Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

 acţiune în constatare


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA
SECŢIA CIVILĂ

SENTINTA CIVILĂ Nr. 3205/2014
Şedinţa publică de la 18 Martie 2014
Completul compus din:
PREŞEDINTE …….
Grefier ……….

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant …… şi pe pârât ……, având ca obiect acţiune în constatare.
La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă reprezentanta reclamantei, av. .., în baza delegaţiei de la dosar,  lipsa fiind restul părţilor.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, învederându-se instanţei cele de mai sus, după care:
Instanţa constata ca s-a întors la dosar procedura de citare a paratului .. cu menţiunea destinatar plecat din localitate.
 Faţă de disp. art.172 c.pr.civ., instanţa apreciază procedura legal îndeplinită cu paratul ….., acest parat având termen in cunoştinţa prin primirea personal a citaţiei pentru termenul anterior de judecata, dovada acesteia fiind la fila 76 dosar, iar pentru termenul de azi a fost citat pentru administrarea probei cu interogatoriu.
Reprezentanta reclamantei depune la dosar lista de întrebări în vederea administrării probei cu interogatoriul pârâţilor  ……..solicitând a  se face aplicarea disp. art.358 c.pr.civ.
Nemaifiind alte cereri sau probe de administrat, în baza art.392 C.pr.civ., instanţa constată cauza în stare de judecată, declară închisă faza probatorie şi acordă cuvântul în fond.
Reprezentanta reclamantei solicita admiterea cererii aşa cum a fost formulată, a se constata ca reclamanta este proprietara autoturismului marca ……., urmare contractelor succesive încheiate, fără cheltuieli de judecată.                                        

INSTANŢA
DELIBERÂND

Constata ca prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Oradea la data de 20.05.2013, sub dosar cu nr. de mai sus, reclamanta … a solicitat in contradictoriu cu paratii ……, a se constata că reclamanta este proprietara autovehiculului marca Mercedes Benz tip Vito, nr de identificare V……, drept de proprietate dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu pârâta ….., a se constata că pârâta ….. a dobândit dreptul de proprietate asupra autovehiculului menţionat în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu pârâtul …. a se constata că pârâtul  …. a dobândit dreptul de proprietate asupra autovehiculului menţionat în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu pârâtul …., a se constata că pârâtul ………a dobândit dreptul de proprietate asupra autovehiculului menţionat în baza contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu pârâtul ……, să dispună înmatricularea vehiculului pe numele reclamantei cu consecinţa radierii de pârâtul SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE SI INMATRICULARI AUTO …. a autovehiculului de pe numele pârâtului ….. şi obligarea pârâtului …….. la efectuarea modificărilor în talon, cu cheltuieli de judecată în caz de opunere.
În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat că a cumpărat la data de 25.01.2012 autovehiculul în litigiu de la pârâta …… pentru preţul de 5300 Euro. Deşi autovehiculul se află în posesia sa de la acel moment nu a putut efectua formalităţile de înmatriculare pe numele său, deoarece nici vânzătoarea, nici vânzătorii anteriori, la rândul lor, nu efectuaseră formalităţile de înmatriculare.
In drept, au fost invocate dispoziţiile art. 555 şi urm., art 1650 şi urm. Cod civil, art 35 Cod proc civ.
În probaţiune au fost depuse înscrisuri.
Prin încheierea din camera de consiliu din 14.08.2013 a fost admis în parte cererea de ajutor public judiciar formulată de reclamantă, dispunându-se reducerea taxei de timbru în cuantum de 1499 lei la 749,5 lei.
Prin întâmpinarea depusă la dosar la 14.10.2013, pârâtul ….  a arătat că nu se opune la admiterea acţiunii, recunoscând că a dobândit dreptul de proprietate al autovehiculului de la pârâtul ……. şi l-a înstrăinat către pârâtul ……….
Întâmpinarea nu a fost întemeiată în drept.
Nu a fost anexat nici un înscris în probaţiune.
Ceilalţi pârâţi nu au formulat întâmpinare.
In prezenta cauza au fost administrate proba cu inscrisuri şi cu interogatoriul pârâţilor …………..
Analizând actele şi lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Autovehiculul  marca Mercedes Benz tip Vito, nr de identificare ….., nr de înmatriculare BH …… are înscris în certificatul de înmatriculare ca deţinător pe pârâtul  ……
Din recunoaşterea expresă a pârâtului  …….. şi din neprezentarea nejustificată la interogatoriu a pârâtului ….., instanţa reţine ca dovedită susţinerea reclamantei în sensul că pârâtul ….. a vândut acest autoturism pârâtului ….
La data de 31.01.2010, între pârâtul …….., în calitate de vânzător şi pârâtul ….. în calitate de cumpărător, s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect autovehiculul marca Mercedes Benz tipul Vito, nr de identificare V….., nr de înmatriculare …..
La data de 21.06.2011, între pârâtul ….., în calitate de vânzător şi pârâta ….. în calitate de cumpărător s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect autovehiculul marca Mercedes Benz tipul Vito ….., nr de identificare V…………..
La data de 25.01.2012 între pârâta ….., în calitate de vânzătoare şi reclamantă în calitate de cumpărătoare, s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect autovehiculul marca Mercedes Benz tipul Vito ….DI, nr de identificare …..8, serie motor ……….
Niciunul dintre aceşti pârâţi nu au efectuat formalităţile de radiere a autovehiculului de pe numele vânzătorului, respectiv înmatriculare pe numele cumpărătorului.
Vânzarea-cumpărarea unui autoturism este un contract consensual, iar formalităţile ulterioare, de radiere de pe numele vânzătorului şi înscriere pe numele cumpărătorului sunt aspecte de ţin de publicitatea vânzării, de registrele publice, respectiv de raţiuni fiscale (impozitare), proprietatea transmiţându-se însă prin simplul acord de voinţa al părţilor.
Faţă de acestea, instanţa va constata existenţa convenţiei încheiată între pârâtul …., în calitate de vânzător şi pârâtul …… în calitate de cumpărător, având ca obiect autovehiculul marca Mercedes Benz tipul Vito, nr de identificare ., existenţa convenţiei încheiată între pârâtul ….., în calitate de vânzător şi pârâtul .. în calitate de cumpărător, având ca obiect autovehiculul marca Mercedes Benz tipul Vito, nr de identificare V…….68, nr de înmatriculare BH …., existenţa convenţiei încheiată între pârâtul …., în calitate de vânzător şi pârâta …… în calitate de cumpărător, având ca obiect autovehiculul marca Mercedes Benz tipul Vito 112 CDI, nr de identificare .. şi existenţa convenţiei încheiată între pârâta ….., în calitate de vânzătoare şi reclamantă în calitate de cumpărătoare, având ca obiect autovehiculul marca Mercedes Benz tipul Vito 112 CDI, nr de identificare ……
În consecinţă, având în vedere că proprietatea s-a transmis succesiv, prin simplul acord de voinţa al părţilor, va constata că reclamanta este proprietara autovehiculului marca .. CDI, nr de identificare …….. serie motor ……….., dobândit cu titlu de cumpărare, conform celor de mai sus.
Art 24 alin 2 lit d) din Ordinul M.A.I. nr 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, stabileşte că proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate sunt obligaţi să solicite radierea din circulaţie în termen de 30 de zile de la data trecerii vehiculului înregistrat în proprietatea altei persoane.
Art 25 prevede că radierea se face pe baza depunerii certificatului de înmatriculare sau de înregistrare şi a plăcuţelor cu număr de înmatriculare ori de înregistrare, după caz, a cărţii de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele înmatriculate după 1 iulie 1993), a fişei de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, stabilită potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală, precum şi a documentelor care atestă faptul că a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (1)-(4).
Pârâtul … nu şi-a îndeplinit obligaţia de radiere a autoturismului. Reţinând însă că acest pârât a înstrăinat autovehiculul, iar în prezent nu mai este proprietarul acestuia, instanţa va dispune radierea din circulaţie a autoturismului menţionat de pe numele pârâtului ….. în evidenţele ………
Va respinge cererea reclamantei de înscriere a autoturismului pe numele său, în evidenţele ……….., pentru următoarele considerente:
Art 8 din Ordinul M.A.I. nr 1501/2006 prevede că transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectuează în baza următoarelor documente:
    a) cererea noului proprietar. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;
    b) fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, semnată de fostul şi noul proprietar, vizată de organele fiscale competente ale autorităţilor administraţiei publice locale. În cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale, situaţie în care nu mai este necesară depunerea fişei de înmatriculare. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia;
    c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;
    d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;
    e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
    f) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;
    g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia;
    h) dovada plăţii taxei de înmatriculare;
    i) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;
    j) plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reşedinţa sau sediul pe raza altui judeţ decât al fostului proprietar;
    k) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;
    l) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, cu excepţia cazului în care acestea se păstrează de către noul proprietar;
    m) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice, pentru cazurile stabilite de reglementările în vigoare;
    n) procura specială, după caz.
Aceste documente sunt necesare pentru a stabili fie starea tehnică corespunzătoare a autovehiculului, fie identitatea acestuia, ori împrejurarea că toate obligaţiile fiscale au fost achitate.
Documentele menţionate nu au fost depuse la dosarul cauzei, hotărârea instanţei nu poate ţine loc unor asemenea constatări care sunt de competenţa unor instituţii de specialitate, nici nu poate acoperi neachitarea obligaţiilor fiscale, iar în lipsa acestora nu se poate dispune înmatricularea în circulaţie.
În consecinţă, cererea reclamantei va fi admisă în parte, conform dispozitivului prezentei hotărâri.
Va lua act că reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea de chemare în judecată, formulată de reclamanta ……, în contradictoriu cu pârâţii ….., jud Bihor, ..
Constată existenţa convenţiei încheiată între pârâtul ……, în calitate de vânzător şi pârâtul … în calitate de cumpărător, având ca obiect autovehiculul marca Mercedes Benz tipul Vito, nr de identificare ….
Constată existenţa convenţiei încheiată între pârâtul .. în calitate de vânzător şi pârâtul …. în calitate de cumpărător, având ca obiect autovehiculul marca Mercedes Benz tipul Vito, nr de identificare ….., ne de înmatriculare BH ……
Constată existenţa convenţiei încheiată între pârâtul ……, în calitate de vânzător şi pârâta ….. în calitate de cumpărător, având ca obiect autovehiculul marca Mercedes Benz tipul Vito 112 CDI, nr de identificare …..
Constată existenţa convenţiei încheiată între pârâta …….., în calitate de vânzătoare şi reclamantă în calitate de cumpărătoare, având ca obiect autovehiculul marca Mercedes Benz tipul Vito 112 CDI, nr de identificare .. serie motor …
Constată că reclamanta este proprietara autovehiculului marca Mercedes Benz tipul Vito 112 CDI, nr de identificare V…., serie motor ….., dobândit cu titlu de cumpărare, conform celor de mai sus.
Dispune radierea din circulaţie a autovehiculului menţionat de pe numele pârâtului ….. în evidenţele SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE ŞI ÎNMATRICULĂRI AUTO …….
Respinge celelalte pretenţii.
Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.
Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Oradea.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 18.03.2014.

Preşedinte,       Grefier,
……….