Viceprimar. Lipsa calităţii sale de a reprezenta consiliul local în absenţa unei împuterniciri exprese în acest sens


Recursul declarat în numele Consiliului Local este semnat pentru „preşedintele de şedinţă” de către viceprimar, fără ca acesta să facă dovada unei împuterniciri exprese în acest sens din partea preşedintelui de şedinţă, care a semnat Hotărârea Consiliului Local a cărei anulare s-a solicitat. Astfel, recursul a fost formulat de o persoană fără calitate de reprezentant legal.

Secţia a II-a civilă, de administrativ şi fiscal, Decizia nr. 2753 din 18 iunie 2012

Prin sentința nr. 3372/CA/2011 pronunțată de Tribunalul Satu Mare, a fost admisă acțiunea în contencios administrativ înaintată de reclamantul Prefectul Județului Satu Mare împotriva pârâtului Consiliul Local al Municipiului Satu Mare și s-a anulat Hotărârea Consiliului Local al municipiului S.M. nr. 38/03.03.2011 privind aprobarea rezultatului final al concursului organizat în vederea încredințării managementului Teatrului de Nord Satu Mare.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța a reținut următoarele:

Prin Hotărârea nr. 38/03.03.2011 privind aprobarea rezultatului final al concursului organizat în vederea încredințării managementului Teatrului de Nord Satu Mare, Consiliul Local al Municipiului Satu Mare a hotărât „aprobarea rezultatului final al concursului organizat în vederea încredințării managementului Teatrului de Nord Satu Mare, proiect prin care domnul S.P. a fost declarat câștigător”.

Potrivit art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură: „Managementul instituțiilor publice de cultură poate fi încredințat unei persoane fizice care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are cetățenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

b) are capacitate deplină de exercițiu;

c) întrunește condițiile de studii, de pregătire culturală și de experiență managerială, precum și alte condiții solicitate de autoritate;

d) nu deține o funcție de conducere la o altă instituție din România”.

Așa cum rezultă din prevederile legale sus-menționate, toate aceste condiții: de studii, de pregătire culturală și de experiență managerială trebuie întrunite cumulativ. Sintagma „pregătire culturală” înseamnă un ansamblu de cunoștințe într-un domeniu, ceea ce presupune participarea, absolvirea unor cursuri, programe, studii postuniversitare sau masterat în domeniul cultural și dovedirea acestor cunoștințe printr-o diplomă, respectiv o adeverință.

Din documentația care a stat la baza desfășurării concursului de proiecte de management, depusă la dosar, nu rezultă dovada pregătirii culturale a domnului S.P., declarat câștigător. Faptul că domnul S.P. a desfășurat o activitate ca referent impresar și apoi director administrativ la Teatrul de Nord face dovada experienței profesionale și manageriale, și nicidecum a pregătirii culturale.

Susținerea pârâtului din întâmpinare, conform căreia după introducerea acțiunii de către reclamant, domnul S.P. a procedat la urmarea unor cursuri pentru a dobândi pregătirea culturală necesară, nu poate fi reținută, acest aspect nefiind de natură să acopere neîndeplinirea condiției privind „pregătirea culturală”, care trebuia îndeplinită în momentul emiterii hotărârii atacate.

Față de cele de mai sus, instanța a constatat că la adoptarea H.C.L. nr. 38/03.03.2011, autoritatea publică locală pârâtă a încălcat în mod grav condițiile prevăzute de lege, încălcare care, pentru restabilirea ordinii juridice, poate fi sancționată doar cu anularea actului administrativ adoptat în aceste condiții, astfel că în temeiul art. 3,art. 8,art. 10,art. 18 din Legea nr. 554/2004 și al textelor de lege amintite, instanța a admis acțiunea în contencios administrativ înaintată de reclamant și a anulat ca nelegală hotărârea de consiliu local contestată.

împotriva acestei sentințe, în termen și legal timbrat, a declarat recurs pârâtul Consiliul Local S.M., solicitând casarea acesteia, în sensul respingerii acțiunii în contencios administrativ.

în dezvoltarea motivelor de recurs s-a învederat că motivele de nelegalitate semnalate de către Instituția Prefectului sunt acoperite, împrejurare care reiese din adresa nr. 421/30.01.2012 emisă de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, considerente față de care și ținând cont de principiul de drept conform căruia actele juridice trebuie interpretate în sensul de a produce efecte juridice, recurentul susține că se impune admiterea recursului de față, iar pe cale de consecință, păstrarea H.C.L. nr. 38/3.03.2011.

în drept au fost invocate art. 482 pct. 6 și 8, art. 486 C.proc.civ., O.U.G. nr. 189/2008, H.G. nr. 1301/2009, Legea nr. 215/2001.

Prin precizarea depusă la dosar la data de 30.03.2012, recurentul a arătat că înțelege să invoce ca temei legal al prezentului recurs prevederile art. 304 pct. 8 și 9 și art. 305 C.proc.civ., în loc de art. 482 pct. 6 și 8, art. 486 C.proc.civ.

Prin întâmpinarea depusă la dosar, intimatul Prefectul Județului Satu Mare a solicitat în principal anularea recursului de față, ca fiind formulat și semnat de viceprimarul municipiului S.M., care nu are calitatea de reprezentant al Consiliului Local, iar în subsidiar respingerea recursului ca nefondat.

Intimatul pârât S.P. nu a formulat întâmpinare și nici nu și-a exprimat poziția față de prezentul recurs și excepția invocată de intimatul reclamant.

Analizând recursul declarat prin prisma excepției invocate, Curtea de Apel Oradea a reținut următoarele:

Din cuprinsul recursului declarat în cauză, reiese că acesta, deși poartă antetul Consiliului Local, este formulat și semnat de către viceprimarul municipiului, care semnează pentru președintele de ședință.

Calitatea de viceprimar a acestuia reiese fără niciun echivoc din adresa depusă în copie la dosar recurs, nr. 421/30.01.2012, emisă de către Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, adresată d-lui viceprimar.

Potrivit art. 21 din Legea nr. 215/2001, Consiliul Local este autoritatea deliberativă a administrației publice prin care se realizează autonomia locală în comune și orașe, iar primarul este autoritatea executivă a administrației publice. Atât consiliile locale cât și primarii se aleg în condițiile prevăzute de Legea privind alegerile locale.

Pe de altă parte, potrivit art. 57 din lege, viceprimarul este subordonat primarului și înlocuitorul de drept a acestuia, care îi poate delega atribuțiile sale. Art. 62 din Legea nr. 215/2001 prevede că primarul reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum și în justiție.

Așadar, nici primarul, nici înlocuitorul de drept al acestuia nu pot reprezenta Consiliul local, ca autoritate deliberativă, în justiție, fără a se situa în afara prevederilor legale.

Pe de altă parte, recursul declarat în numele Consiliului Local este semnat pentru „președintele de ședință” de către domnul viceprimar, fără ca acesta să facă dovada unei împuterniciri exprese în acest sens din partea președintelui de ședință, care a semnat Hotărârea nr. 38/03.03.2011, a cărei anulare s-a solicitat de către reclamant.

Față de cele relevate mai sus și constatând că prezentul recurs a fost formulat de o persoană fără calitate de reprezentant legal, Curtea de Apel Oradea a admis excepția invocată de intimatul reclamant, iar pe cale de consecință, în temeiul art. 312 alin. (1) C.proc.civ., a dispus anularea recursului de față, constatând că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Ca urmare a admiterii excepției, criticile care vizează aspectele de fond ale cauzei nu au mai format obiectul analizei instanței de recurs.