Valoare financiară neimpozabilă a normei de hrană. Poliţist.


Condiţii de acordare

– Legea nr. 360/2002

– H.G. nr. 65/2003

Norma de hrană 12 B se acordă şi poliţistului care lucrează în ture pe timpul lucrului efectiv.

(Secţia comercială şi de administrativ, sentinţa nr. 61/CA/2009, nepublicată)

Prin acţiunea în contencios administrativ reclamanta M.L.M. a chemat în judecată pe pârâtul IPJ Bistriţa-Năsăud, solicitând instanţei, ca prin sentinţa ce o va pronunţa, să oblige pârâtul să îi achite valoarea financiară neimpozabilă a Normei de hrană „Norma 12 B” (supliment pentru eforturi deosebite sau situaţii speciale), prevăzută în

H.G. nr. 65/23.01.2003, calculată în raport de timpul efectiv lucrat, actualizată cu rata inflaţiei la data plăţii efective, pentru perioada 01.12.2005 – 07.11.2008, cu cheltuieli de judecată, în caz de opunere a pârâtului la admiterea acţiunii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art. 1 alin. 1 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, poliţistul este funcţionar public, cu statut special şi conform art. 28 alin. 1 lit. c) din aceeaşi lege, are dreptul la alocaţii pentru hrană, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, iar în aplicarea acestor prevederi legale a fost adoptată H.G. nr. 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparţinând structurilor Ministerului^ Interne, căruia i se aplică Statutul poliţistului.

în Anexa la H.G. nr. 65/2003, Norme de hrană pentru personalul aparţinând MAI, căruia i se aplică Statutul poliţistului sunt prevăzute: denumirea normelor de hrană; nr. de calorii om/zi şi categoriile de personal pentru care se acordă, iar printre aceste norme este şi Norma 11„B” (supliment pentru eforturi deosebite sau situaţii speciale), care, la liniuţa a 3-a, prevede că norma se aplică (printre altele) poliţistului care lucrează în ture pe timpul lucrului efectiv. Aşadar, Norma de hrană 12 B se acordă şi poliţistului care lucrează în ture pe timpul lucrului efectiv.

Din adresa nr. 87450 din 9.02.2008 a IPJ Bistriţa-Năsăud rezultă că reclamantul este poliţist şi a efectuat serviciu în ture în perioada 01.11.2005-31 12 2006, cu un nr. de 91 zile de lucru în ture şi astfel, instanţa constată că reclamantul este îndreptăţit să i se acorde valoarea neimpozabilă a Normei de hrană 12 B, deoarece din adresa nu reiese că în perioada ulterioară, respectiv 1.01.2007 – 7.11.2008 (cuprinsă în intervalul 01.12.2005 – 7.11.2008, invocată în acţiune), nu rezultă că reclamanta ar fi desfăşurat serviciu în ture sau poate că drepturile i-au fost acordate. Evident că valoarea financiară a Normei 12 B, pentru perioada 11.12.2005 – 31.12.2006, va fi actualizată cu rata inflaţiei, deoarece reclamantului nu i s-a făcut plata la data scadenţei, iar ulterior moneda naţională a fost supusă inflaţiei. De asemenea, se reţine că drepturile reclamate de reclamant sunt cuprinse în perioada de trei ani, prev. de art. 47 din O.G.

nr. 38/2003, respectiv dreptul la acţiune nu este prescris pentru perioada menţionată.

Pentru considerentele mai sus arătate, acţiunea reclamanta s-a găsit întemeiată, în parte, şi în consecinţă, instanţa urmează să o admită ca atare, în sensul obligării pârâtului să achite reclamantei valoarea financiară neimpozabilă a Normei nr. 12 B pentru perioada 15.12.2005-31.12.2006, actualizată cu rata inflaţiei la data plăţii efective. Pe cale de consecinţă, va fi respinsă cererea reclamantei privind achitarea valorii Normei 12 B pentru perioada 1.01.2007 -7.11.2008.

în temeiul art. 275 C. pr. civ., ţinând seama de faptul că pârâtul nu s-a opus admiterii acţiunii reclamantei, nu se vor acorda cheltuieli de judecată reclamantului (judecător Gălăţan Dumitru).