Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

acţiune în constatare clauze abuzive – comision stipulat din momentul încheierii contractului


Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti sub nr. 29598/299/2014 la data de 24.06.2014, reclamanta T.A.M. a solicitat în contractoriu cu pârâta S.C. B. S.A. să se constate ca fiind  clauză abuzivă cea de la art. 2, pct. 2.3 din condiţiile speciale de creditare ale contractului de credit nr. HL23784/30.06.2008, să se constate nulitatea acestei clauze, şi să fie obligată pârâta la restituirea sumei plătite nedatorat de către reclamantă cu titlu de comision de acordare şi la plata de dobânzi legale pentru suma achitată în plus în mod nedatorat de către reclamantă.
În motivarea cererii, reclamanta a arătat că la data de 30.06.2008 a încheiat cu pârâta contractul de credit menţionat pentru suma de 167000 CHF, însă clauza privind comisionul de acordare este abuzivă astfel încât de impune declararea nulităţii acesteia şi restituirea sumei achitate cu acest titlu şi a dobânzilor legale aferente.
Pârâta, deşi legal citată, nu a formulat întâmpinare.
În temeiul art. 258 rap. la art. 255 C.proc.civ., instanţa a încuviinţat părţilor administrarea probei cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind pertinentă, concludentă şi utilă cauzei.
Analizând actele dosarului, instanţa reţine următoarele:
În fapt, între părţi s-a încheiat contractul de credit nr. HL23784/30.06.2008 prin care s-a acordat reclamantei un credit de 167000 CHF, părţile stabilind obligaţia achitării unui comision de acordare de 2% din credit, respectiv 3350 CHF.
În drept, sunt incidente dispoziţiile Legii nr. 193/2000 şi art. 969 C.civ. din 1864.
Potrivit dispoziţiilor art. 969 C.civ., convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante, iar conform art. 1 din Legea nr. 193/2000, ,,1) Orice contract încheiat între profesionişti şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate. (2) În caz de dubiu asupra interpretării unor clauze contractuale, acestea vor fi interpretate în favoarea consumatorului. (3) Se interzice profesioniştilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.’’
Astfel cum rezultă din interpretarea clauzelor cuprinse în contractul menţionat, reclamanta a beneficiat de acordarea unui credit, având obligaţia corelativă de a achita în termenele prevăzute sumele stipulate în contract, în prevederile contractuale fiind clar stipulată obligaţia de a plăti un comision de acordare de 2% din credit.
În ceea ce priveşte susţinerea privind caracterul abuziv al clauzei referitoare la comisionul de acordare, se constată că în contractul de credit sunt indicate în mod expres obligaţia de a achita acest comision, precum şi cuantumul comisionului, rezultând fără echivoc că acordarea creditului presupune şi achitarea unui comision de acordare.
În plus, comisionul a fost stabilit încă de la momentul semnării contractului şi nu a fost modificat sau inserat pe parcursul derulării contractului, astfel că nu se poate reţine crearea vreunui dezechilibru contractual sau a încălcarea de către pârâtă a principiului bunei-credinţe.
Cu privire la perceperea comisionului de acordare, se reţine în consecinţă că aceasta nu reprezintă o clauză abuzivă atâta vreme cât obligaţia de plată a comisionului a fost individualizată în mod clar în cuprinsul contractului de credit, fiind perceput încă de la data semnării contractului, adică inclus în suma împrumutată, iar un astfel de cost nu a fost interzis de lege.
Dat fiind faptul că nu se poate reţine întrunirea în speţă a vreunei condiţii necesare pentru declararea ca abuzivă a clauzei contractuale invocate şi nici crearea vreunui dezechilibru contractual sau a vreunui prejudiciu pentru reclamanta din prezenta cauză, şi capetele de cerere vizând anularea clauzei şi restituirea sumelor (ce au fost convenite de părţi) sunt neîntemeiate.
În consecinţă, sunt pe deplin aplicabile prevederile art. 969 din Codul civil din 1864, neputându-se reţine existenţa condiţiilor prevăzute de lege pentru considerarea ca abuzivă a clauzei referitoare la comisionul de acordare.
În consecinţă, prin raportare la considerentele de fapt şi de drept expuse, instanţa, reţinând că reclamanta nu a probat pretenţiile sale în condiţiile art. 249 din Codul de procedură civilă, va respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată.
 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea   formulata de reclamant T.A.M. domiciliu ales ….   in contradictoriu cu  pârât SC B SA   cu  sediul in ….  ca neîntemeiată.
Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cerere care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13.01.2015.