Tutela administrativă Acte ale autorităţilor publice


Arata reclamantul ca actul administrativ atacat încalca prevederile art. 46 alin.1 si 2 din Legea 215/20010( r1) a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotarârilor consilierul local care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pâna la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusa dezbaterilor consiliului local si art. 88 alin. 2 din Legea nr. 215/2001(r1) a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ” asa cum rezulta in cazul de fata .

Prin sentinta nr. 357 din data de 10 mai 2011, Tribunalul Prahova a admis exceptia tardivitatii actiunii, invocata de intimatul Consiliul Judetean Prahova si a respins actiunea formulata de Prefectul Judetului Prahova, ca tardiv formulata.

Reclamantul a declarat recurs.

Recursul este nefondat.

Critica recurentului referitoare la faptul ca instanta de fond nu a stabilit daca actul atacat este unul normativ sau individual , in raport de care trebuia stabilit termenul privind exercitarea dreptului la actiune a prefectului este nefondata .

Aceasta întrucât corect instanta de fond a stabilit ca indiferent de natura actului , potrivit art 3 alin I teza II coroborat cu art 11 alin 1 din legea 554/2004 actiunea prefectului in administrativ se formuleaza in termen de 6 luni de la data comunicarii actului .

Cum Hotarârea nr 55/29.04.2009 a fost comunicata prefectului la data de 30.04.2009 cu adresa nr 5581, actiunea prin care se solicita anularea actului administrativ in cauza depusa in instanta la data de 28.03.2011 depaseste termenul de 6 luni prevazut de art 11 alin 1 din legea contenciosului administrativ , motiv pentru care instanta de fond a stabilit corect ca actiunea a fost tardiv introdusa si a respins-o pentru acest considerent .

Analizând insa si sustinerile recurentului cu privire la caracterul actului in discutie , acesta nu poate fi caracterizat ca fiind un act normativ ci unul individual, in raport cu definitia data actului administrativ normativ de art 3 lit a din legea legea 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, ca fiind „- actul emis sau adoptat de o autoritate publica, cu aplicabilitate generala”.

Ca atare, actul administrative poate fi normativ, când prin el se statornicesc norme juridice cu caracter general, si individual, când are drept scop nasterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice concrete cum este cazul in speta .

Nu poate fi retinuta ca întemeiata nici sustinerea recurentului ca nu a putut analiza legalitatea hotarârii în cauza in lipsa procesului verbal de sedinta .

Aceasta întrucât procesul verbal de sedinta putea fi consultat pe pagina de internet a administratiei locale emitente unde este obligatoriu a fi afisat potrivit art 42 alin 1 pct.7 din legea 215/2001 cu modificarile la zi , sau in caz contrar avea posibilitatea de a fi solicitat in termen , in vederea verificarii legalitatii actului administrativ emis .