Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

autorizare pătrundere încăperi – respingere pentru că se solicită autorizarea în vederea executării silite directe imobiliare


Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 17.02.2015, sub nr. 15373/299/2015, petenta SCPEJ D.C. & A a formulat cerere de autorizare a pătrunderii a executorilor judecătoreşti din cadrul societăţii sale, în imobilul situat în …., ce constituie obiectul predării silite.
În motivarea cererii, petenta a arătat că titlul executoriu este reprezentat de contractul de locaţiune şi prestări servicii nr. 1803/24.10.2013 autentificat sub nr. 2843/24.10.2013 de către NP M.S.S., învestit cu formulă executorie, motiv pentru care se creează premisa aplicării dispoziţiilor art. 679 alin. 2 C.pr.civ., fiind vorba despre executarea unei obligaţii consfinţite de un alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească.
În continuare, petenta a precizat că predarea bunului imobil către credit nu poate fi făcută fără pătrunderea executorului judecătoresc în interiorul acestuia, prin spargerea încuietorilor şi înlocuirea acestora cu cele ale creditorului, conform art. 897 C.pr.civ., iar executorul va proceda la evacuarea debitorului şi a oricăror alte persoane care ocupă imobilul fără titlu opozabil creditorului. De asemenea, a arătat că imobilul trebuie predat liber de orice alte bunuri mobile ce ar aparţine debitorului şi, în acest sens, dacă debitorul refuză ridicare acestora, bunurile trebuie inventariate şi depozitate în condiţiile prevăzute de art. 898 şi următoarele C.pr.civ.
În drept, au fost invocate prevederile art. 679 alin. 2 C.pr.civ.,
În susţinerea cererii, petenta a depus, în copie certificată pentru conformitate cu originalul: cerere de executare silită nr. 669/23.01.2015 (filele 3-4), contract de locaţiune şi prestări servicii nr. 1803/24.10.2013 autentificat sub nr. 2843/24.10.2013 de BNP M.S.S., I.C.S., N.A.M., F.S., M.R.P. (filele 5-18), încheiere de încuviinţare a executării silite (fila 19), dovadă de comunicare (fila 20), somaţie (fila 21).
Cererea a fost legal timbrată, conform chitanţei depuse la dosar (fila 22).
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
Prin încheierea emisă în dosarul de executare silită nr. 101/2015 al SCPEJ D.C. & A (fila 19), a fost admisă cererea creditorului şi a fost încuviinţată executarea silită a obligaţiei de predare a bunului imobil situat în …, prin modalitatea executării silite directe imobiliare, împotriva debitorului S.C. I.P. S.R.L., în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de locaţiune şi prestări servicii nr. 1803/24.10.2013 autentificat sub nr. 2843/24.10.2013 de către NP M.S.S. (filele 5-18).
Instanţa reţine că prin somaţia emisă la data de 06.02.2015 (fila 21) şi comunicată la data de 10.02.2015 (fila 20), debitorul a fost somat ca în termen de 8 zile de la data comunicării să se conformeze titlului executoriu, respectiv să predea creditorul imobilul menţionat anterior.
Conform art. 679 alin. 2 C.pr.civ., în cazul altor titluri executorii decât hotărârile judecătoreşti, la cererea creditorului sau a executorului judecătoresc, instanţa competentă va autoriza intrarea în locurile menţionate la alin. 1, respectiv încăperile ce reprezintă domiciliul, reşedinţa sau sediul unei persoane, precum şi în orice alte locuri.
Analizând acest text de lege, instanţa reţine că voinţa legiuitorului a fost aceea de a permite creditorului intrarea în încăperile deţinute de către terţe persoane, pentru a avea acces la bunurile debitorului, şi nu în vederea executării silite imobiliare, aspect ce rezultă şi din faptul că alineatul 2 prevede citarea terţului deţinător al bunului. Astfel, accesul la bunurile debitorului aflate în diferitele spaţii se realizează diferit după cum executarea silită priveşte o hotărâre judecătorească sau un alt titlu executoriu, în acest din urmă caz fiind necesară autorizarea instanţei şi după caz, citarea terţului.
Instanţa constată că petenta a solicitat autorizarea pătrunderii în imobilul ce face obiectul contractului de locaţiune şi prestări servicii nr. 1803/24.10.2013 autentificat sub nr. 2843/24.10.2013 a cărui folosinţă temporară a fost transmisă de creditor, în calitate de locator-prestator, către debitor, în calitate de locatar-beneficiar.
Astfel, având în vedere că în prezenta cauză se solicită autorizarea pătrunderii în vederea executării silite directe imobiliare, executorul judecătoresc are posibilitatea executării silite imobiliare în baza încheierii de încuviinţare a executării silite, iar, în caz de împotrivire a debitorului, cu concursul forţei publice, conform art. 897 C.pr.civ., fără a fi necesară autorizarea pătrunderii în încăperi pentru a intra în posesia imobilului, susţinerile în sens contrar ale petentului nefiind întemeiate.
Pe cale de consecinţă, având în vedere toate aceste considerente, instanţa urmează să respingă cererea, ca neîntemeiată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE

Respinge cererea formulată de petenta Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătoreşti D.C. & A., cu sediul în …., ca neîntemeiată.
Fără cale de atac.
Pronunţată în şedinţă publică azi, 02.03.2015.