Citeste şi


Contestaţie în anulare. Citarea părţii în ordonanţa preşedinţială formulată în temeiul art.403 alin.4 Cod procedură civilă.


Contestaţie în anulare. Citarea părţii în ordonanţa preşedinţială formulată în temeiul art.403 alin.4 Cod procedură civilă.

La data de15 februarie 2006, intimata S.I.G. a formulat o cerere de ordonanţă preşedinţială,întemeiată pe prevederile art.300 alin.3 cu raportare laart.403 alin.4 Cod procedură civilă, solicitând suspendarea provizorie a executării deciziei civile nr.7/2006 a Tribunalului pentru minori şi familie Braşov, până la soluţionarea cererii de suspendare solicitată pendinte recursului exercitat împotriva aceleiaşi hotărâri.

Prin decizia instanţei de apel, minora S.E. a fost încredinţată spre creştere şi educare contestatorului, aspect criticat de intimată în calea de atac a recursului şi în privinţa cărei măsuri a solicitat suspendarea provizorie a executării.

Statuând asupra cererii, prin încheierea din 15 februarie 2006, curtea a dispus suspendarea provizorie a executării deciziei atacate, până la soluţionarea cererii de suspendare formulată în recurs.

Criticile inserate în cuprinsul contestaţiei în anulare nu pot fi acceptate, măsura suspendării provizorii fiind dispusă în temeiul art.403 alin.3 raportat la art.300 alin.3 Cod procedură civilă.

Potrivit dispoziţiilor art.403 alin.4 Cod procedură civilă, în cazuri urgente, dacă s-a plătit cauţiunea, preşedintele instanţei poate dispune şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare de către instanţă.

Astfel fiind, la adăpostul dispoziţiilor sus menţionate, curtea a luat act de îndeplinirea formalităţilor impuse de lege privitoare la plata cauţiunii şi, constatând că executarea de îndată a hotărârii ar prejudicia grav interesele minorei, a luat măsura suspendării provizorii.

Pe cale de consecinţă, cerinţa urgenţei la care face trimitere textul menţionat a justificat pronunţarea soluţiei, temei asimilat procedurii ordonanţei preşedinţiale. Împrejurarea că intimata şi-a intitulat astfel cererea de suspendare nu afectează fondul raportului dedus soluţionării, atâta vreme cât temeiul de drept l-a constituit prevederea înscrisă în art.403 alin.4 Cod procedură civilă.

Din moment ce textul menţionat permite pronunţarea şi fără citarea părţilor, contestatorul nu se poate prevala de dispoziţiile art.317 alin.1 pct.1 cod procedură civilă.

Pe de altă parte, critica referitoare la nemotivarea încheierii este nefondată, curtea analizând temeiurile suspendării provizorii fără a antama fondul pricinii, iar acest motiv nu se înscrie între cauzele care pot atrage anularea unei hotărâri.Dosar nr.96/C/MF/F/2006 – încheiere