Abandon familie Abandon de familie


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

TG-CĂRBUNEŞTI

Sentinţa Nr. 403/2011

Şedinţa publică de la 28 Septembrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE I. M.

Grefier L. V.

Pe rol pronunţarea în cauza penală privindu-i pe inculpatul ?.C. trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg.-Cărbuneşti nr…./P/2011 din data de 19.05.2011 pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie şi pe parte vătămată P.A.E..

Dezbaterile în cauză au avut loc la termenul din data de 27.09.2011 fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 28.09.2011.

INSTANŢA

Asupra cauzei penale de faţă:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tg.-Cărbuneşti nr…./P/2011 din 19.05.2011 s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului ?.C., fiul lui C. şi M., născut la data de …., în P., Jud.A.,, , studii 12 clase, angajat la S.C. A. CON S.R.L., CNP – …, pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie, prev. şi ped. de art.305 alin.1 lit.c) C.pen.

În actul de sesizare a instanţei, ca stare de fapt s-a reţinut că prin sentinţa civilă nr…./10.11.2009 a Judecătoriei Tg.-Cărbuneşti inculpatul a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere în favoarea fiului său minor ?.C. D. în cuantum de 206 lei lunar, cuantum ce a fost ulterior redus la 150 lei lunar.

Începând cu luna martie 2010, inculpatul nu a mai plătit de întreţinere, acumulând până în luna februarie 2011 o restanţă de 1800 lei.

Reaua-credinţă a inculpatului în ceea ce priveşte neplata pensiei de întreţinere apreciat procurorul că rezultă din faptul că, deşi este o persoană capabilă de muncă şi a prestat diverse activităţi, fără contract de muncă, refuză să plătească pensia de întreţinere.

Starea de fapt reţinută de procuror a fost dovedită în cursul urmăririi penale prin coroborarea următoarelor mijloace de probă: declaraţii părţi, copii ale sentinţelor civile declaraţii martor.

În cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul a recunoscut că nu a plătit pensia de întreţinere timp de aproximativ un an motivând însă că nu era angajat. A depus la dosarul cauzei copiile a patru mandate poştale, filele 8-10.

Analizând ansamblul mijloacelor de probă administrate în cauză, atât în cursul urmăririi penale cât şi al cercetării judecătoreşti, instanţa reţine aceeaşi stare de fapt cu cea avută în vedere prin rechizitoriu.

Astfel, din copia sentinţei civile nr…./13.05.2010 pronunţată de Judecătoria Tg.-Cărbuneşti în dosarul nr…./317/2010, definitivă şi irevocabilă prin nerecurare, rezultă că instanţa a admis cererea pentru reducere de întreţinere formulată de către inculpatul ?.C..

A fost redusă pensia de întreţinere stabilită în sarcina inculpatului şi în favoarea minorului de la 205 lei la 150 lei lunar, începând cu 25.03.2010 şi până la majoratul minorului sau alte dispoziţii ale instanţei.

Din declaraţia reprezentantei legale a minorului coroborată cu împrejurări ce rezultă inclusiv din declaraţia de recunoaştere a inculpatului, rezultă că, începând cu luna martie 2010, inculpatul nu a mai achitat pensia de întreţinere acumulând până în luna februarie 2011 o restanţă de 1800 lei.

Deşi inculpatul a arătat că neachitarea pensiei nu s-a datorat relei-credinţe ci faptului că nu a avut banii necesari, acestea nu pot fi reţinute.

Astfel, inculpatul este apt de muncă şi este evident că realizează venituri atât timp cât se întreţine însă refuză să plătească pensia la care a fost obligat.

Chiar dacă banii obţinuţi nu i-ar ajunge inculpatului pentru a achita în întregime pensia, acesta putea să plătească o sumă de bani, chiar într-un cuantum redus, din care să fi rezultat buna sa credinţă, ori putea solicita instanţei reducerea pensiei de întreţinere.

Având în vedere însă că inculpatul a preferat să cheltuiască banii în interes propriu, manifestând nepăsare faţă de soarta minorului la a cărui întreţinere este obligat să contribuie atât din punct de vedere moral dar mai ales legal, se constată că fapta acestuia de a nu plăti pensia de întreţinere mai mult de două luni întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. şi ped. de art. 305 alin.1 lit.c) C.pen., atât sub aspectul laturii obiective cât şi sub aspectul laturii subiective, motiv pentru care va fi condamnat.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce se va aplica inculpatului, instanţa va avea în vedere dispoziţiile părţii generale a Codului penal, limitele de pedeapsă fixate de art.305 alin.1 lit.c) C.pen, gradul de pericol social concret al faptei, împrejurarea în care aceasta a fost săvârşită, de persoana făptuitorului şi împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În primul rând, din analiza limitelor de pedeapsă stabilite de către legiuitor pentru infracţiunea prevăzută şi pedepsită de art.305 alin.1 lit.c) C.pen. se constată că acestea prezintă un grad de pericol social generic ridicat, fiind sancţionate cu pedeapsa închisorii de minim 1 an, alternativ cu pedeapsa amenzii.

Relevante în cauză sunt însă şi împrejurările săvârşirii faptei precum şi circumstanţele personale ale inculpatului.

Inculpatul a depus la dosarul cauzei adeverinţa nr.188/20.08.2011 din care rezultă că s-a angajat precum şi copiile a patru mandate poştale prin care face dovada achitării pensiei de întreţinere.

De asemenea, inculpatul a recunoscut şi regretat săvârşirea infracţiunii pentru care a fost trimis în judecată.

Pentru aceste considerente instanţa apreciază că o pedeapsă cu amenda este suficientă pentru asigurarea prevenţiei generale şi speciale, urmând să îi aplice acestuia o amendă penală în cuantum de 1000 lei.

Va pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 631 Cod penal.

În baza art.191 alin.1 Cod procedură penală, va obliga inculpatul la plata a 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 305 alin.1 lit.c) Cod penal, condamnă inculpatul ?.C., fiul lui C. şi M., născut la data de …., în P., Jud.A.,, cetăţean român, studii 12 clase, angajat la S.C. A. CON S.R.L., CNP – ….., fără antecedente penale, domiciliat în Com.B., Sat P., Jud.G., la 1000 lei amendă penală pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie.

Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 631 Cod penal.

În baza art.191 alin.1 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata a 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 28.09.2011.

Preşedinte,

I. M.

Grefier,

L. V.

I.M. 18 Octombrie 2011