108 al.1 lit.a şi art.110 al.1 lit.a din Legea 46/2008 cu aplic.33 lit.a şi 41 al.2 C.p Infracţiuni


TIP: PENALĂ

Nr./Dată 09.02.2011

Autor: Judecătoria Moldova Nouă

Judecător: MINEA MARICICA.

Domenii asociate: -108 al.1 lit.a şi art.110 al.1 lit.a din Legea 46/2008 cu aplic.33 lit.a şi 41 al.2 C.p.- schimbat încadrarea juridică în infracţiunea prev. de art.208-209 al.1 lit.e C.p. cu aplic. art.41 al.2 C.p. .- achitare.

Instanţa a apreciat că în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile legii 46/2001 deoarece, conform acestei legi, ,,tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari şi furtul de arbori doborâţi sau rupţi de fenomene naturale ori de arbori, puieţi sau lăstari care au fost tăiaţi ori scoşi din rădăcini, sunt incriminate ca infracţiuni de dispoziţiile art. 108 şi art.110, atunci când materialul lemnos face parte din fondul forestier naţional cât şi din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate .

Acest fapt presupune ca materialul lemnos să facă parte din fondul forestier naţional sau din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional . Din extrasul de CF şi din declaraţia paznicului reiese că terenul de pe care au fost tăiate lemnele este păşune, că lemnele au crescut în mod natural, şi că nu sunt marcate de com.S. , proprietara terenului .

Pentru a face parte din fondul forestier naţional , şi implicit pentru a –i fi aplicabile dispoziţiile regimului silvic, conform art.1 din legea 46/2001 , păşunile împădurite trebuie să aibă o consistenţă mai mare sau egală cu 0,4 calculată numai pentru suprafaţa ocupată efectiv de vegetaţia forestieră .

Modul de gestionare a fondului forestier naţional se reglementează prin amenajamente silvice . Amenajamentul silvic reprezintă documentul de bază în gestionarea pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric şi economic, fundamentat ecologic.

În cauză nu este întocmit un amenajament silvic pentru păşunea respectivă , întrucât , după cum a susţinut chiar paznicul păşunii, din anul 2009, încă nu s-a reuşit efectuarea unui inventar pentru păşunea com.S .

Dispoziţiile codului silvic se aplică şi vegetaţiei forestiere de pe păşuni , cu consistenţă mai mică de 0,4 din afara fondului forestier naţional , în această situaţie stabilirea consistenţei arboretului fiind atributul personalului silvic , iar după efectuarea acestei operaţiuni este necesară evidenţierea în actele de proprietate ale deţinătorului , în speţă com. S .

În cazul vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier şi a altor terenuri, proprietarul poate opta pentru includerea lor în fondul forestier, situaţie în care se întocmeşte amenajament silvic în condiţiile Codului silvic.

Produsele lemnoase ale pădurii şi ale vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier se recoltează pe bază de autorizaţie de exploatare eliberată de ocolul silvic.

În situaţia în care arborii au crescut răzleţ, nefiind plantaţi, deţinătorul are obligaţia să solicite personalului silvic evaluarea şi stabilirea categoriei de folosinţă silvică a terenului , care se face de către personalul silvic, din oficiu – pentru terenurile care fac parte din fondul forestier naţional, şi la cererea proprietarilor/deţinătorilor – pentru terenurile cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional – art. art. 6 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 46/2008.

Pentru aceste motive, s-a apreciat că în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile legii speciale , deoarece păşunea Comunei S. nu face parte din fondul forestier naţional şi nici din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional , şi prin urmare , instanţa constată că faptele inculpatului nu se încadrează în dispoziţiile speciale prevăzute de legea 46/2001 Codul silvic .

Astfel, în temeiul art. 334 C.p.p., instanţa a schimbat încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpatului, din infracţiunile prev. de art.108 al.1 lit.a şi art. 110 al.1 lit.a din Legea nr.46/2008 cu aplic. art.33 lit.a C.p şi art.41 al.2 C.p., în infracţiunea prev. de art.208-209 al.1 lit.e C.p. cu aplic. art.41 al.2 C.p. .

Cum din probele administrate în timpul cercetării judecătoreşti a rezultat că fapta săvârşită de inculpat nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni, în baza art. 11 pct. 2 lit. a, raportat la art.10 lit. b 1 C.p.p.,a achitat pe inculpatul Gruia Sfetco pentru infracţiunea prev. de art. 208-209 al.1 lit.e C.p. cu aplic. art.41 al.2 C.p. sancţiunea cu amenda administrativă .

??

??

??

??

2