Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

contestaţie la executare – prescripţia dreptului de a cere executarea: inadmisibilitatea contestaţiei la executare în condiţiile în care nu au fost întocmite forme de executare silită împotriva contestatoarei


INSTANŢA

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 16.01.2015 sub nr. 2628/299/2015, contestatoarea A.M.L.A. în contradictoriu cu intimata O.F. SRL a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să constate împlinită prescripţia dreptului de a cere executarea silită a titlului executoriu reprezentat de biletul la ordin emis la 03.03.2009 de SC R.I.D.SRL în favoarea O.B.R. SA, scadent la 24.08.2010, în valoare de 3.623.615,90 euro, în raport de dispoziţiile art. 405 alin. 1 C.pr.civ., având în vedere că de la data încetării întreruperii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită, 19.11.2011, de când începe un nou termen de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită, au trecut mai mult de 3 ani în care creditoarea nu a solicitat reluarea executării silite, situaţie în care a intervenit prescripţia dreptului de a cere executarea silită a biletului la ordin mai sus indicat, solicitând totodată obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.
În motivarea în fapt a cererii, contestatoarea a aratat, în esenţă, ca O.F. SRL a formulat la data de 07.10.2010 către Corpul executorilor bancari ai O.B.R. SA cerere de executare silită a A.M.L.A., în calitate de debitor avalist al biletului la ordin mai sus menţionat, formându-se dosarul execuţional nr. 59/SM/2010 instrumentat de executor bancar S.M.. La data de 19.11.2011 a fost întocmit de către executorul bancar procesul-verbal de încetare a executarii silite în dosarul de executare nr. 59/SM/2010, în temeiul art. 371 ind. 5 lit. b C.pr.civ., pentru lipsa de bunuri urmăribile. Contestatoarea  a mai arătat că intimata – creditoare nu a solicit reluarea executării silite, astfel că termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită s-a împlinit la data de 19.11.2014, calculat de la data de 19.11.2011, data procesului-verbal de închidere a executării silite, ca fiind data de la curge termenul de prescripţie a executării silite ca urmare a încetării întreruperii cursului prescripţiei datorată iniţierii executării silite.
În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 111 şi 399 C.pr.civ. din 1865, precum şi normele indicate în cuprinsul cererii de chemare în judecată.
La data de 16.02.2015, contestatoarea a depus la dosar precizări(f.28-30), prin care a arătat că obiectul acţiunii este contestaţie la executare prin care solicită să se constate incidentul procedural al prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, temeiul de drept al acţiunii este art. 711 NCPC, iar dosarul execuţional faţă de care înţelege să invoce incidentul procedural al prescripţiei dreptului de a cere executarea silită este dosarul nr. 59/SM/2010 instrumentat de executor bancar S.M..
Cererea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 1.000 lei(f.1 şi 76).
La data de 10.04.2015, intimata a formulat întâmpinare(f.95) prin care a invocat excepţia de netimbrare şi excepţia inadmisibilităţii acţiunii în constatare întemeiată pe dispoziţiile art. 111 C.pr.civ., iar pe fondul cauzei a solicitat instanţei să respingă acţiunea ca neîntemeiată, cu obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată.
Contestatoarea a depus răspuns la întâmpinare(f.106), prin care a solicitat respingerea excepţiilor invocate de intimată, învederând că aceasta a ignorat precizarea contestatoarei în sensul că obiectul prezentei cauze este contestaţie la executare şi nu acţiune în constatare.
Instanţa a dispus ataşarea în copie a actelor de executare efectuate în dosarul execuţional nr. 59/SM/2010(f.151-203).
La termenul de judecată din data de 10.06.2015, instanţa a respins excepţia de netimbrare a cererii, reţinând cauza în pronunţare pe excepţia inadmisibilităţii invocată de intimată în raport de disp. art. 111 Cod de procedură civilă, pe excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată din oficiu în raport de împrejurarea că executarea silită din dosarul nr. 59/SM/2010 a încetat, cât şi pe fondul cauzei.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
La data de 31.03.2010, SC O.B.R. SA a cesionat către SC O.F. S.R.L. creanţa în sumă de 3.459.123,74 euro conform contractului de credit nr. C32002008004069/08.12.2008.
Prin încheierea  nr. 583/com/2010 din 08.09.2010 pronunţată de Judecătoria Reghin a fost învestit cu formulă executorie biletul la ordin emis la 03.03.2009 de SC R.I.D.SRL în favoarea O.B.R. SA, avalizat de contestatoare, scadent la 24.08.2010, în valoare de 3.623.615,90 euro, pentru garantarea creditului acordat prin contractul nr. C32002008004069/08.12.2009.
La data de 07.10.2010, O.F. SRL a formulat către Corpul executorilor bancari ai O.B.R. SA cerere de executare silită împotriva contestatoarei A.M.L.A., în calitate de debitor avalist al biletului la ordin mai sus menţionat, formându-se dosarul execuţional nr. 59/SM/2010 instrumentat de executor bancar S.M..
Prin procesul-verbal din data de 19.11.2011 întocmit de executorul bancar S.M. a fost încetată executarea silită în dosarul execuţional nr. 59/SM/2010, reţinându-se că s-au epuizat căile legale de a recupera creanţa(f.152).
Potrivit art. 248 alin. (4) C.proc.civ., instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac de inutilă, în tot sau în parte, cercetarea în fond a cauzei.
Referitor la excepţia inadmisibilităţii acţiunii în constatare întemeiată pe dispoziţiile art. 111 C.pr.civ., invocată de intimată, instanţa o va respinge, constatând că obiectul prezentei cauze, astfel cum a fost precizat de către contestatoare, îl constituie contestaţia la executare şi nu acţiunea în constatare.
Analizând excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare, invocată din oficiu, instanţa reţine următoarele:
Cererea introductivă a fost întemeiată atât pe dispoziţiile art. 111  C.pr.civ. din 1865(care reglementau acţiunea în constatare), cât şi pe dispoziţiile art. 399 C.pr.civ. din 1865(care reglementau contestaţia la executare).
Întrucât prevederile art. 194 lit. c şi d NCPC impun indicarea obiectului şi a motivelor de drept pe care se întemeiază cererea pentru inlaturarea oricarei incertitudini cu privire la manifestarea de vointa a reclamantului, aceste cerinţe reprezentând elemente esentiale ale cererii de chemare in judecata, in functie de care se stabileşte competenţa instanţei şi timbrajul, prin rezoluţia din data de 30.01.2015, instanţa a pus în vedere contestatoarei să precizeze obiectul acţiunii şi temeiul de drept din actualul Cod de procedură civilă, respectiv să precizeze dacă a înţeles să formuleze acţiune în constatare sau contestaţie la executare, iar în acest din urmă caz să indice numărul dosarului execuţional.
La data de 16.02.2015, contestatoarea a depus la dosar precizări(f.28-30), prin care a arătat că obiectul acţiunii este contestaţie la executare prin care solicită să se constate incidentul procedural al prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, temeiul de drept al acţiunii este art. 711 NCPC, iar dosarul execuţional faţă de care înţelege să invoce incidentul procedural al prescripţiei dreptului de a cere executarea silită este dosarul nr. 59/SM/2010 instrumentat de executor bancar S.M..
Manifestarea voinţei părţii, inclusiv sub forma stabilirii obiectului şi temeiului de drept al acţiunii, se impune instanţei în virtutea principiului disponibilităţii în cadrul procesului civil.
Contestaţia la executare este o cale specială de atac, deschisă, conform art. 711 alin. 1 Cod de procedură civilă(care reglementează obiectul contestaţiei la executare), persoanelor interesate sau vătămate prin executare, pentru a obţine anularea actelor de executare întocmite cu nerespectarea dispoziţiilor legale ori a executării silite înseşi.
Or, în speţă, din procesul-verbal din data de 19.11.2011 întocmit de executorul bancar S.M. rezultă ca executarea silita care a format obiectul dosarului executional nr. 59/SM/2010 a incetat, in conformitate cu dispozitiile art. 371 ind. 5 lit. b C.pr.civ. din 1865.
În dosarul cauzei nu s-a făcut dovada că intimata – creditoare ar fi solicitat reluarea executării silite în dosarul execuţional nr. 59/SM/2010 sau că ar fi declanşat o altă executare silită în baza titlului executoriu reprezentat de biletul la ordin emis la 03.03.2009 de SC R.I.D.SRL în favoarea O.B.R. SA, avalizat de contestatoare.
Neexistând în prezent o procedură de executare silită pornită împotriva contestatoarei A.M.L.A., instanţa nu este în măsură să se pronunţe, pe cale de contestaţie la executare, asupra incidentului procedural al prescripţiei dreptului de a cere executarea silită, aşa cum s-a solicitat de către contestatoare prin cererea precizatoare, aceasta având posibilitatea de a promova o acţiune întemeiată pe dispoziţiile art. 35 NCPC pentru a-şi proteja interesele.
În aceste condiţii, întrucât calea aleasa de contestatoare, şi anume contestaţia la executare, nu îi este permisă de lege atata timp cât nu au fost întocmite forme de executare silită împotriva acesteia, instanţa constată că excepţia inadmisibilităţii invocată din oficiu este întemeiată.
Raportat la considerentele expuse, instanţa va respinge ca inadmisibilă contestaţia la executare.
Faţă de soluţia care va fi pronunţată asupra acţiunii contestatoarei, în temeiul art. 453 C.pr.civ., instanţa urmează să respingă şi cererea de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată, neputându-se reţine culpa procesuală a intimatei.
Referitor la cererea intimatei privind obligarea contestatoarei la plata cheltuielilor de judecată, instanţa urmează să o respingă ca neîntemeiată, nefiind făcută în cauză dovada acestor cheltuieli.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, în raport de motivele invocate de intimată.
Admite excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare, invocată din oficiu.
Respinge contestaţia la executare privind pe contestator A.M.L.A. domiciliu ales la av. M.C. – … şi pe intimat O.F. SRL – sector 2, …., ca inadmisibilă.
Respinge cererile contestatoarei şi intimatei privind plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiate.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 30.06.2015.

     PREŞEDINTE GREFIER