208-209 Cod penal Furt


ROMÂNIA

JUDEC?TORIA SECTORULUI … BUCURE?TI-SEC?IA PENAL?

SENTIN?A PENAL? NR. …

?EDIN?A PUBLIC? DIN DATA DE 28.03.2012

INSTANTA CONSTITUITA DIN

PRESEDINTE – …

GREFIER – …

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror ….

Pe rol pronun?area asupra cauzei penale privind pe inculpatul …, trimis în judecat? în stare de arest preventiv pentru s?vâr?irea infrac?iunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. i C.p. cu aplic. art. 37 lit. a C.p.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc în ?edin?a public? din data de 1….03.2012, sus?inerile p?r?ilor fiind consemnate în încheierea de ?edin?? de la acea dat?, care face parte integrant? din prezenta sentin?? când, având nevoie de timp pentru a delibera, instan?a a amânat pronun?area la data de 28.03.2012, când a hot?rât urm?toarele:

I N S T A N ? A,

Deliberând asupra cauzei penale de fa??, constat? urm?toarele:

Prin rechizitoriul nr. … din data de 20.02.2012 al Parchetului de pe lâng? Judec?toria Sectorului … Bucure?ti s-a dispus trimiterea în judecat? în stare de arest preventiv a inculpatului … pentru s?vâr?irea infrac?iunii de tâlh?rie, prev?zute de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. i C. pen. cu aplic. art. 37 lit. a C. pen.

În con?inutul rechizitoriului s-a ar?tat în esen?? c? la data de 27.01.2012 în jurul orelor 13.00 inculpatul … a p?truns prin escaldarea gardului împrejmuitor în curtea imobilului situat în Bucure?ti, … ?i apoi în imobilul aflat în construc?ie de unde a sustras o pereche de m?nu?i din material textil ?i mai multe bare din fier striat.

Pe parcursul urm?ririi penale au fost administrate urm?toarele mijloace de prob?: plângerea ?i declara?ii p?r?ii v?t?mate; declara?ii martor, proces verbal de constatare a infrac?iunii flagrante, proces verbal de redare a înregistr?rilor video ?i declara?ii inculpat.

Fiind audiat pe parcursul urm?ririi penale inculpatul a recunoscut s?vâr?irea faptei re?inute în sarcina sa.

Au fost depuse la dosar fi?a de a inculpatului ?i s. pen. solicitat?.

La termenul din data de 1….03.2012 instan?a a f?cut aplic. disp. art. 320ą C.p.p., declara?ia inculpatului fiind ata?at? la dosarul cauzei.

Analizând actele ?i materialul probatoriu existent la dosarul cauzei, instan?a re?ine urm?toarele:

În ziua de 27.01.2012 în jurul orelor 13.00 inculpatul … a p?truns prin escaldarea gardului împrejmuitor în curtea imobilului situat în Bucure?ti, … ?i apoi în imobilul aflat în construc?ie de unde a sustras o pereche de m?nu?i din material textil ?i mai multe bare din fier striat.

Inculpatul a fost v?zut în acele momente de martora …, inculpatul abandonând barele de fier lâng? gard. Dup? aproximativ 2 ore inculpatul … a revenit la aceia?i adres? cu inten?ia de a lua barele de fier l?sate de lâng? gard, îns? a fost v?zut de partea v?t?mat? … care l-a întrebat ce caut? acolo, moment în care inculpatul s-a speriat ?i a plecat. So?ul p?r?ii v?t?mate, …, a plecat dup? inculpat, iar în zona Tineretului acesta a fost oprit de c?tre organele de poli?ie, asupra inculpatului fiind g?sit? ?i o pereche de m?nu?i apar?inând p?r?ii v?t?mate ?i de sustras? de la imobilul din …, sector ….

În leg?tur? cu pozi?ia inculpatului din cursul procesului penal, instan?a re?ine c? acesta, dup? ce a fost depistat de c?tre organele de poli?ie, a recunoscut s?vâr?irea faptei re?inute în sarcina sa ar?tând c? a sustras acele bunuri fiind sub influen?a plantelor etnobotanice.

În drept, fapta inculpatului … care, în stare de recidiv? postcondamnatorie, în data de 27.01.2012 în jurul orelor 13.00 inculpatul … a p?truns prin escaldarea gardului împrejmuitor în curtea imobilului situat în Bucure?ti, …, sector … ?i apoi în imobilul aflat în construc?ie de unde a sustras o pereche de m?nu?i din material textil ?i mai multe bare din fier striat, întrune?te elementele constitutive ale infrac?iunii de furt calificat prev?zut? de art. 208 alin. 1– 209 alin. 1 lit. i C. pen. cu aplic. art. 37 lit. a C. pen.

Elementul material al laturii obiective const? în fapta inculpatului de a sustrage bunuri p?r?ii v?t?mate f?r? a avea acordul acesteia din urm?.

Sub aspectul laturii subiective, vinov??ia inculpatului îmbrac? forma inten?iei directe, potrivit art. 19 alin. 1 pct. 1 lit. a C. pen., acesta prev?zând ?i urm?rind producerea rezultatului prin modalitatea de s?vâr?irea faptei, inten?ie calificat? prin scopul ei, ?i anume acela al însu?irii pe nedrept a acelor bunuri.

Prezenta infrac?iune a fost s?vâr?it? în stare de recidiv? postcondamnatorie prev?zut? de art. 37 lit. a C. pen în condi?iile în care prin sentin?a penal? nr. … pron. de Judec?toria Sectorului 5 Bucure?ti definitiv? la data de 20.11.2011 inculpatul a fost condamnat la pedeapsa 1 an ?i 8 luni închisoare, pedeaps? suspendat? condi?ionat, prezenta infrac?iune fiind comis? în termenul de încercare stabilit prin sent. men?ionat? mai sus, fiind îndeplinite condi?iile prev. de C.p.

În procesul complex de individualizare a pedepsei, instan?a va avea în vedere criteriile prev?zute de art. 72 alin. 1 C.p., respectiv gradul de pericol social al infrac?iunii, raportat la împrejur?rile concrete ale comiterii acesteia, respectiv sustragerea unor bunuri prin escaladarea în prealabil a unui gard din patrimoniul p?r?ii v?t?mate ?i urmarea produs?, respectiv recuperarea în totalitate a prejudiciului produs, natura ?i limitele pedepsei prev?zute de lege, persoana ?i conduita inculpatului care este recidivist, având o condamnare definitiv? pentru o fapt? contra patrimoniului, nu are ocupa?ie, nu are loc de munc?, este consumator de plante etnobotanice ?i ?i-a recunoscut fapta.

Conform art. 52 C.p. pedeapsa este o m?sur? de constrângere ?i un mijloc de reeducare a condamnatului, iar scopul s?u este prevenirea s?vâr?irii de noi infrac?iuni instan?a apreciind c? se impune în cauz? cu prisosin?? aplicarea unei pedepse cu închisoarea, inculpatul continuându-?i comportamentul infrac?ional.

Instan?a va re?ine în cauz? disp. art. 320/1 C.p.p. având în vedere declara?iile inculpatului de la termenul de judecat? în sensul c? va aplica pedeapsa având în vedere limitele de pedeaps? corespunz?toare textului de lege reduse cu 1/3.

Instan?a nu va re?ine niciun fel de circumstan?e atenuante în favoarea inculpatului (inculpatul are antecedente penale, prejudiciul a fost recuperat ca urmare a interven?iei prompte a p?r?ii v?t?mate ?i a organelor de poli?ie, recunoa?terea sa a avut loc în momentul prinderii în flagrant) ?i va aplica pedeapsa peste limita de 1/3 astfel redus? având în vedere antecedentele penale, inculpatul recidivând cu fapta din prezenta cauz?.

Pentru aceste motive instan?a în baza art. 208 alin. 1 – art. 209 alin. 1 lit. i C.pen. cu aplic. art. 37 lit. a) C. pen. ?i art. 320/1 C.p.p. va condamna pe inculpatul la o pedeaps? de 2 ani ?i 6 luni închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii de furt calificat în stare de recidiv? postcondamnatorie.

Instan?a va constata c? beneficiul suspend?rii condi?ionate dispuse fa?? inculpat prin s. pen. nr. … pron. de Judec?toria Sectorului 5 Bucure?ti definitiv? la data de 20.11.2011 a fost deja anulat prin s. pen. nr. … pron. de Judec?toria Sectorului 5 Bucure?ti definitiv? prin nerecurare la data de 06.02.2012 ?i nu se mai poate astfel face revocarea acestuia pentru c? s-ar ajunge astfel la o înr?ut??ire a situa?iei juridice a acesteia prin ad?ugarea unei pedepse al c?rui beneficiu a fost deja anulat printr-o alt? sentin?? penal? definitiv?.

Instan?a consider? c? dac? s-ar ad?uga ?i pedeapsa al c?rui beneficiu a fost anulat, aceia?i pedeaps? ar fi ?i contopit? într-o sentin?? ?i revocat? în alta, ceea ce evident nu se poate din punct de vedere juridic. Instan?a consider? c? anularea primeaz? asupra revoc?rii unei suspend?ri condi?ionate în acest gen de situa?ii.

În baza art. 85 alin.1 C. pen. va anula suspendarea condi?ionat? a execut?rii pedepsei rezultante de 1 an ?i 8 luni închisoare aplicat? prin s. pen. nr. … pron. de Judec?toria Sectorului 5 Bucure?ti definitiv? prin nerecurare la data de 06.02.2012.

Va descontopi pedeapsa rezultant? de 1 an ?i 8 luni aplicat? prin s. pen. nr. … pron. de Judec?toria Sectorului 5 Bucure?ti definitiv? prin nerecurare la data de 06.02.2012 în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor:

– pedeapsa de 1 an ?i 8 luni aplicat? prin s. pen. nr. … pron. de Judec?toria Sectorului 5 Bucure?ti definitiv? la data de 20.11.2011 ?i

– pedeapsa de 1 an ?i 8 luni aplicat? prin s. pen. nr. … pron. de Judec?toria Sectorului 5 Bucure?ti definitiv? la data de 20.11.2011 ?i

– pedeapsa de 1 an ?i 6 luni aplicat? în cauz?.

– pedeapsa de 1 an ?i 6 luni aplicat? în cauz?.

Va contopi cele 2 pedepse repuse în individualitatea lor cu pedeapsa aplicat? în cauz? ?i va aplica pedeapsa cea mai grea, de 2 ani ?i 6 luni închisoare, la care va adauga un spor de 6 luni, inculpatul urmând s? execute în final 3 ani închisoare.

În baza art. 71 C.pen. va interzice inculpatului, ca pedeaps? accesorie, drepturile prev?zute de art. 6… lit. a teza a-II-a ?i lit. b C.pen.

Referitor la dreptul de a alege (art.6… alin.1 lit. a teza I Cod penal), instan?a apreciaz? c? aplicarea pedepselor accesorii trebuie realizat? ?i prin prisma Conven?iei Europene a Drepturilor Omului ?i a jurispruden?ei Cur?ii Europene a Drepturilor Omului, care fac parte din dreptul intern. Având în vedere ?i cauza Hirst contra Marii Britanii ?i Sabou ?i Pârc?lab c. României, prin care Curtea a analizat chestiunea interzicerii legale automate a dreptului la vot a persoanelor de?inute aflate în executarea unei pedepse, instan?a, în aplicarea jurispruden?ei CEDO, nu va aplica automat pedeapsa accesorie prev. de art.6… alin.1 lit. a teza I Cod penal, ?i apreciaz? c? în cauz? nu se impune aplicarea acesteia fa?? de persoana ?i conduita inculpatului ?i fa?? de gravitatea faptei s?vâr?ite.

Simpla s?vâr?ire a faptei re?inute în sarcina inculpatului, nu poate conduce la interzicerea din oficiu a dreptului de a alege, întrucât acest drept constitu?ional implic? o apreciere personal? asupra modului în care un cet??ean în?elege s?-?i exercite acest drept, iar inculpatul, ca urmare a s?vâr?irii faptei nu poate fi oprit de la exercitarea, în limitele sale constitu?ionale ?i legale, a unui astfel de drept.

Referitor la modalitatea de a pedepsei mai sus aplicate instan?a consider? c? aceasta trebuie s? fie prin privare de libertate, raportat la modalitatea de comitere a faptei, de asemenea inculpatul neavând un loc de munc?, o ocupa?ie. Acest mod de executare a pedepsei trebuie s? reflecte ?i reac?ia prompt? a societ??ii fa?? de o asemenea infrac?iune ?i de un asemenea inculpat, executarea pedepsei în regim de deten?ie putând asigura îndeplinirea func?iilor prev. în art. 52 C. pen. ?i urm. De asemenea antecedentele penale ale inculpatului arat? c? fa?? de acesta orice alt? m?sur? de l?sare în libertate nu ar fi decât prilejul s?vâr?irii de noi infrac?iuni în condi?iile lipsei unui ocupa?ii sau a unui loc de munc?.

În baza art. 36 alin. 3 C. pen. ?i art. 88 Cod penal, va deduce din pedeapsa aplicat? mai sus inculpatului perioada deja executat? de la data de 09.10.2011 la data de 27.10.2011 ?i re?inerea ?i arestarea preventiv? de la data de 27.01.2012 la zi.

În baza art. 350 alin. 1 Cod procedur? penal? instan?a va men?ine m?sura arest?rii preventive a inculpatului având în vedere c? se men?in temeiurile avute în vedere la luarea m?surii, respectiv pericolul concret pe care inculpatul îl prezint? pentru ordine public?, pericol relevat de gravitatea faptei s?vâr?ite ?i de persoana ?i conduita inculpatului care este recidivist, nu are un loc de munc? ?i nu are o ocupa?ie, existând astfel pericolul social ca odat? pus în libertate acesta s? mai s?vâr?easc? ?i alte fapte de acela?i gen pentru a face rost de bani.

Instan?a va lua act c? partea v?t?mat? … nu s-a constituit parte civil? în prezenta cauz?, prejudiciul fiind recuperat în totalitate.

În baza art. 191 alin. 1 C.pr.pen., va obliga inculpatul la plata sumei de … lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Onorariul ap?r?torului din oficiu care a asigurat asisten?a juridic? a inculpatului, în cuantum de … lei, se va vira din fondul MJ c?tre Baroul Bucure?ti.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOT?R??TE :

În baza art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. i C. pen. cu aplic. art. 37 lit. a C. pen. ?i art. 320/1 C.p.p. condamn? pe inculpatul …, fiul lui …, n?scut la data de … în Bucure?ti, domiciliat în Bucure?ti, …, la o pedeaps? de 2 ani ?i 6 luni închisoare pentru s?vâr?irea infrac?iunii de furt calificat în stare de recidiv? postcondamnatorie.

Constat? c? beneficiul suspend?rii condi?ionate dispuse fa?? inculpat prin s. pen. nr. … pron. de Judec?toria Sectorului 5 Bucure?ti definitiv? la data de 20.11.2011 a fost deja anulat prin s. pen. nr. … pron. de Judec?toria Sectorului 5 Bucure?ti definitiv? prin nerecurare la data de 06.02.2012 ?i nu se mai poate astfel face revocarea acestuia.

În baza art. 85 alin.1 C. pen. anuleaz? suspendarea condi?ionat? a execut?rii pedepsei rezultante de 1 an ?i 8 luni închisoare aplicat? prin s. pen. nr. … pron. de Judec?toria Sectorului 5 Bucure?ti definitiv? prin nerecurare la data de 06.02.2012.

Descontope?te pedeapsa rezultant? de 1 an ?i 8 luni aplicat? prin s. pen. nr. … pron. de Judec?toria Sectorului 5 Bucure?ti definitiv? prin nerecurare la data de 06.02.2012 în pedepsele componente pe care le repune în individualitatea lor:

Contope?te cele 2 pedepse repuse în individualitatea lor cu pedeapsa aplicat? în cauz? ?i aplic? pedeapsa cea mai grea, de 2 ani ?i 6 luni închisoare, la care adaug? un spor de 6 luni, inculpatul executând în final 3 ani închisoare.

În baza art. 71 Cod penal interzice inculpatului, ca pedeaps? accesorie, drepturile prev?zute de art. 6… alin. 1 lit. a teza a-II-a ?i lit. b Cod penal.

În baza art. 36 alin. 3 C. pen. ?i art. 88 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicat? mai sus inculpatului perioada deja executat? de la data de 09.10.2011 la data de 27.10.2011 ?i re?inerea ?i arestarea preventiv? de la data de 27.01.2012 la zi.

În baza art. 350 alin. 1 Cod procedur? penal? men?ine m?sura arest?rii preventive a inculpatului ….

Ia act c? partea v?t?mat? …, domiciliat? în Bucure?ti,…, nu s-a constituit parte civil? în prezenta cauz?, prejudiciul fiind recuperat în totalitate.

În baza art. 191 alin. 1Cod procedur? penal?, oblig? inculpatul la plata sumei de … lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Onorariul ap?r?torului din oficiu al inculpatului, în cuantum de … lei, se va avansa din fondurile MJ c?tre Baroul Bucure?ti.

Cu recurs în 10 zile de la pronun?are pentru procuror ?i de la comunicare pentru celelalte p?r?i.

Pronun?at? în ?edin?? public?, azi, 28.03.2012.

PRE?EDINTE, GREFIER,

4