178 C.p. Uciderea din culpă


R O M Â N I A

JUDEC?TORIA SECTORULUI 4 BUCURE?TI-SEC?IA PENAL?

SENTIN?A PENAL? NR. …

?EDIN?A PUBLIC? DIN 10.04.2012

INSTAN?A CONSTITUIT? DIN:

PRE?EDINTE – …

GREFIER – ….

Ministerul Public- Parchetul de pe lâng? Judec?toria Sectorului 4 Bucure?ti- a fost reprezentat de procuror ….

Pe rol solu?ionarea cauzei penale de fa?? privind pe inculpatul …, trimis în judecat? pentru s?vâr?irea infrac?iunii de ucidere din culp? prev. de art. 178 alin. 1, 2 Cp.

Dezbaterile ?i cuvântul pe fond au avut loc în ?edin?a public? din data de 27.03.2012, fiind consemnate în încheierea de ?edin?? de la acea dat?, care face parte integrant? din prezenta sentin??, când instan?a, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronun?area la 03.04.2012, 06.04.2012 ?i apoi pentru azi, 10.04.2012, hot?rând urm?toarele:

I N S T A N ? A

Deliberând, constat?:

Prin rechizitoriul nr. 10836/P/2009 din data de 08.11.2011, Parchetul de pe lâng? Judec?toria Sectorului 4 Bucure?ti a dispus punerea în mi?care a ac?iunii penale ?i trimiterea în judecat? a inculpatului …, cercetat în stare de libertate pentru s?vâr?irea infrac?iunii de ucidere din culp? prev. de art. 178 alin. 1, 2 Cp. Cauza a fost înregistrat? pe rol la data de 09.11.2011, sub nr. ….

În fapt, prin actul de sesizare s-a re?inut în esen?? c? la data de 09.09.2009, în timp ce conducea autoturismul cu nr. de înmatriculare …pe ?os. …, dinspre ora?ul … c?tre ?os. …, inculpatul a lovit pe partea v?t?mat? …care se afla în traversarea str?zii, pe marcajul pietonal, provocându-i decesul.

În sus?inerea situa?iei de fapt re?inute în actul de sesizare s-au indicat urm?toarele mijloace de prob?: proces-verbal de cercetare la fa?a locului, plan?a foto ?i schi?a accidentului, declara?ii inculpat, declara?ii martori, acte medico-legale, proces-verbal de verificare tehnic? a autoturismului, raport de expertiz? tehnic? auto.

Sub aspectul laturii civile s-a ar?tat c? persoana v?t?mat? …(nepot al victimei) a declarat c? nu se constituie parte civil? în procesul penal. S-a ar?tat de asemenea c? Spitalul Clinic de Urgen?? Bagdasar Arseni se constituie parte civil? cu suma de 2.676,10 lei, reprezentând cheltuielile ocazionate de tratamentul acordat victimei ….

S-a mai ar?tat c? autoturismul condus de inculpat are poli?a de RCA seria …nr. …deschis? la …, valabil? pentru perioada 15.08.2009-14.02.2010, dispunându-se citarea respectivei societ??i în calitate de asigur?tor (conform deciziei ÎCCJ-Sec?iile Unite nr. 1/28.03.2005).

În cursul judec??ii, în considerarea certificatului de mo?tenitor nr. …eliberat de Biroul Notarial „…” (f. 50 d.u.p.), s-a dispus citarea în calitate de parte civil? a numitei …(sora victimei …).

La data de 04.08.2011 a fost depus? cererea prin care numita …se constituie parte civil? în cauz? cu suma de 23.659 lei, reprezentând daune materiale (cheltuieli de înmormântare, pomeni ?i monument funerar), precum ?i cu suma de 100.000 euro, reprezentând daune morale, solicitând obligarea asigur?torului la palata acestora. La cerere s-au ata?at un înscris intitulat „Lista cheltuielilor efectuate de …cu înmormântarea, parastasele ?i pomenile defunctului …”,nesemnat, precum ?i copii chitan?e ?i facturi emise de ….

La data de 12.01.2012, cu o adres? expediat? de Societatea Civil? Profesional? de Avoca?i …, Spitalul Clinic de Urgen?? Bagdasar Arseni a precizat c? se constituie parte civil? în cauz? pentru cheltuielile ocazinate de internarea victimei în respectiva unitate sanitar?.

La 27.02.2012 partea civil? …a depus la dosar o cerere precizatoare, solicitând obligarea inculpatului ?i a asigur?torului de r?spundere civil? auto la plata sumelor solicitate ini?ial (100.000 euro daune morale ?i 23.659 lei daune materiale).

La termenul din 28.02.2012, dup? constatarea regularit??ii actului de sesizare ?i aducerea la cuno?tin?? a disp. art. 70 alin. 2 ?i art. 320/1 Cpp, inculpatul a aratat c? dore?te s? dea o declara?ie ?i s? beneficieze de dispozi?iile art. 320/1 Cpp, precizând totodat? c? recunoa?te s?vâr?irea faptei ce i s-a re?inut în sarcin? prin rechizitoriu, însu?indu-?i probele administrate în cursul urm?ririi penale. În continuare, instan?a a procedat la audierea inculpatului, declara?ia acestuia fiind consemnat? ?i ata?at? la dosar, dup? semnare. La aceea?i dat? a fost audiat? partea civil? …, declara?ia acesteia fiind de asemenea consemnat? ?i ata?at? la dosar, dup? semnare. Totodat?, instan?a a încuviin?at pentru inculpat proba cu înscrisuri în circumstan?iere, care au fost depuse la dosar (caracterizare emis? de angajatorul … ?i copia certificatului de na?tere privind pe minorul … ), încuviin?ându-se p?r?ii civile proba cu înscrisuri. S-a prorogat proba cu doi martori solicitat? de partea civil? pentru dovedirea preten?iilor, dup? indicarea acestora.

În ?edin?a public? din 27.03.2012 s-a încuviin?at proba testimonial? cerut? de partea civil?, procedându-se la audierea martorilor …, declara?iile acestora, sub prestare de jur?mânt fiind consemnate ?i ata?ate la dosar, dup? semnare. La aceea?i dat? inculpatul adepus la dosar copii de pe înscrisuri (factur? mandat po?tal, cihitan?? IML ).

S-a ata?at ?i fi?a de judiciar a inculpatului din care rezult? c? aceasta nu este cunoscut cu antecedente penale.

Dup? închiderea dezbaterilor p?r?ile ?i asigur?torul … au depus la dosar concluzii scrise.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta re?ine în fapt urm?toarele:

La data de 09.09.2009, în jurul orelor 14:30, inculpatul … conducea autoturismul marca … cu nr. de înmatriculare …pe ?os. …, din direc?ia ora?ului … c?tre ?os. …. Pe sectorul respectiv de drum circula?ia se desf??ura în ambele sensuri pe câte 3 benzi, pe un carosabil cu o l??ime de 21 m (3, 5 m la?ime pentru fiecare band?), sensurile (Bucure?ti-… ?i …-Bucure?ti) fiind delimitate de linii duble continue aplicate pe mediana carosabilului. La momentul respectiv pe banda 1 se aflau ma?ini oprite.

Ajungând în dreptul imobilului cu nr. 241-251, în timp ce rula pe banda a treia cu o vitez? de aproximativ 59 km/h, pe banda a doua circulând o dubi?? de culoare alb? ?i auto …, inculpatul nu a respectat semnifica?ia indicatorului „trecere pietoni”situat în apropiere (dup? sta?ia Petrom), fapt ce a dus la surprinderea ?i accidentarea numitului …(76 ani) care traversa strada în fug? (7,15 km/h), pe marcajul pietonal, de la dreapta la stânga fa?? de direc?ia de deplasare a vehiculului. De?i a ac?ionat frâna, inculpatul nu a putut opri, impactul producându-se la nivelul p?r?ii frontale stânga a autoturismului ?i a parbrizului, la cca. 8, 5 m fa?? de nivelul bordurii din dreapta a str?zii, pietonul fiind proiectat pe carosabil.

Dup? eveniment, la fa?a locului a sosit o ambulan?? care a transportat victima la Spitalul Clinic de Urgen?? „Bagdasar Arseni” pentru îngrijiri medicale, la fa?a locului sosind apoi ?i organele de poli?ie rutier? care au efectuat cercetarea local? ?i au verificat pe inculpat cu etilotestul, rezutatul fiind zero. Analiza probei de sânge recoltate de la inculpat la INML a eviden?iat aceea?i valoare.

În urma accidentului …a suferit leziuni traumatice la nivelul capului ?i trunchiului, piciorului stâng ?i organelor interne (pentru care s-a intervenit chirurgical prin evacuarea sângelui din cavit??ile pleurale, îndep?rtarea splinei ?i evacuarea sângelui din cavitatea peritoneal?), acesta decedând la spitalul ar?tat, la ora 18:40. Conform raportului de necropsie, cauza mor?ii a fost „?ocul traumatic consecutiv multiplelor fracturi (de cutie cranian?, coloan? vertebral? toracal? înalt?, clavicul? stâng?, costale bilaterale pe câte 3 ?i 4 linii de fractur?, disjunc?ie pubian?, fractur? epifiz? proximal? stâng?) ?i leziuni traumtice externe ?i interne (hemoragie subarahnoidian?, contuzie mezencefalico-diencefalic?, efrac?ie splenic?-hemiperitoneu, efrac?ii pleurale-hemotorax bilateral, contuzii abdominale) care s-au putut produce în condi?iile unui politraumatism de trafic rutier”.

Situa?ia de fapt privind circumstan?ele producerii accidentului rezult? mijloacele de prob? administrate în cauz?, respectiv: procesul-verbal întocmit de organele de poli?ie cu ocazia constat?rii faptei ?i a cercet?rii la fa?a locului în prezen?a martorului-asistent …, act înso?it de schi?a locului accidentului ?i fotografii (f. 9-25 d.u.p.), procesul-verbal care atest? c? autoturismul condus de inculpat corespunde din punct de vedere tehnic (f. 26-28 d.u.p.), rezultatul verific?rii cu aparatul etilotest ?i rezultat alcoolemie (f. 30, 33 d.u.p.), declara?iile martorului ocular … (f. 42-46 d.u.p.), declara?iile martorului –asistent … (f. 47-28 d.u.p.) ?i raportul de expertiz? tehnic? judiciar? întocmit de ing. … (f. 56-67 d.u.p.) ale c?rui concluzii arat? c? starea de pericol a fost creat? atât de inculpat cât ?i de victim?. Astfel, inculpatul putea evita accidentul dac? ar fi circulat cu aten?ie în apropierea trecerii de pietoni ?i cu o vitez? de maxim 44 km/h (nu 59 km/h) care i-ar fi permis reducerea vitezei, frânând pân? la oprire, pentru a da victimei prioritate de trecere. Totodat?, accidentul putea fi evitat dac? victima se asigura c? poate face traversarea f?r? pericol pentru ea ?i pentru ceilal?i participan?i la trafic.

Toate acestea se coroboreaz? cu declara?ia dat? de inculpat în fa?a instan?ei, acesta recunoscând c? a lovit victima pe marcajul pietonal (f. 41 d.i.).

Instan?a nu va da eficien?? probatorie afirma?iilor inculpatului în sensul c? ar fi lovit victima în afara trecerii de pietoni, dup? aproximativ 4-5 m ori 4-6 m de aceasta (f. 36-37, 39-41 d.u.p ), având în vedere c? acestea sunt contrazise de declara?iile martorului ocular …, de schi?a locului accidentului ?i de raportul de expertiz? tehnic?. Astfel, martorul, conduc?torul autoturismului … care în momentul premerg?tor accidentului circula pe banda II, în spatele unei dubi?e albe ( având în stânga, pu?in înaintea sa auto … ro?u condus de inculpat), a relatat c? autoturismul condus de inculpat a lovit pe trecerea de pietoni un b?rbat care traversa în fug?, reu?ind s? treac? de dubi?a alb? (care a frânat, f?r? a opri), dup? ce anterior manifestase nehot?râre coborând ?i urcând bordura trotuarului de pe partea dreapt? a drumului. Aceste declara?ii se coroboreaz? cu procesul-verbal de cercetare local? care relev? c? locul impactului era situat pe trecerea de pietoni, loc pe care s-a g?sit un obiect vestimentar al victimei (c?ciul?) ?i s-au eviden?iat urme de frânare, aceste aspecte fiind confirmate ?i de raportul de expertiz? tehnic?.

Rezult? astfel c? accidentul a fost rezultatul unei conduite rutiere necorespunz?toare, atât din partea inculpatului care nu a respectat disp. art. 135 lit. h din HG 1391/2006 -Regulamentul de aplicare a Codului rutier- OUG nr. 195/2002 („Conduc?torul de vehicul este obligat s? acorde prioritate de trecere pietonului care traverseaz? drumul public, prin loc special amenajat, marcat ?i semnalizat corespunz?tor ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se afl? pe sensul de mers al vehiculului”), cât ?i din partea victimei care nu a respectat disp. art. 72 alin. 3 din OUG nr. 195/2002, republicat? (“Traversarea drumului public de c?tre pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate ?i semnalizate corespunz?tor, iar în lipsa acestora, în localit??i, pe la col?ul str?zii, numai dup? ce s-au asigurat c? o pot face f?r? pericol pentru ei ?i pentru ceilal?i participan?i la trafic.”).

Aspectele de fapt privind consecin?ele nerespect?rii normelor de circula?ie, uciderea victimei …rezult? din actul medico-legal întocmit în cauz?. În acest sens avem în vedere c? raportul de necropsie nr. … (f. 71-74 d.u.p.), în urma analiz?rii datelor oferite de Spitalul Clinic de Urgen?? … (foaie de observa?ie clinic? general?- f. 76-87 d.u.p.), concluzioneaz? c? moartea victimei fost violent? ?i s-a produs ca urmare a leziunilor ar?tate mai sus, produse posibil în circumstan?ele unui accident rutier.

În drept, fapta inculptului …, care la data de 09.09.2009, în timp ce conducea autoturismul cu nr. …, urmare direct? a nerespect?rii dispozi?iilor legale privitoare la activitatea de conducere auto (art. 135 pct. h din Regulamentul de aplicare al Codului rutier- OUG nr. 195/2002, republicat?), a lovit pe victima …, cauzându-i leziuni ce i-au provocat decesul, întrune?te sub aspect subiectiv ?i obiectiv, elementele constitutive ale infrac?iunii de ucidere din culp? prev. de art. 178 alin. 1,2 Cp. Instan?a apreciaz? c? inculpatul a ac?ionat cu vinov??ie în forma culpei (art. 19 alin. 1 pct. 2 lit. Cp ), prev?zând rezultatul faptei, neacceptându-l ?i socotind f?r? temei c? nu se va produce, în contextul în care, în momentul premerg?tor accidentului, avea posibilitatea de a reduce viteza în apropierea trecerii de pietoni, semnalizat? corespunz?tor, apoi s? opreasc? pentru a da prioritate pietonului angajat în traversare pe marcajul „zebr?”.

Vinova?ia inculpatului fiind dovedit?, pe baza probelor administrate ?i în raport cu fapta care a facut obiectul cercet?rii judecatoresti, instanta va dispune condamnarea acestuia, iar la alegerea ?i proportionalizarea pedepsei ce urmeaz? a fi aplicat? va avea in vedere criteriile generale de individualizare prev.de art.72 al.1 Cp.

În acest sens, va tine seama de limitele de pedeaps? fixate în partea speciala a Codului penal, de gradul de pericol social mediu spre ridicat al infractiunii dat de împrejurarea c? fapta a produs decesul victimei, precum ?i de împrejurarea c? inculpatul a condus cu o vitez? peste limita fixat? de lege în apropierea trecerilor de pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare ?i marcaje (30 km/h- art. 123 lit. h din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002).

Instan?a va mai avea în vedere circumstantele personale ale inculpatului care nu este cunoscut cu antecedente penale (a se vedea cazierul judiciar) ?i are o ocupa?ie licit? (fochist la … ), precum ?i de atitudinea procesual? cooperant? ?i în general sincer? a acesteia.

Totodat?, în considerarea dispozi?iilor art. 320/1 alin. 7 Cpp aplicabile în spe?? ca urmare a recunoa?terii necondi?ionate a faptei, instan?a va stabili o pedeaps? ce se va situa în limite cuprinse între un minim de 1 an ?i 4 luni ?i un maxim de 4 ani ?i 8 luni.

Apreciem c? nu se impune a fi re?inut? ?i circumstan?a atenuant? prev. de art. 74 alin. 1 lit. c Cp, ?inând seama c? atitudinea de recunoa?tere a faptei s-a manifestat dup? ce inculpatul a fost pus în fa?a unor probe mai presus de orice îndoial?.

Pe de alt? parte îns?, instan?a va re?ine în favoarea inculpatului circumstan?ele atenuante prev. de art. 74 alin. lit. a, b, având în vedere în acest sens buna conduit? concretizat? în lipsa antecedentelor penale ?i st?ruin?a depus? în vederea repar?rii pagubei produse, mai exact contribu?ia la satisfacerea cheltuielilor prilejuite de moartea victimei (achitarea taxei de necropsie în sum? de 522 lei ?i remiterea sumei de 1.823, 9 lei c?tre o rud? a victimei, numitul … – a se vedea chitan?a din 03.02.2010 emis? de INML „Mina Minovici” ?i factura din 09.11.2009 emis? în considerarea unui mandat po?tal ). Relativ la conduita inculpatului în ce prive?te prejudiciul cauzat este de observat c? partea civil? …(mama numitului …) precizeaz? c? inculpatul a ajutat-o s?-?i înmormânteze fratele, dându-i suma de 1.900 lei (a se vedea cererea de constituire parte civil?).

Având în vedere aceste elemente, în baza art. 178 alin. 1, 2 Cp, cu aplic. art. 320/1 alin. 7 Cpp, cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a, b Cp ?i art. 76 alin. 1 lit. d Cp, instan?a va condamna pe inculpatul … la o pedeaps? 1 an ?i 3 luni închisoare, apreciind c? în acest fel va fi atins scopul preventiv-educativ al pedepsei, astfel cum este descris de art. 52 Cp.

Ca pedeaps? accesorie, apreciind c? fapta comis? nu atrage nedemnitatea de a exercita activit??i ce presupun responsabilitate civic? (dreptul de vot), v?zând ?i jurispruden?a CEDO asupra acestei probleme (cauza Hirst contra Marii Britanii), în baza art. 71 alin. 1, 2 Cp, instan?a va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a ?i lit. b Cp pe durata pedepsei principale rezultante .

În ce prive?te modalitatea de a pedepsei, date fiind cele re?inute sub aspectul individualiz?rii (lipsa antecedentelor penale, existen?a unei ocupa?ii licite ?i buna reputa?ie de care se bucur? inculpatul la locul de munc?- a se vedea caracterizarea de la fila 29 d.i.), instan?a apreciaz? c? scopul acesteia poate fi atins ?i f?r? privare de libertate, fiind îndeplinite condi?iile legale în acest sens.

Ca atare, în baza art. 81 alin. 1Cp cu referire la art. 71 alin. ultim Cp, se va dispune suspendarea condi?ionat? a execut?rii pedepsei principale ?i a celei accesorii pe un termen de încercare ce va fi stabilit potrivit art. 82 Cp.

În baza art. 359 Cpp, se va atrage aten?ia inculpatului asupra dispozi?iilor art. 83 alin. 1 ?i 84 Cp privind cauzele care atrag revocarea suspend?rii condi?ionate a execut?rii pedepsei.

Sub aspectul laturii civile, având în vedere considerentele expuse pe latura penal?, instan?a re?ine c? s-au cauzat prejudicii p?r?ii civile …(sora victimei), acestea fiind atât de natur? material? cât ?i de natur? moral?, consecin?? direct? direct? a accidentului al c?rui a fost în principal inculpatul. Totodat?, prin fapta sa inculpatul a cauzat pagube ?i p?r?ii civile SPITALUL CLINIC DE URGEN?? ….

Sub aspect material avem în vedere în primul rand c? partea civil? …a fost nevoit? s? suporte cheltuieli prilejuite de organizarea înmormânt?rii victimei, mai exact procurarea sicriului ?i prestare de servicii funerare, precum ?i plata slujbei religioase. Toate aceste cheltuieli se ridic? la suma de 1.750 lei, astfel cum rezult? din copia facturii emise de antreprenorul de pompe funebre – … ?i a chitan?ei emise de … (f. 19 d.i.).

În cadrul preten?iilor de ordin material nu va fi avut în vedere înscrisul nedatat, intitulat “Lista cheltuielilor efectuate de …cu înmormântarea, parastasele ?i pomenile defunctului …” (f. 15-18), dat fiind c? acesta reprezint? simple sus?ineri ale p?r?ii civile cu privire la costurile evenimentelor ar?tate, nefiind sus?inute de înscrisuri care s? ateste cheltuirea în fapt a sumelor indicate. În acest context, instan?a nu va da eficien?? probatorie nici declara?iilor martorelor … (vecinele p?r?ii civile) în sensul c? totalul cheltuielilor de înmormântare s-a ridicat la cca 200.000.000 ROL (20.000 RON). Relativ la declara?iile martorilor instan?a observ? c? martora … a afirmat c? partea civil? a avansat ea respectiva sum?, în timp ce martora … a precizat c? suma de 20.000 lei i-a fost dat? de fiul ei care munce?te în Italia. Totodat?, instan?a observ? c? martora … nu a fost în m?sur? s? indice, nici m?car cu aproxima?ie, sumele cheltuite de partea civil? cu bunurile date de poman? cu ocazia datinilor cre?tin- ortodoxe, de?i afirm? c? a luat parte la respectivele evenimente, a?a stand lucrurile ?i în ce o prive?te pe martora …. Prin urmare, nu se poate trage concluzia c? partea civil? a cheltuit cu înmormântarea ?i pomenile fratelui s?u suma de 23.659 lei.

În leg?tur? cu cheltuielile de înmormântare, a?a cum s-a ar?tat cu prilejul re?inerii de circumstan?e atenuante, instan?a mai re?ine c? inculpatul a contribuit cu suma de 1.823,9 lei, fiind posibil ca partea civil? s? fi beneficiat ?i de un ajutor de înmormântare acordat de casa local? de pensii (a se vedea certificatul de mo?tenitor de la fila 50 d.u.p. ?i declara?ia martorei … care arat? c? …era pensionar).

În ce prive?te chitan?a din data de 15.09.2009 (f. 19 d.i., stânga sus) instan?a constat? c? respectivul înscris atest? c? suma de 146 lei, reprezentând c/val. raport de expertiz? medico-legal? (necropsie), a fost pl?tit? de numitul …, motiv pentru care nu va fi avut? în vedere la stabilirea cuntumului desp?gubirilor materiale.

Sub aspectul prejudiciului moral avem în vedere c? fapta inculpatului a pricinuit p?r?ii civile … suferin?e psihice, concretizate în durerea pricinuit? de pierderea fratelui, persoan? fa?? de care încerca o puternic? afec?iune.

Chiar dac? nu exist? un criteriu obiectiv pentru a cuantifica aceste suferin?e, ?inând seama de faptul c? accidentul s-a produs ?i din culpa victimei, precum ?i de posibilit??ile inculpatului care este între?in?torul unui copil în vârst? de 11 ani, apreciem c? suma de 20.000 euro-echivalent lei este suficient? în spe?? pentru a repara prejudiciul moral încercat de partea civil? …, precum ?i pentru a o ajuta pe aceasta s? dep??easc? trauma emo?ional? ?i s? duc? o via?? normal?.

Astfel fiind, apreciind îndeplinite par?ial condi?iile angaj?rii r?spunderii civile delictuale la care se refer? art. 998-999 C.civ, instan?a va admite în parte ac?iunea formulat? de partea civil? …în contradictoriu cu inculpatul ?i asigur?torul …. Pe cale de consecin??, inculpatul va fi s? pl?teasc? acesteia suma de 1.750 lei, reprezentând desp?gubiri materiale ?i echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, reprezentând desp?gubiri morale.

Referitor la ac?iunea civil? formulat? în cauz? de SPITALUL CLINIC DE URGEN?? … instan?a constat? c? datorit? faptei inculpatului institu?ia sanitar? a efectuat cheltuieli pentru îngrijirea victimei …(interven?ii chirurgicale, examene ?i investiga?ii de specialitate, tratament medicamentos, manevre de resuscitare, etc.- a se vedea FOCG), pe perioada intern?rii cuprinse între momentul intern?rii – 09.09.2009, ora 16:07 ?i momentul decesului -09.09.2009, ora 18:40. Conform deconturilor aflate la dosar (f. 88-90 d.u.p.), aceste cheltuieli se ridic? la suma de 2.676, 10 lei.

În consecin??, constatând îndeplinirea integral? a condi?iilor angaj?rii r?spunderii civile delictuale, v?zând ?i disp. art. 313 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s?n?t??ii, instan?a va admite ac?iunea formulat? de partea civil? SPITALUL CLINIC DE URGEN?? … în contradictoriu cu inculpatul ?i cu asigur?torul sus-men?ionat, cu obligarea inculpatului la plata sumei ar?tate mai sus.

Relativ la sus?inerea p?r?ii civile …în sensul c? … este r?spunz?toare al?turi de inculpat pentru prejudiciul încercat (a se vedea cererea precizatoare- f. 37 d.i. ), în lumina deciziei nr. 1/2005 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie-Sec?iile Unite dat? într-un recurs în interesul legii (M.O. nr. 503/14.06.2005), instan?a observ? c? o astfel de posibilitate este exclus?, societatea respectiv? neavând calitatea de parte responsabil? civilmente. R?spunderea solidar? este angajat? numai în ipoteza pluralit??ii de f?ptuitori ai delictului sau în cazul în care o persoan? este chemat? s? r?spund? pentru altul, respectiv p?rintele pentru fapta ilicit? a copilului s?u minor, cadrul didactic sau maistrul/instructorul pentru fapta ilicit? a elevului/ucenicului comis? în timpul programului de instruire ?colar?/profesional? ?i comitentul (angajatorul) pentru fapta ilicit? comis? de prepus (angajat) în timpul ?i în leg?tur? cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Temeiul în baza c?ruia asigur?torul este chemat s? acopere prejudicii prilejuite de v?t?m?ri corporale, deces ori distrugeri cauzate de accidente auto este unul contractual (asigurarea de r?spundere civil? obligatorie pentru orice de?in?tor de autovehicul ) ?i nu delictual, obliga?ia de dezd?unare a asigur?torului devenind operant? în momentul stabilirii, în mod definitiv, a vinov??iei autorului accidentului ( în spe?? inculpatul …- pl?titor al primei de asigurare RCA).

Ca atare, în baza art. 49-53 din Legea nr. 136/1995 ?i având în vedere poli?a de asigurare a auto …aflat? la dosarul de urm?rire penal? (f. 113 d.u.p.) , instan?a doar va constata c? desp?gubirile ce vor fi acordate p?r?ilor civile …?i SPITALUL CLINIC DE URGEN?? … vor fi pl?tite de …, în limita sumei de 1.500.000 euro stabilit? prin art. 24 alin. 3 din Ordinul nr. 20/2008 al Comisiei de Supravghere a Asigur?rilor pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de r?spundere civil? pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule.

Având în vedere solu?iile ce se vor pronun?a, în baza art. 191 alin. 1 Cpp, se va dispune obligarea inculpatului la 600 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

În baza art. 178 alin. 1, 2 Cp, cu aplic. art. 320/1 alin. 7 Cpp, cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a, b Cp ?i art. 76 alin. 1 lit. d Cp, condamn? pe inculpatul …, fiul lui ….., n?scut la 04.08.1976 în Bucure?ti, ….., cet??ean român, studii 11 clase (?coal? general? ?i scoal? profesional?), c?s?torit, având un copil minor, fochist la …, necunoscut cu antecedente penale, domiciliat în comuna …, sat …., jud. …., la o pedeaps? de 1 an ?i 3 luni închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii de ucidere din culp? (fapt? s?vâr?it? la 09.09.2009 asupra victimei …).

În baza art. 71 alin. 1, 2 Cp, interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a) teza a II-a ?i lit. b) Cp pe durata pedepsei principale rezultante.

În baza art. 81 alin. 1Cp cu referire la art. 71 alin. ultim Cp, dispune suspendarea condi?ionat? a execut?rii pedepsei principale ?i a celei accesorii pe un termen de încercare de 3 (trei) ani ?i 3 (trei) luni, stabilit potrivit art. 82 Cp.

În baza art. 359 Cpp, atrage aten?ia inculpatului asupra dispozi?iilor art. 83 alin. 1 ?i 84 Cp privind cauzele care atrag revocarea suspend?rii condi?ionate a execut?rii pedepsei.

Admite în parte ac?iunea formulat? de partea civil? …, domiciliat? în mun. ….., în contradictoriu cu inculpatul ?i asigur?torul …, cu sediul în Bucure?ti, ……

Oblig? inculpatul s? pl?teasc? p?r?ii civile suma de 1.750 lei, reprezentând desp?gubiri materiale.

Oblig? inculpatul s? pl?teasc? p?r?ii civile echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, reprezentând desp?gubiri morale.

Admite ac?iunea formulat? de partea civil? SPITALUL CLINIC DE URGEN?? …, cu sediul în Bucure?ti, ……, în contradictoriu cu inculpatul ?i asigur?torul ….

Oblig? inculpatul s? pl?teasc? p?r?ii civile suma de 2.676, 10 lei, reprezentând cheltuieli ocazionate de îngrijirile medicale acordate victimei …cu ocazia intern?rii din data de 09.09.2009.

În baza art. 49-53 din Legea nr. 136/1995 constat? c? desp?gubirile acordate p?r?ilor civile …?i SPITALUL CLINIC DE URGEN?? … vor fi pl?tite de …, în limita sumei de 1.500.000 euro stabilit? prin art. 24 alin. 3 din Ordinul nr. 20/2008 al Comisiei de Supraveghere a Asigur?rilor pentru punerea în aplicare a Normelor privind asigurarea obligatorie de r?spundere civil? pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule .

În baza art. 191 alin. 1 Cpp, oblig? inculpatul la 600 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Cu recurs în 10 zile de la pronun?are pentru procuror, inculpat ?i asigur?torul … ?i de la comunicare pentru celelalte p?r?i.

Pronun?at? în ?edin?? public? azi, 10.04.2012.

PRE?EDINTE GREFIER

6

6