Citeste şi


Plangere împotriva rezolutiei procurorului-art. 278/1 C.p.p.


 Sentinta penala nr. 272 din data de 26.03.2012

Prin plangerea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. ….. din ……, petentul OG a solicitat în contradictoriu cu intimatul  OMI desfiintarea Ordonanţei nr. ….. din data de …… a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală faţă de intimatul OMI sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 180 alin.2 C.p. şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ, soluţie menţinută prin Rezoluţia nr. … din data de ….. a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.

In motivarea plângerii formulate, petentul apreciază că soluţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti este nelegală si netemeinică faţă de întregul material probator administrat în raport cu faptele ce formează obiectul sesizării, impunându-se admiterea plângerii, desfiinţarea ordonanţei atacate şi trimiterea cauzei la procuror în vederea redeschiderii urmăririi penale şi completarea probatoriilor, iar în subsidiar, admiterea plângerii, desfiinţarea ordonanţei atacate  şi reţinerea cauzei spre judecare faţă de împrejurarea că organul de urmărire penală a încălcat prevederile art.65, art.62-63 alin.2 , art.83 şi 183, art. 87-88, art.90, precum şi art.171 C.p.p. prin respingerea ca neîntemeiată a cererii petentului de efectuare a unei noi expertize medico-legale în condiţiile în care un specialist se pronunţase asupra faptului că simptomatologia petentului a apărut ca urmare a căderii suferite în ianuarie 2008 iar acest aspect nu a fost analizat în raportul întocmit în cauză, respectiv prin respingerea ca neîntemeiată a cererii petentului de reaudiere a martorilor şi confruntarea lor precum şi a cererii de a participa la audierea martorilor şi confruntarea acestora, pe  motiv că „ în cauză au fost audiaţi toţi martorii iar reaudierea şi confruntarea martorilor după 4 ani de la săvârşirea faptei este neconcludentă”, fapt de natură a contraveni obligaţiei de a avea un rol activ şi de a  administra cu celeritate toate probele legale şi pertinente în cauză pentru lămurirea tuturor împrejurărilor acesteia. Mai mult decât atât, în cauză nu erau îndeplinite condiţiile art. 90 C.p., intimatul având un comportament deviant şi infracţional întrucât a mai agresat o femeie.

In drept, plangerea formulata a fost intemeiata pe disp. art. 278/1 C.p.p.

S-a ataşat la dosarul cauzei dosarul de urmărire penală nr. …. al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti, respectiv a fost ataşată Rezolutia nr. … din … prin care prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a respins ca neîntemeiată plângerea formulată în condiţiile art. 275-278 C.p.p. de petentul OG împotriva Ordonanţei nr. …. din data de ….. a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti.

La data de …… s-a depus la dosarul cauzei, prin Serviciul Registratură,  dovada datei formulării de către petentul OG a plângerii în condiţiile art. 275- art. 278 C.p.p. împotriva Ordonanţei nr. …… din data de …. a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti, respectiv s-a depus dovada datei comunicării către petent a Ordonanţei nr. …… din data de ….. şi a Rezoluţiei nr. …. din ….. ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti (filele 19-30, 42, 50).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin plângerea înregistrată sub nr. …… din … la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, petentul OG a sesizat  organele de cercetare penală, solicitând efectuarea de cercetări faţă de intimatul OMI sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 181 C.p., întrucât în data de ……. intimatul l-a lovit cu bestialitate, consecinţele loviturilor fiind fisură de maxilar, fractură de coastă şi ruptură de ligament la piciorul drept. 

Prin Ordonanţa nr. …. din data de …. a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti s-a dispus, în temeiul art. 249 alin. 1 rap. la art. 10 lit.b/1 C.p.p., art. 18/1 şi art. 91 lit. c C.p., scoaterea de sub urmărire penală faţă de intimatul OMI sub aspectul infracţiunii prev. de art. 180 alin. 2 C.p. şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ, apreciindu-se, faţă de împrejurările în care a fost comisă fapta şi faţă de aspectele privitoare la persoana făptuitorului, astfel cum au rezultat din probele administrate în cauză, că scopul educativ al legii penale se poate realiza prin aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ.

Prin Rezolutia nr. …… din ……. a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti s-a dispus respingerea ca neîntemeiată a plângerii formulată de petentul OG, în conditiile art. 275-art. 278 C.p.p., împotriva Ordonanţei nr. …….. din data de ……… a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti.

Impotriva Ordonanţei nr. ……. din data de ….. a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti si împotriva Rezoluţiei nr. ……. din …… a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a fost formulată plângere în condiţiile art. 278/1 C.p.p.  de către petentul OG, plângere ce a format obiectul cauzei înregistrată sub nr. ……. al Judecătoriei Sector 3 Bucureşti.

Prin sentinţa penală nr. … din ….. a Judecătoriei Sector 3 Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. …. din …… a Tribunalului Bucureşti – Secţia a-II-a Penală, s-a dispus în baza art. 278/1 alin. 8 lit. b C.p.p. admiterea plângerii formulată de petentul OG, desfiinţarea Ordonanţei nr. …. din data de …. şi a Rezoluţiei nr. ….. din …. ale Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti şi trimiterea cauzei procurorului în vederea continuării cercetărilor faţă de intimat sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 180 alin. 2 C.p. În considerentele sentinţei penale anterior menţionate s-a reţinut că organele de cercetare penală au obligaţia de a face demersuri pentru clarificarea situaţiei de fapt referitoare la starea de sănătate a părţii vătămate prin administrarea unei expertize medico-legale având ca obiect reexaminarea părţii vătămate de către INML pentru a se stabili dacă starea de sănătate a părţii vătămate s-a înrăutăţit ulterior datei de 15.01.2008 iar în caz afirmativ dacă există o legătură de cauzalitate între fapta intimatului din 15.01.2008 şi agravarea stării de sănătate a părţii vătămate. De asemenea, s-a reţinut că organele de cercetare penală au obligaţia de a face demersurile necesare pentru audierea martorei BS şi lămurirea tuturor inadvertenţelor din declaraţiile martorilor IC şi CD prin reaudierea tuturor martorilor pe aspectele contradictorii care rezultă din declaraţiile acestora ori identificarea altor martori în baza declaraţiilor părţilor sau martorilor din dosar. 

Prin Ordonanţa nr. ….. din data de …. a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti s-a dispus, în temeiul art. 249 alin. 1 rap. la art. 10 lit.b/1 C.p.p., art. 18/1 şi art. 91 lit. c C.p., scoaterea de sub urmărire penală faţă de intimatul OMI sub aspectul infracţiunii prev. de art. 180 alin. 2 C.p. şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ, apreciindu-se, faţă de împrejurările în care a fost comisă fapta şi faţă de aspectele privitoare la persoana făptuitorului, astfel cum au rezultat din probele administrate în cauză, că scopul educativ al legii penale se poate realiza prin aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ, fapta săvârşită de intimatul OMI neprezentând gradul de pericol social al unei infracţiuni.

Prin Rezolutia nr. …… din …… a prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti s-a dispus respingerea ca neîntemeiată a plângerii formulată de petentul OG, în conditiile art. 275-art. 278 C.p.p., împotriva Ordonanţei nr. …… din data de ….. a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti.

Impotriva Ordonanţei nr. …… din data de …. a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti si împotriva Rezoluţiei nr. …. din …. a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti a fost formulată plângere în condiţiile art. 278/1 C.p.p.  de către petentul OG, plângere ce formează obiectul prezentei cauze.

Instanţa, analizând actele dosarului în raport de criticile formulate de către petent, constată că plângerea acestuia este fondată. In acest sens instanţa are în vedere următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art. 3 C.p.p., în desfăşurarea procesului penal trebuie să se asigure aflarea adevărului cu privire la faptele şi împrejurările cauzei, precum şi cu privire la persoana făptuitorului iar potrivit art. 4 C.p.p., organele de urmărire penală şi instanţele de judecată sunt obligate să aibă un rol activ în desfăşurarea procesului penal. De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 62 C.p.p., în vederea aflării adevărului, organul de urmărire penală şi instanţa de judecată sunt obligate să lămurească cauza sub toate aspectele pe bază de probe iar potrivit dispoziţiilor 65 alin. 1 C.p.p. sarcina administrării probelor în procesul penal revine organului de urmărire penală şi instanţei de judecată.

Faţă de aceste dispoziţii legale şi faţă de considerentele sentinţei penale nr. .. din …. a Judecătoriei Sector 3 Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. …. din …. a Tribunalului Bucureşti – Secţia a-II-a Penală, verificând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, instanţa constată, în primul rând, faptul că în cuprinsul raportului de expertiză medico-legală nr. ….. din ….. întocmit petentului OG de către IML Bucureşti se reţine că petentul a prezentat la examinare nota medicală nr. … din ….. a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti din cuprinsul căreia rezultă că simptomatologia prezentată de petent “a apărut după căderea suferită în cursul agresiunii din luna ianuarie 2008”. În cuprinsul concluziilor raportului de expertiză medico-legală nu se face însă nicio referire la luarea în considerare ori dimpotrivă, la înlăturarea acestui act medical, astfel cum se precizează, spre exemplu, privitor la Rezultatul de examinare eliberat de Centrul de diagnostic imagistic Hiperdia, raportul reiterând practic concluziile certificatului medico-legal nr … din … emis de IML Bucuresti, pe baza actelor medicale avute în vedere la elaborarea acestui din urmă act. Faţă de aceste considerente şi faţă de dispoziţiile legale anterior menţionate, organul de urmărire penală avea obligaţia de a clarifica aceste aspecte pentru corecta stabilire a situaţiei de fapt şi a încadrării juridice a faptei comisă de intimat, cu atât mai mult cu cât exista o cerere în acest sens formulată de petent şi adresată organului de urmărire penală, cerere respinsă însă ca neîntemeiată prin Rezoluţia nr. ….. din data de ….. a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.

În egală măsură, instanţa de judecată reţine că în cuprinsul considerentelor sentinţei penale nr. ….. din …. a Judecătoriei Sector 3 Bucureşti, definitivă prin decizia penală nr. ….. din ….. a Tribunalului Bucureşti – Secţia a-II-a Penală se specifică faptul că organele de urmărire penală au obligaţia de a face demersurile necesare pentru lămurirea tuturor inadvertenţelor din declaraţiile martorilor IC şi CD prin reaudierea tuturor martorilor pe aspectele contradictorii care rezultă din declaraţiile acestora ori identificarea altor martori în baza declaraţiilor părţilor sau martorilor din dosar. Din actele şi lucrările dosarului de urmărire penală rezultă însă că organele de urmărire penală nu au depus diligenţe în vederea reaudierii tuturor martorilor respectiv în vederea identificării şi audierii altor martori rezultaţi din declaraţiile părţilor sau martorilor din dosar. Mai mult decât atât, prin Rezoluţia nr. …. din data de …. a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, s-a respins ca neîntemeiată cererea petentului de reaudiere a martorilor şi confruntarea lor precum şi cererea de a participa la audierea martorilor şi confruntarea acestora, pe  motiv că „ în cauză au fost audiaţi toţi martorii iar reaudierea şi confruntarea martorilor după 4 ani de la săvârşirea faptei este neconcludentă”, concluzie ce se fundamentează strict pe aprecierea subiectivă a organului de urmărire penală, fără a se reflecta în mod obiectiv în materialul probator administrat în cauză în condiţiile în care concludenţa probelor privitoare la situaţia de fapt se apreciază după administrarea acestora, fiind astfel încălcate dispoziţiile legale care reglementează obligativitatea rolului activ în desfăşurarea procesului penal, obligativitatea lămuririi cauzei sub toate aspectele pe bază de probe respectiv sarcina probei în procesul penal.

Se impune aşadar, în vederea aflării adevarului, ca organul de urmărire penală sa lămurească cauza sub toate aspectele pe bază de probe urmând a face demersuri pentru clarificarea situaţiei de fapt referitoare la starea de sănătate a părţii vătămate printr-o completare a raportului de expertiză medico-legală având ca obiect reexaminarea părţii vătămate de către INML pentru a se stabili dacă starea de sănătatea a părţii vătămate s-a înrăutăţit ulterior datei de 15.01.2008 iar în caz afirmativ dacă există o legătură de cauzalitate între fapta intimatului din 15.01.2008 şi agravarea stării de sănătate a părţii vătămate, luându-se în considerare toate actele medicale prezentate de petent (inclusiv nota medicală nr. 86 din 06.01.2011 a Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti) iar în cazul înlăturării lor să se justifice această poziţie. De asemenea, organele de urmărire penală vor face demersurile necesare pentru lămurirea tuturor inadvertenţelor din declaraţiile martorilor IC şi CD prin reaudierea tuturor martorilor pe aspectele contradictorii care rezultă din declaraţiile acestora ori identificarea altor martori în baza declaraţiilor părţilor sau martorilor din dosar. In virtutea rolului lor activ, organele de urmarire penala vor administra si alte probe pe care le vor considera necesare , atât în favoarea cât si în defavoarea intimatului, în vederea garantarii aflarii adevarului (art. 202 C.p.p.).

Pentru considerentele expuse  anterior,  în baza art.278/1 al.8 lit.b C.p.p. va admite plângerea formulata de petentul OG impotriva Ordonanţei nr. …… din data de ……… a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, va desfiinta această ordonanţă precum si  Rezolutia nr. …… emisa de primul procuror al aceleiasi unitati de parchet la data de ……. si va trimite cauza la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti în vederea redeschiderii urmaririi penale.

In baza art.192 al.3 C.p.p. vor ramane in sarcina statului cheltuielile judiciare avansate de acesta.