Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

contestaţie la executare : cheltuieli de executare recuperate de la creditor în caz de insolvabilitatea debitorului


contestaţie la executare : cheltuieli de executare recuperate de la creditor în caz de insolvabilitatea debitorului

INSTANŢA:

Deliberând asupra prezentei cauze civile, reţine următoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti la data de 11.06.2014, sub nr. 27684/299/2014, contestatoarea BT SA a formulat, în contradictoriu cu intimatii BEJ PSA, BEJA L şi terţul poprit B.N.R., contestaţie la executare împotriva adresei de poprire emisă la data de 04.06.2014 şi a tuturor actelor de executare emise în dosarul nr. x de către BEJA L. şi împotriva încheierii Judecătoriei Sectorului 1, prin care s-a dispus încuviinţarea executării silite în dosarul nr. x la data de 01.04.2014, solicitând anularea actelor de executare menţionate, anularea încheierii prin care s-a dispus încuviintarea executarii silite în dosarul nr. x, aceasta fiind admisă greşit împotriva debitoarei BT în locul debitorului din dosarul de executare al BEJ PSA nr. 438/2012 şi suspendarea executării silite până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a contestaţiei la executare.
În motivarea cererii de chemare în judecată contestatoarea a arătat că, la data de 20.03.2012, BTSA-Sucursala Buzău a încheiat cu executorul judecătoresc PSA, în considerarea calităţii acestuia de fost executor al BT, Protocolul nr 1729/20.03.2012, în baza căruia au fost predate acestui executor mai multe dosare de executare silită.
S-a mai arătat că executorul a procedat la emiterea de acte de executare şi, în mai multe dosare din cele aproximativ 560 predate, constatând că respectivii debitori nu figurau cu bunuri în evidenţele fiscale, a emis procese-verbale de cheltuieli şi procese-verbale de imposibilitate a continuării executării, pe care le-a transmis băncii şi în baza cărora s-a pornit executarea silită împotriva acesteia.
Contestatoarea a precizat că onorariul executorului judecătoresc nu este legal, încălcând condiţiile înţelegerii încheiate, nefiind nici justificat, actele întreprinse fiind lipsite de eficienţă.
S-a menţionat că intimatul BEJ PSA a declanşat executarea silită în lipsa unui titlu executoriu, respectiv în baza unui proces-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare, în conţinutul căruia are calitatea de creditor şi nicidecum de debitor
Contestatoarea a arătat că prin protocolul semnat cu intimatul BEJ PSA, s-a stabilit ca atât onorariile, cât şi cheltuielile de executare să fie recuperate proporţional cu recuperarea debitelor de către bancă, executorul urmând a încasa aceste creanţe în funcţie de debitele recuperate de creditor prin intermediul executării silite, astfel că acesta nu se poate sustrage de la respectarea obligaţiilor asumate prin protocolul încheiat, asumându-şi riscul ca toate costurile să fie recuperate în mod proproţional din sumele recuperate de la debitori.
S-a menţionat de către contestatoare că in aceste condiţii  intimatul nu deţine un titlu împotriva sa, nu are temei legal şi nici măcar convenţional pentru a solicita executarea silită a creditorului în vederea recuperării onorariilor de executare, întrucât aceste costuri sunt datorate de debitor.
În drept, au fost invocate prevederile art. 711 şi următoarele din Codul de procedură civilă, art. 3717 şi următoarele din Codul de procedură civilă, Legea nr. 188/2000.
În susţinere cererii au fost depuse la dosar  în copie înscrisuri (filele 8-21).
Acţiunea a fost timbrată cu taxa judiciară de timbru în valoare de 310 lei.
La data de 04.08.2014 intimatul BEJ PSA a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia tardivităţii contestaţiei la executare, arătând că, chiar dacă debitoarea nu arată în mod explicit faptul că solicită anularea dispoziţiilor procesului verbal de stabilire cheltuieli de executare întocmit la data de 14.09.2012 şi a procesului verbal de stabilire cheltuieli suplimentare de executare din data de 13.05.2013, întocmite de BEJ PSA, în dosarul de executare nr. x, din analiza redactării cererii este cert faptul că în cauză s-a formulat o contestaţie la executare ce vizează menţiunile cuprinse în respectivul titlu executoriu. Având în vedere că procesele verbale de cheltuieli de executare au fost comunicate contestatoarei la datele de 14.09.2012, respectiv 13.05.2013, contestaţia la executare a fost formulată cu depăşirea termenului de 15 zile prevăzut de dispoziţiile art. 401 al. 1 lit. a din Codul de procedură civilă.
Pe fondcererii, s-a solicitat respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei la executare, arătându-se că, în condiţiile în care banca, în calitate de creditoare, refuză să înainteze cheltuielile minime care au fost suportate de executor, dovedite prin existenţa actelor de executare silită întreprinse în interesul băncii şi neacoperite nici până în prezent, calitatea procesuală a Băncii Transilvania se schimbă, aceasta dobândind calitatea de debitoare prin neexecutarea de bunăvoie a obligaţiilor din procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare.
Totodată, s-a solicitat acordarea cheltuielilor de judecată.
La solicitarea instanţei, a fost depus la dosar în copie, dosarul de executare nr. 41/2014 al BEJA L.
La data de 04.09.2014 a fost depus de către contestatoare răspuns la întâmpinare (filele 111-141).
La termenul de judecată din data de 08.10.2014, instanţa a respins excepţia lipsei tardivităţii formulării contestaţiei la executare, ca neîntemeiată şi a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului BEJA L., pentru considerentele expuse în încheierea de şedinţă de la acea dată.
Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri.
Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:
Prin adresa de executare silită nr. 5194/03.08.2012 contestatoarea a solicitat Biroului Executorului Judecătoresc PSA declanşarea executării silite în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. x împotriva debitorului BAV, formându-se dosarul de executare nr. x.
În cadrul dosarului de executare s-au întocmit procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare la data de 14.09.2012 (fila 108), procesul verbal de stabilire a cheltuielilor suplimentare de executare la data de 13.05.2013 (fila 109) şi procesul verbal insolvabilitate-de închidere dosar din data de 04.03.2014 (fila 107).
Din procesul verbal insolvabilitate-de închidere dosar din data de 04.03.2014 reiese că în decurs de 17 luni nu s-a obţinut nicio sumă de bani de la debitorul BAV, demersurile efectuate de executorul judecătoresc evidenţiind faptul că debitorul nu are disponibil  in cont, acesta nu figurează cu bunuri supuse impozitării şi nici cu loc de muncă. În aceste condiţii, executorul a constatat imposibilitatea recuperării debitului în cuantum de 19.129,5 lei şi în baza art. 3715 lit. b din Codul de procedură civilă, executarea silită a încetat.
La data de 24.03.2014 BEJ PSA s-a adresat BEJA L., solicitând punerea în executare silită a procesului verbal de stabilire a cheltuielilor de executare întocmit in data de 14.09.2012  şi a procesului verbal de stabilire a cheltuielilor suplimentare de executare din 13.05.2013, împotriva contestatoarei BT SA (fila 106).
La aceeaşi dată, executorul judecătoresc a dispus înregistrarea cererii de executare silită în registrul general al BEJA L şi deschiderea dosarului de executare silită nr. x (fila 102).
Prin încheierea din data de 01.04.2014, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 în dosarul nr. x, a fost admisă cererea de încuviinţare a executării silite împotriva contestatoarei în baza proceselor verbale de cheltuieli menţionate mai sus.
În cadrul dosarului de executare nr. x, executorul judecătoresc a emis încheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare, acestea fiind în cuantum de 993,64 lei (fila 99), adresa de înfiinţare a popririi din data de 04.06.2014 (fila 98) şi încheierea de încetare a executării silite din data de 12.06.2014 (fila 96).
Instanţa reţine că împotriva acestei executari silite, contestatoarea a formulat prezenta contestatie la executare,  prin care a solicitat anularea tuturor formelor de executare, motivul principal invocat de către aceasta fiind absenţa titlului executoriu care să îi confere calitatea de debitoare.
În această privinţă, instanţa reţine că, potrivit art. 3717 al. 1 din Codul de procedură civilă din 1865, partea care solicita indeplinirea unui act sau a altei activitati care intereseaza executarea silita este obligata sa avanseze cheltuielile necesare in acest scop. Pentru actele sau activitatile dispuse din oficiu cheltuielile se avanseaza de catre creditor.
Totodată, potrivit alineatului 2 al aceluiaşi articol, cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit, afara de cazul cand creditorul a renuntat la executare sau daca prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi tinut sa suporte cheltuielile de executare facute dupa inregistrarea cererii de executare si pana la data realizarii obligatiei stabilite in titlul executoriu prin executare voluntara.
Mai mult decât atât, art. 3717 al. 4 din Codul de procedură civilă din 1865, stipulează că „pentru sumele stabilite potrivit prezentului articol, procesul-verbal constituie titlu executoriu”, nefăcându-se astfel distincţie în sensul că acesta ar constitui titlu executoriu dosar pentru debitor.
Astfel, dispoziţiile legale anterior menţionate reglementează o obligaţie cu caracter de principiu a debitorului de a suporta cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite. În cazul particular al imposibilităţii recuperării cheltuielilor de executare de la debitor din cauza stării de insolvabilitate a acestuia, deşi legea nu stabileşte în mod expres cui îi revine sarcina suportării cheltuielilor de executare,  se prevede totuşi, la alineatul 1 teza finală a art. 3717 din Codul de procedură civilă din 1865, că, pentru actele sau activităţile dispuse din oficiu, cheltuielile de executare se avansează de către creditor, iar potrivit primei teze a aceluiaşi alineat, cheltuielile de executare silită se avansează de partea care demarează executarea silită.
Aşadar, în cazul insolvabilităţii debitorului, plata cheltuielilor de executare revine creditorului, raţiunea textului legal nefiind aceea ca executorul judecătoresc să suporte riscul insolvabilităţii debitorului.
De altfel,  această interpretare este reglementată expres de dispoziţiile art. 669 al. 5 din Noul Cod de procedură civilă, care prevede că, în cazul în care cheltuielile de executare nu pot fi recuperate de la debitor, din lipsa bunurilor urmăribile sau din alte cauze, ele vor fi plătite de creditor, care le va putea recupera de la debitor când starea patrimonială a acestuia o va permite, înăuntrul termenului de prescripţie.
De asemenea, alineatul 6 al aceluiaşi articol prevede că încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare constituie titlu executoriu atât pentru creditor, cât şi pentru executorul judecătoresc.
În aceste condiţii, contestatoarea are posibilitatea de a recupera cheltuielile de executare de la debitorul iniţial.
În legătură cu alegaţiile contestatoarei referitoare la protocolul de colaborare nr 1729/20.03.2012 încheiat de către contestatoare cu intimatul, potrivit căruia cheltuielile, inclusiv sumele avansate de bancă, cât şi onorariile, vor fi recuperate de la debitori proporţional cu recuperarea debitelor de către bancă, banca va avansa executorului judecătoresc suma de 200 de lei reprezentând cheltuieli, iar executorul judecătoresc nu va pretinde, iar banca nu va fi obligată să achite nicio altă sumă suplimentară pe durata desfăşurării executării silite, instanţa reţine că părţile au stipulat inserarea respectivei clauze cu menţiunea că acestea operează „cu excepţia cazurilor prevăzute de lege”.
Or, în cauza de faţă legea prevede suportarea cheltuielilor de executare de către creditor.
Mai mult decât atât, părţile au prevăzut la art. 4.2 din protocol, cheltuielile respective urmau să fie achitate doar în situaţia în care debitul era recuperat, or în cazul de faţă debitorul este insolvabil.
Faţă de motivele de fapt şi de drept menţionate mai sus, constatand ca executarea silita insăsi se desfasoara in baza unui titlu executoriu valabil si cu respectarea tuturor conditiilor prevazute de art. 632 si următoarele din Noul Cod de procedură civilă, instanţa va respinge  contestatia la executare, ca neîntemeiată.
Având în vedere soluţia ce urmează a fi pronunţată, instanţa va respinge cererea de suspendare a executării silite, ca rămasă fără obiect.
Totodată, faţă de faptul că la termenul de judecată din data de 08.10.2014 instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasivă a BEJA L., instanţa va respinge contestaţia la executare formulată în contradictoriu cu acesta, ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.
În privinţa cheltuielilor de  judecată solicitate de către intimatul BEJ PSA, instanţa reţine că acesta nu a probat efectuarea unor astfel de cheltuieli.
În baza art. 719  al. 4 din Codul de procedură civilă, prezenta hotărâre, după ce va rămâne definitivă, se va comunica executorului judecătoresc.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatoarea BT cu sediul … în contradictoriu cu intimatul BEJ PSA cu sediul in … şi terţul poprit BNR cu sediul in …, ca neîntemeiată.
Respinge contestaţia la executare formulată în contradictoriu cu intimatul BEJA L, ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.
Respinge cererea de suspendare a executării silite, ca rămasă fără obiect.
În baza art. 719 al. 4 din Codul de procedură civilă, prezenta hotărâre, după ce va rămâne definitivă, se va comunica executorului judecătoresc.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.
Pronunţată în şedinţă publică, azi 29.10.2014.