Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

ACHIZITIE PUBLICA. PUTERE DE LUCRU JUDECAT


SECTIA A II – A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL.

Materie: RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ACHIZITIE PUBLICA. PUTERE DE LUCRU JUDECAT

-Art. 255 din O.U.G. nr. 34/ 2006
-Art. 2562 din O.U.G. nr. 34/ 2006

Instanta a retinut ca, într-un litigiu anterior, purtat cu privire la aceeasi procedura, prin Decizia nr. 4527 din 6 decembrie 2013 a Curtii de apel O., s-a mentinut Decizia nr. 3903/ 431C9/4309/ 30.10.2013 a CNSC si s-a stabilit, în mod irevocabil, ca ofertele depuse de ofertantii SC D.B. SA si SC S. SA sunt inacceptabile, motivele fiind redate în considerentele deciziei respective.
Prin contestatiile formulate în prezentul litigiu, cei doi operatori au solicitat CNSC anularea actului administrativ emis în baza Deciziei nr. 4527 din 6 decembrie 2013 a Curtii de apel O., respectiv a raportului procedurii de atribuire comunicat prin adresele nr. 30/ 07.01.2014, nr. 32/ 07.01.2014 si nr. 34/ 07.01.2014 si pe cale de consecinta sa fie obligata autoritatea contractanta, comuna H., la reevaluarea tuturor ofertelor.
Prin raportare la dezlegarile date anterior, în mod legitim Consiliul a retinut ca opereaza în speta puterea de lucru judecat, astfel ca  o reevaluare nu mai poate avea loc, chestiunile invocate fiind transate în  sensul ca ofertele contestatorilor sunt inacceptabile.
Pornind de la aceasta împrejurare, CNSC  a respins ca lipsita de interes si calitate procesuala activa contestatia formulata împotriva noului raport al procedurii prin care a fost desemnata câstigatoare asocierea SC M. SA si SC A. SRL .
Critica adusa de petentii SC D.B. SA si SC S. SRL vizeaza gresita admitere de catre CNSC a exceptiei lipsei de interes  în  promovarea contestatiei, prevalându-se de prevederile art. 255 din O.U.G. nr. 34/2006, care confera legitimare activa si operatorilor  care au sau au avut un interes legitim în legatura cu procedura de atribuire.
Sub acest aspect s-a relevat faptul ca, legiuitorul a avut în vedere ipoteza în care, în urma admiterii contestatiei si reevaluarii tuturor ofertelor implicate în procedura si declararii lor  ca neconforme, autoritatea ar fi obligata sa reia procedura, astfel ca orice operator economic, inclusiv cei ale caror oferte au fost declarate neconforme anterior, ar avea posibilitatea participarii la aceasta.
Instanta a constatat însa ca, în speta, aspectele invocate ar fi fost relevante în masura în care oferta  declarata câstigatoare ar mai putea fi supusa reevaluarii.
În acest sens a retinut ca, în mod pertinent s-a sustinut de catre intimata SC M. SRL, raportat la solicitarea contestatoarelor cu privire la obligarea autoritatii contractante de a proceda la reevaluarea ofertei sale, ca aceasta nu mai poate avea loc în aceasta faza a derularii procedurii de atribuire, atâta vreme cât a fost declarata admisibila cu ocazia evaluarii initiale realizate de catre Comisia de evaluare, iar acest aspect nu a fost contestat la momentul oportun de cele doua contestatoare, conform exigentelor art. 256 ind. 2 din O.U.G. nr. 34/2006 care reglementeaza termenele de contestare a oricarui act emis în cursul procedurii.
Ca atare, reevaluarea ofertei,  neatacate în termenii si conditiile impuse de lege, este inadmisibila în acest stadiu al procedurii, împrejurare fata de care nu pot face obiectul analizei sustinerile de fond cu privire la oferta amintita.
Prin urmare, în mod corect, raportat la cele retinute, C.N.S.C. a retinut lipsa unui interes legitim în promovarea acestei noi contestatii precum si lipsa calitatii procesuale active, prin raportare la faptul ca, ofertele celor doua petente au fost calificate în mod irevocabil ca inacceptabile, iar pe de alta parte,  la faptul ca, nu se justifica un interes legitim în acceptiunea art. 255 din O.U.G. nr. 34/2006

Decizia nr. 1014/CA/ 16.04.2014 a Curtii de Apel Oradea – Sectia a II – a civila,  de contencios administrativ si fiscal
Dosar 53/35/CA/2014

Prin Decizia nr. 279/C6/103 din 28.01.2014 C.N.S.C. a respins exceptia autoritatii de lucru judecat si a admis exceptiile lipsei de interes si calitate procesuala activa a S.C. D.B. S.A. si S.C. S. S.R.L. si a respins contestatia ca fiind introdusa de persoane lipsite de interes si calitate procesuala activa.
Referitor la cererea de interventie formulata de S.C. M. S.R.L., încuviintata în principiu, Consiliul a admis-o având în vedere solutia data contestatiei.
Pentru a pronunta aceasta decizie, C.N.S.C. a retinut ca, desi nu exista în cauza autoritate de lucru judecat, nefiind întrunite cerintele existentei  triplei identitati de parti, de obiect si de cauza, opereaza însa puterea de lucru judecat prin raportare la hotarârea pronuntata în dosarul nr. 4309/2013 al C.N.S.C.,întrucât efectul pozitiv al lucrului judecat se impune intr-un al doilea proces care are legatura cu chestiunea litigioasa dezlegata anterior, fara posibilitatea de a mai fi contrazis.
Aceasta reglementare a autoritatii de lucru judecat în forma prezumtiei vine sa asigure, din nevoia de ordine si stabilitate juridica, evitarea contrazicerilor între considerentele hotarârilor pronuntate.
Prin raportare la cele retinute s-a constatat ca  S.C. D. B. SRL si S.C. S. S.R.L, tind ca prin introducerea acestei contestatii, sa lipseasca de efectele autoritatii de lucru judecat o hotarâre anterioara, prin care s-a stabilit definitiv ca ofertele pe care le-au depus nu sunt unele admisibile în sensul art.37 din H.G. nr.925/2006 cu modificarile ulterioare si, pe cale de consecinta, nu pot fi declarate câstigatoare.
Cum în relatia dintre parti aceasta prezumtie are caracter absolut, înseamna ca nu se poate depune o noua contestatie în cadrul careia sa se pretinda stabilirea contrariului.
Plecând de la efectul pozitiv al deciziei C.N.S.C. nr. 3903/ 431C9/4309 din 30.10.2013, mentinuta de Curtea de Apel O., prin care s-au transat definitiv aspectele legate de ofertele depuse de S.C. D.B. S.A. si S.C. S. S.R.L., acestea nu mai pot sustine în prezenta cauza, decât cu încalcarea autoritatii de lucru judecat, ca deciziile de respingere a ofertelor lor, sunt nelegale.
Astfel, prin Decizia C.N.S.C. nr. 3903/ 431C9/ 4309 din 30.10.2013, a fost solutionata contestatia depusa de S.C. M. S.R.L. împotriva deciziilor autoritatii contractante de a desemna câstigatoare ofertele depuse de S.C. D.B. S.A. si S.C. S. S.R.L., contestatorul S.C. M. S.R.L. criticând deciziile mentionate pe considerentul ca respectivii ofertanti au depus oferte care sunt inacceptabile/neconforme.
C.N.S.C. a admis contestatia, a anulat raporturile procedurii de atribuire aferente celor 3 loturi si actele subsecvente, dispunând, totodata, continuarea procedurii cu evaluarea ofertelor depuse de S.C. D.B. S.A. si S.C. S. S.R.L.
Pentru a se decide astfel, Consiliul a retinut criticile S.C. M. S.R.L. ca fondate, concluzionând ca ofertele desemnate câstigatoare nu erau, în realitate, unele admisibile.
Împotriva deciziei C.N.S.C, s-au formulat plângeri de catre autoritatea contractanta, S.C D.B. S.A. si S.C S. S.R.L., plângeri care au fost respinse de Curtea de Apel O., prin Decizia nr.4572/CA/2013 – R.
Prin urmare, o noua analiza a aspectelor dezlegate în mod definitiv, asa cum doresc contestatorii sa provoace, nu mai este posibila, situatie în care criticile contestatorilor legate de deciziile de respingere a ofertelor lor, nu pot forma obiectul vreunei analize, respectivele decizii reprezentând consecinta logica a aplicarii Deciziei C.N.S.C nr. 3903/ 431C9/ 4309 din 30.10.2013, mentinuta prin Decizia nr. 4572/CA/2013-R, pronuntata de Curtea de Apel O. – Sectia a II-A Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul nr. 407/35/CA/2013.
Dispozitivul deciziei C.N.S.C. face corp comun cu considerentele acestuia, ceea ce înseamna ca autoritatea contractanta trebuia sa procedeze la evaluarea ofertelor SC D.B. S.R.L. si S.C. S. S.R.L. în considerarea celor retinute în motivare, asa cum interpreteaza contestatorii ca ar fi trebuit sa se procedeze. Acesta este motivul pentru care autoritatea contractanta a comunicat contestatorilor ca „îsi însuseste aspectele retinute în decizia CNSC”.   
Mai mult, art. 434 Cod de procedura civila arata ca hotarârea judecatoreasca are forta probanta a unui înscris autentic, iar art. 270 alin. 1 din acelasi cod, prevede ca înscrisul autentic face dovada deplina, fata de orice persoana, pâna la declararea sa ca fals.
S-a avut în vedere si practica judiciara, respectiv Decizia nr. 3498/2011, pronuntata de Curtea de Apel C. si Decizia nr.2899/CA/2013 – R, pronuntata de Curtea de Apel O.
Considerentele sus-mentionate, care nu pot fi retinute ca argumente care sa conduca la admiterea exceptiei autoritatii de lucru judecat, invocata de intervenient, au fost retinute de Consiliu ca având relevanta în solutionarea exceptiilor lipsei de interes si calitate procesuala activa a S.C D.B. S.A. si S.C. S. S.R.L.
Astfel, potrivit art. 255 din O.U.G. nr.34/2006 cu modificarile ulterioare:
„(1) Orice persoana care se considera vatamata într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin încalcarea dispozitiilor legale în materia achizitiilor publice, poate solicita, prin contestatie, anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim (…)
(2) In sensul prevederilor alin.(1), prin persoana vatamata se întelege orice operator economic care:
a) are sau a avut un interes legitim în legatura cu respectiva procedura
de atribuire;
b) a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu ca o consecinta a unui act al autoritatii contractante, de natura sa produca efecte juridice, ori ca urmare a nesolutionarii în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire.”
Desi nici ordonanta de urgenta si nici Codul de procedura civila nu definesc aceasta conditie a actiunii, în doctrina s-a aratat ca prin interes, se întelege folosul practic imediat pe care îl are o parte pentru a justifica punerea în miscare a actiunii sale. Exercitiul dreptului de a formula o actiune în justitie, precum si o contestatie ca cea de fata, cere o justificare, prin impunerea conditiei interesului urmarindu-se evitarea unor litigii lipsite de orice utilitate, pur vexatorii.
Interesul, indiferent ca este moral si/sau material, trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte:
– sa fie legitim, corespunzator cerintelor legii materiale si procesuale;
– sa fie personal si direct, adica folosul practic urmarit prin declansarea procedurii judiciare sa apartina celui care recurge la actiune;
– sa fie nascut si actual, sa existe în momentul în care este formulata cererea. Un interes eventual, ca si un interes care a trecut nu poate fi luat în considerare.
Aplicând aceste considerente doctrinare la speta pendinte, Consiliul a constatat ca prezenta contestatie nu este justificata de existenta unui interes care îndeplineste conditiile expuse anterior, interesul contestatorilor nefiind unul legitim, nascut si actul, dar nici unul personal si direct, de vreme ce atât C.N.S.C. cât si Curtea de Apel O. au decis ca ofertele acestora au fost desemnate câstigatoare în mod eronat, deoarece nu erau unele admisibile.
De asemenea, nu s-a retinut a fi îndeplinita nici conditia cumulativa a prejudiciului pe care sa-l fi suferit sau risca sa-l sufere contestatorii, de vreme ce ofertele lor nu pot fi desemnate câstigatoare, fiind inadmisibile/ neconforme.
Nu au fost retinute în solutionare sustinerile contestatorilor conform carora au fost vatamati prin actele autoritatii contractante, deoarece rapoartele procedurii si adresele de comunicare a rezultatului procedurii sunt doar în aparenta noi acte administrative, în realitate, fiind doar acte de punere în executare a unei hotarâri definitive.
Astfel fiind, în temeiul art. 278 alin. 1 si 5 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile ulterioare, Consiliul a admis exceptiile lipsei de interes si calitate procesuala activa a S.C. D.B. S.A. si S.C. S. S.R.L., a respins contestatia ca fiind introdusa de persoane lipsite de interes si calitate procesuala activa si a admis cererea de interventie formulata de S.C. M. S.R.L., încuviintata în principiu.
Împotriva acestei decizii, în termen si legal timbrat, au formulat plângere petentele SC D.B. SA si SC S. SRL, solicitând admiterea acesteia, desfiintarea deciziei CNSC si admiterea contestatiei astfel cum a fost formulata.
În motivarea plângerii, petentele au aratat ca, prin Decizia nr. 279/C6/103 din data de 28.01.2014 CNSC a respins contestatia formulata de societatile noastre împotriva rezultatului procedurii organizate de autoritatea contractanta Comuna H. pentru atribuirea contractului „Modernizarea si reabilitarea strazilor în localitatile H., V.; dotarea Caminului cultural din localitatea D.M.; construire Centru After School in localitatea H.”, Lot 1, 2, 3, admitând exceptiile lipsei de interes si de calitate procesuala activa ale subscriselor invocate de catre S.C. M. S.R.L. prin cererea de interventie accesorie formulata în dosar.
În motivarea deciziei, CNSC a retinut faptul ca nu este justificat interesul subscriselor de a formula contestatie, „nefiind unul legitim, nascut si actual, dar nici unul personal si direct, de vreme ce atât CNSC cât si Curtea de Apel O. au decis ca ofertele acestora au fost desemnate câstigatoare în mod eronat, deoarece nu erau unele admisibile.”
Au sustinut ca solutia este data cu aplicarea gresita a prevederilor art. 255 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile ulterioare, potrivit carora „(1) Orice persoana care se considera vatamata într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin încalcarea dispozitiilor legale în materia achizitiilor publice, poate solicita, prin contestatie, anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdictionala, în conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(2) în sensul prevederilor alin. (1), prin persoana vatamata se întelege orice operator economic care:
a) are sau a avut un interes legitim în legatura cu respectiva procedura de atribuire;
b) a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu ca o consecinta a unui act al autoritatii contractante, de natura sa produca efecte juridice, ori ca urmare a nesolutionarii în termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire.
(3) în sensul prevederilor alin. (1), prin act al autoritatii contractante se întelege orice act administrativ, orice alta operatiune administrativa care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligatii prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumita operatiune, în legatura cu sau în cadrul procedurii de atribuire”.
Asadar, conform prevederilor citate mai sus, pentru promovarea unei contestatii este suficient ca operatorul economic sa aiba sau sa fi avut un interes în legatura cu respectiva procedura, argumentul CNSC cum ca „un interes eventual, ca si un interes care a trecut nu poate fi luat în considerare” fiind în totala contradictie cu prevederile legale ce reglementeaza domeniul achizitiilor publice.
Referitor la afirmatia Consiliului conform careia „nu se retine a fi îndeplinita nici conditia cumulativa a prejudiciului pe care sa-l fi suferit sau risca sa-l sufere contestatorii, de vreme ce ofertele lor nu pot fi desemnate câstigatoare, fiind inadmisibile/neconforme”, apreciaza ca aceasta este nefondata deoarece aprecierea acestuia ca ofertele petentelor nu pot fi desemnate câstigatoare nu înseamna ca acestea nu pot fi prejudiciate prin faptul ca autoritatea contractanta încalca prevederile legale în materia atribuirii contractului de achizitie publica. În situatia în care toate ofertele implicate în procedura ar fi declarate neconforme, autoritatea ar trebui sa reia procedura, orice operator economic având posibilitatea participarii la aceasta, inclusiv operatorii a caror oferte au fost declarate neconforme într-o procedura anterioara, însa, prin mentinerea ca si câstigatoare a unei ofertei neconforme, orice operator economic interesat în atribuirea acestui contract este prejudiciat, inclusiv subscrisele care ne-am manifestat clar intentia de a obtine acest contract.
În ceea ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale active, CNSC a admis-o fara a-si motiva aceasta decizie. De altfel, arata petentele, aproape întreaga motivare a Consiliului, în special cea cu privire la exceptia lipsei de interes a subscriselor, reproduce argumentele intervenientei S.C. M. S.R.L.
Din definitia data de doctrina si confirmata de practica judiciara cu privire la calitatea procesuala activa rezulta ca aceasta presupune existenta unei identitati între persoana reclamantului si persoana care este titular al dreptului în raportul juridic dedus judecatii, însa, din prevederile mentionate mai sus, se poate constata faptul ca legiuitorul a conferit legitimare procesuala si acelor persoane care au sau au avut un interes legitim în legatura cu procedura de atribuire.
Considera, asadar, ca aveau calitatea procesuala activa, decizia Consiliului de a admite exceptia lipsei calitatii procesuale active fiind una neîntemeiata si nemotivata, totodata.
Fata de cele aratate mai sus, au solicitat admiterea prezentei plângeri si, pe cale de consecinta, judecarea pe fond a contestatiei, astfel cum a fost formulata.
În privinta fondului contestatiei, au aratat ca, pe parcursul derularii procedurii de achizitie, au constatat aspecte de nelegalitate, respectiv aplicarea de catre autoritatea contractanta operatorilor economici implicati în procedura a unui tratament discriminatoriu si în contradictie cu principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica. În acest sens au precizat ca au sesizat autoritatii contractante o serie de nereguli de natura a atrage neconformitatea si inadmisibilitatea ofertei depuse de Asocierea S.C. M. S.R.L. & S.C. A. S.R.L, identificate cu ocazia studierii Dosarului nr. 407/31/2013 ce s-a judecat de catre Curtea de Apel O., solicitând acesteia reevaluarea acestei oferte, însa autoritatea contractanta a ignorat total dovezile evidente de neconformitate ale celeilalte oferte, semnalate de petente, fortând finalizarea procedurii de achizitie prin declararea acesteia ca fiind câstigatoare.
Evaluarea ofertelor si stabilirea admisibilitatii acestora reprezinta un atribut al autoritatii contractante prin comisia de evaluare. Potrivit art. 278 alin. (9) din OUG nr. 34/2006, Consiliul nu poate decide atribuirea unui contract catre un anumit operator economic, astfel, pentru identitate de ratiune, CNSC si, pe cale de consecinta, instanta de judecata, nu poate decide eliminarea unui operator economic din procedura.
Având în vedere acest aspect, atât Consiliul, cât si instanta de judecata pot doar sa constate legalitatea/ nelegalitatea si temeinicia/ netemeinicia deciziei autoritatii contractante, acestea neputându-se substitui atributiilor acesteia.
Considera ca aceasta atitudine a autoritatii contractante, de a ignora neconformitatile sesizate, trebuie sanctionata de instanta prin obligarea acesteia la reevaluarea unei oferte care nu numai ca numara o serie de neconformitati, dar a fost tratata preferential si de catre expertul cooptat pentru evaluarea ofertelor. în acest sens a aratat ca legatura evidenta dintre SC A. SRL si expertul cooptat M. S. T., a condus la suspiciunea legitima ca expertul poate avea un interes de natura sa îi afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/ evaluare a ofertelor, autoritatea contractanta fiind obligata sa faca aplicarea art. 75 alin (6) din HG nr. 925/2006 si sa dispuna înlocuirea expertului cooptat. Chiar daca autoritatea nu a înlocuit expertul, pentru asigurarea transparentei procesului de evaluare, avea obligatia sa reevalueze aceasta oferta dupa ce i s-a facut dovada acestor neconformitati. Mai mult, având în vedere faptul ca acest contract este finantat din fonduri europene, aceasta avea, totodata, obligatia sa sesizeze organelor competente toate aspectele de natura penala constatate, respectiv suspiciunea savârsirii de catre expertul extern cooptat –  M. S. T., a infractiunilor de conflict de interese, fapta prevazuta si pedepsita de dispozitiile art. 2531 Cod penal, respectiv fals în declaratii, fapta prevazuta si pedepsita de dispozitiile art. 292 Cod penal.
Pentru toate considerentele expuse, au solicitat admiterea plângerii.
In drept au invocat dispozitiile O.U.G. nr. 34/2006, H.G. nr. 925/2006, Codul de Procedura Civila.
Prin întâmpinare, intimata SC M. SRL a solicitat respingerea plângerii formulate de catre cei doi ofertanti – SC D.B. SA si SC S. SRL, cu consecinta mentinerii ca legal si temeinic a rezultatului reevaluarii ofertelor depuse de catre acesti doi operatori economici si, pe cale de consecinta, mentinerea în totalitate a raportului procedurii încheiat în acest sens, precum si a actelor subsecvente.
In aparare a sustinut ca petentele savârsesc un abuz de drept procesual care recurg la aceasta cale de atac împotriva rezultatului stabilit de catre comisia de evaluare din cadrul autoritatii contractante si prin care ofertele depuse de catre acestea au fost declarate ca fiind neconforme si inacceptabile desi atât CNSC prin Decizia nr. 3903/431C9/4309 din 30.10.2013, cât si Curtea de Apel O. prin Decizia nr. 4572/CA/2013 – R au analizat în mod complet aceste oferte stabilind cu putere de lucru judecat ca nu îndeplinesc conditiile de admisibilitate si conformitate raportat la documentatia de atribuire ce a stat la baza acestei proceduri de atribuire.
Exercitarea unui drept va fi considerata abuziva atunci când dreptul nu este utilizat în vederea realizarii finalitatii sale, ci cu intentia de a vatama o alta persoana sau contrar bunei-credinte. Fata de dispozitiile art. 15 din NCC, savârseste un abuz de drept cel care exercita un drept subiectiv într-un mod excesiv si nerezonabil, contrar bunei-credinte stabilind ca „orice persoana fizica sau persoana juridica trebuie sa îsi exercite drepturile si sa îsi execute obligatiile civile cu buna-credinta, în acord cu ordinea publica si cu bunele moravuri” (art. 14 din NCC). Existenta bunei-credinte va constitui un element important de apreciere privind savârsirea unui abuz de drept.
Astfel, se poate observa ca Decizia pronuntata de catre Curtea de Apel O. prin care a fost mentinuta Decizia CNSC nr. 3903/ 431C9/ 4309 din 30.10.2013 si care a anulat rezultatul stabilit initial, a analizat oferta depusa de catre cele doua contestatoare pentru toate cele trei loturi, stabilind ca acestea sunt neconforme si inacceptabile, astfel ca aceasta hotarâre beneficiaza de autoritate de lucru judecat raportat la prevederile art. 430 alin.2 Cod de procedura civila si care priveste atât dispozitivul acesteia, precum si considerentele pe care aceasta se sprijina, inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasa. Ori, atâta timp cat principala chestiune litigioasa se referea la admisibilitatea si neconformitatea ofertei depuse de catre SC D.B. SA si SC S. SRL aceasta primindu-si rezolvarea conform motivelor retinute in cuprinsul acestei ultime decizii, comisia de evaluare nu avea altceva de facut decât sa puna în aplicare o hotarâre judecatoreasca irevocabila, astfel ca decizia autoritatii contractante, prin care în urma reevaluarii ofertei depusa de catre contestatoare, a stabilit ca aceasta este neconforma si inacceptabila a fost mai mult o chestiune formala atâta timp cât, conform dispozitivului Deciziei CNSC, se impunea reevaluarea doar ofertei depusa de catre contestatoare pentru cele trei loturi.
A mai sustinut, prin raportare la litigiul anterior ca, efectul pozitiv al lucrului judecat se impune într-un al doilea proces care nu prezinta tripla identitate cu primul, dar care are legatura cu aspectul litigios dezlegat anterior, fara posibilitatea de a mai fi contrazis. Aceasta reglementare a puterii de lucru judecat în forma prezumtiei vine sa asigure, din nevoia de ordine si stabilitate juridica, evitarea contrazicerilor între considerentele hotarârilor judecatoresti.
Ori, arata intimata, în conditiile în care motivele invocate prin plângerea formulata de catre SC D.B. SA si SC S. SRL se refera chiar la aceeasi problema privind inacceptabilitatea si neconformitatea ofertelor depusa de catre acestea, pentru cele trei loturi, se impune a se constata existenta  puterii de lucru judecat, raportat la continutul Deciziei Civile nr. 4572/CA/2013 – R a Curtii de Apel O. care a transat în mod irevocabil problema legata de neconformitatea si inacceptabilitatea ofertei depuse pentru cele trei loturi, astfel ca aceasta chestiune nu mai poate face obiectul unei astfel de analize întrucât s-ar aduce atingere principiului autoritatii de lucru judecat, asa cum este el prevazut în art. 430 din Codul de procedura civila.
Notiunea de proces echitabil presupune ca dezlegarile irevocabile date problemelor de drept in litigii anterioare, dar identice sub aspectul problemelor de drept solutionate, au caracter obligatoriu in litigiile ulterioare, deoarece s-ar încalca principiul securitatii raporturilor juridice, cu consecinta generarii incertitudinii jurisprudentiale si a reducerii încrederii justitiabililor în sistemul judiciar.
In aceste conditii, considera ca nu pot fi primite, respectiv analizate motivele invocate de catre cele doua contestatoare cu privire la neconformitatea si inacceptabilitatea ofertelor depuse pentru cele trei loturi, ca urmare a comunicarii rezultatului stabilit de catre comisia de evaluare, din cadrul autoritatii contractante, care nu a facut altceva decât sa respecte si sa puna, astfel, în aplicare Decizia CNSC prin care a fost anulat rezultatul stabilit initial si a dispus reevaluarea doar a ofertelor depuse de catre acesti ofertanti, având însa în vedere motivele retinute prin aceasta decizie precum si cele retinute prin Decizia Curtii de Apel O.
Raportat la solicitarea contestatoarelor cu privire la obligarea autoritatii contractante de a proceda la reevaluarea ofertei depuse de catre intimata în asociere cu SC A. SRL, apreciaza ca aceasta este inadmisibila în aceasta faza a derularii procedurii de atribuire, având în vedere ca oferta intimatei a fost declarata admisibila cu ocazia primei evaluari realizate de catre Comisia de evaluare, fapt necontestat la acel moment de cele doua contestatoare, iar în subsidiar ca tardiv formulata având în vedere momentul la care a fost formulata. Asa cum se poate observa din dispozitivul Deciziei CNSC, prin care a fost solutionata contestatia formulata initial de catre intimata, s-a dispus obligarea autoritatii contractante la reevaluarea doar a ofertelor depuse de SC D.B. SA si SC S. SRL pentru cele trei loturi, motiv pentru care membrii comisiei de evaluare au si procedat în consecinta, reanalizând doar aceste oferte, astfel ca solicitarea contestatoarelor de a se dispune reevaluarea ofertei depuse de catre intimata SC M. SRL contravine acestei hotarâri, care a intrat sub efectul autoritatii de lucru judecat, motiv pentru care o astfel de solicitare nu poate fi primita întrucât asta ar însemna încalcarea unei hotarâri judecatoresti definitive, fapta care, potrivit Codului penal constituie infractiune.
Mai mult decât atât, aceasta solicitare este si tardiva, arata intimata, întrucât ea pune în discutie un act al autoritatii contractante emis în urma cu doua luni de zile astfel ca, raportat la prevederile art. 2562 din OUG 34/2006, termenul de contestare a acestui act a expirat, astfel ca se impune respingerea ca tardiva a contestatiei sub acest aspect. In acest sens s-a pronuntat si Curtea de Apel O. prin decizia pronuntata în solutionarea plângerii formulate de catre cele doua contestatoare împotriva Deciziei pronuntate de catre CNSC cu ocazia analizarii acelorasi motive invocate de data aceasta prin notele de sedinta depuse la dosar cu ocazia termenului de judecata din data de 02.12.2013, considerându-le, de asemenea, ca inadmisibile în conditiile în care acestea nu au atacat actul autoritatii contractante prin care oferta intimatei a fost declarata ca fiind admisibila.
Pe de alta parte, arata intimata, oferta sa tehnica corespunde întrutotul cerintelor înscrise în caietul de sarcini, iar asa-zisele neconcordante fata de anumite reglementari legale sau prescriptii tehnice au fost rezolvate cu ocazia raspunsului trimis la clarificarile venite din partea comisie de evaluare.
Intimata Comuna Diosig, legal citata, nu si-a precizat pozitia fata de prezenta plângere.
Analizând plângerea prin prisma motivelor invocate, Curtea de apel a retinut ca este nefondata si a respins-o, pentru urmatoarele considerente:
Instanta a retinut ca, într-un litigiu anterior, purtat cu privire la aceeasi procedura, prin Decizia nr. 4527 din 6 decembrie 2013 a Curtii de apel O., s-a mentinut Decizia nr. 3903/ 431C9/ 4309/ 30.10.2013 a CNSC si s-a stabilit, în mod irevocabil, ca ofertele depuse de ofertantii SC D.B. SA si SC S. SA sunt inacceptabile, motivele fiind redate în considerentele deciziei respective.
Prin contestatiile formulate în prezentul litigiu, cei doi operatori au solicitat CNSC anularea actului administrativ emis în baza Deciziei nr. 4527 din 6 decembrie 2013 a Curtii de apel O., respectiv a raportului procedurii de atribuire comunicat prin adresele nr. 30/07.01.2014, nr. 32/07.01.2014 si nr. 34/07.01.2014 si pe cale de consecinta sa fie obligata autoritatea contractanta, comuna H., la reevaluarea tuturor ofertelor.
Prin raportare la dezlegarile date anterior, în mod legitim Consiliul a retinut ca opereaza în speta puterea de lucru judecat, astfel ca  o reevaluare nu mai poate avea loc, chestiunile invocate fiind transate în  sensul ca ofertele contestatorilor sunt inacceptabile.
Pornind de la aceasta împrejurare, CNSC  a respins ca lipsita de interes si calitate procesuala activa contestatia formulata împotriva noului raport al procedurii prin care a fost desemnata câstigatoare asocierea SC M. SA si SC A. SRL .
Critica adusa de petentii SC D.B. SA si SC S. SRL vizeaza gresita admitere de catre CNSC a exceptiei lipsei de interes  în  promovarea contestatiei, prevalându-se de prevederile art. 255 din O.U.G. nr. 34/2006, care confera legitimare activa si operatorilor care au sau au avut un interes legitim în legatura cu procedura de atribuire.
Sub acest aspect s-a relevat faptul ca, legiuitorul a avut în vedere ipoteza în care, în urma admiterii contestatiei si reevaluarii tuturor ofertelor implicate în procedura si declararii lor ca neconforme, autoritatea ar fi obligata sa reia procedura, astfel ca orice operator economic, inclusiv cei ale caror oferte au fost declarate neconforme anterior, ar avea posibilitatea participarii la aceasta.
Instanta a constatat însa ca, în speta, aspectele invocate ar fi fost relevante în masura în care oferta  declarata câstigatoare ar mai putea fi supusa reevaluarii.
În acest sens a retinut ca, în mod pertinent s-a sustinut de catre intimata SC M. SRL, raportat la solicitarea contestatoarelor cu privire la obligarea autoritatii contractante de a proceda la reevaluarea ofertei sale, ca aceasta nu mai poate avea loc în aceasta faza a derularii procedurii de atribuire, atâta vreme cât a fost declarata admisibila cu ocazia evaluarii initiale realizate de catre Comisia de evaluare, iar acest aspect nu a fost contestat la momentul oportun de cele doua contestatoare, conform exigentelor art. 256 ind. 2 din O.U.G. nr. 34/2006 care reglementeaza termenele de contestare a oricarui act emis în cursul procedurii.
Ca atare, reevaluarea ofertei,  neatacate în termenii si conditiile impuse de lege, este inadmisibila în acest stadiu al procedurii, împrejurare fata de care nu pot face obiectul analizei sustinerile de fond cu privire la oferta amintita.
Prin urmare, în mod corect, raportat la cele retinute, C.N.S.C. a retinut lipsa unui interes legitim în promovarea acestei noi contestatii precum si lipsa calitatii procesuale active, prin raportare la faptul ca, ofertele celor doua petente au fost calificate în mod irevocabil ca inacceptabile, iar pe de alta parte,  la faptul ca, nu se justifica un interes legitim în acceptiunea art. 255 din O.U.G. nr. 34/2006,
Pentru aceste considerente, au fost înlaturate ca nefondate sustinerile petentelor, respinsa plângerea si mentinuta în întregime decizia atacata.