Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Aplicare indice de corecţie pensii. –  Interpretarea art. 170 din Legea nr. 263/2010 şi a O.U.G. nr. 1/2013


Asupra apelului civil de faţă;
Constată că prin sentinţa civilă nr. 1391/2014, Tribunalul Braşov a respins contestaţia formulată de către contestatoarea O.E. în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE PENSII B., astfel cum a fost precizată.
Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că prin contestaţia înregistrată pe rolul Tribunalului Braşov la data de 12.05.2014 sub nr. dos. 2583/62/2014, contestatoarea O.E. a solicitat obligarea intimatei CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII B.  la aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare cu privire la aplicarea indicelui de corecţie la Decizia nr. 224487/31.01.2013 privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă.
Contestatoarea a fost beneficiară, începând cu anul 2001, a unei pensii de invaliditate, stabilită în favoarea sa prin Decizia nr. 224487 emisă de către pârâtă la data de 26.03.2001.
Cererea de pensionare în temeiul căreia a fost emisă decizia anterior menţionată a fost formulată în anul 2001, iar fundamentul juridic al admiterii sale îl constituie Legea nr.19/2000.
La data de 13.06.2012 contestatoarea a formulat cererea nr.18293 de recalculare a drepturilor de pensie prin trecerea de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă. Această cerere a fost admisă prin Decizia nr. 224487/31.01.2013 emisă de către intimată.
Prin decizia atacată în speţă, nr. 224487/04.03.2014, s-a recalculat pensia cuvenită contestatoarei ca urmare a adăugării sporului de noapte obţinut de către aceasta, în urma cererii nr.15358 formulată la data de 01.04.2013. De asemenea, s-a respins cererea de valorificare a grupei superioare de muncă pentru perioada 15.07.1969 – 04.10.1974, cu motivarea că aceasta a fost valorificată prin Decizia nr. 224487/30.01.2002.
Raportat la cele de mai sus, se observă că decizia contestată în speţă nu a avut ca obiect soluţionarea unei cereri de aplicare a dispoziţiilor O.U.G. nr. 1/2013, act normativ la care se referă Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 437 din 29 octombrie 2013, invocată de contestatoare în susţinerea cererii. Prin decizia atacată s-a soluţionat o cerere de recalculare a pensiei contestatoarei în funcţie de anumite elemente de calcul noi, presupus neincluse iniţial în baza de calcul a pensiei şi anume sporul de noapte obţinut de către contestatoare şi grupa superioară de muncă pentru perioada 15.07.1969 – 04.10.1974.
Pe cale de consecinţă, criticile ce vizează neaplicarea indicelui de corecţie instituit prin O.U.G. nr. 1/2013 sunt străine de actul juridic atacat, prin care s-a răspuns unei alte solicitări a contestatoarei, cu alt obiect şi nu dovedesc netemeinicia ori nelegalitatea deciziei contestate. Nu a fost invocat în speţă niciun motiv de nulitate intrinsec deciziei atacată şi nu s-a dovedit că, raportat la obiectul acesteia, a fost emisă cu încălcarea legii.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel în termen, motivat, contestatoarea O.E., solicitând admiterea apelului, schimbarea sentinţei şi admiterea contestaţiei cu consecinţa aplicării, la pensia stabilită prin decizia nr. 224487/31.01.2013 a indicelui de corecţie, în temeiul O.G. nr. 1/2013.
Susţine nelegalitatea sentinţei pe motiv că instanţa de fond nu a ţinut seama de impactul deciziei Curţii Constituţionale a României nr. 437/2013 şi a H.G. nr. 257/2011, în speţă.
Intimata Casa Judeţeană de Pensii B. a formulat întâmpinare, prin care solicită respingerea apelului, arătând că, potrivit art. IV din O.U.G. nr. 113/18.12.2013, indicele de corecţie se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată la data înscrierii iniţiale la pensie.
Întrucât dreptul de pensie al apelantei s-a deschis la data de 14.01.2001, prin pensionare pentru invaliditate, acesteia nu îi sunt aplicabile prevederile referitoare la aplicarea indicelui de corecţie.
Analizând apelul formulat, instanţa constată că nu este fondat.
Din cuprinsul deciziei de pensionare nr. 224487/31.01.2013, rezultă că la data de 6.06.2012, contestatoarea a îndeplinit condiţiile vârstei standard de pensionare, astfel că pensia de invaliditate stabilită iniţial începând cu 14.01.2001 s-a transformat în pensie pentru limită de vârstă, în baza Legii nr. 263/2010.
Aşadar, nu aveam doua momente de „înscriere la pensie” în favoarea contestatoarei, ci doar unul în conformitate cu art. 104 alin. 1 din Legea nr.  263/2010 („pensiile se cuvin de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezenta lege, în funcţie de categoria de pensie solicitată”). În speţă, la data de 14.01.2001, conform menţiunii de la pct. B din decizia nr. 224487/4.03.2014, contestatoarea îndeplinea condiţiile acordării pensiei de invaliditate astfel că, începând cu 14.01.2001, i-a fost stabilită pensia de invaliditate.
Faptul că în 31.01.2013 s-a emis decizia de trecere la pensie pentru limită de vârstă din pensie de invaliditate, nu deschide în favoarea contestatoarei un alt moment de înscriere la pensie, în temeiul Legii nr. 263/2010, pentru a beneficia de art. 170 din acest act normativ, aplicabil doar persoanelor înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a legii, în cea ce priveşte acordarea indicelui de corecţie. Contestatoarei i s-a deschis dreptul la pensie în 14.01.2001, prin urmare este exclusă de la aplicarea art. 170 din Legea nr. 263/2010.
Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 437/2013, prin care s-a reţinut neconstituţionalitatea art. III alin. 2 şi 3 din O.U.G. nr. 1/2013, nu se aplică şi contestatoarei, deoarece deschiderea dreptului la pensie nu s-a realizat sub imperiul Legii  nr. 263/2010, ci în funcţie de legea în vigoare la data de 14.01.2001 – Legea nr.  19/2000.
Curtea Constituţionala a reţinut că, prin art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, s-a prevăzut că, pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a acestei legi, la punctajul mediu anual să se aplice un indice de corecţie „calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la acea dată.” Acest indice urma să se aplice o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.
Intrarea în vigoare a dispoziţiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 nu a avut loc însă odată cu intrarea în vigoare a celorlalte dispoziţii ale Legii nr. 263/2010, respectiv la data de 1 ianuarie 2011, ci avea să fie amânată la data de 1 ianuarie 2012, aşa cum s-a prevăzut în art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010.
Ulterior, termenul de intrare în vigoare a art. 170 din Legea nr. 263/2010 a fost prorogat din nou, la data de 1 ianuarie 2013.
Prin urmare, dispoziţiile art. 170 din Legea nr. 263/2010 au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2013, astfel că, până la această dată, indicele de corecţie reglementat de acest text de lege nu a putut fi aplicat pensiilor obţinute de la intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010.
De la 1 ianuarie 2013 însă art. 170 din Legea nr. 263/2010 a început să producă efecte, astfel că pensionarii al căror drept la pensie s-a deschis după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010 au dobândit dreptul de a li se recalcula din oficiu pensia cu luarea în calcul a indicelui de corecţie.
Prin urmare, tot ca efect al legii, casele de pensii ar fi trebuit ca, începând cu data de 1 ianuarie 2013, să procedeze la aplicarea indicelui de corecţie pensiilor obţinute după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010, cu aplicarea indicelui de corecţie reglementat de art. 170.
Aplicarea art. 170 din Legea nr. 263/2010 persoanelor al căror drept la pensie s-a deschis începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, respectiv data de 1 ianuarie 2011, este justificată de faptul că legiuitorul a prevăzut astfel încă de la momentul intrării în vigoare a acestei legi, pentru a îndepărta orice diferenţe de tratament juridic între persoanele pensionate sub imperiul aceleiaşi reglementări.
La data de 23 ianuarie 2013 a intrat însă în vigoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 care a modificat prin art. I pct. 3 modul de calcul al indicelui de corecţie prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010, în sensul că acesta se obţine „ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011″.
Totodată, prin art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 s-a prevăzut că, „În anul 2013, indicele de corecţie care se aplică punctajului mediu anual determinat conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este 1,06.” Potrivit alin. (2) şi (3) din acelaşi articol, acest indice urma să se aplice şi punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele al căror drept la pensie s-a deschis începând cu luna ianuarie 2011, respectiv după data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010.
Art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 apare, aşadar, ca o derogare temporară, pe parcursul anului 2013, de la dispoziţiile art. 170 din Legea nr. 263/2010.
Aşa cum reiese din nota de fundamentare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, instituind această reglementare, legiuitorul a avut în vedere că indicatorii în raport cu care se calcula indicele de corecţie, realizaţi pe anul precedent, nu erau cunoscuţi la începutul anului calendaristic şi astfel, deşi art. 170 din Legea nr. 263/2010 devenise aplicabil de la 1 ianuarie 2013, casele de pensii nu calculaseră şi nu aplicaseră încă indicele de corecţie până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă amintite.
În acest fel s-a negat orice eficacitate a dispoziţiilor art. 170 din Legea nr. 263/2010 în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2013 şi data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013.
Dispoziţiile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 nu pot fi aplicate decât persoanelor al căror drept la pensie s-a deschis după intrarea în vigoare a acestui act normativ, alin. (1) al acestui articol urmând să îşi producă astfel efectele pentru aceste persoane.
Referitor la persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013, acestea beneficiază de aplicarea indicelui de corecţie reglementat de art. 170 din Legea nr. 263/2010.
Aşadar, apelanta nu se încadrează în dispoziţiile art. 170 din Legea nr.  263/2010, în raport cu data înscrierii la pensie (14.01.2001), aşa cum este definită şi prin art. 104 din Legea nr.  263/2010. Prin urmare apelul va fi respins.