Validare Poprire Plăţi


Şedinţa publică de la 16 Februarie 2009

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea la data de 13.05.2008, sub nr.1067/88/2008 reclamanta _ a chemat în judecată pe debitoarea _, şi pe terţul poprit _ solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună validarea popririi în mâna terţului poprit până la concurenţa sumei de 3500 lei şi obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată.

În fapt, creditoarea a învederat că prin sentinţa civilă nr. 1516/17.09.2007 a Tribunalului Tulcea, debitoarea a fost obligată la plata sumei de 8638,99 lei reprezentând contravaloare servicii apă canal şi cheltuieli de judecată, la care se adaugă cheltuieli de de 962,60 lei, reprezentând taxe de timbru, timbru judiciar şi onorariu executor. Această sentinţă a fost pusă în executare prin B.E.J. Vlad Irinel, formându-se dosarul de executare silită nr. 1020/2007, judecătoresc comunicând debitoarei, la data de 07.01.2008, somaţia cu termen de o zi, conform art.387 şi următoarele din Codul de procedură civilă.

Întrucât debitoarea nu a plătit suma datorată în termenul prevăzut în somaţie, executorul judecătoresc, în temeiul art. 452 şi următoarele din Codul de procedură civilă, a procedat la înfiinţarea popririi în mâna terţului poprit, pentru suma de 3500 lei, reprezentând cotă parte pentru serviciul de apă şi canalizare, sumă rămasă neachitată.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 460 C.proc.civ. şi art. 2 lit. ţ) din Legea nr. 554/2004.

În temeiul art.242 al.2 Cod procedură civilă s-a solicitat de către reclamantă judecarea cauzei şi în lipsa părţilor.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar în cuantum de 0,30 lei.

Atât debitoarea, cât şi terţul poprit, deşi legal citaţi, nu au depus întâmpinare şi nu s-au prezentat în instanţa pentru a propune probe şi a formula apărări.

Prin sentinţa civilă nr. 1270/12.06.2008 a Tribunalului Tulcea a fost admisă excepţia de necompetenţă materială şi s-a declinat competenţa soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei Tulcea.

Creditoarea a formulat recurs împotriva acestei sentinţe, care a fost respins prin decizia civilă nr.407/CA din 17.09.2008 a Curţii de Apel Constanţa.

Pe rolul Judecătoriei Tulcea cauza a fost înregistrată la data de 31.10.2008 sub nr. 5256/327/2008.

Atât debitoarea, cât şi terţul poprit, deşi legal citaţi, nu au depus întâmpinare şi nu s-au prezentat în instanţa pentru a propune probe şi a formula apărări.

În cauză instanţa a încuviinţat, la solicitarea creditoarei, proba cu înscrisuri şi proba cu interogatoriul terţului poprit.

La dosarul cauzei au fost depuse următoarele înscrisuri: liste de plată; interogatoriul propus de către creditoare a fi luat terţului poprit; sentinţa civilă nr. 1516/17.09.2007 a Tribunalului Tulcea; cerere în vederea începerii executării silite; adresă de înfiinţare a popririi; tabel nominal cu debitorii _; borderou recomandate nr. 125 din 19 februarie 2008.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 1516/17.09.2007 pronunţată de Tribunalului Tulcea în dosar nr.1005/88/2007, debitoarea _ a fost obligată la plata către creditoarea _ a sumei de 8638,99 lei reprezentând contravaloare servicii, precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

Prin cererea înregistrată sub nr.12412/18.12.2007 la Biroul Executorului Judecătoresc Vlad Irinel, creditoarea _ a solicitat punerea în executare a titlului executoriu menţionat anterior, prin poprire silită asupra veniturilor şi conturilor bancare ale debitorilor _.

Debitoarea a pus la dispoziţia creditoarei un tabel cu debitorii săi, ca urmare a neachitării obligatiilor de întreţinere, printre care figurează şi terţul poprit _.

La data de 15 februarie 2008 a fost emisă de către executorul judecătoresc adresa de înfiinţare a popririi, ce a fost comunicată terţului poprit la data de 20 februarie 2008, astfel cum rezultă din Borderoul nr. 19 din data de 20.02.2008.

În conformitate cu art. 460 Cod procedură civilă, dacă terţul poprit nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data la care terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, pot sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

Textul de lege impune două condiţii esenţiale: calitatea de debitor a terţului poprit faţă de debitorul poprit, precum şi neexecutarea de către terţul poprit a obligaţiilor privind efectuarea popririi.

Cu privire la prima condiţie, instanta apreciază că această este îndeplinită, listele de plată depuse la dosar, precum şi lipsa terţului poprit la interogatoriu, apreciată de instanţă, în temeiul art.225 Cod procedură civilă ca având valoarea unui început de dovadă scrisă, făcând dovada raportului juridic obligaţional statornicit între debitoare şi terţul poprit.

Cu privire la cea de-a două condiţie prevăzută de textul de lege mai sus amintit, terţul poprit, conform art. 456 alin. 1 Cod procedură civilă, avea obligaţia ca, în termen de 15 zile de la comunicarea popririi, să consemneze suma de bani poprită. Având în vedere că termenul de 15 zile a expirat fără ca terţul să fi consemnat vreo sumă la dispoziţia creditoarei, rezultă ca terţul poprit şi-a încălcat obligaţiile ce-i reveneau privind efectuarea popririi, astfel încât şi această condiţie menţionată în art. 460 Cod procedură civilă este îndeplinită.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa va admite cererea reclamantei, apreciind-o ca fiind întemeiată, şi în consecinţă, va valida poprirea înfiinţată în mâinile terţului poprit până la concurenţa sumei de 3500 lei, urmând a obliga terţul poprit să plătească această sumă creditoarei SC Aquaserv SA.

În temeiul art.274 Cod procedură civilă, instanţa va obliga terţul poprit la plata către creditoare a sumei de 10,30 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, pe temeiul culpei sale procesuale.