Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENŢEI FORMULATE DE DEBITOR. LIPSA ACTELOR PREVĂZUTE DE ART.67 DIN LEGEA NR.85/2014. CONSECINŢE


Legea insolvenţei reglementează, în cazul  cererii de deschidere a procedurii  formulată de debitor, o procedură specială, derogatorie de la dreptul comun, prevăzând expres că dispoziţiile art. 200 N.C.P. Civ.  referitoare la verificarea cererii de chemare în judecată şi regularizarea acesteia  nu sunt aplicabile. Judecătorului  sindic nu are obligaţia de a identifica înscrisurile lipsă şi de a notifica debitorul  în vederea depunerii lor la dosar, iar nedepunerea acestor acte  atrage respingerea cererii  de deschidere a procedurii insolvenţei, nu anularea acesteia. Actele prevăzute la art. 67 din Legea nr. 85/2014 trebuie să existe la dosar la data formulării cererii, putând fi depuse  până cel târziu la primul termen de judecată. Aceste lipsuri nu pot fi complinite ulterior şi, cu atât mai puţin, în calea de atac

Prin sentinţa nr. 1100 din  5 decembrie 2014 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi –Secţia a II-a civilă  de Contencios Administrativ în dosarul nr. 8605/101/2014  s-a respins cererea privind pe debitorul SC IT SRL având ca obiect cererea debitorului – L85/2006 art.27 alin.5.
În considerentele sentinţei, instanţa de fond a  reţinut că la data de 26.11.2014 SC IT SRL a cerut deschiderea procedurii generale de insolvenţă, solicitând desemnarea ca administrator judiciar Cabinetul Individual de Insolvenţă GV. Potrivit art. 67 din legea nr. 85/2014 „cererea debitorului trebuie să fie însoţită de următoarele acte: ultima situaţie financiară anuală, balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii pentru deschiderea procedurii, lista completă a tuturor bunurilor debitorului, lista numelor şi adreselor creditorilor, lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate în cele 6 luni anteriore înregistrării cererii introductive, contul de profit şi pierdere pe anul 2013, o declaraţie prin care SC IT SRL îşi arată intenţia de intrare în procedura de reorganizare, dovada codului unic de înregistrare”.
Art. 67 alin. 2 stabileşte că documentele amintite anterior trebuie depuse odată cu cererea pentru deschiderea procedurii sau cel mai târziu până la termenul de judecată stabilit de judecătorul sindic. Tot art. 67 alin. 2 arată care este sancţiunea care intervine în cazul nedepunerii documentelor amintite anterior,  fiind vorba despre respingerea cererii de deschidere a procedurii.
S-a concluzionat că din actele ce trebuie să însoţească cererea debitorului lipseşte balanţa de verificare pentru luna octombrie 2014 (aceasta fiind luna anterioară  datei înregistrării cererii de chemare în judecată), lista completă a tuturor bunurilor debitorului, lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale petrecute în cele 6 luni care au precedat momentul formulării cererii introductive. Având în vedere că art. 67 alin. 2 din legea nr. 85/2014 stabileşte expres care este sancţiunea ce intervine într-o astfel de ipoteză, cererea pentru deschiderea procedurii a fost  respinsă  întrucât nu există niciuna dintre situaţiile de excepţie de la regula respingerii cererii reglementate în art. 38 lit. c din legea nr. 85/2006.
Împotriva acestei  sentinţe a  formulat apel la 05.01.2015  debitoarea SC IT SRL.
Prin motivele de apel depuse la dosar la data de 10.02.2015 apelanta a arătat că înţelege să  critice hotărârea instanţei de fond pentru motive de nelegalitate şi netemeinicie .
Astfel, cu ocazia solicitării deschiderii procedurii de insolvenţă, toate actele ataşate cererii au fost menţionate într-un opis.
Deşi instanţa avea obligaţia, conform art. 200 alin. 1 N.C:P.C., să verifice dacă sunt îndeplinite  cerinţele art. 194-197 şi,  în conformitate cu art. 200 alin. 2 să comunice în scris lipsurile pentru a fi completate, judecătorul fondului nu a respectat aceste dispoziţii legale  şi nici la termenul din 05.12.2014  nu a pus în vedere părţii aceste lipsuri.
Prin nerespectarea dispoziţiilor art. 200 , instanţa de fond a îngrădit  dreptul  la un proces corect  şi echitabil , îngreunând activitatea societăţii.
La dosar au fost depuse, în copie, balanţa de verificare  pentru luna octombrie 2014, lista completă a bunurilor debitoarei , lista cu plăţile şi transferurile patrimoniale  aferente ultimelor 6 luni, citaţii emise în dosarul nr. 8605/101/2014 şi nr. 13.956/63/2014, concluzii scrise.
Analizând cauza, prin prisma criticilor  formulate, Curtea a apreciat apelul nefondat pentru următoarele considerente:
 Singura critică a apelantei SC IT SRL vizează nerespectarea dispoziţiilor art. 200 N.C.P:Civ.  de către judecătorul sindic, în sensul că acesta era obligat să verifice lipsurile  cererii de chemare în judecată  şi să comunice părţii aceste lipsuri în vederea complinirii lor, sub sancţiunea anulării cererii.
Curtea a constatat, însă, că cererea debitoarei privind deschiderea procedurii insolvenţei  este formulată la 26.11.2014 , fiind supusă normelor  de drept cuprinse în noua lege a insolvenţei: Legea nr. 85/2014 ( în vigoare de  la 28 iunie 2014).
Conform  dispoziţiilor art. 66 alin. 10 din Legea nr. 85/2014: „ Cererea debitorului se va  judeca de urgenţă, în termen de 10 zile , în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Prin excepţie de la prevederile art. 200  din Codul de procedură civilă, judecătorul sindic va stabili termenul de judecată în camera de consiliu, în termen de 10 zile de la depunere, chiar dacă cererea nu îndeplineşte toate cerinţele legale  şi nu sunt depuse toate documentele (…)”.
În consecinţă, Legea insolvenţei reglementează, în cazul  cererii de deschidere a procedurii  formulată de debitor, o procedură specială, derogatorie de la dreptul comun, prevăzând expres că dispoziţiile art. 200 N.C.P. Civ.  referitoare la verificarea cererii de chemare în judecată şi regularizarea acesteia  nu sunt aplicabile. Debitorul  este cel care trebuie să acţioneze  diligent şi să depună  la dosar toate înscrisurile pe care legiuitorul le-a considerat  necesare formulării unei cereri de deschidere a procedurii.
Lista acestor acte este expres reglementată  de art. 67  din Legea nr. 85/2006, observându-se  şi aici o derogare  de la normele de drept  comun   în ceea ce priveşte  sancţiunea aplicabilă în cazul nedepunerii acestor documente. În acest sens art. 67 alin. 2 dispune:  „Documentele  prevăzute la alin. 1 se depun odată cu cererea  de deschidere  a procedurii sau, cel mai târziu, până la termenul de judecată stabilit de judecătorul sindic. Nedepunerea documentelor  prevăzute la alin. (1) lit. a) – g), k), l), m) atrage  respingerea cererii  de deschidere a procedurii (…)”.
În consecinţă, pe de o parte, nu este reglementată, ca  în dreptul comun, obligaţia judecătorului  sindic de a identifica înscrisurile lipsă şi de a notifica debitorul  în vederea depunerii lor la dosar iar, de pe altă parte, nedepunerea acestor acte  atrage respingerea cererii  de deschidere a procedurii insolvenţei, nu anularea acesteia (cum este prev. la art. 200 alin. 3 N.C:P:C).
Nu există  nicio culpă  a judecătorului sindic  care, odată cu citarea părţii  pentru termenul de judecată stabilit, nu i-a notificat acesteia  lipsurile cererii sale, neavând o astfel de obligaţie.
Pe de altă parte, actele prevăzute la art. 67 din Legea nr. 85/2014 trebuie să existe la dosar la data formulării cererii, putând fi depuse  până cel târziu la primul termen de judecată.
Aceste lipsuri nu pot fi complinite ulterior şi, cu atât mai puţin, în calea de atac, prevederea legală fiind clară  şi imperativă în ceea ce priveşte momentul  depunerii  acestora la dosar.
Pentru considerentele de fapt şi de drept  expuse, Curtea  a apreciat că  hotărârea instanţei de fond  este legală şi temeinică şi, în baza art. 480  N.C.P.Civ., a respins apelul reclamantei SC IT SRL ca nefondat.