Citeste şi


Contestaţie la executare. Instanţa competentă. Competenţă teritorială


Prin sentinţa penală nr. 1486/24.08.2010 a Judecătoriei Brăila s-a admis excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Brăila, excepţie invocată din oficiu.

În temeiul art. 42 C.pr.pen. raportat la art. 39 C.pr.pen., art.461 al. 2 C.pr.pen., cu referire art. 461 al. 1 lit. c C.pr.pen., s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei, având ca obiect contestaţia la formulată de către condamnatul A. N. în favoarea Judecătoriei Tecuci.

În baza art.192 alin.3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina statului.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 245/18.05.2010 a Judecătoriei Tecuci s-a dispus în baza art. 11 pct. 2 lit. a C.p.p. comb. cu art. 10 lit. c C.p.p. achitarea numitului A. N. pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 al.1-art. 209 al.1 lit. g, i C.p., cu aplicarea art. 41 al. 2 C.p. şi art. 37 lit. b C.p. şi pentru art. 192 al. 2 C.p. cu aplic. art. 41 al. 2 C.p. şi art. 37 lit. b C.p.

Sentinţa penală nr. 245/18.05.2010 a Judecătoriei Tecuci, a fost modificată şi rămasă definitivă la data de ….01.2010 prin decizia penală nr. 476/03.12.2009 a Tribunalului Galaţi, unde s-a dispus condamnarea numitului A. N. la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru art. 208-art. 209 al.1 lit. g, i C.p., cu aplic. art. 37 lit. b C.p., o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru art. 208-art. 209 al.1 lit. g, i C.p., cu aplicarea art. 37 lit. b C.p., iar în baza art. 33-34 lit. b C.p. s-au contopit cele două pedepse şi s-a dispus ca numitul A. N. să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, sporită la 3 ani şi 2 luni închisoare. Ulterior, s-a emis MEPI nr. ….din …01.2010 şi a început executarea pedepsei la data de …01.2010.

Contestaţia la executare reglementată de dispoziţiile art. 461 C.pr.pen. este un mijloc procesual de a se asigura punerea în executare şi executarea propriu-zisă a hotărârii penale definitive în conformitate cu legea, iar situaţiile în care se poate recurge la acest mijloc procesual sunt prevăzute limitativ de dispoziţiile legale, respectiv art. 461 al.1 lit. a)-d) C.pr.pen..

Potrivit dispoziţiilor art. 461 al. 2 C.pr.pen., în cazurile prev. de art. 461 lit. a, b, d C.pr.pen., contestaţia se face după caz, la instanţa prevăzută în alin. 1 sau la instanţa prev. de alin. 6 al art. 460 C.pr.pen. (instanţa de executare sau la instanţa în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere), iar în cazul prevăzut de art. 461 al. 1 lit. c C.pr.pen., la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută.

Prin urmare, a fost reglementată o competenţă teritorială alternativă în cazurile prev. de art. 461 lit.a, b, d C.pr.pen., iar în cazul prevăzut de art. 461 lit. c C.pr.pen., s-a prevăzut că este competentă instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută.

Instanţa apreciază că petentul condamnat A. N. a invocat atât cazul de contestaţie prevăzut în art. 461 al.1 lit. c C.pr.pen. (când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare), cât şi pe cel prevăzut în art. 461 al. 1 lit. d C.pr.pen.(când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei, precum şi orice alt incident ivit în cursul executării).

Pe cale de consecinţă, având în vedere că în situaţia prevăzută de art. 461 al. 1 lit. c C.pr.pen., instanţa competentă este instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută şi instanţa apreciază că, în speţă, competenţa de soluţionare a acestei cereri aparţine Judecătoriei Tecuci. Mai mult, pentru clarificarea susţinerilor invocate de către petent, instanţa apreciază că fiind necesară ataşarea dosarului nr. …/324/2009 al Judecătoriei Tecuci, or acest aspect poate fi realizat de Judecătoria Tecuci.

Pe de altă parte, Judecătoria Tecuci este şi instanţa de executare, întrucât potrivit dispoziţiilor art. 418 alin. 1 C.pr.pen., hotărârea instanţei penale rămasă definitivă la prima instanţă de judecată, la instanţa de apel sau la instanţa de recurs se pune în executare de către prima instanţă de judecată.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa apreciază că nu este competentă să soluţioneze cererea petentului condamnat A. N., motiv pentru care va admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Brăila invocată de instanţă din oficiu, iar în temeiul art. 42 C.pr.pen. raportat la art. 39 C.pr.pen., art. 461 al. 2 C.pr.pen., cu referire la art. 461 al.1 lit. c C.pr.pen., va declina competenţa de soluţionare a cauzei, în favoarea Judecătoriei Tecuci şi va trimite dosarul instanţei competente.

Cu privire la cheltuielile judiciare avansate de către stat, având în vedere că s-a soluţionat un incident de procedură, potrivit dispoziţiilor art. 192 al.3 C.pr.pen., acestea vor rămâne în sarcina statului.