Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 15 LIT."o" din legea 147/1996 în condiţiile în care în cauză nu s-a dovedit săvârşirea vreunei infracţiuni, acţiunea civilă nu s-a exercitat din oficiu şi nici nu s-a constatat din probe noi că paguba şi daunele mor…


APLICABILITATEA DISPOZIŢIILOR ART. 15 LIT.”o” din LEGEA 147/1996 ÎN CONDIŢIILE ÎN CARE ÎN CAUZĂ NU S-A DOVEDIT SĂVÂRŞIREA VREUNEI INFRACŢIUNI, ACŢIUNEA CIVILĂ NU S-A EXERCITAT DIN OFICIU ŞI NICI NU S-A CONSTATAT DIN PROBE NOI CĂ PAGUBA ŞI DAUNELE MORALE NU AU FOST INTEGRAL REPARATE ORI S-AU PRODUS DAUNE MORALE DUPĂ PRONUNŢAREA VREUNEI HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI

Prin decizia civilă nr. 719/R/5 iunie 2007, Tribunalul Bihor a anulat ca netimbrat recursul civil introdus de recurentul S.I. în contradictoriu cu intimatul A.G. împotriva sentinţei civile nr. 1078/28 decembrie 2006 pronunţată de Judecătoria Marghita, pe care a menţinut-o în totalitate ;  a obligat partea recurentă să plătească părţii intimate suma de 500 lei cheltuieli de judecată în recurs.

Tribunalul Bihor a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 1078/28.12.2006 a Judecătoriei Marghita, a fost respinsă acţiunea formulată de reclamantul S. I. în contradictoriu cu pârâtul A. G., pentru daune morale.

A fost obligat reclamantul să plătească 300 lei cheltuieli de judecată în favoarea pârâtului.

În motivarea hotărârii, instanţa a arătat că în speţă nu s-a dovedit existenţa unui prejudiciu moral rezultat dintr-o faptă ilicită şi nici vinovăţia pârâtului  – faţă de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor răspunderii civile delictuale, acţiunea apărând ca fiind neîntemeiată.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs recurentul S. I., solicitând modificarea ei, în sensul obligării pârâtului A. G. la plata sumei de 25.000 RON daune morale.

În motivarea recursului a arătat că pârâtul, din spirit  şicanator i-a făcut o plângere penală pentru lovire – ceea ce i-a produs  grave traume morale prin temerea produsă prin participarea la audieri, prin desfacerea contractului de muncă, prin grave consecinţe materiale şi morale create, fiind nevoit să-şi vândă maşina pentru a supravieţui, având discuţii mari cu soţia.

Prin încheierea de şedinţă din 30.04.2007 Tribunalul Bihor a pus în vedere recurentului să facă dovada achitării taxei de timbru aferentă pretenţiilor solicitate în calea de atac.

Acesta a obiectat, invocând prevederile art. 15 lit. O din Legea nr. 146/1997 – potrivit cărora sunt scutite de taxă de timbru cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru daunele materiale şi morale decurgând din acestea.

Potrivit art. 24 lit. “o” din Normele Metodologice pentru aplicarea Legii 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, sunt scutite de taxe judiciare de timbru – cauzele penale, inclusiv despăgubirile pentru daunele materiale şi morale decurgând din acestea, formulate cu ocazia soluţionării dosarului penal sau prin acţiune civilă separată introdusă la instanţa civilă, potrivit dispoziţiilor art. 19 şi 20 din codul de procedură penală.

Art. 19 din codul de procedură penală – persoana vătămată care nu s-a constituit parte civilă în procesul penal – poate introduce la instanţa civilă – acţiune pentru repararea pagubei materiale şi a daunelor morale pricinuite prin infracţiune.

Potrivit art. 20 cod procedură penală – persoana vătămată constituită parte civilă în procesul penal, poate să pornească acţiune în faţa instanţei civile – dacă instanţa penală, prin hotărâre rămasă definitivă, a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă.

În cazurile în care acţiunea civilă a fost exercitată din oficiu, dacă se constată din probe noi că paguba şi daunele morale nu au fost integral reparate, diferenţa poate fi cerută pe calea unei acţiuni la instanţa civilă.

De asemenea, persoana vătămată poate adera cu acţiune la instanţa civilă pentru repararea pagubelor materiale şi a daunelor morale care s-au născut după pronunţarea hotărârii de prima instanţă.

Tribunalul Bihor a reţinut că în cauză nu sunt întrunite nici una dintre situaţiile prevăzute de textele legale susmenţionate. În cauză nu s-a dovedit săvârşirea vreunei infracţiuni, acţiunea civilă nu s-a exercitat din oficiu şi nici nu s-a constatat din probe noi că paguba şi daunele morale nu au fost integral reparate ori s-au produs daune morale după pronunţarea vreunei hotărâri judecătoreşti.

Instanţa a apreciat că nu operează scutirea de taxă de timbru, invocată de recurent – dispoziţiile art. 15 lit. “o” şi cele din Normele metodologice, nefiind aplicabile.

Legiuitorul a înţeles să acorde scutire de taxă de timbru numai în situaţiile mai sus arătate şi nu să creeze posibilitatea eludării plăţii taxei de timbru prin simpla formulare a unei plângeri penale, indiferent de soluţia pronunţată în cauză.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997 instanţa  a dispus anularea recursului ca netimbrat.