Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Contestatie la executare. Anularea încheierii de încuviintare a executarii silite pentru nneindicarea sumei ce constituie debitul urmarit. Lipsa calitatii de debitor Prescriptia dreptului de a cere executarea silita.


Contestatie la executare, Prescriptie

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta la data de 12.05.2014 sub nr. 13921/212/2014, contestatorul  G.C. a solicitat  in contradictoriu cu E.R.S. IFN S.A ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna:
1. Suspendarea executarii silite declansata in dosarul de executare nr. 12/2014 al BEJ B.S., pana la solutionarea irevocabila pe fond a contestatiei, in temeiul art. 718 CPC;
2. Anularea încheierii nr. 6721/02.04.2014 pronuntata de Judecatoria Constanta in cadrul Dos. Nr. 9539/212/2014, prin intermediul careia s-a încuviintat cererea de executare silita, in temeiul prev art. 711 alin 3 CPC, ca fiind data fata indeplinirea conditiilor legale;
3. Anularea titlului executoriu care consta in Contract de Credit 9300510347516000/24.01.2008, in urma constatarii faptului ca asa-zisa creanta ce rezida din titlul amintit nu este certa, lichida si exigibila, in conformitate cu prev art 719 CPC;
4. Anularea executarii insasi si a tuturor actelor (formelor) de executare silita efectuate in dosarul de executare si incetarea executarii insasi, in conformitate cu prev art 719 CPC;
5. constatarea  intervenirii prescriptiei dreptului de a obtine executarea silita asupra sumelor (debitelor) mai vechi de 3 ani, in baza prev art 706 CPC;
6. Obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata de judecata ocazionate de solutionarea prezentei cauze, in baza prev art 453 si urm CPC.
În motivarea cererii, s-a aratat de catre contestatator ca la data de 24.01.2008 a decis sa achizitioneze un numar de produse electrocasnice, in 20 rate lunare, de la comerciantul A.I. SRL in valoare totala de  4018,7 lei.
Comerciantul amintit i-a adus la cunostinta faptul ca achizitionarea in rate se poate face doar prin completarea si semnarea unei cereri de eliberare a unui card de credit, card ce va fi debitat lunar cu ratele aferente, dobânda si alte taxe si comisioane inscrise in „Conditii generale pentru emiterea si utilizarea cârdului Euroline”,  conditii pe care le-a semnat alaturi de „Cererea pentru emiterea unui card de credit” si „Actul Aditional la contractul de credit întocmit in baza cererii pentru emiterea unui card de credit nr. (…)” din aceeasi data – 24.01.2008 .
Semnarea documentelor mai sus descrise s-a facut la sediul comerciantului A.I. SRL, singurele parti care au procedat la semnarea acestor acte fiind el si un reprezentant al comerciantului. Ulterior semnarii documentelor, a ridicat produsele electrocasnice, fiind de acord cu pretul „de raft” al acestora si cu debitarea lunara a ratelor descrise, in cuantum de 200.94 lei per luna timp de 20 de luni.
In data de 11.02.2008 a primit la domiciliu un prim extras de cont aferent tranzactiilor efectuate prin intermediul cardului de credit pana la acea data, extras ce continea si alte informatii cu privire la rata necesar a fi achitata, data limita etc.
Analizând acest extras de cont a observat ca erau inscrise doua retrageri numerar de la ATM, prima in data de 07.02.2008 in valoare de 1790 (omiesaptesutenouazeci) lei,  iar a doua din aceeasi data in valoare de 2000 (douamii) lei. Având in vedere faptul ca nu detinea niciun card, a luat legatura cu comerciantul A.I. SRL pentru a fi lamurit asupra acelor retrageri in numerar neefectuate de el, acesta din urma raspunzând ca nu el emite cardul, respectiv extrasele de cont, ci societatea pe actiuni EFG R.S. IFN,  având un contract de colaborare in sensul debitarii automate a ratelor lunare in contul comerciantului.
I-a adus la cunostinta prin transmiterea unui fax ca pe data de 07.02.2008, nu a retras suma de 3790 lei de pe card nefiind in posesia acestuia si/sau a codului pin aferent nici la data cand a transmis faxul amintit.
In data de 04.03.2008  intimata EFG R.S. IFN S.A. i-a transmis adresa cu nr (…)/04.03.2008, prin care i-a  adus la cunostinta ca retragerile de numerar respective s-au efectuat la bancomatul apartinând Bancpost (fara a preciza orasul), in data de 07.02.2008, prin utilizarea codului pin si ca responsabilitatea acestor tranzactii revine in totalitate posesorului de card. Se mentioneaza si faptul ca emitentul detine imaginile aferente datei de 07.02.2008 si le poate  pune la dispozitia Politiei.
Având in vedere ca in Adresa (…)/04.03.2008 a regasit si un numar de telefon aferent imtentului a luat legatura telefonic cu acesta, explicând faptul ca nu a primit vreun card sau pinul afferent,  fiind astfel in imposibilitate sa retrag bani de pe acesta. Reprezentantii EFG R.S. IFN S.A. mi-au transmis, tot telefonic, faptul ca acest card ar fi fost predat unei anume doamne, care ar fi semnat de primire.
 A mentionat faptul ca nu cunoaste o doamna cu numele transmis si a sustinut ca obligatia emitentului EFG R.S. IFN S.A.. indiferent de modalitatea transmiterii cardului si a pinului aferent, in conformitate cu prev Art 1.1 din documentul „Conditii generale pentru emiterea si utilizarea cardului Euroline’724.01.2008 era sa predea cardul si pinul aferent EXCLUSIV semnatarului contractului, viitor detinator si debitor in asa-zisul contract de credit.
Se arata în continuare de catre contestator ca a cerut sa-I fie transmisa o copie de pe confirmarea de primire pentru a putea depune plângere la Politie impotriva semnatarului confirmarii de primire in vederea tragerii la raspundere si ca raspunsul emitentului  a fost ca va urma o ancheta interna, iar dupa finalizarea anchetei, se va dispune transmiterea catre mine a copiei aferente confirmarii de primire si luarea de masuri legale in sensul sesizarii Politiei si Parchetului de catre emitent.
Ulterior, la data de 15.05.2013, in lipsa oricarui interes al emitentului de a rezolva situatia, a procedat la depunerea unei plângeri penale înregistrata sub nr 1 1573/P/2013 la Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta, transmisa ulterior catre UP Constanta, respectiv B.C.C.O. Constanta pentru cercetari. Dosarul se afla, de asemenea inregistrat si la UP Constanta -Serviciul de Investigare a Fraudelor sub nr. (…)/2013.
În ceea ce priveste solicitarea de anulare a încheierii nr. 6721/02.04.2014 pronuntata de Judecatoria Constanta in cadrul Dos. Nr. 9539/212/2014 se arata ca  aceasta a fost pronuntata contrar prevderilor art. 665 alin. 3 C.pr.civ.
Cu privire la anularea titlului executoriu ce consta in Contract de Credit (…)/24.01.2008, se arata ca,  in urma constatarii faptului ca asa-zisa creanta ce rezida din titlul amintit nu este certa, lichida si exigibila iar contestatorul  nu are calitatea de debitor al EFG R.S. IFN S.A, se impune anularea acestuia.
La data de 17.06.2014, intimate SC E.R.S. IFN a formulat contestatie la executare prin care a solicitat respingerea contestatiei ca neîntemeiata.
În motivare, se arata ca cardul  Euroline poate fi utilizat in scopul retragerii de numerar de la sediul emitentului, sucursalele Bancpost sau ATM-urile apartinând Bancpost, precum si pentru a efectua plati sub forma de tranzactii, respectiv plata bunurilor sau a serviciilor achizitionate de la Comerciantii Acceptând – centre comerciale, cu care emitentul a incheiat contracte in vederea acceptarii platilor efectuate prin intermediul Cardului Euroline.
Detinatorul cardului are obligatia de a achita suma datorata in decursul termenului mentionat in Extrasul Lunar, in rate, fiecare dintre acestea reprezentând cel putin Suma Lunara Minima, astfel cum aceasta este mentionata in fiecare Extras Lunar. Rambursarile in avans fata de termenul mentionat in Extrasul Lunar sunt premise fara penalizare si cu recalcularea dobânzii la data efectuarii platii.
Se mentioneaza ca ulterior efectuarii primei tranzactii, detinatorul cardului poate utiliza Linia de Credit acordata, prin intermediul Cârdului de Credit Euroline, in vederea efectuarii si a altor tranzactii, astfel cum acestea sunt reglementate prin Conditiile Generale pentru Emiterea si Utilizarea Cârdului Euroline , respectiv retrageri de numerar de la ATM-uri apartinând Bancpost si de la sediul E.R.S. IFN SA, achizitii cu plata integral si achizitii cu plata in rate de la Comerciantii Acceptând cu care societatea noastra a incheiat contracte in acest sens.
Contestatorul din prezenta cauza a incheiat la data de 24.01.2008 un contract de credit cu intimata, având ca obiect emiterea unui card de credit pentru achizitionarea unui produs , contract care constituie titlu executoriu conform art. 120 din OUG nr. 99/06.12.2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Valoarea totala a tranzactiei initiale a fost de 4.018,70 lei.
Achizitionarea si achitarea in transe lunare fixe a produselor a fost posibila exclusiv ca urmare a semnarii Cererii pentru emiterea unui card de credit si a Conditiilor Generale pentru Emiterea si Utilizarea cârdului Euroline intre subscrisa si contestator.
Se solicit a se observa  faptul ca contestatorul a efectuat si retrageri de numerar in valoare totala de 3.884,75 lei conform istoricului de card atasat prezentei intampinari.
Penalitatile de întârziere nu s-ar fi adaugat la debitul restant, daca debitorul si-ar fi îndeplinit obligatiile de plata a transelor lunare la scadenta, fapt care este stipulat atat in Conditiile Generale pentru Emiterea si Utilizarea cardului Euroline, cat si in extrasul de cont care i-a fost comunicat lunar debitoarei.
Ca urmare a refuzului nejustificat al debitorului de a-si indeplini obligatiile de plata a transelor lunare, astfel cum acestea au fost aduse la cunostinta debitorului prin intermediul extraselor lunare, a procedat la executarea pe cale silita a contractului de credit incheiat cu debitoarea, formulând astfel cerere de executare silita inregistrata la BEJ B.S..
Executorul judecatoresc a formulat cerere de incuviintare a executarii silite, cerere pe care instanta a admis-o la data de 02.04.2014.
Conform contractului semnat in anul 2008, contestatorul a declarat ca a luat la cunostinta conditiile pentru emiterea si utilizarea cardului Euroline, primind un exemplar si fiind intru totul de acord.
Conform contractului semnat si agreat de catre contestator, pe langa rata lunara stabilita la data semnarii acestuia este necesar a se achita orice suma rezultata in urma acordarii si utilizarii limitei de creditare, cum ar fi comisionul lunar de administrare cont, dobânda datorata, comisionul pentru plata întârziata.
Prin cererea de emitere a unui card de credit, precum si prin exprimarea acordului cu privire la Conditiile Generale pentru Emiterea si Utilizarea cârdului Euroline prin semnarea acestora de catre contestator a intervenit acordul de vointa cu privire la incheierea unui contract de credit prin care s-a obligat sa puna la dispozitia contestatorului sumele solicitate, iar contestatorul se obliga sa returneze subscrisei suma imprumutata conform Conditiilor Generale pentru Emiterea si Utilizarea Cârdului Euroline.
Conform pct. 13 din contractul de credit agreat si semnat de contestator, in cazul in care detinatorul cardului nu contesta in scris continutul Extrasului de Card si valoarea soldului in decurs de 20 de zile de la primirea acestuia, partile vor considera respectivele obligatii de plata ca fiind acceptate si scadente.
Prin necontestarea extrasului lunar opereaza o recunoastere tacita a obligatiilor de plata din partea detinatorului cârdului, intimate indeplinindu-si obligatiile asumate prin contract, si anume aceea de a notifica lunar debitorului sumele restante, astfel cum sunt inregistrate in evidentele subscrisei.
Conform contractului,  detinatorul cardului, in schimbul serviciilor de creditare oferite de subscrisa va plati  intimatei o compensatie, incluzând, dar fara a se limita la dobânzi, comisioane, taxe, valoarea acestora fiind de asemenea specificata in contract.
Apreciaza intimata ca creanta_executata este certa,  asa cum rezulta indiscutabil din raporturile juridice stabilite cu debitorul, din faptul executarii intocmai a obligatiilor asumate (acordarea creditului) si din faptul neexecutarii de catre debitor a obligatiilor corelative ce-i reveneau (efectuarea platilor ratelor lunare integral si in intervalul scadent, conform extraselor de cont primite lunar pe adresa de corespondenta).
Se apreciaza de catre intimate ca creanta este lichida, fapt care rezulta cu exactitate din contravaloarea ratei lunare inscrisa in extrasul de cont comunicat lunar contestatorului.
Sustine intimata ca din coroborarea dispozitiilor art. 665 alin. 5 si ale art. 665 alin. 6 rezulta ca la momentul incuviintarii executarii silite instanta de executare are obligatia de a verifica indeplinirea conditiilor legale referitoare exclusiv la existenta creantei certe, lichide si exigibile exprimata printr-un titlu executoriu, aceste   constatari intrând in puterea lucrlui judecat cf. art. 665 alin.6.
In aceste conditii, debitorul nu mai poate pune in discutie ulterior pe calea contestatiei la executare caracterul de titlu executoriu al contractului de credit, instanta de executare deja pronuntandu-se asupra acestui aspect prin incheierea civila nr.6721 din data de 02.04.2014.
În ceea ce priveste semnatura contestatorului, se solicit a se observa   ca acesta  a semnat atat Cererea pentru emiterea unui card de credit cat si Conditiile Generale pentru Emiterea si Utilizarea cârdului Euroline, atasate prezentei întâmpinari
Mai mult decât atat, contestatorul a efectuat plati incepand cu data de 22.02.2008 si pana la data de 26.04.2013 sumele ce se regasesc in Istoricul cardului nr. 9300510347516011, titular Constantin Gheara, atasat prezentei întâmpinari, asumandu-si in totalitate acordul de vointa intervenit intre parti si reprezentat de catre Cererea pentru emiterea unui card de credit, cat si de Conditiile Generale pentru Emiterea si Utilizarea Cârdului Euroline.
Cu privire la exceptia prescriptiei dreptului de  obtine  executarea silita, se mentioneaza ca potrivit art. 405 CPC, dreptul de a obtine executarea silita a unui titlu executoriu se prescrie intr-un termen de 3 ani, termen care curge de la data la care se naste dreptul de a obtine executarea silita.
obligatia de plata a creditului a devenit scadenta la data de 26.04.2013, data la care incepe sa curga termenul de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita. Mai mult decât atat, se solicit a se avea în vedere  faptul ca debitoarea a efectuat plata voluntara pana la data de 26.04.2013, la acesta data, prin efectuarea platii benevole, a fost intrerupta prescriptia extinctiva, incepand sa curga un nou termen de 3 ani.
La data de 0.09.2014, contestatorul a depus cerere de completare a motivarii cererii introductive, aratând ca executorul judecatoresc a procedat la blocarea (poprirea) contului bancar, cont ce fusese creat exclusiv în scopul de a încasa sumele cuvenite de la AJPS având în vedere faptul ca se afla în concediu legal de crestere a copilului. Or, dispozitiile art. 728 alin. 7 C.pr.civ. sunt în sensul ca nu se pot popri sume de natura celor descrise.
În temeiul art. 258 c.pr.civ., instanta a încuviintat pentru parti proba cu înscrrisurile depuse la dosarul cauzei.
În cadrul acestei probe, instanta a solicitat copie de pe dosatul penal nr. 577/P/2014  aflat pe rolul Directiei de investigare a infractiunilor  de criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Constanta ce s-a format ca urmare de punerii plângerii penale decatre contestatot.
Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:
La data de 24.01.2008,  între intimata si contestator s-a încheiat  contractul de credit nr. (…) pentru suma de 4018, 7 lei pentru achizitionarea unor produse de la comerciantul A.I. SRL.
Conform contractului semnat în anul 2008 contestatorul a declarat ca a luat cunostinta de conditiile generale pentru emiterea si utilizarea cardului Euroline, primind un exemplar de pe aceste conditii.
În temeiul conventiei privind emiterea si utilizarea cardului Euroline, intimata  trebuia sa predea contestatorului cardul de credit si codul pin.
De pe acest card de credit  au fost efectuate 2 retrageri numerar de la ATIM, prima în data de 07.02.2008 în valoare de 1790 lei, iar a doua din aceeasi data în valoare de 2000 lei.
Ulterior, intimata a formulat cerere de executare silita înregistrata pe rolul BEJ B.S. sub nr. 126/2014, prin care a solicitat recuperarea debitului restant în valoare de 25534,32 lei cu care contestatorul  figura în evidentele sale la data de 10.03.2014, creditul fiind acordat  în baza cererii de emitere a unui card de credit  cu nr. contract de credit (…).
Obiectul executarii silite este reprezentat doar de sumele ce au fost retrase de pe card la care se adauga  taxele si comisioanele aferente calculate de intimata pâna la data de 10.03.2014.
Suma de 4018,7 lei reprezentnd contravaloarea produselor achizitionate de contesttaor de la comerciantul SC A.I. SRL a fost achitata integral si nu face obiect al executarii silite contestate.
Prin încheierea nr. 6271/02.04.2014 pronuntata de Judecatoria Constanta în dosar nr. 9539/212/2014 s-a admis încuviintarea executarii silite împotriva debitorului G.C., prin toate formele de executare, în temeiul titlului executoriu reprezentat de Contractul de credit nr. (…), pentru sumele ce reies din titlul executoriu si orice accesorii, actualizari si cheltuieli de executare silita  care ar putea rezulta sau calcula în cursul executarii silite.
Cu privire la solicitarea de anulare a încheierii nr. 6721/02.04.2014 pronuntata de Judecatoria Constanta in cadrul Dos. Nr. 9539/212/2014, prin intermediul careia s-a încuviintat cererea de executare silita, instanta retine ca potrivit art. 665 alin. 3 încheierea  de încuviintare a executarii silite va cuprinde, pe lânga mentiunile prevazute la art. 656 alin. 1 C.pr.civ. aratarea titlului executoriu pe baza caruia se va face executarea, suma, atunci când aceasta este determintaa sau determinabila, cu toate accesoriile pentru care s-a încuviintat urmarirea, când s-a încuviintat urmarirea silita a bunurilor debitorului si modalitatea concreta de executare silita, atunci când s- asolicitat expres aceasta.
Potrivit art. 665 alin. 6 C.pr.civ., încheierea prin care s-a dipus încuviintarea executarii silite poate fi suspusa controlului instantei de executare pe calea contestatiei la executare, în conditiile legii.
 Analizând cuprinsul încheierii nr. (…)/01.02.2014, instanta observa ca aceasta nu respecta dispozitiile legale mai sus redate în sensul ca nu se mentioneaza suma pentru care s-a încuviintat executarea silita cu toate accesoriile pentru care s-a încuviintat urmarirea silita.
Conform art. 175 c.pr.civ., actul de procedura este lovit de nulitate daca prin nerespectarea cerintei legale s-a adus partii o vatamare care nu poate fi înlaturata decât prin desfiintarea acestuia. Or, instanta apreciaza ca prin omisiunea instantei de a mentiona suma pentru care a încuviintat executarea silita, s-a produs contestatorului un astfel de prejudiciu din moment ce acesta nu cunoaste ce debit face obiectul executarii si din ce este compus, stabilirea si compunerea sumei ramânând la aprecierea creditorului, fara interventia unei instante, ceea ce poate da nastere la posibile abuzuri.
Din acest punct de vedere, se impune anularea încheierii de încuviintare a executarii silite.
În ceea ce priveste cererea de anulare a executarii silite insasi si a tuturor actelor (formelor) de executare silita efectuate in dosarul de executare nr. 126/2014 a BEJ B.S., instanta retine în baza probelor administrate ca nu s-a facut dovada faptului ca debitor al sumei puse în executate este contestatorul.
Pentru a se retine aceasta concluzie, instanta are în vedere faptul ca predarea cardului Euroline si a pinului aferent acestuia s-a efectuat de catre intimata  prin intermediul  firmei  C.C., iar numele persoanei  care a ridicat  cardul este G.I., astfel cum reiese din raspunsul înaintat de intimata la solicitarea organelor de politie  în dosarul penal format ca urmare a plângerii penale depuse de contestator (fila 121).
În urma cercetarilor efectuate  în dosarul penal nr. …/212/2014/P/2014, nu a fost identificata persoana care a efectuat retragerile din data de 07.02.2008 în valoare de 3790 lei de pe cardul nr. 9300.5103.4751.6011 emis de intimata de la ATM-ul Bancpost SA situate la Agentia Delavrancea din Constanta, str. Soveja nr. …..
Tot din aceleasi cercetari rezulta ca în urma vizionarii înregistrarilor video de la ATM-ul Bancpost SA  s-a constat ca  retragerile din data de 07.02.2008 în valoare de 3790 lei sunt facute de un barbat în vârsta de circa 40-45 de ani ce are pe cap o sapca, poarta ochelari de vedere si este îmbracat cu o geaca si pantaloni închisi la culoare, fiind încaltat cu pantofi de culoare închisa si nu se poate stabili înaltimea acesteia.
De asemenea, s-a retinut ca seria si numarul cartii de identitate indicate ca fiind ale persoanei caria i-a fost predat cardul apartin unei alte personae si figureaza ca fiind pierdute.
Având în vedere ca intimata nu a reusit sa faca dovada ca a predat contestatorului cardul si pinul de pe care au fost efectuate retragerile de bani ce constituie debitul executat prin depunerea unui înscris semnat de acesta în sensul ca a primit acest card, instanta retine ca debitor al debitului pus în executare nu este contestatorul.
Trebuie mentionat si faptul ca la data retragerii sumelor de bani de pe card, respectiv 07.02.2008, contestatorul nu se afla în localitatea Constanta – locul situarii ATM-ului bancar de la care au fost retrase sumele de bani, ci în localitatea Tusnad, astfel cum rezulta din tabelul nominal  cu nr. …./28.01.2008  întocmit de Farul Constanta – Club Judetean Rugby.
Având în vedere concluzia instantei în sensul ca debitorul sumei executate nu este contestatorul, nu se mai impune analizarea caracterului cert, lichid si exigibil al creantei.
În cee ace priveste solicitarea de anulare a titlului executoriu care consta in Contract de Credit(…)/24.01.2008, întrucât  asa-zisa creanta ce rezida din titlul amintit nu este certa, lichida si exigibila, instanta urmeaza sa o respinga ca neîntemeiata pentru motivele mai jos expuse.
Lipsa caracterului cert, lichid si exigibil al unei creante nu determina sanctiunea nulitatii contractului de credit ce constituie titlu executoriu, ci doar motive de nelegalitate a actelor de executare întocmite în baza contractului de credit.
Nulitatea unui act juridic este sanctiunea care lipseste actul juridic civil de efectele contrarii normelor juridice edictate pentru încheierea sa valabila, respectiv conditii de fond sau de forma.
 Lipsa caracterului cert, lichid si exigibil nu reprezinta o conditie de fond/forma pentru încheierea unui act juridic, aceste conditii fiind prevazute în sectiunea  a 3 a  din Titlul II din Codul civil.
În ceea ce priveste cererea de constatare a prescriptiei dreptului de a obtine executarea silita asupra sumelor (debitelor) mai vechi de 1 an, instanta retine ca potrivit art. 705 alin. 1, dreptul de a obtine executarea silitase prescrie în termen de 3 ani, daca legea  nu prevde altfel, iar alin 2 prevede ca termenul de prescriptie începe sa curga de la data când se naste dreptul de a obtine executarea silita.
Desi, fata de concluzia instantei ca, contestatorul nu este dbitor al sumei executare, nu s-ar mai fi impus o astfel de analiza, având în vedere formularea unei astfel de solicitari prin cererea de chemare în judecata, instanta va proceda la analizarea ei.
Astfel, se retine ca s-au efectuat plati de buna voie de catre contestator pâna la data de 26.04.2013 (aspect afirmat de intimata si necontestat de debitorul contestator), iar cererea de executare silita a fost formulate în anul 2014, deci în interiorul termenul legal.
Prin urmare, nu a intervenit prescriptia dreptului de a obtine executarea silita. 
În raport de dispozitiile art. 453 C.pr.civ., având în vedere culpa procesuala a inimatei, instanta urmeaza  sa o oblige pe aceasta la plata catre contestator a sumei de 2340 lei cu titlu de cheltuieli de judecata (onorariu avocat).
În cee ace priveste cererea de restituire a taxe judiciare de timbre achitata pentru solutionarea prezentului dosar, contestatatorul are dreptul de a solicita restituirea acestei în conditiile art. 45 alin. 1 lit. f fin OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.