Acţiune civilă. Acordarea daunelor morale majorate


Potrivit dispoziţiilor art. 14 – art. 346 C.proc.pen., art. 998 C.civ., naşterea atât a dreptului persoanei civile de a cere repararea prejudiciului cât şi, corelativ, a obligaţiei autorului faptei ilicite (infracţiunii) de a-l repara presupune în mod necesar existenţa unui prejudiciu.
Alăturată acţiunii penale, acţiunea civilă are ca scop repararea prejudiciilor generate prin infracţiune părţii constituită parte civilă.
Partea civilă a suferit un prejudiciu moral pentru care este îndreptăţită la o reparaţie echitabilă. Însă, raportat la durerea suferită, suma de 65.000 lei cu titlu de daune morale (determinată de către instanţa de apel) este insuficientă să compenseze prejudiciul moral produs prin accident, impunându-se majorarea cuantumului acestora la suma de 100.000 lei pentru a asigura o reparaţie echitabilă a suferinţelor produse părţii civile prin accident.

Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, Decizia nr. 810 din 16 septembrie 2011

Prin sentința penală nr. 906 din data de 3.08.2010, pronunțată în dosarul penal cu nr. unic 28542/212/2009, Judecătoria Constanța a hotărât:

„în baza art. 178 alin. (1) și 2 C.pen., pentru săvârșirea infracțiunii de „ucidere din culpă”, a fost condamnat inculpatul A.R., fără antecedente penale, născut la data de 29.07.1975 în localitatea Pecica, jud. Arad, domiciliat în localitatea Pecica, la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare.

în baza art. 861 C.pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei de 4 ani închisoare sub supraveghere, pe o durata de 7 (șapte) ani, reprezentând termen de încercare stabilit potrivit art. 862 C.pen.

în baza art. 863 C.pen., pe durata termenului de încercare, inculpatul A.R. trebuie să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art. 863 alin. (1) lit a) – d) C.pen.; datele prevăzute la art. 863 alin. (1) lit. b) -d) C.pen.s-au comunicat Serviciului de Probațiune de pe lânga Tribunalul Arad.

în baza art. 864 C.pen.cu referire la art. 83 și art. 84 C.pen., s-a atras atenția inculpatului asupra cauzelor a căror nerespectare vor impune revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

în baza art. 71 C.pen., s-a interzis inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit.a), teza a II-a și lit. b) C.pen.

în baza art. 71 alin. (5) C.pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii.

S-a admis, în parte acțiunea civilă formulată de partea civilă R.A.

în baza art. 14 și art. 346 C.proc.pen., a fost obligat inculpatul A.R., alături de asigurătorul SC A.R.A. SA. Cluj-Napoca (care răspunde în limita plafonului legal) la plata către partea civilă R.A. a sumei de 150.000 euro, în echivalent lei la data plății, cu titlu de daune morale și respinge restul pretențiilor morale solicitate.

S-a luat, totodată, act că partea civilă R.A. a renunțat la pretențiile materiale.

în baza art. 191 alin. (1) C.proc.pen., a fost obligat inculpatul la plata sumei de 1450 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.”

Pentru pronunțarea hotărârii, Judecătoria a stabilit situația de fapt următoare:

La data de 12.08.2007, în jurul orelor 8:00, conducând autoturismul marca „FORD FIESTA”, cu numărul de înmatriculare TM…, pe DJ228, dinspre localitatea Nazarcea către localitatea Ovidiu, ajungând la km 9+441 m., inculpatul A.R. a pierdut controlul direcției și a ieșit cu roțile dreapta față în afara carosabilului, unde a surprins și accidentat pe victima R.G., care a decedat pe loc.

Prin decizia penală nr. 150 din data de 27.04.2011, Tribunalul Constanța a decis:

„în baza art. 379 pct. 2 lit. a) C.proc.pen., admite apelurile declarate de apelantul inculpat A.R. și apelantul asigurător Societatea A.R.A. SA, desființează sentința penală apelată și, rejudecând, reduce pedeapsa aplicată inculpatului, pentru săvârșirea infracțiunii de „ucidere din culpă” prevăzută de art. 178 alin. (1, 2) C.pen.cu aplicarea art. 74 alin. (1) lit. a) și alin. (2) C.pen. și art. 76 alin. (1) lit. d) C.pen., de la 4 (patru) ani închisoare închisoare la 1 (unu) an închisoare.

în baza C. pen., suspendă condiționat executarea pedepsei închisorii pe durata unui termen de încercare de 3 ani, compus conform art. 82 C.pen. din cuantumul pedepsei închisorii aplicate inculpatului la care se adaugă un interval de timp de 2 (doi) ani.

în baza art. 359 C.proc.pen., atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor C.pen., precum și asupra dispozițiilor art. 84 C.pen.

Reduce cuantumul daunelor morale de la suma de 150.000 euro la suma de 65.000 lei și obligă inculpatul alături de asigurătorul SC A.R.A. SA Cluj-Napoca, acesta din urmă în limita plafonului legal, la plata acestei sume către partea civilă R.A.

în baza art. 71 alin. (5) C.pen., pe perioada suspendării condiționate a executării pedepsei se suspendă și executarea pedepsei accesorii.

înlătură din sentința penală apelată dispozițiile art. 861 C.pen., art. 862 C.pen., art. 863 C.pen., art. 863 alin. (1) lit.a) – d) C.pen., art. 864 C.pen. cu referire la C.pen. și art. 84 C.pen., precum și celelalte dispoziții contrare prezentei decizii.

Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate.

în baza art. 379 pct. 1 lit. b) C.proc.pen., a respins, ca nefondat, apelul declarat de apelanta parte civilă R.A. împotriva sentinței penale nr. 906/03.08.2010 pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul penal nr. 28542/212/2009.”

Instanța de apel a apreciat că, în raport de faptul că inculpatul este la primul conflict cu legea penală, a regretat fapta comisă, i-a achitat părții civile cheltuielile efectuate cu înmormântarea și pomenile ulterioare, în favoarea acestuia pot fi reținute circumstanțele atenuante prevăzute de art. 74 alin. (1) lit. a) și alin. (2) C.pen., cu consecința aplicării unei pedeapse sub minimul special prevăzut de lege, și, având în vedere și ocupația inculpatului, care impune deplasări în afara țării, scopul preventiv educativ al pedepsei poate fi atins și prin aplicarea prevederilor C. pen., referitoare la suspendarea condiționată a executării pedepsei; în ceea ce privește latura civilă a cauzei, acordarea cu titlu de daune morale a sumei de 65.000 lei răspunde necesității de a se asigura o justă despăgubire a părții civile pentru prejudiciul moral suferit prin acțiunea ilicită a inculpatului, constând în suferința provocată de pierderea unei persoane apropiate, de lipsirea pentru tot restul vieții de afecțiunea și de sprijinul fiului ei, în vârstă de numai 19 ani la data decesului, suma de 150.000 de euro acordată de prima instanță cu titlu de daune morale depășind limitele unei reparații echitabile, această sumă nereprezentând un echivalent al vieții pierdute, ci o reparație a prejudiciului suferit, dar care nu este permis să depășească limitele echității pentru a constitui o îmbogățire fără just temei.

împotriva hotărârilor, în termenul legal, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a declarat recurs cu privire la individualizarea pedepsei în sensul aplicării unei pedepse mai severe, iar partea civilă R.A. a declarat recurs motivând că în mod nejustificat s-a redus cuantumul daunelor morale.

Examinând hotărârile prin prisma criticilor formulate de către procuror și de către recurenta parte civilă, precum și din oficiu în limitele art. 3856 C.proc.pen., Curtea constată următoarele:

Conform art. 345 C.proc.pen., instanța pronunță condamnarea când constată existența faptei, că aceasta constituie infracțiune și a fost săvârșită de inculpat; dar potrivit art. 52, art. 66 C.proc.pen., vinovăția inculpatului trebuie stabilită dincolo de orice îndoială în cadrul unui proces echitabil, public cu o durată rezonabilă în sensul art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, art. 21 Constituție.

Neformulându-se critici cu privire la respectarea garanțiilor procesuale, a regulilor de procedură aplicabile în fazele anterioare ale cauzei, și, verificând din oficiu în limitele competențelor legale aceste aspecte, s-a constatat că toate părțile au dispus de timpul și înlesnirile necesare pregătirii apărării, au beneficiat de asistență juridică calificată și au avut efectiv posibilitatea administrării pe parcursul procesului, în ședințe publice, atât a probelor acuzării – martori, înscrisuri, examinări medico-legale, constatări și rapoarte tehnico-științifice cât și a probelor apărării-audierea inculpatului, martori, înscrisuri privind circumstanțele personale.

Sub aspectul acțiunii penale, pe baza probelor anterior expuse-procesul-verbal de cercetare la fața locului nr. 12571 din 12.08.07, schița accidentului și planșa fotografică, raportul de constatare medico-legală nr. 492/2/2007 din 9.10.08, emis de Serviciul de Medicină Legală Constanța, raportul de expertiză tehnică judiciară auto din data de 6.03.09, declarația părții civile, declarația martorului A.M., declarațiile inculpatului, rezultă că la data de 12.08.2007, în jurul orelor 8:00, conducând autoturismul marca „Ford Fiesta”, cu numărul de înmatriculare TM…, pe DJ 228, dinspre localitatea Nazarcea către localitatea Ovidiu, ajungând la km 9+441 m, inculpatul A.R. a pierdut controlul direcției, a ieșit cu roțile dreapta față în afara carosabilului unde l-a surprins și accidentat mortal pe victima R.G., faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de „ucidere din culpă” prevăzute de art. 178 alin. (2) C.pen.

Referitor la individualizarea pedepsei, potrivit criteriilor prevăzute de C. pen. (n.r: corespondent în Noul Cod Penal: ), printre care și pericolul social concret în cauză al faptei dat de inabilitatea inculpatului de a controla autoturismul în situația de criză ivită spontan, deși poseda cunoștințele și experiența necesară, lezarea relațiilor sociale referitoare la siguranța circulației pe drumurile publice, a dreptului la viață, dar în condițiile lipsei de intenție în producerea rezultatului mai ales că era mai greu de prevăzut prezența victimei în acel loc, pe timp de ceață, față de circumstanțele personale, pedeapsa de 1 an închisoare (stabilită de către instanța de apel) cu aplicarea C. pen. este suficientă și de natură să asigure prevenția generală, reeducarea inculpatului, evitarea temporară a pericolului pentru siguranța circulației rutiere.

Cum, de la pronunțarea hotărârilor, nu au apărut date care să agraveze periculozitatea faptei sau inculpatului, nu se impune reindividualizarea pedepsei în sensul majorării cuantumului pedepsei sau modificării modalității de executare.

Prin urmare, critica formulată de către procuror nefiind întemeiată, recursul este nefondat și, în baza art. 385 15 pct. (1) lit. b) ) C.proc.pen., va fi respins.

în ceea ce privește acțiunea civilă, recursul formulat de către partea civilă este admisibil referitor la cuantumul la daunelor morale, tribunalul sesizând cuantumul prea ridicat al despăgubirilor acordate de către judecătorie, dar l-a coborât prea mult.

Potrivit dispozițiilor art. 14 – art. 346 C.proc.pen., art. 998 C.civ., nașterea atât a dreptului persoanei civile de a cere repararea prejudiciului cât și, corelativ, a obligației autorului faptei ilicite (infracțiunii) de a-l repara presupune în mod necesar existența unui prejudiciu.

Alăturată acțiunii penale, acțiunea civilă are ca scop repararea prejudiciilor generate prin infracțiune părții constituită parte civilă.

Partea civilă R.A. a suferit un prejudiciu moral pentru care este îndreptățită la o reparație echitabilă.

însă, raportat la durerea suferită din cauza pirderii fiului în vârstă de 19 ani, suma de 65000 lei cu titlu de daune morale (determinată de către instanța de apel) este insuficientă să compenseze prejudiciul moral produs prin accident, impunându-se majorarea cuantumului acestora la suma de 100.000 lei pentru a asigura o reparație echitabilă a suferințelor produse părții civile prin accident.

în consecință, în baza art. 385 15 pct. (2) lit. d) C.proc.pen., recursul formulat de partea civilă R.A. va fi admis și, casând decizia instanței de apel, se va majora cuantumul daunelor morale de la 65.000 lei la 100.000 lei.

Se vor menține celelalte dispozițiileale hotărârilor recurate în măsura în care nu contravin prezentei.

(Judecător Adriana Ispas)