

Petenta din prezenta cauza a confirmat în acest mod ca, întelesese pe deplin cerintele acestei documentatii, cunoscând astfel si faptul ca trebuia sa detina polita de asigurare în cuantum cel putin 300.000 lei sau echivalent în euro la data depunerii ofertelor,

Pentru toate aceste motive, solicita respingerea ca neîntemeiata a plângerii formulata de catre Cabinet de avocat C. C.

Probe: înscrisuri

In drept: art.115 si urm. C.pr.civ.

Deliberând asupra prezentei plângeri prin prisma motivelor plângerii initial formulata, a sustinerilor intimatilor, a probelor administrate, precum si a dispozitiilor legale relevante cauzei, Curtea retine ca este nefondata, urmând a fi respinsa ca atare pentru urmatoarele considerente:

Astfel în fapt se constata ca prin Decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr.2885/Cl/2608 din data 11.06.2010 în conformitate cu prevederile art.266 alin.2) din OUG nr.34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost respinsa ca tardiva contestatia formulata de catre petenta din prezenta cauza pentru urmatoarele considerente:

Prin contestatia din data de 06.05.2010, completata cu adresa din 21.05.2010, înregistrate la CNSC cu nr.14934/06.05.2010, respectiv nr. 17236/21.05.2010, formulate de Cabinet Individual de Avocat “C. C.”, împotriva raportului procedurii nr.42585/27.04.2010, emis de autoritatea contractanta Ministerul Mediului si Padurilor, în cadrul procedurii de achizitie prin “selectie de oferte” privind atribuirea contractului având ca obiect: “Achizitionarea de servicii juridice de asistenta juridica si reprezentare în instanta a Ministerul Mediului si Padurilor” -Lot 1, 2 si 3, cod CPV 79110000-8, prin care s-a solicitat:anularea în parte a caietului de sarcini (respectiv prevederile care se refera la obligativitatea existentei politei de raspundere profesionala anterior momentului semnarii contractului); anularea raportului procedurii nr.42585/27.04.2010 si a oricaror acte subsecvente.

Contestatorul arata ca în data de 20.04.2010 a primit invitatia de participare la procedura de achizitie în cauza, data limita de depunere a ofertei fiind 22.04.2010.

În data de 21.04.2010 a primit caietul de sarcini, unde la pct.2.b).4 era specificata cerinta potrivit careia ofertantul trebuie sa prezinte o polita de asigurare profesionala “în valoare de minim 300.000 lei sau echivalent euro … valabila la data deschiderii ofertei”.

Contestatorul sustine ca a încheiat polita anterior solicitata chiar în ziua deschiderii ofertelor, 22.04.2010, aceasta urmând sa intre în vigoare de la data de 23.04.2010.

De asemenea, contestatorul arata ca, în conformitate cu obligatiile profesionale statuate de catre lege, a depus în cadrul ofertei sale o polita de raspundere civila valabila si în vigoare, însa cu imita de raspunderea la suma de 6.000 euro.

În consecinta, contestatorul precizeaza ca a întocmit documentatia ceruta de catre achizitor, cu limitele mai sus aratate (lipsa politei în valoare de 300.000 lei în vigoare la momentul deschiderii ofertelor) si a depus oferte pentru Lotul 1 si Lotul 3.

Contestatorul precizeaza ca ulterior deschiderii ofertelor depuse, a fost încheiat procesul verbal al sedintei de deschidere nr.42562/ DGAPA/22.04.2010, de unde reiese ca oferta sa era cea mai avantajoasa economic.

Ulterior deschiderii ofertelor, autoritatea contractanta i-a transmis raportul procedurii nr.42565/27.04.2010, conform caruia oferta sa a fost considerata “neconforma”.

Prin adresa de completare înregistrata la CNSC cu nr.17236/21.05.2010, contestatorul sustine ca pentru a îi fi imputabila depasirea termenului de 5 zile de la data luarii la cunostinta a actului considerat nelegal, era necesar ca la momentul comunicarii documentatiei procedurii sa fie înstiintat, fie cu privire termenul de formulare a contestatiei (conform cerintei legale prevazute de art.33, alin.(2) lit.g) din OUG nr.34/2006, respectiv necesitatea ca din documentatia de atribuire sa rezulte “… g) instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac;”).

De asemenea, contestatorul precizeaza ca a luat la cunostinta despre continutul complet al raportului procedurii de atribuire la sediul ministerului, în data de 05.05.2010, când i-a fost înmânat un exemplar al acestuia.

Cu privire la pretinsa “prematuritate a capatului 3 al cererii”, respectiv constatarea nulitatii actelor subsecvente, contestatorul apreciaza ca acest capat de cerere este lipsit de obiect în conditiile în care nu au fost încheiate acte subsecvente celor contestate, si nu de “prematuritate”, asa cum considera autoritatea contractanta.

Deoarece din analiza continutului contestatiei si a documentatiei anexate acesteia, nu a rezultat dovada comunicarii unui exemplar al contestatiei în cauza si autoritatii contractante, în temeiul art.275 alin.(1) din OUG nr.34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul a solicitat contestatorului, prin adresa nr.10463/2608Cl/07.05.2010, completarea acesteia cu toate elementele prevazute la art.271 alin.(1) si art.270 alin.(1), referitor la notificarea autoritatii contractante în conformitate cu prevederile art.271 alin.(1) din acelasi act normativ.

Prin adresa înregistrata la CNSC cu nr.17237/21.05.2010, contestatorul se conformeaza solicitarilor Consiliului, atasând contestatia în cauza, din care reiese ca aceasta a fost înregistrata la autoritatea contractanta cu nr.3643LB/05.05.2010.

Prin adresa nr.10464/2608Cl/07.05.2010 Consiliul a solicitat autoritatii contractante transmiterea, în termenul prevazut la art.274 alin.(1) din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata prin Legea nr.337/2006, dosarului achizitiei publice în copie, întocmit conform precizarilor art.213 din actul normativ anterior mentionat, precum si punctul de vedere al acesteia cu privire la contestatia depusa.

Autoritatea contractanta prin adresa nr.42699/14.05.2010 înregistrata la CNSC sub nr.16271/14.05.2010 transmite dosarul achizitiei publice, în copie si punctul de vedere cu privire la contestatia formulata de Cabinet Individual de Avocat “C. C.”, precizând urmatoarele:

-în perioada 20.04.2010-27.04.2010 a organizat procedura de selectie de oferte pentru atribuirea de contracte de având ca obiect servicii juridice, în acest sens fiind transmise invitatii de participare catre o serie de cabinete de avocatura;

-operatorilor economici li s-a transmis si caietul de sarcini, care prevedea printre cerintele minime obligatorii (pct.II lit.b) – 4) ca ofertantii sa dovedeasca “detinerea unei asigurari profesionale în valoare de cel putin 300.000 lei sau echivalent în euro la data depunerii ofertelor”, cu “obligatia de a mentine valabilitatea asigurarii profesional, în cuantumul mentionat, pe toata durata contractului”;

-la procedura organizata s-au prezentat cu oferte patru cabinete de avocatura, ofertele fiind deschise la data de 22.04.2010, conform procesului verbal al sedintei de deschidere;

-ulterior, în urma evaluarii ofertelor depuse, s-a retinut în raportul procedurii întocmit la data de 27.04.2010 ca ofertantul contestator nu a îndeplinit cerinta minima obligatorie de a prezenta o polita de asigurare în valoare de cel putin 300.000 lei, motiv pentru care comisia de evaluare a considerat oferta ca fiind neconforma.

În data de 06.05.2010, autoritatea contractanta precizeaza ca a fost înstiintata de faptul ca s-a formulat o contestatie la CNSC împotriva procedurii.

Referitor la aceasta contestatie, autoritatea contractanta solicita Consiliului respingerea ca tardiv formulata si, în subsidiar, în masura în care se apreciaza ca aceasta contestatie a fost depusa în termenul legal, respingerea ca neîntemeiata.

Autoritatea contractanta sustine ca în conformitate cu art.256 ind.2 lit.b) din OUG nr.34/2006 “persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau, dupa caz, instanta “judecatoreasca competenta în vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins … în termen de 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta,…”.

Contestatorul a luat la cunostinta de actele pe care solicita sa fie revocate, astfel:

-caietul de sarcini a fost comunicat contestatorului prin e-mail în data de 20.04.2010, asa cum reiese din extrasul anexat, prin urmare acesta putea fi contestat în termen de 5 zile de la data comunicari, deci pâna la data de 26.04.2010;

-raportul procedurii de atribuire a fost comunicat contestatorului prin fax în data de 27.04.2010, asa cum reiese din extrasul anexat, termenul de contestare a acestuia, distinct, fiind tot de 5 zile, deci pâna la data de 03.05.2010.

Ca urmare, afirma autoritatea contractanta, având în vedere atât prevederile art.271 alin.(1) din OUG nr.34/2006 termenele impuse de art.2562 alin. (2) sunt termene de decadere, a caror curgere nu este susceptibila de a fi întrerupta sau suspendata, cât si data de 06.05.2010 a înregistrarii contestatiei la CNSC, rezulta fara echivoc ca termenele prevazute de lege pentru contestarea atât a caietului de sarcini, cât si a raportului procedurii nu au fost respectate, fiind cu mult depasite (aceste termene, de 5 zile de la data luarii la cunostinta pentru fiecare document în parte, expirând la data de 26.04.2010 pentru caietul de sarcini, respectiv 03.05.2010 pentru raportul procedurii de atribuire).

În ceea ce priveste al treilea capat de cerere, respectiv nulitatea oricaror acte subsecvente încheiate în procedura de achizitie în cauza, autoritatea contractanta precizeaza, ca este prematur introdus, deoarece nu a încheiat nici un act subsecvent procedurii de achizitie.

Referitor la motivele invocate de contestator privind nelegalitatea cerintei existentei unei polite de asigurare în valoare de 300.000 lei, autoritatea contractanta mentioneaza urmatoarele:

-în conformitate cu prevederile art.16 alin.(1) din OUG nr.34/2006 în cazul în care autoritatea contractanta atribuie un contract de achizitie publica ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr. 2B, atunci obligatia de a aplica OUG nr.34/2006 se impune numai pentru contracte a caror valoare este mai mare decât cea prevazuta la art.57 alin.(2) si se limiteaza numai la prevederile art.35-38 si art.56;

-a solicitat existenta unei polite de asigurare în valoare de 300.000 lei, în vederea asigurarii utilizarii eficiente si protejarii fondurilor publice;

-asigurarea minima obligatorie în valoare de 6000 euro despre care face vorbire contestatorul este o conditie minima pentru exercitarea profesiei de avocat;

-existenta unor polite de asigurare de raspundere profesionala în cuantumul solicitat, la data depunerii ofertelor, iar nu încheiata special în perspectiva contractului ce va fi încheiat, reprezinta o garantie suplimentara ca respectivul cabinet a avut deja dosare importante si îi ofera siguranta în îndeplinirea misiunilor încredintate, nefiind expusa unor prejudicii.

În ceea ce priveste motivele de nelegalitate ale raportului procedurii de atribuire, autoritatea contractanta precizeaza urmatoarele:

-lipsa din oferta a unui document care reprezinta cerinta minima obligatorie nu poate constitui obiectul unei clarificari pentru comisia de evaluare si, ca urmare, orice document depus dupa deschiderea ofertelor constituie completarea ofertei si nu clarificarea acesteia;

-comisia solicita clarificari atunci când are neclaritati asupra continutului unui anumit document din oferta, dar în speta de fata polita depusa de contestator era clara si avea valoarea de 6.000 euro;

-pct.6.4 din caietul de sarcini se refera strict la solicitarea unei copii certificate conforma cu originalul a asigurarii, nu la inexistenta politei în valoarea solicitata.

Având în vedere faptul ca prezentarea politei de asigurare în valoare de 300.000 lei era o conditie minima obligatorie si tinând cont de prevederile art.36 alin.(2) lit.a) din HG nr.925/2006, autoritatea contractanta considera ca în mod temeinic si legal, comisia de evaluare a declarat oferta contestatorului ca fiind neconforma.

Ultimul document referitor la dosarul achizitiei, a fost transmis catre Consiliu de catre autoritatea contractanta cu adresa nr.42920/ MB/09.06.2010 înregistrata la CNSC cu nr.20300/10.06.2010.

Analizând actele existente la dosarul cauzei, Consiliul a constatat urmatoarele:

Ministerul Mediului si Padurilor a organizat, în calitate de autoritate contractanta, procedura de atribuire pentru contractul de achizitie publica, prin “selectie de oferte”, având drept obiect: “Achizitionarea de servicii juridice de asistenta juridica si reprezentare în instanta a Ministerul Mediului si Padurilor”-Lot 1, 2 si 3, cod CPV 79110000-8, elaborând în acest sens documentatia de atribuire aferenta.

Conform Notei justificative nr.42511/12.04.2010, valoarea estimata a achizitiei serviciilor este de 400.000 lei fara TVA, reprezentând echivalentul a 96723,49 euro fara TVA.

În cadrul documentatiei de atribuire s-a mentionat faptul ca drept criteriu de atribuire a fost ales “punctajul final”, factorii de evaluare fiind oferta tehnica si oferta financiara.

Autoritatea contractanta a consemnat în cadrul procesului-verbal al sedintei de deschidere nr.42562/DGAPA/22.04.2010, denumirea ofertantilor si pretul fara TVA al ofertelor depuse, respectiv:

-Lotul 1 – SCA G. si A. – 150 euro/ora, SCA L. si A. – 150 euro/ora, Cabinet Avocatura C. C. – 95 euro/ora, Cabinet Avocatura C. M. -150 euro/ora;

-Lotul 2 – SCA L si A – 150 euro/ora, Cabinet Avocatura C. M. – 150 euro/ora, SCA G. si A. – 150 euro/ora;

-Lotul 3 – SCA G. si A. – 150 euro/ora, SCA L. si A. – 150 euro/ora, Cabinet Avocatura C. C. – 95 euro/ora, Cabinet Avocatura C. M. -150 euro/ora.

Urmare a evaluarii ofertelor depuse, s-a elaborat raportul procedurii nr.42585/27.04.2010 care a fost transmis celor 4 ofertanti, în data de 27.04.2010, conform raportului de confirmare a transmiterii faxului, fila 543 anexata dosarului cauzei.

Drept consecinta a primirii documentului anterior mentionat, Cabinetul Individual de Avocat “C. C.” a formulat si înaintat la Consiliu, în data de 06.05.2010, prezenta contestatie, aceasta fiind înregistrata la CNSC cu nr.14934/ 06.05.2010.

Având în vedere faptul ca din analiza dosarului cauzei a reiesit faptul ca autoritatea contractanta nu a transmis ofertantilor comunicarea rezultatului procedurii, conform prevederilor art.207 din OUG nr.34/2006, prin adresa nr.13914/2608Cl/10.06.2010, Consiliul, raportându-se la prevederile art.277 alin.3) coroborate cu cele ale art.281 alin.1) si art.2561 alin.3) paragraf 2) din ordonanta de urgenta, a cerut autoritatii contractante sa confirme daca procedura de atribuire în cauza a fost suspendata.

Prin adresa nr.42920/MB/09.06.2010 si aplicând principiul asumarii raspunderii consacrat de art.2 alin.2) lit.g) din OUG nr.34/ 2006, Ministerul Mediului si Padurilor confirma suspendarea procedurii de atribuire în cauza pâna la solutionarea prezentei contestatii.

Conform prevederilor art.278 alin.(l) din OUG nr.34/2006, Consiliul trebuie sa se pronunte mai întâi asupra exceptiilor de procedura si de fond, iar când se constata ca acestea sunt întemeiate, nu mai procedeaza la analiza pe fond a cauzei.

Având în vedere norma anterior invocata, Consiliul a procedat la solutionarea exceptiei tardivitatii contestatiei formulate de Cabinetul Individual de Avocat “C. C.”, invocata de MMP, în cadrul punctului sau de vedere nr.42699/14.05.2010 înregistrat la CNSC sub nr.16271/14.05.2010, deoarece contestatorul nu a respectat termenul imperativ prevazut de art.2562 din OUG nr.34/2006.

Prin urmare, Consiliul a retinut faptul ca ofertantul Cabinetul Individual de Avocat “C. C.” a transmis contestatia înregistrata la CNSC sub nr. 14934, în data de 06.05.2010.

Consiliul retine faptul ca aceasta contestatie a fost formulata de Cabinetul Individual de Avocat “C. C., solicitându-se, în principal, modificarea caietului de sarcini si anularea raportului procedurii.

Din analiza dosarului cauzei, Consiliul a constatat faptul ca despre continutul celor doua documente contestate, Cabinetul Individual de Avocat “C. C.” a luat la cunostinta în data de 20.04.2010, fila 43, respectiv 27.04.2010, fila 543.

De asemenea, Consiliul nu a retinut afirmatia contestatorului potrivit careia acesta “a luat la cunostinta despre continutul complet al raportului procedurii de atribuire la sediul ministerului, în data de 05.05.2010”, deoarece în cadrul raportului de confirmare a faxului, fila 543, este clar precizat faptul ca au fost transmise 5 pagini.

Având în vedere faptul ca în litigiul dedus judecatii este vorba despre un contract de servicii, iar valoarea estimata este mai mica decât pragurile valorice prevazute la art.55 alin.(2) lit.a) din OUG nr.34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, sunt incidente prevederile art.2562 alin.(1) lit. b) din acelasi act normativ potrivit caruia “persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau, dupa caz, instanta judecatoreasca competenta în vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de: … 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, în conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmeaza sa fie atribuit, estimata conform prevederilor art.23 si ale cap. II sectiunea a 2-a, este egala sau mai mica decât pragurile valorice prevazute la art.55 alin. (2)”.

Totodata, Consiliul a apreciat ca în cauza sunt incidente si prevederile art.101 din Codul Civil potrivit carora “termenele se înteleg pe zile libere, neintrând în calcul nici ziua când a început si nici ziua când s-a sfârsit termenul. în situatia în care termenul care se sfârseste într-o zi de sarbatoare legala sau când serviciul este suspendat, se va prelungi pâna la sfârsitul primei zile de lucru urmatoare”.

Coroborând normele juridice anterior enuntate, rezulta faptul ca platele la care expira perioada legala de contestare a celor doua documente erau: 26.04.2010 – caietul de sarcini si 03.05.2010 – raportul procedurii.

Tinând cont de faptul ca data depunerii contestatiei atât la CNSC cât si la autoritatea contractanta a fost data de 06.05.2010, în mod evident, termenul de 5 zile în care contestatia putea fi transmisa, a fost depasit.

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor art.278 alin.(1), alin.(5) si alin.(6) din OUG nr.34/2006, aprobata prin Legea nr.337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul a admis exceptia tardivitatii contestatiei invocata de catre autoritatea contractanta, si a respins ca tardiv introdusa contestatia formulata de Cabinet Individual de Avocat “C. C.” în contradictoriu cu autoritatea contractanta Ministerul Mediului si Padurilor.

Pe cale de consecinta, fara a mai proceda la analiza fondului cauzei, a dispus continuarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica în cauza.

Curtea va analiza criticile formulate de catre petenta prin prisma considerentelor deciziei atacate, astfel ca se constata caracterul nefondat a sustinerilor acesteia dupa cum urmeaza:

Potrivit dispozitiilor art.271 alin.1 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii “Sub sanctiunea respingerii contestatiei ca tardiva, aceasta se înainteaza atât Consiliului cat si autoritatii contractante, nu mai târziu de expirarea termenelor prevazute la art.2562.”

Dispozitiile art.2562 alin.1 lit.b. din acelasi act normativ stabilesc urmatoarele: “Persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau, dupa caz, instanta judecatoreasca competenta in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de: (…) 5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea contractului care urmeaza sa fie atribuit, estimata conform prevederilor art.23 si ale cap.II sectiunea a 2-a, este egala sau mai mica decât pragurile valorice prevazute la art.55alin.(2).”

Curtea constata ca împrejurarile la care se putea raporta luarea la cunostinta de catre petenta despre împrejurarea ca, valoarea contractului ce urma a fi atribuit de catre autoritatea contractanta in cadrul procedurii organizata nu, depasea valoarea de 125.000 euro erau urmatoarele:

In cuprinsul invitatiei la procedura transmisa la data de 20.04.2010, Ministerul Mediului si Padurilor a mentionat faptul ca, procedura aplicata pentru atribuirea contractului este aceea de “selectie de oferte”

Potrivit dispozitiilor art.16 alin.1 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, “În cazul în care autoritatea contractanta atribuie un contract ce are obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse în anexa nr.2B, atunci obligatia de a aplica prezenta ordonanta de urgenta se impune numai pentru contracte a caror valoare este mai mare decât cea prevazuta la art.57 alin.(2) si se limiteaza la prevederile art.35-38 si art.56 si la aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevazute la art.2 alin. (2).”

Urmeaza a fi înlaturate în aceste conditii criticile petentei în sensul ca, procedura organizata de catre Ministerul Mediului si Padurilor în forma selectiei de oferte nu s-ar regasi printre procedurile reglementate de actul normativ sus-amintit ca si pe cele referitoare la faptul ca, modul in care a fost organizata aceasta procedura ar încalca in vreun mod dispozitiile OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, altele decât cele ale art.35-38, art.56 si art.2 alin.2 din acest act normativ.

Primind invitatia de participare si depunând oferta în cadrul procedurii organizata de catre Ministerul Mediului si Padurilor în forma selectiei de oferte, petenta din prezenta cauza a luat cunostinta de faptul ca valoarea estimata fara TVA a contractului era inferioara echivalentului în lei al sumei de 125.000 euro.

În cuprinsul caietului de sarcini al procedurii organizata de catre Ministerul Mediului si Padurilor se mentioneaza faptul ca, procedura aplicata este cea a selectiei de oferte si se identifica legislatia aplicabila, respectiv “art.35-38 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare”.

În cuprinsul Raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie nr.42585/27.04.2010 se mentioneaza urmatoarele: “Serviciile juridice sunt prevazute în anexa nr.2B la OUG nr.34/2006, ca fiind servicii la care obligatia de a aplica OUG nr.34/2006 se impune numai pentru contracte a caror valoare este mai mare decât echivalentul in lei a 125.000 euro”(pag.l din raport).

Asadar, Cabinetul de avocat C. C., primind si Raportul procedurii de atribuire a contractului de achizitie nr.42585/27.04.2010, a avut reconfirmarea faptului ca, valoarea estimata fara TVA a contractului de achizitie publica ce urma a fi atribuit în cadrul procedurii era inferioara echivalentului în lei al sumei de 125.000 euro.

Fata de împrejurarea ca, în cadrul procedurii organizata de catre Ministerul Mediului si Padurilor urma sa se atribuie un contract a carui valoare estimata fara TVA era sub cuantumul sumei de 125.000 euro, aspect cunoscut petentei din prezenta cauza, actele acestei proceduri puteau fi atacate în termen de 5 zile de la data la care persoana care se considera nedreptatita de un asemenea act a luat cunostinta de existenta lui (dispozitiile coroborate ale art.271 alin.1 si cele ale art.256 ind.2 alin.1 lit.b din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii).

i)Caietul de sarcini comunicat petentei la data de 20.04.2010 putea fi atacat cel târziu la data de 26.04.2010.

Cabinetul de avocat C. C. a atacat aceste doua acte la data de 06.05.2010, data la care a si înregistrat contestatia sub nr.14934 la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, cu depasirea asadar a termenul legal de 5 zile instituit de dispozitiile coroborate ale art.271 alin.l si cele ale art.2562 alin.l lit.b din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Drept consecinta, contestatia formulata de Cabinetul de avocat C. C. este tardiva, iar decizia nr.2885/Cl/2608 din 11.06.2010 pronuntata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor în dosarul nr.2608/2010, decizie prin care respectiva contestatie a fost respinsa cu aceasta motivare, este temeinica si legala.

Cu privire la restul criticilor privind fondul procedurii, invocate si în fata CNSC, Curtea retine ca prin respingerea ca tardiv formulata a contestatiei acestui ofertant, petent în prezenta cauza nu se mai impune analizarea acestora, cauza fiind solutionata de catre CNSC prin admiterea exceptiei tardivitatii contestatiei, împrejurare care determina astfel imposibilitatea legala de analizare a fondului criticilor petentei, inclusiv în fata instantei de control.

În plus, cu privire la inexistenta obligatiei autoritatii contractante de a solicita clarificari privitoare la oferta, urmeaza a se retine ca în contra celor sustinute de catre Cabinetul de avocat C. C., Ministerul Mediului si Padurilor nu avea obligatia de a-i solicita acestuia lamuriri cu privire la oferta elaborata si depusa de catre petenta, inexistenta unui document prevazut în cuprinsul Caietului de sarcini nefiind susceptibila de interpretari, ea reprezentând un fapt ce se constata prin simpla verificare a documentatiei depusa.

Dimpotriva, petenta, în masura în care ar fi avut dubii, avea dreptul de a solicita clarificari cu privire la prevederile Caietului de sarcini. Nu doar ca astfel de clarificari nu au fost solicitate autoritatii contractante anterior depunerii ofertei, dar în cadrul sedintei de deschidere a ofertelor ce a avut loc la data de 22.04.2010, la interpelarea Comisiei de evaluare a ofertelor “daca au existat nelamuriri în legatura cu documentatia de atribuire” (pag.2 din procesul verbal al sedintei), niciunul dintre cei 4 ofertanti prezenti, inclusiv reprezentantul Cabinetului de avocat C. C., nu a semnalat existenta niciunei nelamuriri.

Nu sunt întemeiate nici criticile formulate de catre petent privind pretinsa culpa a autoritatii contractante care nu a stabilit în mod clar valoarea estimata a contractului de achizitie publica, precum si termenul de formulare a contestatiilor, având în vedere împrejurarile mentionate anterior, precum si faptul ca pentru prezenta procedura au fost aplicabile exclusiv disp. art. 35-38 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, iar nu si dispozitiile privind respectarea termenelor mentionate în cererea precizatoare a prezentei plângeri depusa cu nerespectarea termenului de formulare, în completarea motivelor plângerii initiale.

Pe de alta parte, chiar daca s-ar fi luat în considerare termenul de 10 zile, Curtea retine ca fata de data comunicarii caietului de sarcini si data înregistrarii la CNSC a contestatiei care viza necesitatea depunerii dovezii privind asigurarea de raspundere profesionala criticata de catre petent, se impune constatarea ca tardiv formulata a acestei contestatii, iar urmare a acestei împrejurari orice critici îndreptate împotriva raportului procedurii, dar întemeiate în fapt si în drept pe pretinse vicii ale documentatiei de atribuire, si contestatia vizând raportul de atribuire nu mai putea fi analizata pe fond, considerente fata de care având în vedere si dispozitiile art.20 din Legea nr.544/2004 si art.287 din OUG nr.34/2006 va fi respinsa prezenta plângere ca nefondata.