Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Cereri – obligaţia de a face


Dosar nr. 2068/308/2014
Operator de date cu caracter personal 3192

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SIGHIŞOARA
CIVIL_PENAL_CC

SENTINŢA  CIVILĂ  Nr. 357/2015
Şedinţa publică de la  2 APRILIE   2015
Completul compus din:
PREŞEDINTE Doina Volanschi
Grefier Nicoleta Casianov

Pe rol fiind pronunţarea acţiunii privind pe reclamanţii S. J. şi  S. A. şi pe pârâtul K. E., având ca obiect obligaţie de a face .
La apelul nominal făcut în pronunţare nu se prezintă nimeni.
Procedura completă.
Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din  27 MARTIE   2015, iar susţinerile şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea din acea dată care face parte integrantă din prezenta sentinţa, când Judecătoria având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea pentru azi  2 APRILIE  2015.

J U D E C Ă T O R I A  :

Prin acţiunea înregistrată la această instanţă sub nr.2068/308/2014 reclamanţii, S. J. şi S. A. au chemat în judecată pe pârâtul K. E., solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtului la zidirea ferestrei de la parterul imobilului situat în satul Chendu nr.110 cu vedere spre imobilul situat în Chendu nr.109, jud. Mureş, cu cheltuieli de judecată.
În motivarea acţiunii reclamanţii au precizat că sunt coproprietari tabulari şi locuiesc în imobilul situat în Chendu nr.109, jud. Mureş. De peste 40 de ani trăiesc în armonie cu toţi vecinii.
În primăvara anului 2014 însă vecinul lor K. E. a construit o fereastră la imobilul învecinat cu numărul administrativ 110, fără autorizaţie de construire şi fără acordul lor, o fereastră de vedere, care este paralelă cu intrarea lor în bucătărie, astfel încât sunt deranjaţi că vecinii văd tot ceea ce se întâmplă la ei în curte şi bucătărie şi se aude tot ce vorbesc , atât în curte cât şi în bucătărie, iar la rândul lor aud tot ceea ce se vorbeşte la dumnealor în bucătărie, fiindu-le tulburată liniştea şi intimitatea.
În drept, reclamanţii, au invocat dispoziţiile Legii 50/1991, art.614- 615 NCC.
La acţiunea formulată reclamanţii au anexat în probaţiune copie planşe fotografice, copia extrasului CF 50757 Bălăuşeri ( nr. CF vechi 4 Chendu Mare).
Prin întâmpinarea formulată ( f. 20- ) pârâtul a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive, motivând că nu este proprietarul tabular al imobilului situat în Chendu nr.110, jud. Mureş, excepţia dobândirii servituţii de vedere şi a servituţii de lumină şi aerisire în favoarea imobilului de la nr.110 asupra imobilului de la nr.109 prin uzucapiune de 30 ani prin joncţiunea posesiei tatălui său K. Ioan cu posesia lui , iar pe fond respingerea acţiunii ca nefondată, cu cheltuieli de judecată pentru următoarele considerente:
Raportat la temeiul de drept invocat de reclamanţi art.614 C. civil trebuie avut în vedere faptul că nu există nici un zid comun între coproprietatea reclamanţilor şi a lui. Cele două imobile sunt distincte, fără nici un zid comun.
Reclamanţii susţin în mod eronat că el ar fi construit o fereastră la imobilul de la nr.110 în primăvara anului 2014, o fereastră de vedere care ar paralelă cu intrarea lor în bucătărie şi susţin totodată că el a construit fără autorizaţie de construire şi prin aceasta a deranjat intimitatea lor.
Imobilul de la nr.110 a fost construit de tatăl lui numitul Joncz Ioan, în 1978 în baza unui proiect vizat şi aprobat de Consiliul Popular al Jud. Mureş. Pe planul de situaţie se vede clar că proiectul casei lor are geamul spre curtea reclamanţilor.
Aceştia şi-au construit casa de la nr.109 în 1980, an în care părinţii lui i-au permis ca timp de 8 luni să locuiască la parterul casei lor, folosind chiar şi încăperea, actual bucătărie, al cărui geam , folosind chiar şi încăperea, actual bucătărie al cărui geam se deschide în curtea lor. A fost şi este necesară existenţa unui geam în acest loc, deoarece nu există nicio altă posibilitate de a deschide fereastra în alt loc în această încăpere. Geamul existent încă de la construirea casei avea tocul geamului 35 cm/49 cm iar ochiul de sticlă 18 cm/32 cm şi se deschidea integral pentru a asigura aerisire, fiind deasupra aragazului. Părinţii lui, deşi nu exista nicio discuţie cu reclamanţii, pentru a respecta intimitatea acestora, deşi geamul era la o înălţime care nu permitea vederea directă în curtea lor, au obturat vederea printr-o sită cu găuri  mari.
Acest geam a fost folosit de la construirea casei până în 2014, când el a efectuat renovări la casă de la nr.110, schimbând mai multe geamuri cu geamuri termopan.
Pentru a evita orice discuţie şi pentru a păstra relaţiile de bună vecinătate a solicitat reclamantei să îşi spună părerea despre geamul ce urma să îl pună în locul celui vechi, de stabili împreună amplasamentul exact, deoarece el a înţeles să pună în geam termopan fumurii mult mai mic decât cel vechi şi care nu se poate deschide în întregime, doar întredeschis lăsându-se în jos şi nu lateral, situaţie care nu îi permite nici măcar să vadă cerul, sub nicio formă curtea vecină.
În prezenţa reclamantei, de comun acord au stabilit locul exact, ea solicitându-i şi arătându-i în faţa martorilor cum să poziţioneze geamul.
Sub nicio formă din interiorul casei sale nu poate vedea în curtea reclamanţilor, pentru că geamul este fumuriu, mat, nu se deschide într-un unghi care să le permită vederea şi, în faţa geamului este aragazul din acest punct de vedere nu se pot apropia de geam.
Reclamantul S. A. chiar l-a ajutat la refacerea instalaţiei electrice din bucătărie, unde este geamul din discuţie şi i-au solicitat să modifice firele electrice ca să poată poziţiona acest geam exact unde i-a arătat exact mama lui, reclamanta S. J..
Pârâtul a anexat la întâmpinarea formulată copii planşe fotografice, copia planului de situaţie al imobilului situat în Chendu nr.110, jud. Mureş, ( f. 25- 28).
Ulterior, a depus la dosar copie extrasului CF 50774 Bălăuşeri un CF vechi 511 Chendu Mare ( f.44).
Prin răspunsul la întâmpinare ( f. 32) reclamanţii au solicitat respingerea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului, deoarece el este cel care a zidit în mod ilegal ferestrele spre proprietatea lor, chiar dacă în proiectul ataşat în fotocopie apare proprietar K. Ioan, adică defunctul tatăl al pârâtului, proiectul depus în probaţiune fiind realizat în anul 1978.
Din actele depuse în probaţiune rezultă cu acurateţe faptul că pârâtul a modificat construcţia ilegal, fără autorizaţie de construire, zidind cele patru ferestre cu vederea spre proprietatea lor, fără a avea acord în acest sens. Cu privire la excepţia dobândirii servituţi de vedere , care este întemeiată juridic atât pe prevederile art. 623 din vechiul Cod civil, cât şi pe art.763 din noul Cod civil, ţin să învedereze faptul că o acţiune se judecă ori pe vechiul Cod civil, ori pe noul Cod civil, şi nicidecum, pe două coduri civile în paralel, instanţa urmează să respingă această excepţie ca nefondată, deoarece art.763 din noul Cod civil prevede : „ Prin uzucapiunea tabulară poate fi dobândită orice servitute, iar prin uzucapiune extratabulară pot fi dobândite numai servituţile pozitive „. Ori în prezenţa speţă nu este vorba despre uzucapiune cum greşit se interpretează „.
Se susţine faptul că motivarea acţiunilor nu corespunde cu adevărul afirmaţie puerilă şi nefondată; la o simplă analiză a planşelor fotografice se poate constata faptul că zidul este modificat, că sunt amplasate ferestre noi termopan cu vedere spre proprietatea lor, văzându-se că zidul este tencuit proaspăt, deci nu în 1978.
De altfel pârâtul se contrazice în cuprinsul întâmpinării, fie spunând că acele ferestre au fost construite în 1978 de tatăl său, fie ulterior, revine şi spune că şi-au dat acordul verbal pentru amplasarea ferestrelor, astfel încât această atitudine este evident duplicitară şi nesinceră,; NU trebuie uitat faptul că în 1978 nici nu existau geamuri termopan.
Precum se poate observa pe planşa fotografică există o gaură de aerisire zidită împrejur cu cărămidă, astfel era şi unde este actualmente zidit fereastra de la bucătărie. Acea gură de aerisire a fost proaspăt zidită şi amplasată deasupra  o fereastră cu vedere spre fondul lor de proprietate, fereastră nouă.
S-au luat interogatorii părţilor ( f. 54, 55, 57, 65).
În cauză au fost ascultaţi, sub prestare de jurământ, martorii Bako Ilka, Albert Iolanda, K. Ştefan, Kolcsar Csaba, K. Csaba  ( f. 58- 61).
Părţile au depus la dosar planşe fotografice ( fila 56, 66-77). La data de 11.03.2015 instanţa a efectuat o cercetare la faţa locului ( f. 74 ).
La cererea instanţei Primăria Chendu a comunicat prin adresa nr.1442/18.03.2015, sesizarea reclamantei S. J. înregistrată sub nr.6244/25.10.2013, răspunsul la petiţie, adresa Inspectoratul de Stat în Construcţii nr.6437/20.03.2014, înregistrată la primărie sub nr.1301/20.03.2014 copia sesizări reclamantei S. J. adresată Inspectoratului de Srar în Construcţii, două fotografii cu partea laterală a imobilului din Chendu nr.109, adresa nr.1301/25.03.2014 referitoare la răspunsul Primăriei la adresa ISC nr.6437/20.03.2014, adresa nr.1301/25.03.2014 către S. J., ca răspuns la adresa nr.6437/20.03.2014 ( f. 75-83).
Din probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:
Proprietari a imobilului situat în loc. Chendu nr.109, jud. Mureş, înscris în CF 50757 Bălăuşeri ( nr. CF vechi 4 Chendu Mare), A1, top 6,7 – teren în suprafaţă de 1209 m.p., A1.1, Cod : C1, top. 7, C1 – casă sunt reclamanţii, S. J., în cotă de 5/8 parte şi S. A. în cotă de 3/8 parte, drept de proprietate dobândit prin succesiune.
Proprietari ai imobilului situat în loc. Chendu nr.110, jud. Mureş, înscris în CF 50774 Bălăuşeri ( nr. CF vechi 511 Chendu Mare), A1, top.: 8, 9 – teren în suprafaţă de 1083 m.p., A1.1, Cad : C1, top. 8-C1, C1.1- casă sunt numiţi K. Elisabeta, K. Ştefan, K. Mihail, de câte 2/12 parte şi K. Iosif, K. ( junior) în cote de câte 3/12 parte, drept de proprietate dobândit prin succesiune. În acest imobil locuieşte în prezent pârâtul K. E., fiul coproprietarului tabular K. Ioan ( junior) împreună cu familia sa.
Cele două imobile se învecinează.
Martorele Bako Ilko şi Albert Iolanda au declarat că pe peretele imobilului în care locuieşte pârâtul sunt montate trei ferestre termopan, două situate în partea de sus, a treia în partea de jos şi trei găuri de aerisire. Înainte pe peretele respectiv exista o gură de aerisire în care  erau montate două cărămizi. Geamul din partea de jos este un geam termopan fumurii care a fost montat de către pârât în octombrie 2013. Geamul se deschide normal, Reclamanta S. J. li s-a plâns că nu are intimitate întrucât vecinii văd ce se întâmplă la ea în casă şi o deranjează zgomotele. Ele nu ştiu dacă se vede spre casa reclamanţilor, nu au fost vreodată acasă la pârât.
Martorul K. Csaba a declarat că imobilul de la nr.110 a fost construit în 1978 de tatăl pârâtului. Există un geam montat spre perete, dar nu ştie când a fost montat, nici dacă se vede prin el, şi nu a fost nici la reclamanţi şi nici la pârât acasă.
Din declaraţia martorului Kolcsar Csaba rezultă că în iunie – iulie 2013 s-a înlocuit un geam mai vechi cu unul mai mic din termopan. S-a spart zidul pentru că geamul nou a fost montat mai sus şi a fost ridicat până la tavan. Este montat un geam fumuriu din sticlă de 20/25 cm şi nu se poate vedea prin casa reclamanţilor. Geamul nu se deschide, ci doar se înclină. El a fost cel care a scos geamul vechi şi l-a montat pe cel nou. Pe cel vechi l-a montat la un zid de despărţire între pivniţă şi baie. Geamul vechi se deschidea spre interiorul casei, dar nu înclinat, ci normal. Prin geamul vechi se vedea spre casa reclamanţilor, iar din acolo de el erau montate 2-3 cărămizi aşezate la distanţă una de alta. Geamul nou este montat la bucătăria pârâtului. Nu crede că e o fereastră de lumină iar pârâtul i-a spus că cei de la gaz au cerut  montarea unui geam.
Martorul K. Csaba a declarat că anul trecut pe peretele imobilului pârâtului s-a montat un geam termopan, în locul respectiv fiind înainte un loc pentru aerisire şi aşezate cărămizi în cant. Pe acel perete sunt 2-3 ferestre. Nu ştie cum se deschid geamurile. În februarie – martie 2014 reclamanta S. J. a formulat o petiţie la primărie. El, împreună cu consilierul primarului şi cu secretarul primăriei au mers la faţa locului, ocazie cu care au constatat că există locaşul pentru geam, acesta nefiind însă montat. A încercat să medieze conflictul dintre părţi şi s-a întocmit un răspuns la petiţia reclamantei. Reclamanta s-a plâns că pârâtul vrea să monteze geamul. La faţa locului nu s-a efectuat nicio măsurătoare. Pârâtul îi explica reclamantei cât de mare va fi geamul, iar reclamanta îi cerea să nu se deschidă şi să fie transparent şi pe acel perete  mai sunt şi alte ferestre. În plângerea pe care a formulat-o reclamanta a susţinut că pârâtul doreşte să monteze un geam, lucru cu are ea nu este de acord, pentru că se vede spre bucătăria pârâtului. S-a primit şi o sesizare de la Inspectoratul de Stat în Construcţii, pentru eliberarea unei autorizaţii în construcţii însă pentru montarea unui geam nu este nevoie de o asemenea acţiune.
Răspunzând la interogatoriu, pârâtul a susţinut că din 1978 când a fost construită casa, de la nr.110 exista un geam. Anul trecut a vorbit cu reclamanta S. J. şi i-a spus că doreşte să schimbe geamul vechi cu cel nou din termopane mai mic şi mat şi care nu se poate deschide decât înclinat. După montarea geamului reclamanta a formulat plângere la Primăria Bălăuşeri. Reclamanta s-a oprit de câteva ori şi la avertizat. El nu i-a răspuns, ci doar a ascultat-o şi râdea, se uita pur şi simplu la ea. În urma plângerii formulate de reclamantă o comisie de  la primărie a venit la faţa locului. Viceprimarul i-a sfătuit să se înţeleagă  şi i-a spus să monteze o bucată de tablă. A vrut  să facă acest lucru, dar reclamanta nu i-a permis şi i-a spus să iasă afară.
Răspunsurile reclamatei S. J. au fost acela că a locuit la părinţii pârâtului, dar nu dormea acolo. Pe acel perete nu exista înainte o fereastră, ci o gaură unde erau montate două cărămizi, iar părinţii pârâtului au aşezat o sită pentru a opri întrarea şoarecilor. Atunci când a schimbat geamurile existente cu geam termopan, pârâtul nu i-a cerut părerea. Ea a întrebat ce se întâmplă, iar soţia pârâtului a răspuns să facă ce vrea dacă nu-i place. I-a răspuns că va zidi cu mâna ei înapoi peretele. Cu pârâtul nu mai vorbeşte de ani de zile.
Reclamantul S. J. a recunoscut la interogatoriu. Că atunci când s-a lucrat la renovarea casei, la schimbarea geamului vechi cu cel nou termopan, a lucrat şi a efectuat lucrările de instalare a firelor de electricitate în interior, exact lângă geamul vechi, firele fiind poziţionate aşa cum a cerut proprietarul. Pe perete, în aceea zonă nu era un geam, ci două cărămizi aşezate în poziţia verticală spre curtea lor.
Reclamanta S. J. a formulat plângere la Primăria Bălăuşeri, înregistrat sub nr.6244/25.10.2013, înştiinţând că pârâtul a montat ilegal acel geam, care se deschide direct către bucătăria lor, pentru care solicită luarea măsurilor legale.
Răspunzând la plângerea reclamantei Primăria Bălăuşeri, prin adresa nr.6244/29.12.2013, i-a comunicat prevederile art.614 – 615 Cod civil, i-a recomandat soluţionarea divergenţei pe cale amiabilă, iar în situaţia în care nu se rezolvă în această modalitate, să se adreseze instanţei judecătoreşti.
Reclamanta a formulat sesizare şi la Inspectoratul de Stat în construcţii – Inspectoratul Judeţean în Construcţii Mureş, înregistrată sub nr.4218/26.02.2014, reclamând faptul că pârâtul a efectuat modificările la casa în care locuieşte, punând mai multe geamuri spre peretele ce dă spre bucătăria ei, fără să o consulte şi fără să-i ceară acordul .Pentru orice modificare trebuie să existe aprobare conform legii. Solicita ca geamurile deschise să fie astupate.
Ca urmare a acestei sesizări Inspectoratul de Stat în Construcţii, prin adresa nr.6437/20.03.2014, a cerut Primăriei Bălăuşeri verificarea aspectelor semnalate şi luarea măsurilor legale ce se impun la imobilul situat în Chendu nr.110, jud. Mureş.
Prin adresa nr.1301/20.03.2014  Primăria Bălăuşeri a comunicat faptul că reprezentanţii săi s-au deplasat la imobilul respectiv şi au constatat că problema menţionată în petiţia respectiv deschiderea de ferestre de lumină se poate executa fără autorizaţie de construire deoarece sunt lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural conform art.11 din Legea 50/1991.
Conform celor consemnate în cuprinsul procesului verbal cu ocazia cercetării la faţa locului instanţa a constatat că pe peretele imobilului situat în loc, Chendu nr.110, la o distanţă de 1,20 cm de pământ este amplasat un geam termopan fumuriu, montat la bucătăria imobilului, care se deschide spre interior şi este rabatabil cu dimensiunile de 49 cm lungime şi lăţimea de 32 cm. Pe acelaşi perete pe partea superioară sunt amplasate alte două ferestre cu deschidere spre imobilul reclamanţilor, iar partea de jos o gaură de 0,65 cm de pământ, în care sunt aşezate pe verticală două cărămizi. Lângă bucătărie, se află o cameră la care este montată pe peretele spre imobilul reclamanţilor nu geam cu lungimea d e45 cm lăţimea de 34 cm şi cu sticlă spre exterior.
Instanţa reţine aşadar că pârâtul nu este proprietarul imobilului situat în loc. Chendu nr.110, jud. Mureş, învecinat cu imobilul proprietatea reclamanţilor. El  însă  locuieşte în acest imobil cu familia, şi în 2014 a efectuat renovări la casă, schimbând mai multe geamuri cu geamuri termopan. Litigiul dintre părţi priveşte geamul montat la bucătăria acestui imobil, S. J. şi S. A., proprietarii imobilului învecinat, reclamând faptul că nu a existat o autorizaţie de construire că  nu şi-au dat acordul printru montarea acestei ferestre de vedere pe peretele ce dă spre curtea imobilului lor, fiindu-le afectate liniştea şi intimitate. Pârâtul a susţinut că, dimpotrivă, reclamanţilor li s-a cerut părerea, că din casa lui nu se poate vedea spre vecini pentru că geamul este fumuriu, mat şi nu se deschide decât într-un unghi care nu permite vederea.
Prin urmare, în condiţiile în care pârâtul este cel care a efectuat aceste modificări la imobil, excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive este neîntemeiată, urmând a fi respinsă, neavând relevanţă faptul că acesta nu este proprietarul tabular al imobilului.
Reclamanta a invocat ca temei de drept dispoziţiile art.614 – 615 din noul Cod civil.
Conform art.614: „ Nu este permis să se facă fereastră sau deschidere în zidul comun decât cu acordul proprietarilor”.
Potrivit art.615 „ Este obligatorie păstrarea unei distanţe de cel puţin 2 metri între fondul, îngrădit sau neîngrădit, aparţinând proprietarului vecin şi fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond. (2) Fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări neparalele cu linia de hotar spre fondul învecinat sunt interzise la o distanţă mai mică de un metru. (3) Distanţa se calculează de la punctul cel mai apropiat de linia de hotar, existent pe faţa zidului în care s-a deschis vederea sau, după caz, pe linia exterioară a balconului, până la linia de hotar. Distanţa, şi în cazul lucrărilor neparalele, se măsoară tot perpendicular, de la punctul cel mai apropiat al lucrării de linia de hotar şi până la această linie”.
Legea foloseşte termenul de vedere în sensul de deschidere a unei ferestre spre fondul învecinat, prin care să se poată privi spre aceasta. În cazul analizat nu este însă vorba de o fereastră  de vedere ci geamul de la bucătăria imobilului său este un geam fumuriu, care doar se rabatează spre interior, neputându-se vedea spre casa  reclamanţilor. Este dreptul pârâtului de a practica această deschidere  la imobilul în care locuieşte, nefiind necesară obţinerea unei autorizaţii de construire în condiţiile în care nu este o lucrare prin care se modifică structura de rezistenţă şi /sau aspectul arhitectural al construcţiei.
După cum se observă în planşa fotografică de la fila 67 din dosar, şi chiar instanţa a constatat  la faţa locului, acest geam se află în imediata apropiere a aragazului montarea lui fiind mai mult decât necesară. Fiind o deschidere pentru aer şi lumină se poate practica la orice înălţime şi distanţă de fondul vecin, deoarece constituie un atribut al dreptului de proprietate şi nu aduce nici un prejudiciu proprietarului fondului vecin. Prin urmare, solicitarea reclamanţilor de obligare a pârâtului de a zidi această fereastră nu are suport legal.
Pentru considerentele expuse mai sus, instanţa va respinge acţiunea reclamanţilor.
Fiind în culpă procesuală reclamanţii vor fi obligaţi conform disp.art.453 C.p.c. la 1500 lei cheltuieli de judecată către pârât, cheltuielile reprezentând c/val onorariu avocat conform chitanţei nr.88/20.11.2014 depusă la dosar ( f. 85).

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului  K. E..
Respinge acţiunea formulată de reclamanţii S. J. şi S. A. cu domiciliul în loc. Chendu nr.109, jud. Mureş în contradictoriu cu pârâtul K. E.,  cu domiciliul în loc. Chendu nr.110 jud. Mureş.
Obligă pârâţii la 1500 lei cheltuieli de judecată către pârât.
Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare care se depune la Judecătoria Sighişoara.
Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Aprilie 2015.

  
Preşedinte,
Doina Volanschi
Grefier,
Nicoleta Casianov