Accident la locul de munca Vatamare corporala grava Deces


CURTEA DE APEL GALAŢI

SECŢIA PENALĂ

DECIZIA PENALĂ NR. 148/R

Şedinţa publică de la 14 Martie 2008

M i n i s t e r u l P u b l i c a fost reprezentat de procuror -N. E.-din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de APEL GALAŢI

La ordine fiind soluţionarea recursului declarat de partea responsabilă civilmente SC M. SA B împotriva deciziei penale nr. 350/10.12.2007 a Tribunalul u i B r ă i l a. La apelul nominal a răspuns recurenta-parte responsabilă civilmente, prin , T. N., în baza delegaţiei emisă la data de 14.03.2008 de către SC M. SA, pe care o depune la dosar, au răspuns intimaţii-inculpaţi E. J. şi N. E. iar pentru intimaţii părţi civile lipsă N. G., N. E.-M., N. D.-H. şi N. N. a răspuns apărătorul ales al acestora,avocat N. O. în baza delegaţiei emisă de B a r o u l B r ă i l a la data de 03.03.2008 pe care o depune la dosar. Au lipsit deasemeni şi intimaţii- părţi civile I. E.,Spitalul de Urgenţă B şi Spitalul Clinic de Urgenţă B precum şi intimatul-curator B. D..

Procedura de citare a fost legal îndeplinită

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă arătându-se că acesta este primul termen de judecată, şi că au fost depuse la dosar de către recurentă motive de recurs precum şi copie a declaraţiei pe proprie răspundere privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale cu nr. 184 din 02.02.2005,după care:

Întrebaţi fiind, intimaţii-inculpaţi precizează că nu doresc să-şi angajeze apărător ales.

Curtea pune în discuţie necesitatea desemnării unui apărător din oficiu pentru intimaţii-inculpaţi

Reprezentantul M i n i s t e r u l u i P u b l i c şi apărătorul intimaţilor părţi civile precizează că nu este necesară desemnarea unui avocat din oficiu pentru intimaţii inculpaţi motivat de faptul că recursul de faţă vizează latura civilă a cauzei . Curtea dispune lăsarea cauzei la a doua strigare pentru a fi desemnat un avocat din oficiu pentru intimaţii-inculpaţi E. J. şi N. E. . La a doua strigare a cauzei răspuns recurenta-parte responsabilă civilmente, prin consilier juridic, T. N., în baza delegaţiei emisă la data de 14.03.2008 de către SC M. SA, au răspuns intimaţii-inculpaţi E. J. şi N. E. asistaţi de apărătorul desemnat din oficiu, avocat B. E., în baza delegaţiei emisă de B a r o u l Galaţi şi înregistrată sub nr.1396/14.03.2008 iar pentru intimaţii părţi civile lipsă N. G., N. E.-M., N. D.-H. şi N. N. a răspuns apărătorul ales al acestora,avocat N. O. în baza delegaţiei emisă de B a r o u l B r ă i l a la data de 03.03.2008. Au lipsit deasemeni şi intimaţii- părţi civile I. E.,Spitalul de Urgenţă B şi Spitalul Clinic de Urgenţă B precum şi intimatul-curator B. D..

S-a făcut referatul cauzei, după care:

E. procesuali arată că nu au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat Curtea constată dosarul în stare de judecată şi acordă cuvântul în susţinerea recursului.

Recurenta parte responsabilă civilmente, prin consilier juridic, solicită admiterea recursului pentru motivele arătate în scris. Arată că nu pot fi reţinute obligaţiile stabilite prin sentinţa de fond întrucât societatea plăteşte contribuţia de iar în conformitate cu legea nr. 346/ 2002 obligaţia de răspundere civilă a societăţii cade în sarcina asiguratorului.

Reprezentantul M i n i s t e r u l u i P u b l i c solicită respingerea recursului ca nefondat Sentinţa pronunţată de instanţa de fond şi decizia pronunţată în apel sunt legale şi temeinice, în baza art.1000 alin.3 corect a fost obligată societatea întrucât inculpaţii erau prepuşii acesteia. Trebuia să se ceară introducerea în cauză a asigurătorului şi nu s-a invocat de partea responsabilă civilmente lipsa calităţii de reprezentant, această excepţie nu poate fi invocată în recurs. Avocat N. O. precizează că la instanţa de fond şi în apel, partea responsabilă civilmente s-a apărat pe alte motive decât cele invocate în recurs. A fost depus la dosar raportul de asigurare pentru perioada 2002-2004 iar evenimentul s-a produs în anul 2005. Solicită respingerea recursului şi obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată, respectiv a onorariului de avocat.

Avocat B. E. ,apărătorul intimaţilor-inculpaţi, solicită respingerea recursului, apreciază că societatea de asigurări trebuia introdusă de la început, de altfel, recurenta are la îndemână alte posibilităţi pentru recuperarea sumelor. Consideră că sentinţa în fond şi decizia de apel sunt legale şi temeinice. Solicită a se dispune acordarea onorariului pentru asistenţa juridică din oficiu. Recurenta parte responsabilă civilmente, prin consilier juridic, arată că din anul 2002, dată la care societatea s-a înregistrat ca şi plătitor, aceasta plăteşte lunar contribuţia iar asigurătorul răspunde conform Legii 346/2002.

Intimatul-inculpat E. J. solicită respingerea recursului, în ziua respectivă era liber, este nevinovat.

Intimatul-inculpat N. E., având cuvântul, arată că este de acord cu concluziile formulate de apărător.

CURTEA,

Asupra recursului penal de faţă.

Examinând actele şi lucrările dosarului,rezultă următoarele:

Prin sentinţa penală nr.2072 din 26.10.2007, pronunţată de Judecătoria B r ă i l a s-a dispus astfel: În baza art.35 din legea nr.90/1996 cu aplic. art.13 C.p., art.74 lit.a şi art.76 lit.e C.p. au fost condamnaţi inculpaţii E. J. şi N. E. la o pedeapsă de 2 luni închisoare pentru săvârşirea la data de 20.08.2005 a infracţiunii de a nu lua măsurile prevăzute de dispoziţiile legale referitoare la protecţia muncii.

În baza art.178 al.2 C.p. cu aplic. art.74 lit.a C.p. şi art.76 lit.d C.p., au fost condamnaţi inculpaţii E. J. şi N. E. la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea la data de 20.08.2005 a infracţiunii de ucidere din culpă.

În baza art.184 al.2 şi

În baza art.184 al.2 şi

4 C.p. cu aplic. art.74 lit.a C.p. şi art.76 lit.e C.p. au fost condamnaţi inculpaţii E. J. şi N. E. la o pedeapsă de 5 luni închisoare pentru săvârşirea la data de 20.08.2005 a infracţiunii de vătămare corporală din culpă, parte vătămată I. E..

4 C.p. cu aplic. art.74 lit.a C.p. şi art.76 lit.e C.p., a fost condamnat inculpatul E. J. la o pedeapsă de 3 luni închisoare pentru săvârşirea la data de 20.08.2005 a infracţiunii de vătămare corporală din culpă, parte vătămată N. E..

În baza art.33 lit.b – 34 lit.b C.p., s-a dispus ca inculpaţii E. J. şi N. E. să executepedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare.

În baza art.81 C.p. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii aplicate inculpaţilor pe durata termenului de încercare prev. de art.82 C.p.

În baza art.71 al.(5) C.p. s-a dispus ca pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii aplicate inculpaţilor să se suspende şi executarea pedepselor accesorii privind drepturile prevăzute de art.64 lit.a,b C.p., respectiv: dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat.

În baza art.359 C.p.p. s-a atras atenţia inculpaţilor asupra consecinţei nerespectării dispoziţiilor art.83 C.p. privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

În baza art.14 al.3 lit.b şi art.346 C.p.p., art.998 şi urm. din C.civil s-au admis în parte pretenţiile civile solicitate de părţile civile N. G., N. D. H., N. E. M. şi N. N., ultimul fiind minor prin reprezentat legal în sensul că obligă în solidar inculpaţii E. J. şi N. E., aceştia în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. M. S.A. B la plata către părţile civile a sumei de 18.830,30 lei cu titlu de daune materiale şi câte 50.000 lei daune morale pentru fiecare dintre părţile civile constituite în cauză de mai sus.

În baza art.14 al.3 lit.b şi art.346 C.p.p., art.998 şi urm. din C.civil, au fost admise în parte pretenţiile civile solicitate de partea civilă I. E. în sensul că a fost obligat în solidar inculpaţii E. J. şi N. E., iar aceştia în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. M. S.A. B la plata către partea civilă a sumelor de 48.600,07 lei cu titlu de daune materiale şi 200.000 lei cu titlu de daune morale.

În baza art.998 şi urm. din C.civil au fost obligaţi în solidar inculpaţii E. J. şi N. E., aceştia în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. M. S.A. B la plata lunară a unei prestaţii periodice către partea civilă N. N. în cuantum de 15 lei începând cu 20.08.2005 până la majoratul acestuia (29.04.2008).

Au fost obligaţi în solidar inculpaţii E. J. şi N. E., aceştia în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. M. S.A. B la plata unei despăgubiri civile în cuantum de 240 lei către partea-civilă N. D. H..

În baza art.14 al.3 lit.b şi art.346 C.p.p., art.998 şi urm. din C.civil, au fost admise în parte pretenţiile civile solicitate de partea civilă N. E. în sensul că inculpatul E. J. a fost obligat în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. M. S.A. B către această parte civilă la plata sumei de 6.250 lei despăgubiri civile sub forma daunelor materiale.

În baza art.313 din legea nr.95/2006 modificată şi completată prin O.U.G.nr.72/2006, au fost admise pretenţiile civile solicitate de părţile civile constituite în cauză în sensul că au fost obligaţi în solidar inculpaţii E. J. şi N. E., aceştia în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. M. S.A. B să plătească sumele de 8.490,35 lei către Spitalul Clinic de Urgenţă B şi 627,09 lei către Spitalul Judeţean de Urgenţă B reprezentând contravaloarea serviciilor medicale acordate părţii vătămate I. E..

În baza art.189 –

191 C.p.p., a fost obligat în solidar inculpatul E. J. cu partea responsabilă civilmente S.C. M. S.A. B la plata sumei de 700 lei cheltuieli judiciare datorate statului.

A fost obligat în solidar inculpatul N. E. cu partea responsabilă civilmente S.C. M. S.A. B la plata sumei de 700 lei cheltuieli judiciare datorate statului.

În baza art.193 al.(1) C.p.p., a fost obligat în solidar fiecare dintre inculpaţii E. J. şi N. E. cu partea responsabilă civilmente S.C. M. S.A. B să plătească părţii civile N. G. suma de 750 lei reprezentând cheltuieli judiciare efectuate de aceasta cu onorariu apărător.

A fost obligat în solidar fiecare dintre inculpaţii E. J. şi N. E. cu partea responsabilă civilmente S.C. M. S.A. B să plătească părţii civile I. E. suma de 1.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare efectuate de aceasta cu onorariu apărător.

A fost obligat în solidar inculpatul E. J. cu partea responsabilă civilmente S.C. M. S.A. B să plătească părţii civile N. E. suma de 1.000 lei cheltuieli judiciare efectuate de aceasta cu onorariul de apărător.

Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

La data de 01.08.2005, în şedinţă operativă de producţie, directorul general a societăţii M. S.A. B T. E. a dat dispoziţie să se transfere o serie de utilaje aflate în locaţia fostului M. 2 din(…)-5 către locaţia din(…), stabilindu-se şi responsabilii de lucrări, respectiv ing. H. F. şi maistru E. J., fiecare dintre ei având repartizate clar utilajele ce trebuiau transferate, fără a se stabili între ei o relaţie de subordonare. Pentru activităţile ce urmau a fi executate nu a fost întocmit un proiect tehnologic de demontare a utilajelor. Între reperele pe care urma să le transfere inculpatul E. J. se aflau şi pompe, valvule, elemente de instalaţii care se aflau în subsolul staţiei de pompe şi bazine decantoare, subsol care era inundat de apa provenită din intemperii. Pentru a putea recupera reperele respective, inculpatul E. J. a dat dispoziţie să se tragă apa din subsol cu ajutorul unor pompe. Trebuiau scoase de pe poziţie şi două filtre de apă care se aflau la parter, într-o încăpere din cadrul staţiei de apă. În vederea efectuării activităţilor menţionate, inculpatul E. J. i-a convocat la societate pentru data de 20.08.2005 pe următorii salariaţi, inculpatul N. E., partea vătămată I. E. şi victima N. E., trasându-le acestora sarcina de a trage apa din subsolul staţiei de apă şi a demonta instalaţia. A fost desemnat şef de echipă inculpatul N. E. şi la iniţiativa acestuia, cei trei membri ai echipei s-au deplasat de la staţia de apă în hala trăgătoriei de P. N., având asupra lor o scară şi un aparat de tăiat cu oxigen, în timp ce inculpatul E. J. trebuia să supravegheze activitatea. În această hală dezafectată a trăgătoriei intenţionau să taie o bară de P. aflată la înălţime, nerealizând că aceasta reprezintă un tirant cu rol de susţinere a pereţilor halei. Din această bară( tirant) urma să se confecţioneze un număr de ocheţi( bucăţi de bară de aprox.

750 mm) care trebuiau sudaţi la filtrele de apă pentru ca acestea să poată fi ridicate cu ajutorul unei macarale şi transportate în altă locaţie. Soluţia de a confecţiona ocheţi din tirantul halei dezafectate în data de 20.08.2005, precum şi confecţionarea acestora din orice alt material nu a fost dispusă de maistrul E. J., iniţiativa aparţinându-i inculpatului N. E., ca şef de echipă. Această soluţie de prindere a filtrelor a fost anterior discutată şi însuşită de directorul general T. E. şi ing. H. F., la propunerea inculpatului E. J.. Acesta a informat echipa de necesitatea confecţionării ocheţilor, însă nu stabilit din ce material şi ce dimensiuni trebuia să aibă şi nici ca dată a confecţionării ziua de 20.08.2005. Cercetările efectuate au evidenţiat faptul că inculpatul E. J. nu a fost informat în legătură cu iniţiativa inculpatului N. E. de a tăia tirantul şi de deplasarea echipei în acea hală, însă avea obligaţia de a supraveghea în permanenţă activitatea formaţiei de lucru şi nu aceea de a efectua activităţi în afara acesteia, precum procurarea de cafea şi a unui bandaj pentru un membru al echipei. De asemenea a mai rezultat faptul că membrii echipei nu au fost instruiţi în legătură cu interzicerea accesului în hala trăgătoriei de P., spaţiu fiind sechestrat în favoarea societăţii J. T. S.A. G, împreună cu alte clădiri din cadrul sectorului II a societăţii M. S.A. B. Potrivit hotărârii luate şi odată ajunşi în hală, inculpatul N. E. a poziţionat scara în dreptul tirantului, iar partea vătămată I. E. s-a urcat pe aceasta pentru a tăia tirantul. După tăierea capătului respectiv, pereţii halei s-au îndepărtat şi acoperişul s-a prăbuşit, cei trei membri ai echipei fiind surprinşi sub dărâmături. În acel moment inculpatul E. J. nu se afla cu membrii echipei. Din nota de constatare nr.140/C/(…)/2005 a Inspectoratului Judeţean în Construcţii B rezultă că membrii echipei au tăiat tirantul „pe cont propriu”, fapt ce a dus la prăbuşirea zidurilor marginale şi a elementelor de acoperiş. Din raportul de expertiză tehnică nr.7196/20.09.2005 întocmit de expert B. H. rezultă că tăierea tiranţilor metalici au condus la modificarea schemei statice şi în consecinţă au provocat distrugerea I., prin prăbuşirea acoperişurilor şi a pereţilor de închidere a I., datorită abaterilor de la regulile generale de conformare. În urma prăbuşirii acoperişului, victima N. E. a decedat pe loc, din raportul de constatare medico-legală(autopsie) a Serviciului de Medicină Legală nr.136/A/22.08.2005 rezultând că moartea acestuia a fost violentă, datorându-se dilacerării pluriviscerale consecutiv unui politraumatism cu leziuni viscerale şi ale oaselor. Leziunile constatate la autopsie s-au putut produce prin comprimare între planuri dure, iar sângele recoltat a conţinut 0,35 g%0 alcool. Potrivit certificatului de moştenitor nr.233/12.12.2005 ( fila 37 dosar instanţă) întocmit de biroul notarial „S. & S.” moştenitorii victimei N. E. sunt N. G.- soţie, N. E. M., N. D. H. şi N. N.-fii. În faţa instanţei N. G. a declarat( fila 103 dosar) că se constituie parte civilă cu sumele de 20.000 lei daune materiale şi 300.000 lei daune morale, câte 75.000 lei daune morale pentru fiecare moştenitor al victimei N. E.. Potrivit declaraţiei date la instanţă( fila 105 dosar) moştenitorii N. E. M., N. D. H. şi N. N. s-au constituit părţi civile alături de mama lor N. G. pentru suma de 20.000 lei daune materiale şi fiecare a solicitat suma de 75.000 lei cu titlu de adune morale. În plus N. D. H. a solicitat şi o prestaţie periodică lunară până la finalizarea studiilor. Partea vătămată I. E. a suferit leziuni potrivit raportului de constatare medico-legală nr.711/31.08.2006 emis de Serviciul de Medicină Legală B, produse prin lovire şi comprimare de către un corp dur, leziunile au pus în primejdie viaţa victimei şi a necesitat 160-180 zile îngrijiri medicale de la data producerii acestora. Urmare a acestor leziuni, partea vătămată prezintă infirmitate fizică cu caracter definitiv.

În faţa instanţei, partea vătămată I. E. a declarat( fila 102 dosar) că se constituie parte civilă în procesul penal cu sumele de 100.000 lei daune materiale şi 300.000 lei daune morale. Potrivit raportului de constatare medico-legală nr. 712/01.09.2005 întocmit de Serviciul de Medicină Legală B partea vătămată N. E. a prezentat la nivelul piciorului stâng fracturi-luxaţii complexe, leziuni produse prin lovire-comprimare de către un corp dur şi a necesitat 110-120 zile îngrijiri medicale. Leziunile nu au pus în primejdie viaţa victimei şi nu prezintă infirmităţi. Partea vătămată N. E. a declarat în faţa instanţei (fila 104 dosar fond) că se constituie parte civilă în procesul penal cu sumele de 13.000 lei daune materiale şi 50.000 lei daune morale.

Spitalul Clinic de Urgenţă B a comunicat instanţei (fila 44 dosar fond) că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 8.490,35 lei reprezentând cheltuielile de spitalizare efectuate pentru partea vătămată I. E. internat în această unitate în perioada 22.08.-10.10.2005. Spitalul Judeţean de Urgenţă B a comunicat instanţei (fila 111 dosar fond) că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 627,09 lei reprezentând contravaloarea serviciilor medicale acordate părţii vătămate I. E. ce a fost internat în secţia de ortopedie a acestei unităţi spitaliceşti. În ceea ce priveşte cheltuielile de spitalizare acordate părţii vătămate N. E. în cuantum de 903,07 lei, Spitalul Judeţean de Urgenţă B nu s-a constituit parte civilă întrucât suma de plată a fost achitată de Casa Judeţeană de Pensii B, fiind confirmat ca accident de muncă.

J. în faţa instanţei (filele 120-123 dosar fond) inculpaţii au negat că sunt vinovaţi de producerea accidentului, inculpatul E. J. declarând că avea responsabilitatea lucrărilor şi a membrilor echipei din subordine prin împuternicire dată de directorul societăţii, însă nu a cunoscut şi nu a fost informat de inculpatul N. E. cu privire la deplasarea echipei în acea hală şi de tăierea tirantului. Inculpatul N. E. a declarat că şeful său inculpatul E. J. a fost de acord cu iniţiativa sa de tăiere a tirantului în vederea confecţionării ocheţilor, nu i s-a făcut protecţia muncii pentru activităţi de dezafectare şi echipa care a lucrat la activităţi de dezafectare nu a fost supravegheată de inculpatul E. J.. Inculpatul N. E. a menţionat faptul că iniţiativa de a se deplasa în acea hală i-a aparţinut, însă cu acordul şefului său direct, inculpatul E. J.. Cei doi inculpaţi E. J. şi N. E. nu au recunoscut faptele reţinute în sarcina lor şi nu au fost de acord să despăgubească părţile civile constituite în cauză.

Instanţa de fond a reţinut că susţinerile celor doi inculpaţi sunt infirmate de întregul material probatoriu administrat în cauză şi anume în primul rând de fişele de protecţia muncii a celor trei membrii ai echipei conduse de inculpatul N. E. din care rezultă că aceştia erau instruiţi pe linie de protecţia muncii, astfel că inculpaţii au încălcat dispoziţiile art.12 lit.c şi art.19 al.1 lit.b din legea nr.90/1996 modificată şi republicată prin legea nr.319/2006, proces verbal de cercetare nr.11/2005 întocmit de Inspectoratului T e r i t o r i a l d e Muncă B, nota de constatare nr.140/C/(…) emisă la data de 23.08.2005 de Inspectoratul Judeţean în Construcţii B, raportul de expertiză tehnică în construcţii, proces verbal de cercetare la faţa locului întocmit de Parchetul de pe lângă Jud. B însoţit de planşele fotografice, referate şi o notă internă întocmită de S.C. M. S.A. B, contractul de prestări servicii încheiat între societatea M. şi o firmă de pază şi protecţie însoţit de procesul verbal de predare primire a obiectivelor de pază şi planşa fotografică a acestora, declaraţii ale părţilor vătămate, rapoarte de constatare medico-legală, acte medico-legale ale părţilor vătămate, adrese de constituire părţi civile a unităţilor spitaliceşti, declaraţii ale martorilor din actele de cercetare la urmărirea penală şi propuse de părţile din proces cu privire la dovedirea pretenţiilor civile.

Situaţiile de fapt şi vinovăţia inculpaţilor au fost dovedite cu probele adminJ. în cauză.

La dozarea şi individualizarea pedepsei au fost avute în vedere criteriile prevăzute de art.72 Cod penal, persoana fiecărui inculpat, lipsa antecedentelor penale.

Împotriva acestei sentinţe în termenul prevăzut de lege au declarat apel inculpaţii E. J., N. E. şi partea responsabilă civilmente SC M. SA B.

Apelantul E. J. la dezbaterile pe fond şi-a retras apelul declarat.

Apelantul N. E. cu privire la latura penală, susţine că nu se face vinovat întrucât inculpatul E. în calitate de şef de formaţie avea obligaţia să efectueze protecţia muncii şi de a supraveghea activitatea de dezafectare.

Pe latură civilă apelantul învederează faptul că instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra cererii de acordare a daunelor morale, acesta având şi calitate de parte vătămată.

Partea responsabilă civilmente susţine în motivele de apel că producerea accidentului s-a produs în exclusivitate din vina inculpatului N. E., motiv pentru care nu trebuia obligată în solidar la daune materiale şi că societatea nu trebuie să răspundă pentru că inculpaţii şi-au depăşit atribuţiile de serviciu.

Prin decizia penală nr. 350/2007 Tribunalul B r ă i l a a respins ca nefondat apelurile declarate de inculpatul N. E. şi de partea responsabilă civilmente SC M. SA B.

S-a luat deasemeni act de retragerea apelului de către inculpatul E. J. şi s-au menţinut celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate. Pentru a fi dispus astfel instanţa de apel a reţinut că inculpatul N. E.,ca şef de echipă, avea obligaţia să supravegheze în permanenţă activitatea formaţiei de lucru şi nu de a efectua activităţi în afara acesteia.

Deasemeni se susţine că rezultă din probe că membrii echipei nu au fost instruiţi cu interzicerea accesului în hală astfel încât instanţa de fond corect a reţinut fapta prevăzută de art.35 din Legea 90/1996, art.178 alin.2 Cod penal şi art. 184 alin.2 şi 4 Cod penal.

Instanţa de apel reţine că nici pe latură civilă apelul nu este fondat şi că nu se impun daune morale

În ce priveşte apelul declarat de partea civilă instanţa a reţinut că solidaritatea la despăgubirile civile au ca izvor raportul de prepuşenie dintre inculpaţi şi apelantă.

Împotriva acestei decizii în termenul prevăzut de lege a declarat recurs partea civilă SC M. SA B .

Cele două hotărâri pronunţate sunt criticate de recurentă considerându-le netemeinice şi nelegale sub aspectul soluţionării laturii civile în cauză. Se susţine că în mod greşit a fost obligată la plata contravalorii serviciilor medicale către Spitalele de Urgenţă B şi B şi a daunelor materiale, morale şi a pretenţiilor periodice către părţile civile,întrucât pentru accidente de muncă şi boli profesionale, răspunderea civilă a persoanei juridice potrivit Legii 346/2002 este preluată de asigurator conform art.4 din lege. În acest context recurenta consideră că asiguratorul, respectiv Casa Judeţeană de Pensii B, trebuia să fie obligată să achite contravaloarea serviciilor medicale acordate, a despăgubirilor civile, daunelor materiale şi morale acordate părţii civile în cauză. Se solicită ca în rejudecare să se dispună casarea celor două hotărâri, să fie obligat asiguratorul la despăgubiri în sensul mai sus arătat.

Recursul declarat de partea responsabilă civilmente este nefondat.

Din verificările celor două hotărâri şi analiza ansamblului probator administrat Curtea constată că acestea sunt temeinice şi legale. Potrivit probelor, inculpaţii au fost trimişi în judecată în calitate de subordonaţi ai părţii responsabile civilmente şi în legătură cu activitatea şi atribuţiile de serviciu ce le aveau de îndeplinit. În această situaţie şi în afara unor dovezi privind asigurarea acestora pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru care recurenta a plătit contribuţia de asigurare conform art.4 din Legea 346/2002 instanţele de fond şi apel corect au procedat obligând recurenta în solidar cu inculpaţii la despăgubiri şi la cheltuieli de spitalizare către părţile civile constituite în cadrul procesului penal. Neintroducerea în cauză a asiguratorului ( pentru ca hotărârile să-i fie opozabile) „Casa de Pensii” şi lipsa dovezilor cum că s-a achitat către aceasta cota de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale a făcut ca în cadrul procesului penal în ce priveşte soluţionarea laturii civile, Legea nr.346/2002 prin arat.4 să nu fie activată, şi să determine implicit solidaritatea potrivit art.1000 alin.3 Codul civil privind acordarea de despăgubiri, cheltuieli de spitalizare ca şi cele judiciare.

Solicitarea în sensul aplicării dispoziţiilor art.4 din Legea nr. 346/2002 în calea recursului în condiţiile arătate este inoportună, dar posibilă în cadrul unei acţiuni civile specifice şi a probării a ceea ce se susţine. Faţă de aceste considerente şi având în vedere dispoziţiile art.38515pct.1 lit.,”b” Cod procedură penală urmează să se respingă ca nefondat recursul declarat de partea responsabilă civilmente. În baza art.193 alin.6 Cod procedură penală obligă recurenta la cheltuieli judiciare către partea civilă N. G. (onorariu apărător). Conform art.192 alin. 2 Cod procedură penală va fi obligată recurenta şi la plata cheltuielilor judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge ca nefondat recursul declarat de partea responsabilă civilmenteSC M. SA B (cu sediul în B,_)împotriva deciziei penale nr. 350/10.12.2007 a Tribunalul u i B r ă i l a (sentinţă fond nr.2072/26.10.2007 a Judecătoriei B r ă i l a privind pe intimaţii inculpaţiE. J., fiul lui_ şi J., născut la data de 17.04.1955 în loc.D., judeţ B,domiciliat în B,_, bloc 5, .4, .63,CNP_ şiN. E., fiul lui J. şi F., născut la data de 13.06.1962 în B domiciliat în B,_,_ .57, CNP_ ).

Obligă recurenta la 1000 lei cătrepartea civilă N. G.(domiciliată în B,str.(…) nr. 25,judeţ B) cheltuieli judiciare.

În baza art.192 alin.2 Cod procedură penală obligă recurenta la 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 14.03.2008.