Accident rutier Deces Daune materiale morale Asigurator Ucidere din culpa


CURTEA DE APEL GALAŢI SECŢIA PENALĂ DECIZIA PENALĂ NR.204/R ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE 08.04.2008

Pentru astăzi fiind amânată soluţionarea recursurilor penale formulate de recurentul inculpat M. J., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.178 Cod penal şi art.184 Cod penal, şi de recurentul-asigurător SC B.T. B. Transilvania împotriva deciziei penale nr. 357/31.10.2007, pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr(…).Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 31.03.2008, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din aceeaşi zi, când instanţa având nevoie de timp pentru deliberare a amânat pronunţarea cauzei la data de 08.04.2008.

CURTEA Asupra recursurilor penale de faţă:Examinând actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Inculpatul M. J. şi asigurătorul SC B.T. B. TRANSILVANIA au formulat recurs împotriva deciziei penale nr. 357/31.10.2007 pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosarul nr(…).Prin sentinţa penală nr.357 din 3l.l0.2007 pronunţată în dosarul nr(…), Tribunalul Vrancea a admis apelul declarat de partea vătămată I. Ş. împotriva sentinţei penale nr.ll65 din 3l mai 2007 pronunţată de Judecătoria F o c ş a n i în dosarul nr.3678/2006 privind pe inculpatul M. J..A desfiinţat în parte sentinţa penală nr.1165/2007 a Judecătoriei F o c ş a n i pe latură penală şi, în rejudecare:A descontopit pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată inculpatului M. J. în pedepsele componente.A majorat pedeapsa aplicată pentru infracţiunea prev.de art.178 al.2 la 3 ani închisoare şi pentru infracţiunile de vătămare corporală din culpă la câte l an şi 6 luni închisoare.Prin contopirea pedepselor, a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.A înlăturat aplicarea disp.art.81 cod penal şi 82 c.penal şi a dispus suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei în condiţiile art. 86 ind.l c.p. pe durata termenului de încercare de 4 ani plus pedeapsa, în total 7 ani.A obligat inculpatul să se supună măsurilor de supraveghere prev.de art.86 ind.3 al.l lit.a, b, c, d cod penal şi să respecte obligaţiile prev.de art.86 ind.3 al.3 lit.a, e c.p.A atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor neîndeplinirii obligaţiilor şi nerespectării măsurilor stabilite.A menţinut restul dispoziţiilor sentinţei penale apelate.A respins ca nefondat apelul declarat de asigurătorul Banca Transilvania – B. cu sediul în C N.A obligat inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către apelantul parte vătămată I. Ş..Pentru a hotărî astfel, instanţa de apel a reţinut următoarele:Prin sentinţa penală nr. 1165/2007 a Judecătoriei F o c ş a n i inculpatul M. J. a fost condamnat la :-2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art. 178 al.2 c.p.;-6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art. 184 al.2 c.p.-1 an închisoare pentru comiterea infracţiunii prev.de art. 184 al.4 c.p.Prin contopire s-a dispus executarea pedepsei de 2 ani închisoare cu aplicarea art. 81,82,83 c.p.Inculpatul a fost obligat la despăgubiri civile către Serviciul de Ambulanţă alături de SC_ B. Transilvania SA la 1169,06 RON către N. Spital M i l i t a r d e Urgenţă Focşani 660 lei către partea civilă I. Ş. la 2128,4 la despăgubiri civile materiale şi 10.000 lei daune morale, către partea civilă T. E. 60.000 lei daune morale. S-a reţinut în baza probelor administrate în fazele de urmărire penală şi cercetare judecătorească că în seara zilei de de 21 octombrie 2005, inculpatul M. J. s-a deplasat pe ruta Centru Sud a municipiului Focşani, având în autoturism două persoane cunoscute, respectiv H. J. pe bancheta din spate, T. B. în dreapta. De asemenea, că a condus cu viteză excesivă în condiţiile unui trafic în oraş şi în pofida regulamentului de circulaţie auto. În momentul depăşirii unui autoturism E. E. pe partea T. a acestuia, a fost surprins că pe E. respectivă se afla deja un autoturism care circula regulamentar. În continuare inculpatul a încercat să treacă printre cele două autoturisme dar s-a lovit de bordură fiind proiectat spre axul drumului, moment în care a intrat în coliziune cu un autoturism E. M. condus regulamentar de I. Ş.. Imediat acest autoturism a fost proiectat într-un cu nr._ -40.MUN parcat în spaţiul special amenajat.Tânărul G. J. T. care se afla în autoturism său se afla în autoturismul său a fost accidentat grav fiind transportat la Spitalul Judeţean V apoi la Spitalul e Urgenţă I, unde a decedat ca urmare a traumatismului cranio-cerebral cu fractură de boltă şi bază de craniu. In aceleiaşi împrejurări a fost accidentat şi I. Ş. acordându-i-se pentru vindecare 65-70 zile îngrijiri medicale şi chiar inculpatul care a suferit leziuni corporale constatându-se că acesta nu consumase alcool. Situaţia de fapt a fost stabilită pe baza declaraţiilor de recunoaştere ale inculpatului, rapoartele de expertiză privind dinamica accidentului, declaraţiile părţilor civile, relaţiile de la unităţile spitaliceşti.S-au administrat probe privind dovedirea pretenţiilor civile de către partea civilă I. Ş. prin depoziţiile martorilor E. S. şi P. H., taxa medico legală a certificatului eliberat, iar pentru prejudiciile morale pentru care s-au dispus daune morale instanţa de fond a apreciat că acestea au menirea de a constitui o compensaţie de natură a atenua suferinţele psihice şi fizice şi sunt dimensionate de aşa natură pentru a nu constitui o îmbogăţire fără justă cauză a celui care le primeşte, ţinând seama însă şi de evaluarea lor dată de părţile civile. Împotriva sentinţei au declarat apel părţile civile I. Ş. şi SC_ B. Transilvania. În motivarea sa partea civilă I. Ş. a susţinut prin avocat că sub aspectul laturii penale, pedeapsa aplicată este prea blândă şi cere majorarea pedepsei, iar referitor la latura civilă a solicitat obligarea inculpatului la plata despăgubirilor cu care s-a constituit parte civilă sub aspectul daunelor morale pretinse. Critica în scris a societăţii de se referă la faptul că instanţa de fond, a considerat greşit că are calitate de parte responsabil civilmente şi a obligat-o alături de inculpat la plata despăgubirilor civile. A criticat modul în care s-a stabilit cuantumul daunelor morale deoarece sunt prea mari şi nu au un suport concret de evaluare în care unul din elemente s-ar putea referi la efectele la efectele prejudiciabile morale intervenite în viaţa persoanei. De asemenea că acestea exced cu mult practica, jurisprudenţa în materie. Analizând actele şi lucrările dosarului şi motivele invocate apare fondat doar apelul declarat de partea civilă I. cu privire la latura penală a cauzei. Faţă de H. încălcare a legii privind circulaţia pe drumurile publice de către inculpat se apreciază că cel puţin pedeapsa aplicată pentru infracţiunea de ucidere din culpă numai de 2 ani este nesatisfăcute sub aspectul individualizării. Uşurinţa şi teribilismul inculpatului a condus la pierderea unei vieţi şi traumatizarea altora în condiţiile în care o conduită corectă şi normală în respectarea legii nu ar fi avut astfel de consecinţe tragice, acesta având obligaţia să prevadă aceste rezultate nefaste. Ca atare, s-a apreciat că se impune ca pentru această faptă pedeapsa să fie majorată urmând astfel a se admite apelul în baza art. 379 pct.2 lit-.a c.p.p., desfiinţându-se parţial sentinţa şi după descontopire să fie majorată pedeapsa pentru art. 178 al.2 c.p. După contopire s-a dispus a se aplica pedeapsa cea mai grea cu suspendare condiţionată dar, considerându-se că mai oportună pentru reeducarea inculpatului este aplicarea art. 86 ind.1 c.p.p. privind suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, s-a trecut la aplicarea acestei măsuri . S-a dispus a se aplica măsuri de supraveghere în cond. art. 86 ind.3 c.p. în sensul că inculpatul să se prezinte la datele fixate la organele judiciare sau Serviciul de probaţiune,( lit.a), să anunţe orice schimbare de domiciliu ( lit.b), orice schimbare de loc muncă ( lit.c) sau alte informaţii privind respectarea obligaţiilor de la art. 86 ind.3 lit.a,e c.p. care vor fi stabilite în concret de către Serviciul de Supraveghere care îi va urmări activitatea. S-a atras atenţia asupra nerespectării acestora şi revocării în condiţiile art. 83 c.p. urmând ca restul dispoziţiilor vor fi menţinute. Referitor la critica societăţii de asigurare, a fost apreciată ca fiind neîntemeiată. Instanţa nu a stabilit răspunderea sa în solidar cu cea a inculpatului asigurat, izvorul răspunderii sale rezultând din contractul de asigurare încheiat. Stabilind că răspunderea alături de inculpat înlesneşte celui prejudiciat posibilitatea de a i se recupera intr-un timp mai scurt paguba cu atât mai mult cu cât asiguratorul este citat obligatoriu şi prin prezenţa sa poate contribui prin cereri şi apărări la stabilirea corectă a pagubei. Imprejurarea susţinută de aceasta că s-au stabilit daunele morale într-un cuantum exagerat şi nedovedit nu este reală, deoarece legea nu obligă la dovezi în această materie iar aprecierea instanţei are în vedere criterii care urmăresc a se realiza un echilibru între prejudiciul moral cauzat şi acea compensaţie de natură să-l facă pe cel prejudiciat să suporte mai uşor situaţia în care se află. Cum instanţa de fond a făcut o apreciere corectă în această privinţă, apelul declarat de societatea de asigurare a fost respins în baza art. 379 pct. 1 lit.b c.p.p.La cererea apelantului I. Ş., inculpatul- intimat a fost obligat la cheltuieli judiciare acestuia.

Împotriva hotărârii instanţei de apel a promovat recurs inculpatul M. J. criticând-o sub aspectul nelegalităţii şi a netemeiniciei.În ceea ce priveşte nelegalitatea hotărârii recurate, inculpatul arată că instanţa de apel, în soluţionarea apelului declarat de partea vătămată I. Ş., în mod greşit, a majorat pedeapsa pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă prev.de art.178 al.2 cod penal, întrucât partea civilă T. E. nu declarase apel.Invocă şi netemeinicia hotărârii recurate, arătând că pedepsele aplicate sunt prea mari, avându-se în vedere poziţia de recunoaştere a inculpatului şi lipsa antecedentelor penale ale acestuia.Recursul inculpatului este fondat, pentru cele ce urmează.Potrivit art.371 alin.l cod procedură penală, instanţa judecă apelul numai cu privire la persoana care l-a declarat şi la persoana la care se referă declaraţia de apel şi numai în raport cu calitatea pe care apelantul o are în proces.In cauza de faţă inculpatul a fost trimis în judecată şi condamnat de instanţa de fond pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, victimă fiind G. J. – T. pentru care s-a constituit parte civilă T. E. şi infracţiunea de vătămare corporală prev.de art.184 al.2 şi 4 cod penal – parte vătămată fiind I. Ş..Împotriva hotărârii instanţei de fond a declarat apel doar partea vătămată I. Ş., însă instanţa de apel a majorat şi pedeapsa aplicată inculpatului M. J. pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, fără ca partea civilă T. E. sau Parchetul să fi declarat apel.Curtea consideră că, procedând în acest mod, Tribunalul Vrancea a încălcat prevederile art.371 alin.l din c o d u l d e procedură penală, majorând pedeapsa aplicată inculpatului M. J. şi pentru infracţiunea de prev.de art.178 alin.2 cod penal, fără ca partea civilă T. E. să fi solicitat acest lucru.In ceea ce priveşte sentinţa penală nr.1165/2007 a Judecătoriei F o c ş a n i, deşi inculpatul M. J. a fost trimis în judecată prin rechizitoriu pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă prev.de art.178 al.2 cod penal şi de vătămare corporală din culpă prev.de art.184 alin.2 şi 4 cod penal cu aplic.art.33 cod penal, instanţa de fond a condamnat pe inculpatul M. J. pentru săvârşirea a trei infracţiuni, respectiv cele prev.de art.178 al.2 c.p, art. 184 al.2 c.p. şi art.184 al.4 c.p., aplicând acestuia trei pedepse, în condiţiile în care, din considerentele hotărârii nu reiese că s-ar fi pus în discuţia părţilor schimbarea încadrării juridice şi nici motivele pentru care urmează să reţină în sarcina inculpatului o altă încadrare juridică dată faptelor pentru care a fost trimis în judecată.In aceste condiţii, Curtea consideră că în mod greşit instanţa de fond a reţinut în sarcina inculpatului M. J. săvârşirea a două infracţiuni de vătămare corporală din culpă prev.de art.184 al.2 cod penal şi de art.184 al.4 cod penal, întrucât acesta a fost trimis în judecată pentru săvârşirea unei singure infracţiuni prev.de artg.184 al.2,4 cod penal, iar pe parcursul judecării cauzei, această încadrare nu a suferit vreo schimbare în condiţiile legii.Procedând astfel, instanţa de fond a încălcat dreptul inculpatului de a fi informat asupra naturii şi cauzei acuzaţiei aduse împotriva sa şi, implicit, dreptul la apărare, prev.de art.6 pct.3 lit.a din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului.Pentru aceste considerente, urmează ca, în baza disp.art.385 ind.15 pct.2 lit.d c.proc.penală, va admite recursul inculpatului M. J., va casa în totalitate decizia penală nr.357/2007 a Tribunalul u i Vrancea şi, în parte, sentinţa penală nr.1165/2007 a Judecătoriei F o c ş a n i şi în rejudecare, va condamna pe inculpat la o pedeapsă cu închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă prev.de art.184 al.2 şi 4 din codul penal şi va menţine pedeapsa aplicată de instanţa de fond pentru săvârşirea de către inculpat a infracţiunii de ucidere din culpă prev.de art.178 al.2 cod penal.Va contopi cele două pedepse aplicate, în baza art.33 lit.a şi 34 lit.b cod penal şi va dispune ca executarea pedepsei rezultante şi a pedepsei accesorie aplicate inculpatului să fie suspendate condiţionat, în baza disp.art.81 cod penal şi art.71 al.5 cod penal, pe perioada termenului de încercare prev.de art.82 cod penal.Va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor aplicării art.83 cod penal, în condiţiile prev .art.359 c.proc.penală.Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale nr.1165/2007 a Judecătoriei F o c ş a n i.In ceea ce priveşte recursul declarat de asigurătorul S.C. B.T. B. TRANSILVANIA, acesta urmează a fi respins ca nefondat, în baza disp.art.385 ind.15 pct.l lit.b cod proc.penală, întrucât, în mod corect instanţa de fond l-a obligat la plata despăgubirilor civile alături de inculpat, între aceştia fiind încheiat un contract de asigurare în condiţiile legii, iar, în ceea ce priveşte cuantumul despăgubirilor, acestea au fost stabilite corect şi motivat de către Judecătoria F o c ş a n i.In baza disp.art.192 al.2 c.proc.penală, va obliga pe recurenta- asigurător la plata cheltuielilor judiciare către stat. PENTRU ACESTE MOTIVEÎN NUMELE LEGIIDECIDE Admite recursul inculpatului M. J. (fiul lui J. şi B., născut la data de 23 iunie 1984 în Fpocşani, judeţ V, domiciliat în Focşani,_, judeţ V, posesor CI seria_ nr.(…) eliberată de SEIP Focşani la data de 11. 08.1998, CNP_ ) şi, în consecinţă:Casează în totalitate decizia penală nr. 357/31.10.2007 pronunţată de Tribunalul Vrancea şi, în parte, sentinţa penală nr.1165/31.05.2007 a Judecătoriei F o c ş a n i şi, în rejudecare:In baza disp.art. 184 alin.2 şi 4 cod penal condamnă pe inculpatul M. J. la o pedeapsă de l (un ) an şi 6 (şase) luni închisoare.Menţine pedeapsa de 2 (doi) ani închisoare aplicată inculpatului M. J. pentru infracţiunea prev.de art.178 al. 2 cod penal.In conformitate cu art.33 lit.a şi 34 lit.b din codul penal, inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.Conform art. 71 cod penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie prev.de art.64 lit.a şi b cod penal pe perioada executării pedepsei principale.In baza disp.art.81 c.pen. şi art. 71 al.5 cod penal, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi a pedepsei accesorii pe perioada termenului de încercare de 4 ani conf.art.82 c.pen. In baza disp.art.359 c.proc.penalăatrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.83 cod penal.Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale nr.1165/2007 a Judecătoriei F o c ş a n i.Respinge ca nefondat, recursul asigurătorului SC B.T. B. TRANSILVANIA ( cu sediul C N,_, judeţ C).In baza disp.art.192 al.2 c.proc.penală, obligă pe recurenta – asigurător la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.Definitivă.