Renunţarea la judecată. Puterea lucrului judecat.


Renunţarea la judecată. Puterea lucrului judecat.

Potrivit art. 246 Cod procedură civilă reclamantul poate să renunţe oricând la judecată, fie verbal în şedinţă, fie prin cerere scrisă.

În cazul în care, cu ocazia unei prime acţiuni reclamantul renunţă la judecată, el este îndreptăţit să promoveze o nouă acţiune fără a i se putea opune puterea lucrului judecat.

Prin cererea de chemare în judecată formulată de reclamanţii R.I., R.I.I. şi R.G. şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Piteşti sub nr. 8176/280/2006 s-a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii C.M., A.D., A.A., F.A., F.G., Comisia Locală de Fond Funciar Moşoaia şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Argeş, constatarea nulităţi absolute parţiale a titlului de proprietate nr. 92992/7.03.1997 pentru 1020 mp în tarlaua 5, parcela 118/1, constatarea nulităţii absolute a actelor administrative premergătoare emiterii acestui titlu de proprietate,  a actelor de vânzare cumpărare emise ulterior emiterii titlului de proprietate, respectiv a contractului de vânzare cumpărare 4947/29.11.2002, a contractului de vânzare-cumpărare 1892/21.04.2003, radierea din cartea funciară a menţiunilor referitoare la acest teren.

În drept a fost invocat art. III al.1 lit. c din Legea 169/1997.

În cadrul aceluiaşi dosar reclamanţii au formulat o cerere completatoare împotriva pârâţilor BNP S.A., OJCGC Argeş, privind nulitatea absolută a contractului de vânzare cumpărare nr. 4947/29.11.1997 şi a planului de amplasament nr. 7716/16.05.2002.

Prin încheierea din 02.04.2007, în dosarul nr. 8176/280/2006, Judecătoria Piteşti a disjuns cererea completatoare de restul cauzei, fiind astfel format dosarul nr. 3937/280/2007.

În cauza ce a format obiectul dosarului nr. 8176/280/2006 al Judecătoriei Piteşti s-a pronunţat sentinţa civilă nr.2108/13.04.2007, definitivă şi irevocabilă prin renunţarea recurenţilor la calea de atac.

În privinţa dosarului disjuns, cu nr. 3937/280/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, prin încheierea nr.5852/19.09.2007 strămutarea judecării procesului ce formează obiectul cauzei către Judecătoria Târgovişte, cu menţinerea actelor de procedură.

Pe rolul Judecătoriei Târgovişte a fost astfel înregistrată cauza sub nr. 6558/315/2007, în cadrul căreia reclamanţii R.I., R.I.I. şi R.G. au formulat o cerere precizatoare şi completatoare, reluând petitele soluţionate prin sentinţa civilă nr. 2108/13.04.2007 a Judecătoriei Piteşti, că sentinţa civilă nr. 5579/27.11.2008 a fost casată de Tribunalul Dâmboviţa prin decizia nr.1997/15.12.2009 iar cauza a fost înregistrată pe rolul judecătoriei sub nr. 944/315/2010.

La termenul de judecată din 28.01.2011 instanţa a dispus respingerea excepţiei inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, invocată de pârâtul C.M., în cuprinsul întâmpinării, admiterea excepţiei lipsei calităţii procesual active a reclamantului R.I. în privinţa cererii de constatare a nulităţii absolute a actului de vânzare-cumpărare nr. 4947/29.11.2002, invocată de pârâţii F.A. şi F.G. în cuprinsul întâmpinării, admiterea excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a pârâtei S.A., invocată de această pârâtă în cuprinsul întâmpinării, admiterea excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului S.I, invocată de pârât în cuprinsul întâmpinării, pentru motivele indicate pe larg în încheierea de şedinţă respectivă.

Prin sentinţa civilă nr. 3376/28.10.2011 Judecătoria Târgovişte a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul R.I. ca fiind formulată de o persoană lipsită de calitate procesuală activă, a respins acţiunea  formulată de reclamanţii R.I.I. şi R.G. în contradictoriu cu pârâţii S.A. şi S.I., ca fiind formulată împotriva unor persoane lipsite de calitate procesual pasivă, a admis în parte excepţia autorităţii de lucru judecat, invocată de instanţă, din oficiu, a respins acţiunea având ca obiect constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate nr. 92992/07.03.1997 pe numele C.M. pentru suprafaţa de 1020 mp situată în tarlaua 5, parcela 118, constatarea nulităţii absolute a actelor administrative premergătoare acestuia, respectiv validare şi proces verbal de punere în posesie, radierea din cartea evidenţele OCPI Argeş a înscrierilor privitoare la acest teren, constatarea nulităţii actului de vânzare-cumpărare nr. 4947/29.11.2002, încheiat între pârâţii C.M. şi A.M. şi A.A. şi constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare nr.1892/21.04.2003 întocmit între pârâţii A.M., A.A. şi F.A., F.G.,  ca intervenind autoritatea de lucru judecat a sentinţei nr. 2108/13.04.2007 a Judecătoriei Piteşti, pronunţată în dosarul nr. 8176/280/2006 (număr în format vechi 8195/2006), definitivă şi irevocabilă şi a respins cererea de chemare formulată de reclamanţi în judecată având ca obiect rectificarea cărţii funciare nr. 610/22.12.2002.

Pentru a pronunţa această sentinţă civilă instanţa de fond a reţinut că prin faptul că în dosarul nr. 6558/315/2007 al Judecătoriei Târgovişte s-a depus de către reclamanţi o cerere intitulată „precizatoare şi completatoare” aflată la fila 20 din dosarul nr.6558/315/2007 care, potrivit apărătorului reclamanţilor, constituie şi obiectul prezentei cauze, prin care au fost reluate petitele din cererea înregistrată cu nr. 8176/280/2006 a Judecătoriei Piteşti, soluţionate definitiv şi irevocabil prin sentinţa nr.2108/13.04.2007, s-a considerat învestită şi cu aceste capete de cerere, deşi în privinţa lor exista întrunită tripla identitate prevăzută de art. 1201 Cod civil, de părţi, obiect şi cauză juridică, ce ar fi împiedicat reanalizarea fondului petitelor deja soluţionate, că în privinţa  capetelor de cerere, respectiv constatarea nulităţii absolute parţiale a titlului de proprietate nr. 92992/7.03.1997 pentru 1020 mp în tarlaua 5, parcela 118/1, constatarea nulităţii absolute a actelor administrative premergătoare emiterii acestui titlu de proprietate, a actelor de vânzare cumpărare emise ulterior emiterii titlului de proprietate, respectiv a contractului de vânzare cumpărare nr. 4947/29.11.2002, a contractului de vânzare-cumpărare nr. 1892/21.04.2003, radierea din cartea funciară a menţiunilor referitoare la acest teren, se va admite în baza art. 137 al.1 Cod procedură civilă excepţia autorităţii de lucru judecat a sentinţei nr. 2108/13.04.2007 a Judecătoriei Piteşti, că văzând  soluţiile date excepţiilor lipsei calităţii procesual active a reclamantului R.I. în privinţa cererii de constatare a nulităţii absolute a actului de vânzare-cumpărare nr. 4947/29.11.2002, invocată de pârâţii F.A. şi F.G. în cuprinsul întâmpinării, a excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a pârâtei S.A., invocată de această pârâtă în cuprinsul întâmpinării, a excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului S.I., invocată de acest pârât în cuprinsul întâmpinării, date de instanţă la termenul din 28.01.2011 se vor respinge capetele de cerere respective, ca o consecinţă a admiterii acestor excepţii, pentru motivele indicate pe larg de instanţă în încheierea de şedinţă respectivă şi că  singurul petit asupra căruia instanţa are a se pronunţa rămâne cel privind rectificarea cărţii funciare nr. 610/22.12.2002.

S-a mai reţinut că în legătură cu acest capăt de cerere este incident art. 34 din Legea 7/1996, potrivit căruia orice persoană interesată poate cere rectificarea înscrierilor din cartea funciară dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă s-a constatat una din situaţiile prevăzute de textul de lege respectiv, că  în speţă soluţia dată cererii iniţiale a reclamanţilor a fost de respingere a pretenţiilor acestora, că nu este exclusă posibilitatea ca reclamanţii să urmeze în viitor calea dreptului comun, cea a revendicării, prin care se va proceda la o comparare a titlurilor părţilor, întrucât până la acest moment părţile au titluri de proprietate valabile, în virtutea unor hotărâri judecătoreşti învestite cu putere de lucru judecat şi că la acest moment nu este îndeplinită condiţia esenţială reglementată de art. 34 din Legea 7/1996 în vederea obţinerii rectificării cărţii funciare.

Împotriva sentinţei civile au declarat recurs reclamanţii susţinând că au chemat în judecată pe pârâţii C.M., A.M., A.A., F.A. şi F.G., ca persoane fizice, ce au vândut şi cumpărat terenul de 1020 m.p., însă au chemat în judecată şi alte persoane, precum S.A. şi S.I., care prin actele întocmite au schimbat amplasamentul terenului din satul Ciocanai în satul Smeura, în condiţiile în care terenul se atribuise numitului C.M. (născut în anul 1954) care nu a formulat nicio cerere de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate conform Legii nr.18/1991, că nu există autoritate de lucru judecat, că persoanele fizice ca S.A. şi S.I. au calitate procesuală pasivă întrucât au schimbat amplasamentul şi vecinii terenului pentru ca el să se suprapună peste terenul recurenţilor, că la ultimul termen prima instanţă a invocat din oficiu autoritatea de lucru judecat în condiţiile în care hotărârea Judecătoriei Piteşti nr. 2108/13.04.2007 nu avea soluţia finală, că graba instanţei de a invoca autoritatea de lucru judecat pe baza unei simple hotărâri care nu prevedea şi soluţia din recurs, arată că instanţa a încălcat grav legea, mai ales că aproape toate părţile au precizat că există o renunţare la judecată din partea tuturor participanţilor, conform art. 246 Cod procedură civilă şi că în acest fel sentinţa civilă nr. 2108/13.04.2007 nu produce nici un fel de efecte juridice, iar potrivit literaturii juridice şi practicii judiciare prin renunţarea la judecată se dă posibilitatea reclamantului de a formula o nouă acţiune.

În termen legal pârâtul S.I. a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea recursului arătând că cererea formulată de reclamanţi este nesemnată şi că în cauza nr. 8176/280/2006 sentinţa civilă nr. 2108/13.04.2007 este definitivă şi irevocabilă.

S-a formulat întâmpinare şi de către intimaţii pârâţi C.M., F.A. şi F.G., solicitând respingerea recursului întrucât recurenţii nu au indicat temeiul de drept şi nici nu au semnat cererea, ceea ce atrage sancţiunea nulităţii, că în mod corect prima instanţă a reţinut lipsa calităţii procesuale active a reclamantului R.I. dar şi lipsa calităţii procesuale pasive a pârâţilor S.A. şi S.I., că în speţă este incidentă excepţia autorităţii de lucru judecat şi că reclamanţii au încercat judecata cauzei pentru a-i pune în imposibilitate pe proprietarii terenului, care sunt cumpărători de bună-credinţă, de a-şi exercita dreptul de proprietate.

Examinând sentinţa civilă în raport de motivele de recurs, de actele şi lucrările dosarului ca şi de dispoziţiile legale incidente în cauză tribunalul va admite recursul pentru considerentele ce se vor arăta în continuare:

Potrivit art. 1201 Cod civil există autoritate de lucru judecat atunci când a doua cerere de chemare în judecat are acelaşi obiect, este întemeiată pe aceeaşi cauză şi este între aceleaşi părţi, făcută de ele şi în contra lor, în aceeaşi calitate.

Puterea de lucru judecat aparţine numai hotărârilor prin care s-a soluţionat irevocabil fondul cauzei.

În speţă, prin sentinţa civilă nr. 2108/13.04.2007 pronunţată în dosarul nr. 8176/280/2006 al Judecătoriei Piteşti a fost respinsă acţiunea completată formulată de reclamanţi împotriva pârâţilor din cauza de faţă.

Reclamanţii au declarat recurs împotriva respectivei hotărâri judecătoreşti şi prin decizia civilă nr. 1428/R/02.10.2007 a fost admis recursul, modificată în tot sentinţa civilă în sensul că s-a luat act de renunţarea reclamanţilor la judecata acţiunii.

Prin urmare, în cazul în care, cu ocazia unei prime acţiuni, reclamanţii renunţă la cererea de chemare în judecată, aceştia sunt îndreptăţiţi să promoveze o nouă acţiune fără a li se putea opune puterea lucrului judecat.

Pe cale de consecinţă, în mod nelegal s-a făcut aplicarea de către prima instanţă a art. 1201 Cod civil, împrejurare de drept ce determină casarea hotărârii.

Faţă de considerentele de mai sus, tribunalul, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă va admite recursul, va casa sentinţa civilă şi va trimite cauza spre rejudecare.

 (Decizia civilă nr. 257/13.03.2012)