Citeste şi

  • Nu am gasit decizii asemanatoare!

Contestaţie la executare. Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită


Contestaţie la executare. Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită

Deliberand asupra cauzei civile, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata sub nr. …./200/29.05.2013 pe rolul acestei instante, contestatorul SCa formulat in contradictoriu cu intimata SC ILS. contestatie prin care a solicitat anularea executarii silite ce face obiectul dosarului nr. …./25.03.2013 al BEJ Cucu Lucian Ciprian.
A invocat exceptia prescriptiei dreptului de a obtine executarea silita in virtutea prevederilor art. 705 C.p.c., motivat de faptul ca pretinsa creditoare putea initia demersuri executionale in termen de trei ani de la data scdentei oricarei obligatii de plata.
A aratat  ca potrivit art. 9 pct. 1 din anexa nr. 1 la contractul de leasing nr. …./01.06.2009 in cazul incetarii la termen a contractului toate obligatiile prevazute in sarcina locatarului, altele decat cele care au avut scadenta pana la data incetarii contractului, inclusiv, devin scadente la incetarea contractului.
A aratat in continuare ca potrivit afirmatiilor creditoarei insesi si a prevederilor art. 8 pct. 4 din aceeasi anexa incetarea contractului s-a produs la data de 10.02.2010, termenul de prescriptie al dreptului de a obtine executarea silita implinindu-se asadar la data de 10.02.2013. Or, cum executarea silita a fost initiata la data de 22.03.2013 este evident ca dreptul creditoarei era prescris.
A apreciat ca faptul ca pretinsa creditoare a emis facturi ulterior incetarii contractului nu este de natura a temporiza cursul prescriptiei, intrucat momentul nasterii dreptului la actiune este unul singur, cel al scadentei eventualelor debite.
In subsidiar a aratat ca pretinsa creanta  nu este certa, lichida si exigibila, apreciind ca  atat timp cat titlul executoriu este alt inscris decat o hotarare judecatoreasca, se poate prevala de motive de fapt si de drept cu privire la fondul dreptului cuprins in titlu.
A inteles sa invoce nulitatea clauzelor din contractul de leasing si din anexele ce fac parte integranta din acestea care confera locatorului ca pe langa bunul restituit sa pretinda toate sumele derivate din contract inregistrand astfel o dubla reparatie.
A invederat ca fundamentul legal al apararii sale rezida in prevederile art. 12 alin. 4 raportat la art. 4 din Legea nr. 193/2000 si ale art. 1 lit. I din Anexa la lege, urmand a fi avute in vedere si prevederile Directivei nr. 87/102 a CEJ.
In dovedirea cererii a inteles sa se foloseasca de proba cu inscrisuri.
Intimata a formulat intampinare (fila 12) solicitand, in principal respingerea privind anularea unor clauze contractuale ca inadmisibila, iar in subsidiar ca neintemeiata.
A apreciat ca nu s-a formulat un petit clar cu privire la anularea unor clauze contractuale, considerand astfel ca se contesta numai suma de 99504,80 lei, reprezentand penalitati la facturi neachitate.
A aratat ca sistemul de drept romanesc a consacrat principiul libertatii contractuale, legiuitorul impunand anumite limite, astfel incat, sa nu se deroge prin conventii si dispozitii particulare de la legile care interseaza ordinea publica si bunele moravuri. Raportat la datele cauzei stabilirea de penalitati pentru plata cu intarziere a unei rate de leasing nu reprezinta altceva decat prevederea unor daune interese de intarziere, reparatia prejudiciului suferit.
A invederat ca practica instantelor romanesti este constanta in a aprecia ca o penalitate mai mare de 1% pe zi este nula, aceasta echivaland cu o dobanda de 365% pe an, ceea ce excede scopului urmarit la inserarea acesteia in contract.
Cu privire la exceptia prescriptiei dreptului de a obtine executarea silita a aratat ca potrivit dispozitiilor art. 6.19 din conditiile generale de leasing, dupa reintrarea in posesia bunului avea obligatia sa gaseasca un cumparator, iar in situatia in care in urma vanzarii bunului catre tert nu este acoperita finantarea acordata, avand dreptul de a solicita diferenta de la contestator. Or in cauza, termenul de prescriptie curge de la 14.05.2010, momentul vanzarii bunului.
A invocat exceptia inadmisibilitatii cererii de anulare a unor clauze contractuale, apreciind ca parte are la indemana o alta cale pentru valorificarea dreptului.
Pe fond a invederat ca debitorul nu si-a manifestat in niciun fel dorinta de a negocia vreo cauza din contractul de leasing financiar.
In drept a invocat dispozitiile art. 205 si urm. C.p.c. si ale Ordonantei nr. 51/1997.
In dovedire a inteles sa se foloseasca de proba cu inscrisuri.
A atasat intampinarii formulate urmatoarele inscrisuri: calcul de inchidere in cazul bunurilor recuperate si valorificate, Anexa 1 penalitati la facturi neachitate, situatie facturi neachitate, factura din data de 25.05.2010, facturi, situatia ratelor.
La solicitarea instantei, BEJ Cucu Lucian-Ciprian a comunicat dosarul de executare nr. …./2013 in copii certificate.
Prin incheierea de sedinta din data de 20.08.2013 instanta a respins ca neintemeiata exceptia inadmisibilitatii invocata de intimata si a calificat ca aparare de fond exceptia prescriptiei dreptului de a obtine executarea silita invocata de contestator.
Instanta a incuviintat pentru parti proba cu inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
Prin cererea formulata la data de 25.03.2013 intimata creditoare. a solicitat executarea silita a debitorului contestator SC in temeiul titlului executoriu reprezentat de contractul de leasing financiar nr. …./01.06.2009 pentru recuperarea sumei de 116.350,20 lei, reprezentand rata leasing, RCA, CASCO, penalitati, taxe de somatie, debite rezultate din neexecutarea obligatiilor contractuale, cheltuieli de recuperare plus a cheltuielilor ocazionate de executarea silita (fila 36).
Executarea silita facand obiectul dosarului nr. …./2013 al Biroului Executorului Judecatoresc Cucu Lucian Ciprian a fost incuviintata prin incheierea din data de 09.04.2013 pronuntata de Judecatoria Buzau in dosarul nr. …./200/2013 (fila 46).
La data de 09.05.2013 executorul judecatoresc a emis o somatie mobiliara, in temeiul art. 731 alin. 1 coroborat cu art. 667 C.p.c., comunicata debitorului contestator la data de 15.05.2013, astfel cum rezulta din dovada de comunicare depusa la fila 49 verso din dosar.
Debitorul a formulat contestatie, in termenul legal de 15 zile prevazut de art. 714 alin. 1 pct. 3 C.p.c., impotriva executarii silite insesi, invocand prescriptia dreptului de a obtine executarea silita.
Potrivit art. 705 alin. 1 C.p.c. dreptul de a obtine executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, daca legea nu prevede altfel, termenul incepand sa curga, potrivit alin. 2 de la data cand se naste dreptul de a obtine executarea silita.
Instanta apreciaza ca in speta supusa dezbaterii termenul de prescriptie incepe sa curga de la data scadentei obligatiilor de plata ce fac obiectul executarii silite, respectiv 10.02.2010, data rezilierii contractului de leasing ce reprezinta titlul executoriu, data necontestata de niciuna dintre parti.
Intimata a sustinut ca termenul de prescriptie a inceput sa curga de la data de 14.05.2010, data la care a vandut bunul ce a facut obiectul contractului de leasing, invocand in sprijinul sustinerilor sale prevederile art. 6.19 din contract (fila 41 verso).
Instanta observa ca potrivit dispozitiilor art. 6.19 din contractul de leasing nr. 80531/01.06.2009: ” in cazul in care Locatarul nu indeplineste integral si la termen obligatiile asumate prin prezentele Conditii Generale de Leasing Operational si prin Contract, Locatorul va putea sa execute garantiile constituite prin prezentul contract in scopul indestularii creantelor sale. Locatorul va urma procedura de executare prevazuta de Titlul VI, Capitolul 5 din Legea nr. 99/1999, cu modificarile ulterioare, si de prevederile prezentului contract. Locatorul va putea recurge oricand la o alta procedura de executare daca va considera ca respectiva procedura este mai simpla sau mai rapida”.
Instanta va analiza in continuare daca imprejurarea invocata de parte este de natura sa amane inceputul curgerii termenului de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita.
Potrivit dispozitiilor art. 707 C.p.c. din 2010 (lege procesuala aplicabila in temeiul dispozitiilor art. 24 C.p.c.) cursul prescriptiei se suspenda (relevant in speta pentru ca in cazul in care cazul de suspendare e anterior inceperii executarii, amana inceperea acesteia) in cazurile prevazute de lege pentru suspendarea dreptului de a obtine obligarea paratului.
Astfel, legea procesuala face trimitere la cazurile de suspendare a cursului prescriptiei dreptului material la actiune, careia ii sunt aplicabile in speta dispozitiile Decretului nr. 167/1958, vazand dispozitiile art. 6 alin. 4 C.civ. din 2009.
Analizand cazurile de suspendare prevazute de art. 13 si 14 din Decret, instanta constata ca niciunul dintre acestea nu este incident in cauza.
Constata de asemenea ca imprejurarea invocata de intimata nu se circumscrie nici cauzelor de suspendare prevazute de art. 707 C.p.c.
In consecinta, vazand cele expuse mai sus , instanta apreciaza ca imprejurarea invocata de intimata nu este de natura sa amane inceputul prescriptiei, astfel incat termenul de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita s-a implinit la data de 10.02.2013.
Chiar daca s-ar accepta contrariul, instanta observa ca dispozitiile art. 16.9 din contract fac referire la garantiile constituite prin contract.
Garantia mobiliara, ca masura de protectie a creditorului in cazul insolvabilitatii debitorului sau, presupune remiterea catre creditor a unui bun apartinand debitorului.
Or niciuna dintre clauzele prevazute de parti in contract nu prevede instituirea vreunei garantii mobiliare, cu atat mai mult asupra unui bun care a fost si a ramas pana la momentul instrainarii sale la data de 14.05.2010,  in proprietatea intimatei creditoare.
In considerarea motivelor de fapt si de drept expuse anterior, constatand prescris dreptul creditoarei de a mai obtine executarea silita, cercetarea celorlalte motive invocate de contestator aparand ca inutila, va admite contestatia la executare si va anula executarea silita ce face obiectul dosarului nr. …./2013 al BEJ Cucu Lucian Ciprian.
In temeiul dispozitiilor art. 453 alin. 1 C.p.c. va obliga intimata, a carei culpa procesuala o retine, la plata sumei de 2480 lei cu titlu de cheltuieli de judecata constand in onorariu de avocat (chitantele depuse la fila 57 si 58). Facand aplicarea dispozitiilor art. 23 lit. e din Legea nr. 146/1997 (aplicabile in temeiul art. 55 din OUG nr. 80/2013) nu va obliga intimata la plata catre contestator a contravalorii taxei de timbru si a timbrului judiciar.